Podręcznik użytkownika Anuluj

Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Określanie edytowalnych atrybutów znaczników w szablonach programu Dreamweaver. Ponadto sekcja ta zawiera informacje o przekształcaniu znaczników edytowalnych w nieedytowalne.

Możesz zezwolić użytkownikowi szablonu na modyfikację określonych atrybutów znaczników w dokumencie powstałym na bazie szablonu.

Na przykład możesz ustawić kolor tła w szablonie, ale jednocześnie umożliwić użytkownikom ustawienie innego koloru tła w stronach, które będą sami tworzyć. Użytkownicy mogą tylko zmienić te atrybuty, które określisz jako edytowalne.

Możesz także ustawić wiele edytowalnych atrybutów na stronie, tak że użytkownicy szablony będą mogli zmienić atrybuty w dokumentach, które powstają na bazie szablonu. Następujące typy danych są używane: tekst, wartość logiczna (prawda/fałsz), kolor i adres URL.

Utworzenie edytowalnego atrybutu znacznika powoduje wstawienie parametru do kodu szablonu. Wartość początkowo atrybutu jest ustawiona w szablonie, kiedy utworzony jest dokument w oparciu o ten szablon, dziedziczy on jego wartość. Użytkownik szablonu może zmienić ten parametr w dokumencie, który powstał na bazie szablonu.

Uwaga:

Jeżeli połączysz arkusz stylów z edytowalnym atrybutem, to właściwości arkusza stylów w pliku szablonu nie będą juz dostępne ani do przeglądu ani do edycji.

 1. W oknie Dokument wybierz obiekt, któremu chcesz ustawić edytowalny atrybut znacznika.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Umożliwiaj edycję atrybutu.

  Umożliwianie edycji atrybutów
  Umożliwianie edycji atrybutów

 3. W polu Atrybut wprowadź nazwę lub wybierz atrybut z okna dialogowego Edytowalne atrybuty znacznika za pomocą jednej z następujących czynności:
  • Jeżeli atrybut, które chcesz uczynić edytowalnym, jest na liście menu wyskakującego Atrybut, to go wybierz.

  • Jeżeli atrybut, który chcesz przekształcić w edytowalny, nie jest wyświetlony w menu Atrybut, kliknij opcję Dodaj. W otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę atrybutu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Upewnij się, że opcja Umożliwiaj edycję atrybutu jest zaznaczona.
 5. W polu Etykieta wpisz niepowtarzalną nazwę atrybutu..
  Uwaga:

  Aby łatwiej można było zidentyfikować później edytowalny znacznik atrybutu, użyj etykietę, która identyfikuje element i atrybut. Na przykład możesz nadać etykietę logoSrc obrazowi, którego źródło jest edytowalne, a edytowalnemu tłu kolor znacznika body bodyBgcolor.

 6. Z menu Typ wybierz typ wartości, który będzie dozwolony dla tego atrybutu, ustawiając jedną z poniższych opcji:

  • Tekst — aby zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie dla tego atrybutu wartości tekstowej. Tekstu można na przykład użyć w przypadku atrybutu align: użytkownik może ustawić wartość tego atrybutu na left, right lub center.

  • URL — aby wstawić hiperłącze prowadzące do elementu, np. ścieżkę do pliku graficznego. Wykorzystanie tej opcji powoduje automatyczne uaktualnienie ścieżki użytej w tym łączu. Jeżeli użytkownik przeniesie obraz do nowego folderu, pojawi się okno dialogowe Uaktualnić łącza.

  • Kolor — aby był wyświetlany próbnik kolorów, umożliwiający wybranie odpowiedniej wartości.

  • Prawda/nieprawda — aby użytkownik mógł wybierać na stronie wartość logiczną prawda lub nieprawda.

  • Liczba — aby umożliwić użytkownikowi szablonu wpisanie wartości liczbowej modyfikującej atrybut (na przykład, aby zmienić wysokość lub szerokość obrazu).

 7. Pole Domyślna wartość wyświetla wartość wybranego atrybutu w szablonie. Wprowadź nową wartość w tym polu, aby ustawić inną wartość początkową parametru w dokumencie, który powstanie na bazie szablonu.
 8. (Opcjonalnie) Jeżeli chcesz uczynić zmiany w innym atrybucie wybranego znacznika, wybierz atrybut i ustaw dla niego opcje.
 9. Kliknij przycisk OK.

Przekształcanie edytowalnych atrybutów znaczników w nieedytowalne

Znacznik uprzednio ustalony jako edytowalny, może być zaznaczony jako nieedytowalny.

 1. W dokumencie szablonu, kliknij element związany z edytowalnym atrybutem lub użyj selektora znaczników.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Umożliwiaj edycję atrybutu.

 3. W menu wyskakującym Atrybuty, wybierz atrybut, którego ma to dotyczyć.
 4. Odznacz opcję Umożliwiaj edycję atrybutu i kliknij przycisk OK.
 5. Uaktualnij dokumenty opartych na szablonie.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto