Aby testować dynamiczną zawartość i serwisy WWW, należy skonfigurować serwer testowy na własnym komputerze lokalnym, serwerze programistycznym, serwerze pośredniczącym albo serwerze produkcyjnym.

Jeśli chcesz projektować strony dynamiczne z użyciem języków serwerowych, takich jak PHP, skonfiguruj serwer testowy, który będzie generować i wyświetlać zawartość dynamiczną podczas pracy.

Serwerem testowym może być komputer lokalny, serwer programistyczny, serwer pośredniczący lub serwer produkcyjny.

Szczegółowe informacje o zastosowaniach serwera testowego można znaleźć w artykule Davida Powersa: Setting up a local testing server in Dreamweaver CS5.

Korzyści wynikające ze zdefiniowania serwera testowego

Skonfigurowanie serwera testowego pozwala na testowanie dynamicznego kodu w sposób bezpieczny, bez ryzyka awarii aktywnego serwisu WWW.

Można również pracować w zasadzie bez przerw wynikających z awarii sieci i łącza internetowego, które uniemożliwiłyby przesyłanie plików na serwer zdalny.

Ponadto ze względu na fakt, że serwer testowy jest komputerem lokalnym, nie traci się czasu na przesyłanie, testowanie, poprawianie, ponowne przesyłanie i kolejne testowanie stron WWW.

Jeśli więc testujesz układy, funkcjonalność koszyka zakupowego albo inny skrypt, skonfiguruj serwer testowy.

Kolejną zaletą korzystania z serwera testowego jest fakt, że program Dreamweaver automatycznie synchronizuje dokumenty dynamiczne z serwerem testowym podczas ich otwierania, tworzenia lub zapisywania. Więcej informacji: Automatyczne publikowanie plików dynamicznych.

Uwaga:

Aby uzyskać poprawne dane analityczne i informacje o czasach ładowania, należy przeanalizować dostęp do serwisu z lokalizacji zdalnej.

Dotyczy to w szczególności czasów ładowania, ponieważ ładowanie serwisu WWW z komputera lokalnego zawsze przebiega szybciej niż wczytywanie tego samego serwisu przez sieć.

Zanim zaczniesz

Zanim skonfigurujesz serwer testowy w programie Dreamweaver, musisz zainstalować i skonfigurować następujące produkty:

 • serwer WWW, taki jak Apache,
 • serwer bazy danych, takich jak MySQL,
 • środowisko języka serwerowego, takiego jak PHP.

Konfigurowanie serwera testowego

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Kliknij przycisk Nowy, aby skonfigurować nowy serwis, albo wybierz istniejący serwis programu Dreamweaver i kliknij ikonę edycji.

 3. Wybierz kategorię Serwery w oknie dialogowym Konfiguracja serwisu i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dodaj nowy serwer, aby dodać nowy serwer

  • Wybierz istniejący serwer i kliknij przycisk Edytuj istniejący serwer

 4. Określ opcje podstawowe podobnie jak w przypadku połączenia z serwerem zdalnym, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane. Konfigurując opcje podstawowe, pamiętaj o podaniu adresu WWW.

  Informacje o konfigurowaniu połączenia z serwerem zdalnym: Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji.

  Więcej informacji: Informacje o adresie WWW dla serwera testowego.

 5. W sekcji Serwer testowy wybierz model serwera dla aplikacji internetowej.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać ekran Zaawansowane. Następnie przejdź do kategorii Serwery i określ, że dodany przed chwilą serwer jest serwerem testowym.

Informacje o adresie WWW dla serwera testowego

Aby program Dreamweaver mógł korzystać z usług serwera testowego w celu wyświetlania danych i łączenia się z bazą danych podczas pracy, należy określić odpowiedni adres WWW. Program Dreamweaver używa tego połączenia podczas projektowania, aby dostarczać użytecznych informacji dotyczących bazy danych, takich jak nazwy tabel w bazie oraz nazwy kolumn w tabelach.

Adres WWW serwera testowego składa się z nazwy domeny i dowolnego podkatalogu lub katalogu wirtualnego w katalogu głównym serwisu.

Uwaga:

Terminologia używana w rozwiązaniu Microsoft IIS na różnych serwerach może być różna, ale w większości serwerów WWW stosowane są te same pojęcia.

Katalog główny

Folder na serwerze, który jest przypisany do nazwy domeny tego serwisu. Załóżmy że folderem używanym do przetwarzania dynamicznych stron jest c:\sites\company\ i że folder ten jest katalogiem głównym (oznacza to, że folder ten jest przypisany do nazwy domeny — np. www.mystartup.com). W takim przypadku prefiksem URL jest http://www.mystartup.com/.

Jeśli folder przeznaczony do przetwarzania dynamicznych stron jest podfolderem katalogu głównego, należy dodać ten podfolder do adresu URL. Jeśli katalogiem głównym jest c:\sites\company\, nazwą domeny serwisu jest www.mystartup.com, a folderem przeznaczonym do przetwarzania dynamicznych stron jest c:\sites\company\inventory, należy wpisać następujący adres WWW:

http://www.mystartup.com/inventory/

Jeśli folder przeznaczony do przetwarzania dynamicznych stron nie jest głównym katalogiem ani żadnym z jego podkatalogów, należy utworzyć katalog wirtualny.

