Informacje o posługiwaniu się panelem DOM w celu edytowania struktury dokumentu HTML przez tworzenie odwzorowań między elementami w widoku aktywnym lub selektorami w panelu Projektant HTML a odpowiadającym im kodem HTML.

Panel DOM wyświetla interaktywne drzewo struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej. Takie ujęcie ułatwia wizualne powiązanie elementów w widoku aktywnym z odpowiadającym im kodem HTML oraz selektorami zastosowanymi w panelu Projektant CSS. W panelu DOM można również wprowadzać zmiany struktury HTML. Efekty tych zmian są natychmiast widoczne w widoku aktywnym.

Wybierz polecenie Okno > DOM aby otworzyć panel DOM. Panel ten można także otworzyć za pomocą klawiatury: Ctrl + / (Win) lub Cmd + / (Mac).

Podczas przeciągania elementów w celu wstawienia ich bezpośrednio w widoku aktywnym wyświetlana jest ikona </>, która pojawia się przed upuszczeniem elementu i umożliwia otwarcie panelu DOM. Użycie tego panelu pozwala na wstawienie elementu w odpowiednim miejscu w strukturze dokumentu. Więcej informacji: Wstawianie elementów bezpośrednio w widoku aktywnym.

Panel DOM w widoku Kod lub Projekt wyświetla tylko elementy statyczne. Natomiast w widoku aktywnym w panelu DOM wyświetlane są zarówno elementy statyczne, jak i dynamiczne.

W dokumentach z układem elastycznej siatki panel DOM zapewnia jedynie wizualizację struktury DOM (Document Object Model) pliku HTML, nie jest natomiast możliwe modyfikowanie tej struktury.

Uwaga:

Panel DOM umożliwia edytowanie wyłącznie zawartości statycznej. Elementy tylko do odczytu i elementy dynamiczne są oznaczone kolorem ciemnoszarym.

Panel DOM
Panel DOM

Panel DOM można przenosić w dowolne dogodne miejsce w interfejsie użytkownika.  Można również zadokować go obok innych paneli.

Korzystanie z panelu DOM

 1. Otwórz odpowiedni dokument, a następnie wybierz polecenie Okno > DOM, aby otworzyć panel DOM.

 2. Przejdź do widoku aktywnego i kliknij element, który chcesz przeglądać lub edytować.

  • W panelu DOM zostanie podświetlony kod HTML zaznaczonego elementu. 
  • Zastosowany selektor zostanie wyróżniony w panelu Projektant CSS.
  • Odpowiedni fragment kodu zostanie podświetlony w widoku Kod.
  • Odpowiedni znacznik zostanie wyróżniony kolorem niebieskim w selektorze znaczników.

  Element HTML można również zaznaczyć w panelu DOM. Kliknięcie dowolnego elementu w panelu DOM spowoduje wykonanie następujących działań przez program:

  • Widok aktywny jest przewijany do odpowiedniego elementu.
  • Jeśli jest otwarty widok Kod, to jest przewijany do odpowiedniego elementu.
  • Panel Projektant CSS (sekcja Selektory) jest przewijany do najbliższego selektora odpowiadającego elementowi (podobnie jak po kliknięciu elementu w widoku aktywnym).
  • W selektorze znaczników jest podświetlany odpowiedni znacznik.

  Synchronizacja między różnymi widokami i panelem Projektant CSS ułatwia wizualizację kodu HTML i stylów związanych z zaznaczonym elementem. 

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany w elemencie, edytując kod HTML lub style CSS. Informacje o edytowaniu kodu HTML za pomocą panelu DOM zawiera sekcja Edytowanie struktury HTML za pomocą panelu DOM. Informacje o panelu Projektant CSS: Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS.

Edytowanie struktury HTML za pomocą panelu DOM

Element zaznaczony na stronie będzie podświetlony w panelu DOM. Za pomocą klawiszy strzałek można przejść do dowolnego węzła lub elementu.

 • Aby zaznaczyć element lub węzeł, należy go kliknąć. Aby rozwinąć lub zwinąć element lub węzeł, należy kliknąć znacznik HTML albo dwukrotnie kliknąć selektor obok znacznika.
 • Aby powielić element lub węzeł, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Powiel. Jeśli powielany element jest powiązany z identyfikatorem (ID), nowy (powielony) element otrzyma identyfikator o powiększonej przyrostowo wartości.
 • Aby skopiować element lub węzeł, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Kopiuj. Jeśli element zawierał elementy potomne, to one również zostaną skopiowane.
 • Aby wkleić element lub węzeł, należy kliknąć element, pod którym mają zostać zagnieżdżone skopiowane elementy. Następnie należy kliknąć ten element lub węzeł prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wklej. 
 • Aby wkleić skopiowany element jako element potomny innego elementu lub węzła, kliknij prawym przyciskiem myszy ten element macierzysty i wybierz polecenie Wklej jako potomny.
 • Aby przenosić lub układać elementy, należy je przeciągać na odpowiednie miejsce w panelu DOM.

