Informacje o wyszukiwaniu i zastępowaniu kodu, tekstu lub znaczników (z atrybutami lub bez) w bieżącym dokumencie, folderze lub serwisie albo we wszystkich otwartych dokumentach.

Program Dreamweaver udostępnia liczne funkcje znajdowania i zastępowania, które umożliwiają przetwarzanie kodu, tekstu lub znaczników (z atrybutami lub bez) w bieżącym dokumencie, folderze lub serwisie albo we wszystkich otwartych dokumentach.

Dostępne są również rozbudowane algorytmy dopasowania wzorców (wyrażenia regularne), które umożliwiają wykonywanie niezwykle precyzyjnych operacji znajdowania i zastępowania.

Oto przykłady elementów, które można wyszukiwać i zastępować:

 • znaczniki, atrybuty i tekst w kodzie;
 • tekst wewnątrz zaznaczenia, jak również w wielu zaznaczeniach;
 • tekst w wielu dokumentach, w dokumentach otwartych, folderze lub serwisie; można również ograniczyć wyszukiwanie do aktualnie otwartego dokumentu;
 • w wyszukiwanych frazach można używać wyrażeń regularnych.

Tekst, znaczniki i atrybuty można wyszukiwać także wtedy, gdy w programie Dreamweaver nie ma otwartego dokumentu.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w bieżącym dokumencie

 1. W otwartym dokumencie wybierz polecenie Znajdź > Znajdź w bieżącym dokumencie lub naciśnij klawisze Ctrl + F (Windows) lub Cmd + F (Mac), aby otworzyć pasek szybkiego wyszukiwania, który jest zadokowany na dole bieżącego dokumentu.

  Jeśli chcesz również zastąpić tekst, wybierz polecenie Znajdź > Zastąp w bieżącym dokumencie lub naciśnij klawisze Ctrl + H (Windows) lub Cmd + Alt + F (Mac), aby otworzyć pasek szybkiego znajdowania i zastępowania.

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz wyszukać w bieżącym dokumencie.

  Podczas wpisywania program Dreamweaver będzie automatycznie podkreślać wszystkie wystąpienia wyszukiwanej frazy w bieżącym dokumencie.

  Znajdowanie tekstu w bieżącym dokumencie
  Znajdowanie tekstu w bieżącym dokumencie

  Uwaga:

  Program Dreamweaver wyświetli liczbę wystąpień wyszukiwanego tekstu w pasku szybkiego znajdowania i zastępowania. Strzałki Poprzedni i Następny umożliwiają przechodzenie między wynikami.

 3. Jeśli chcesz ograniczyć albo rozszerzyć zakres wyszukiwania, użyj następujących filtrów:

  • Uwzględniaj wielkość liter: Znajdowany będzie tylko tekst, kod lub znacznik o dokładnie takiej wielkości liter, jaką podano w wyszukiwanym tekście. Np. jeśli wpisano frazę „biały dom”, nie zostanie znaleziona fraza „Biały Dom”.
  • Użyj wyrażeń regularnych: Powoduje, że program interpretuje niektóre znaki i krótkie ciągi znaków (np. ?, *, \w oraz \b) w wyszukiwanym tekście jako operatory wyrażenia regularnego. Np. wyszukiwanie ciągu „tamten b\w*\b pies” spowoduje odnalezienie zarówno ciągu „tamten biały pies”, jak i „tamten brązowy pies”.
  • Całe wyrazy: Ogranicza wyniki do tekstu, który jest zgodny z całymi wyrazami podanymi w wyszukiwanej frazie.
  • Ignoruj odstępy: Porównując tekst z wyszukiwaną frazą, traktuje wszystkie odstępy jako pojedynczą spację. Gdy ta opcja jest zaznaczona, fraza „ten tekst” zostanie uznana za zgodną z frazą „ten tekst”, ale niezgodną z frazą „tentekst”. Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli zaznaczono opcję Użyj wyrażeń regularnych. W takim przypadku należy odpowiednio sformułować wyrażenie regularne, aby były ignorowane odstępy. Znaczniki nie są uznawane za odstępy.
  • Znajdź w zaznaczeniu: Ogranicza wyszukiwanie do tekstu, który jest w danym momencie zaznaczony w aktywnym dokumencie. Zaznaczenie może obejmować pojedynczy blok tekstu lub wiele zaznaczonych fragmentów w różnych miejscach otwartego dokumentu. Podczas wyszukiwania w zaznaczonym tekście znalezione wyniki nie są wyróżniane w dokumencie. Kliknij opcję Znajdź wszystko, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w panelu Wyszukiwanie.
  Skorzystaj z filtrów, aby rozszerzyć lub ograniczyć zakres wyszukiwania
  Skorzystaj z filtrów, aby rozszerzyć lub ograniczyć zakres wyszukiwania

 4. Aby zastąpić znaleziony tekst lub znaczniki, wpisz odpowiedni tekst w polu Zastąp, a następnie kliknij opcję Zastąp lub Zastąp wszystko.

