Określanie edytowalnych atrybutów znaczników w szablonach programu Dreamweaver. Ponadto sekcja ta zawiera informacje o przekształcaniu znaczników edytowalnych w nieedytowalne.

Możesz zezwolić użytkownikowi szablonu na modyfikację określonych atrybutów znaczników w dokumencie powstałym na bazie szablonu.

Na przykład możesz ustawić kolor tła w szablonie, ale jednocześnie umożliwić użytkownikom ustawienie innego koloru tła w stronach, które będą sami tworzyć. Użytkownicy mogą tylko zmienić te atrybuty, które określisz jako edytowalne.

Możesz także ustawić wiele edytowalnych atrybutów na stronie, tak że użytkownicy szablony będą mogli zmienić atrybuty w dokumentach, które powstają na bazie szablonu. Następujące typy danych są używane: tekst, wartość logiczna (prawda/fałsz), kolor i adres URL.

Utworzenie edytowalnego atrybutu znacznika powoduje wstawienie parametru do kodu szablonu. Wartość początkowo atrybutu jest ustawiona w szablonie, kiedy utworzony jest dokument w oparciu o ten szablon, dziedziczy on jego wartość. Użytkownik szablonu może zmienić ten parametr w dokumencie, który powstał na bazie szablonu.

Uwaga:

Jeżeli połączysz arkusz stylów z edytowalnym atrybutem, to właściwości arkusza stylów w pliku szablonu nie będą juz dostępne ani do przeglądu ani do edycji.

 1. W oknie Dokument wybierz obiekt, któremu chcesz ustawić edytowalny atrybut znacznika.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Umożliwiaj edycję atrybutu.

  Umożliwianie edycji atrybutów
  Umożliwianie edycji atrybutów

 3. W polu Atrybut wprowadź nazwę lub wybierz atrybut z okna dialogowego Edytowalne atrybuty znacznika za pomocą jednej z następujących czynności:
  • Jeżeli atrybut, które chcesz uczynić edytowalnym, jest na liście menu wyskakującego Atrybut, to go wybierz.

  • Jeżeli atrybut, który chcesz przekształcić w edytowalny, nie jest wyświetlony w menu Atrybut, kliknij opcję Dodaj. W otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę atrybutu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Upewnij się, że opcja Umożliwiaj edycję atrybutu jest zaznaczona.
 5. W polu Etykieta wpisz niepowtarzalną nazwę atrybutu..

  Uwaga:

  Aby łatwiej można było zidentyfikować później edytowalny znacznik atrybutu, użyj etykietę, która identyfikuje element i atrybut. Na przykład możesz nadać etykietę logoSrc obrazowi, którego źródło jest edytowalne, a edytowalnemu tłu kolor znacznika body bodyBgcolor.

 6. Z menu Typ wybierz typ wartości, który będzie dozwolony dla tego atrybutu, ustawiając jedną z poniższych opcji:

  • Tekst — aby zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie dla tego atrybutu wartości tekstowej. Tekstu można na przykład użyć w przypadku atrybutu align: użytkownik może ustawić wartość tego atrybutu na left, right lub center.

  • URL — aby wstawić hiperłącze prowadzące do elementu, np. ścieżkę do pliku graficznego. Wykorzystanie tej opcji powoduje automatyczne uaktualnienie ścieżki użytej w tym łączu. Jeżeli użytkownik przeniesie obraz do nowego folderu, pojawi się okno dialogowe Uaktualnić łącza.

  • Kolor — aby był wyświetlany próbnik kolorów, umożliwiający wybranie odpowiedniej wartości.

  • Prawda/nieprawda — aby użytkownik mógł wybierać na stronie wartość logiczną prawda lub nieprawda.

  • Liczba — aby umożliwić użytkownikowi szablonu wpisanie wartości liczbowej modyfikującej atrybut (na przykład, aby zmienić wysokość lub szerokość obrazu).

 7. Pole Domyślna wartość wyświetla wartość wybranego atrybutu w szablonie. Wprowadź nową wartość w tym polu, aby ustawić inną wartość początkową parametru w dokumencie, który powstanie na bazie szablonu.
 8. (Opcjonalnie) Jeżeli chcesz uczynić zmiany w innym atrybucie wybranego znacznika, wybierz atrybut i ustaw dla niego opcje.
 9. Kliknij przycisk OK.

Przekształcanie edytowalnych atrybutów znaczników w nieedytowalne

Znacznik uprzednio ustalony jako edytowalny, może być zaznaczony jako nieedytowalny.

 1. W dokumencie szablonu, kliknij element związany z edytowalnym atrybutem lub użyj selektora znaczników.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Umożliwiaj edycję atrybutu.

 3. W menu wyskakującym Atrybuty, wybierz atrybut, którego ma to dotyczyć.
 4. Odznacz opcję Umożliwiaj edycję atrybutu i kliknij przycisk OK.
 5. Uaktualnij dokumenty opartych na szablonie.