Zielona kreska wskazuje miejsce, gdzie pojawi się przeciągany element. Element upuszczony powyżej elementu podświetlonego na szaro (elementu odniesienia) stanie się jego pierwszym elementem potomnym.

 • Aby usunąć element lub węzeł, należy go kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję Usuń.

Uwaga: Operacje wykonane w panelu DOM można cofnąć (Ctrl/Cmd + Z) lub ponowić (Ctrl/Cmd + Y).

Skróty klawiszowe:

 • Powielanie: Ctrl + D (Win) / Cmd + D (Mac)
 • Usuwanie: Del lub Backspace
 • Kopiowanie: Ctrl + C (Win) / Cmd + C (Mac)
 • Wklejanie: Ctrl + V (Win) / Cmd + V (Mac)
 • Cofanie: Ctrl + Z (Win) / Cmd + Z (Mac)
 • Ponawianie: Ctrl + Y (Win) / Cmd + Y (Mac)

Aby wykonać wyżej wymienione czynności edytowania na wielu elementach, wybierz wiele elementów w panelu DOM:

 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij wymagane elementy w celu wyboru przyległych elementów
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij wymagane elementy w celu wyboru nieprzyległych elementów

Uwaga:

Podczas edycji strony przycisk Odśwież na pasku narzędziowym Dokument zmienia się zazwyczaj w przycisk Zatrzymaj, co wskazuje, że strona jest ponownie wczytywana. Po ponownym wczytaniu strony przycisk Odśwież znowu staje się widoczny. Wskazuje to, że strona została załadowana w całości.

Opcje edycji w panelu DOM
Opcje edycji w panelu DOM

Uwaga: Jeśli strona zawiera kod JavaScript, menu kontekstowe (wyświetlane prawym przyciskiem myszy) w panelu DOM jest przez pewien czas widoczne, a potem staje się niedostępne. Aby go użyć, ukryj opcje pomocnicze wyświetlane w widoku aktywnym (Opcje widoku aktywnego > Ukryj wyśw. wid. aktywnego), a następnie wyłącz obsługę JavaScript (Opcje widoku aktywnego > Wyłącz JavaScript).

Edytowanie znaczników, klas i identyfikatorów w panelu DOM

Znaczniki, klasy i identyfikatory można edytować po dwukrotnym kliknięciu ich w panelu DOM. Można również dodać dodatkowe klasy lub identyfikatory, oddzielając je spacją. Dla znaczników niepowiązanych z klasą lub identyfikatorem można wpisać nazwę klasy lub identyfikatora po dwukrotnym kliknięciu znacznika.

Podpowiedzi do kodu pojawiają się podczas wpisywania znacznika, klasy lub nazwy identyfikatora. Aby zawęzić podpowiedzi do klas, rozpocznij pisanie od kropki. Aby widzieć tylko identyfikatory w podpowiedziach, rozpocznij pisanie od symbolu „#”.

Edytowanie klas
Edytowanie klas

Wstawianie elementów w panelu DOM

Panel DOM umożliwia teraz wstawianie nowych elementów na strony WWW. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Naciśnij klawisz spacji lub kliknij ikonę wstawiania obok odpowiedniego elementu w panelu DOM. W wyświetlonym okienku kliknij jedną z opcji. Aby otoczyć wiele elementów znacznikiem, zaznacz odpowiednie elementy, a następnie wybierz opcję wstawiania Otocz znacznikiem.
Spowoduje to wstawienie znacznika zastępczego DIV, który zostanie wyświetlony w trybie edycji. Zamiast znacznika DIV można wpisać inną nazwę znacznika.
Opcje wstawiania w panelu DOM
Opcje wstawiania w panelu DOM

 • Kliknij odpowiedni element w panelu Wstaw i przeciągnij go do panelu DOM. Podpowiedzi w czasie rzeczywistym będą pokazywać, w którym miejscu element zostanie wstawiony. Upuść element w odpowiedniej lokalizacji.

Podczas wstawiania znaczników za pomocą panelu DOM do dokumentu jest wstawiany także domyślny (zastępczy) tekst i atrybuty znaczników:

 • Po wstawieniu jednego z następujących znaczników i zatwierdzeniu zmian w widokach Kod, Aktywny i Projekt jest wstawiany tekst zastępczy:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1-h6, hgroup
 • Po wstawieniu znacznika table i zatwierdzeniu zmian jest wstawiana tabela 3X3.
 • Po wstawieniu znacznika embed lub img i zatwierdzeniu zmian jest wyświetlane okno dialogowe Wybierz plik, w którym należy wybrać odpowiedni plik.
 • Po wstawieniu znacznika meta i zatwierdzeniu zmian w widoku Kod jest wstawiany następujący kod: <meta name="" content="">
 • Po wstawieniu znacznika figure i zatwierdzeniu zmian jest wstawiany znacznik figure z zagnieżdżonym podpisem.
 • W przypadku wstawiania znacznika ul lub ol po zatwierdzeniu zmian jest wstawiany znacznik ol/ul z zagnieżdżonym znacznikiem li.