  Aby przechodzić między znalezionymi wystąpieniami wyszukiwanej frazy na stronie (w obrębie dokumentu) i zastępować je pojedynczo, kliknij przycisk Zastąp i skorzystaj ze strzałek Następny i Poprzedni.

  Aby zastąpić wszystkie wystąpienia wyszukiwanej frazy jednocześnie, kliknij przycisk Zastąp wszystko. Program Dreamweaver zastąpi wszystkie znalezione wystąpienia i wyświetli raport z listą znalezionych i zastąpionych fraz.

  Raport dotyczący zastąpionych fraz w panelu Wyniki wyszukiwania
  Raport dotyczący zastąpionych fraz w panelu Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie i zastępowanie w wielu dokumentach

Wyszukiwać można wszystkie wystąpienia danej frazy w wielu dokumentach znajdujących się w danym folderze albo należących do serwisu.

 1. Wybierz polecenie Znajdź > Znajdź i zastąp w plikach albo naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F (Windows) lub Cmd + Shift + F (Mac), aby otworzyć okno dialogowe Znajdź i zastąp.

  Uwaga:

  Gdy po raz pierwszy otwiera się okno Znajdź i zastąp w plikach, domyślnie ustawiona jest opcja wyszukiwania Cały bieżący serwis lokalny. Jeśli zostanie wybrana inna opcja, program Dreamweaver zapamięta ten wybór i uzna go za nowe ustawienie domyślne.

 2. Wpisz tekst w polu Znajdź, a następnie wybierz odpowiednie opcje z rozwijanej listy:

  • Bieżący dokumentprogram Dreamweaver wyszuka podaną frazę w aktywnym obecnie dokumencie.
  • Otwarte dokumenty — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę we wszystkich otwartych dokumentach.
  • Folder — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę we wszystkich plikach znajdujących się w określonym folderze.
  • Wybrane pliki serwisu — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę w plikach serwisu, które zostały wybrane w panelu Pliki.
  • Cały bieżący serwis lokalny — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę w opracowywanym aktualnie serwisie.
  Okno dialogowe Znajdź i zastąp
  Okno dialogowe Znajdź i zastąp

 3. Jeśli chcesz ograniczyć albo rozszerzyć zakres wyszukiwania, użyj następujących filtrów:

  • Uwzględniaj wielkość liter: Znajdowany będzie tylko tekst o dokładnie takiej wielkości liter, jaką podano w wyszukiwanym tekście. Np. jeśli wpisano frazę „biały dom”, nie zostanie znaleziona fraza „Biały Dom”.
  • Użyj wyrażeń regularnych: Powoduje, że program interpretuje niektóre znaki i krótkie ciągi znaków (np. ?, *, \w oraz \b) w wyszukiwanym tekście jako operatory wyrażenia regularnego. Np. wyszukiwanie ciągu „tamten b\w*\b pies” spowoduje odnalezienie zarówno ciągu „tamten biały pies”, jak i „tamten brązowy pies”.
  • Całe wyrazy: Ogranicza wyniki do tekstu, który jest zgodny z całymi wyrazami podanymi w wyszukiwanej frazie.
  • Ignoruj odstępy: Porównując tekst z wyszukiwaną frazą, traktuje wszystkie odstępy jako pojedynczą spację. Gdy ta opcja jest zaznaczona, fraza „ten tekst” zostanie uznana za zgodną z frazą „ten tekst”, ale niezgodną z frazą „tentekst”. Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli zaznaczono opcję Użyj wyrażeń regularnych. W takim przypadku należy odpowiednio sformułować wyrażenie regularne, aby były ignorowane odstępy. Znaczniki nie są uznawane za odstępy.
  • Wyszukaj tylko tekst: Wyszukiwane będą konkretne ciągi tekstowe w tekście dokumentu. Przy wyszukiwaniu tekstu ignorowany jest kod HTML przerywający dany ciąg znaków. Na przykład wyszukiwanie frazy „head” zwróciłoby tylko wyniki występujące w tekście. Natomiast wszystkie wystąpienia znacznika <head> i </head> zostałyby zignorowane.

  Uwaga:

  Na karcie Zaawansowane w oknie dialogowym Znajdź i zastąp filtr Wyszukuj tylko tekst jest wyłączony.