Katalog wirtualny

Folder, który fizycznie nie znajduje się w katalogu głównym serwera, nawet jeśli wygląda na taki na podstawie adresu URL. Aby utworzyć katalog wirtualny, należy określić alias dla ścieżki folderu w adresie URL. Załóżmy, że katalogiem głównym jest c:\sites\company, folderem przetwarzania jest d:\apps\inventory, a ponadto dla tego folderu zdefiniowano alias o nazwie warehouse. Wpisz następujący adres WWW:

http://www.mystartup.com/warehouse/

Localhost

Prowadzi do katalogu głównego w adresach URL w sytuacji, gdy klient (którym zwykle jest przeglądarka, jednak w tym przypadku klientem jest program Dreamweaver) pracuje na tym samym komputerze, co serwer WWW. Załóżmy, że program Dreamweaver pracuje w tym samym systemie Windows co serwer WWW, katalog główny to c:\sites\company oraz zdefiniowany został katalog wirtualny o nazwie warehouse (będzie on używany jako odniesienie do folderu służącego do przetwarzania dynamicznych stron). Poniżej podano adresy, które należałoby wpisać dla wybranych serwerów WWW:

Serwer WWW

Adres WWW

ColdFusion MX 7

http://localhost:8500/warehouse/

IIS

http://localhost/warehouse/

Apache (Windows)

http://localhost:80/warehouse/

Jakarta Tomcat (Windows)

http://localhost:8080/warehouse/

Uwaga:

Domyślnie serwer WWW ColdFusion MX 7 korzysta z portu 8500, serwer WWW Apache korzysta z portu 80, a serwer WWW Jakarta Tomcat korzysta z portu 8080.

Dla użytkowników systemu Macintosh używających serwera Apache, głównym katalogiem osobistym jest Users:MyUserName:Sites, gdzie MyUserName to nazwa użytkownika w systemie Macintosh. Podczas instalacji systemu Mac OS 10.1 lub nowszej wersji dla tego folderu automatycznie definiowany jest alias ~MyUserName. Zatem domyślny adres WWW w programie Dreamweaver będzie następujący:

http://localhost/~MyUserName/

Jeśli folderem przeznaczonym do przetwarzania dynamicznych stron jest folder Users:MyUserName:Sites:inventory, to adres WWW jest następujący:

http://localhost/~MyUserName/inventory/

Więcej informacji: Wybieranie serwera aplikacji.

Automatyczne publikowanie plików dynamicznych

Dokument dynamiczny jest automatycznie publikowany na serwerze testowym za każdym razem, gdy użytkownik zmodyfikuje i zapisze ten dokument w widoku Kod lub widoku aktywnym. Automatyczne publikowanie plików dynamicznych można wyłączyć w ustawieniach serwera. Więcej informacji: Wyłączanie automatycznego publikowania plików dynamicznych.

Jeśli na serwerze testowym nie ma plików zależnych, to program Dreamweaver automatycznie opublikuje także te pliki. Natomiast jeśli pliki zależne są już na serwerze, to nie zostaną automatycznie opublikowane. Na serwer testowy zostanie przesłany tylko dokument z kodem serwerowym.

Rozważmy następujące scenariusze:

Scenariusz 1: Zmodyfikowano kod źródłowy i pliki zależne. Gdy kliknięto opcję Zapisz, uaktywniony był kod źródłowy.

W takiej sytuacji zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe z listą wszystkich plików zależnych, które objęła modyfikacja:

Nie udało mi się wyświetlić tego ekranu. Czy mogę dostać kopię?

Monit o zapisanie plików zależnych
Monit o zapisanie plików zależnych

Następnie można wybrać pliki, które mają zostać przesłane na serwer testowy.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby monit ten był wyświetlany dla kolejnych operacji, możesz zaznaczyć opcję Zawsze automatycznie zapisuj pliki zależne. Ustawienie to można w dowolnej chwili zmienić w preferencjach serwera testowego: należy przejść do sekcji Konfiguracja serwisu i otworzyć kartę Zaawansowane, na której można wyłączyć opcję Zawsze automatycznie zapisuj pliki zależne.

Opcja automatycznego zapisywania plików zależnych w konfiguracji serwisu
Opcja automatycznego zapisywania plików zależnych w konfiguracji serwisu

Scenariusz 2: Zmodyfikowano kod źródłowy i pliki zależne. Gdy kliknięto opcję Zapisz, uaktywniony był jeden z plików zależnych.

W takiej sytuacji na serwer testowy przesyłany jest tylko plik zależny. 

Wyłączanie automatycznego publikowania plików dynamicznych

Automatyczną publikację plików dynamicznych można wyłączyć w ustawieniach serwera.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.

 2. Wybierz serwis i kliknij przycisk Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Konfiguracja serwisu.

 3. Otwórz kategorię Serwery.

 4. Wybierz serwer testowy i kliknij przycisk Edytuj.

 5. W wyświetlonym okienku kliknij opcję Zaawansowane.

 6. Wyłącz opcję Automatycznie publikuj pliki na serwerze testowym

  Wyłączanie automatycznego publikowania plików dynamicznych
  Wyłączanie automatycznego publikowania plików dynamicznych

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online