  Filtry w oknie dialogowym Znajdź i zastąp
  Filtry w oknie dialogowym Znajdź i zastąp

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia podanego tekstu, wybierz opcję Znajdź wszystkie. Program Dreamweaver otworzy panel Wyniki wyszukiwania. Jeżeli przeszukujesz jeden dokument, to opcja Znajdź wszystkie wyświetla wszystkie wystąpienia szukanego tekstu lub znaczników wraz z fragmentem kontekstu. Jeśli przeszukujesz katalog albo serwis, opcja Znajdź wszystkie wyświetla listę dokumentów, które zawierają dany znacznik.
  • Aby zastąpić znaleziony tekst lub znaczniki, wpisz odpowiedni tekst w polu Zastąp, a następnie kliknij opcję Zastąp lub Zastąp wszystko.
  • Aby przechodzić między znalezionymi wystąpieniami wyszukiwanej frazy na stronie i zastępować je pojedynczo, kliknij przycisk Zastąp i skorzystaj ze strzałek Następny i Poprzedni.
  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia wyszukiwanej frazy jednocześnie, kliknij przycisk Zastąp wszystko. Program Dreamweaver zastąpi wszystkie znalezione wystąpienia i wyświetli w panelu Wyniki wyszukiwania raport z listą znalezionych i zastąpionych fraz.
  • Jeśli chcesz, aby przed przeprowadzeniem zastępowania zostały wyświetlone wyniki operacji Znajdź, wybierz opcje Zastąp wszystko oraz Wyjątki. Gdy ta opcja jest zaznaczona, w panelu Wyniki wyszukiwania będą wyświetlane znalezione wyniki. Umożliwia to usunięcie zaznaczenia z tych wystąpień wyszukanego tekstu, które nie powinny być zastępowane.

  Dwukrotne kliknięcie jednego z wyników w panelu Wyniki wyszukiwania powoduje, że program Dreamweaver przechodzi do tego tekstu i umieszcza kursor w jego lokalizacji.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów w kodzie

Szukać można określonych znaczników, atrybutów oraz wartości atrybutów. Można na przykład wyszukać wszystkie znaczniki img bez atrybutu Alt.

Wyszukiwanie może ponadto obejmować ciągi tekstu, które znajdują się albo nie znajdują się wewnątrz zbioru znaczników kontenerowych. Pozwala to na przykład wyszukać słowa „Bez tytułu” wewnątrz znacznika TITLE, aby znaleźć wszystkie strony w serwisie, którym nie nadano nazwy.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów w kodzie w otwartym obecnie dokumencie

 1. Otwórz dokument, który chcesz przeszukać. Następnie wybierz polecenie Znajdź > Znajdź w bieżącym dokumencie.

 2. Aby wyszukać określony tekst wewnątrz znacznika, wpisz ciąg tekstowy w polu Znajdź, a następnie wybierz znacznik z rozwijanej listy obok.

  Wyszukiwanie tekstu w określonym znaczniku
  Wyszukiwanie tekstu w określonym znaczniku

  Program Dreamweaver wyróżni wszystkie wystąpienia podanego tekstu w określonych znacznikach na stronie.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów w kodzie w wielu dokumentach:

 1. Wybierz polecenie Znajdź > Znajdź i zastąp w plikach albo naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F (Windows) lub Cmd + Shift + F (Mac), aby otworzyć okno dialogowe Znajdź i zastąp.

 2. Na karcie Zaawansowane wybierz jedną z opcji „Znajdź w”:

  • Bieżący dokument — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę w otwartym obecnie dokumencie.
  • Otwarte dokumenty — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę we wszystkich otwartych dokumentach.
  • Folder — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę we wszystkich plikach znajdujących się w określonym folderze.
  • Wybrane pliki serwisu — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę w plikach, które zostały zaznaczone w panelu Pliki.
  • Cały bieżący serwis lokalny — program Dreamweaver wyszuka podaną frazę w opracowywanym aktualnie serwisie.
  Okno dialogowe Znajdź i zastąp — opcje zaawansowane
  Okno dialogowe Znajdź i zastąp — opcje zaawansowane

 3. Wpisz parametry wyszukiwania i określ wymagane działanie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać wszystkie wystąpienia podanego tekstu, wybierz opcję Znajdź wszystkie. Program Dreamweaver otworzy panel Wyniki wyszukiwania. Jeżeli przeszukujesz jeden dokument, to opcja Znajdź wszystkie wyświetla wszystkie wystąpienia szukanego tekstu lub znaczników wraz z fragmentem kontekstu. Jeśli przeszukujesz katalog albo serwis, opcja Znajdź wszystkie wyświetla listę dokumentów, które zawierają dany znacznik.
  • Aby zastąpić znaleziony tekst lub znaczniki, wpisz odpowiedni tekst w polu Zastąp, a następnie kliknij opcję Zastąp lub Zastąp wszystko.
  • Aby przechodzić między znalezionymi wystąpieniami wyszukiwanej frazy na stronie i zastępować je pojedynczo, kliknij przycisk Zastąp i skorzystaj ze strzałek Następny i Poprzedni.
  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia wyszukiwanej frazy jednocześnie, kliknij przycisk Zastąp wszystko. Program Dreamweaver zastąpi wszystkie znalezione wystąpienia i wyświetli w panelu Wyniki wyszukiwania raport z listą znalezionych i zastąpionych fraz.
  • Jeśli chcesz, aby przed przeprowadzeniem zastępowania zostały wyświetlone wyniki operacji Znajdź, wybierz opcje Zastąp wszystko oraz Wyjątki. Gdy ta opcja jest zaznaczona, w panelu Wyniki wyszukiwania będą wyświetlane znalezione wyniki. Umożliwia to usunięcie zaznaczenia z tych wystąpień wyszukanego tekstu, które nie powinny być zastępowane.

  Dwukrotne kliknięcie jednego z wyników w panelu Wyniki wyszukiwania powoduje, że program Dreamweaver przechodzi do tego tekstu i umieszcza kursor w jego lokalizacji.

Wyświetlanie wyników wyszukiwania

Aby wyświetlić wyniki wyszukiwania:

 1. Wybierz polecenie Okno > Wyniki > Wyszukiwanie, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w panelu Wyszukiwanie.

 2. Dwukrotnie kliknij wynik wyszukiwania w panelu Wyszukiwanie, aby wyświetlić dane wystąpienie tego wyniku w dokumencie. 

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w górnej części panelu Wyszukiwanie, aby otworzyć wyskakujące menu, które zawiera dodatkowe opcje dotyczące pobierania plików do edycji i odkładania (jeśli korzystasz z systemu kontroli wersji), wykonaj kolejne operacje wyszukiwania i zastępowania, wyczyść wyniki lub zamknij panel Wyszukiwanie.

  Dodatkowe opcje w panelu wyników wyszukiwania
  Dodatkowe opcje w panelu wyników wyszukiwania

Zapisywanie i wczytywanie wyrażeń wyszukiwania

Wybierz polecenie Znajdź> Znajdź i zastąp.

Aby zapisać zapytania, kliknij ikonę Zapisz, widoczną w oknie dialogowym Znajdź i zamień, a następnie wybierz lokalizację docelową i zapisz plik w formacie .dwr.

Aby wczytać zapytania, kliknij ikonę Wczytaj i wybierz na komputerze plik zapytania w formacie .dwr. 

save-load-queries-find-and-replace

Wersje Dreamweaver CC 2017 i 2018

Zapisywanie i wczytywanie wyrażeń wyszukiwania w programie Dreamweaver CC 2017 i 2018 nie jest domyślnie włączone. Jeśli jednak jest to konieczne, można wykonać następujące instrukcje, aby włączyć tę funkcję.

 1. Upewnij się, że została zainstalowana aktualizacja Dreamweaver CC 2017.1. Otwórz program Dreamweaver i użyj okna Znajdź i zastąp w wersji zaawansowanej co najmniej raz. Następnie zamknij program Dreamweaver.

 2. W systemie Windows:

  1. Otwórz Edytor rejestru, wpisując „regedit” w menu Start (w polu Uruchom albo w polu wyszukiwania).
  2. Odszukaj następującą lokalizację: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Dreamweaver CC 2017\Advanced Find And Replace
  3. Kliknij prawym przyciskiem i utwórz nową wartość ciągu znaków o wartości ShowHiddenOptions=TRUE.
  4. Zamknij Edytor rejestru.

  Uwaga:

  Jeśli w Edytorze rejestru Windows nie udało się znaleźć klucza Advanced Find and Replace, wyczyść preferencje programu Dreamweaver i uruchom go ponownie.

  W systemie Mac:

  1. Za pomocą programu Finder przejdź do lokalizacji ~/Library/Preferences.
  2. Otwórz plik Adobe Dreamweaver CC 2017 Prefs w edytorze tekstu.
  3. Znajdź sekcję [Advanced Find and Replace] i dodaj pozycję showhiddenoptions=TRUE.
  4. Zapisz i zamknij plik.
 3. Kliknij prawym przyciskiem i utwórz nowy ciąg znaków ShowHiddenOptions.

 4. Dodaj dla niego wartość TRUE.

 5. Zamknij Edytor rejestru. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online