Podręcznik użytkownika Anuluj

Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Określanie edytowalnych atrybutów znaczników w szablonach programu Dreamweaver. Ponadto sekcja ta zawiera informacje o przekształcaniu znaczników edytowalnych w nieedytowalne.

Możesz zezwolić użytkownikowi szablonu na modyfikację określonych atrybutów znaczników w dokumencie powstałym na bazie szablonu.

Na przykład możesz ustawić kolor tła w szablonie, ale jednocześnie umożliwić użytkownikom ustawienie innego koloru tła w stronach, które będą sami tworzyć. Użytkownicy mogą tylko zmienić te atrybuty, które określisz jako edytowalne.

Możesz także ustawić wiele edytowalnych atrybutów na stronie, tak że użytkownicy szablony będą mogli zmienić atrybuty w dokumentach, które powstają na bazie szablonu. Następujące typy danych są używane: tekst, wartość logiczna (prawda/fałsz), kolor i adres URL.

Utworzenie edytowalnego atrybutu znacznika powoduje wstawienie parametru do kodu szablonu. Wartość początkowo atrybutu jest ustawiona w szablonie, kiedy utworzony jest dokument w oparciu o ten szablon, dziedziczy on jego wartość. Użytkownik szablonu może zmienić ten parametr w dokumencie, który powstał na bazie szablonu.

Uwaga:

Jeżeli połączysz arkusz stylów z edytowalnym atrybutem, to właściwości arkusza stylów w pliku szablonu nie będą juz dostępne ani do przeglądu ani do edycji.

 1. W oknie Dokument wybierz obiekt, któremu chcesz ustawić edytowalny atrybut znacznika.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Umożliwiaj edycję atrybutu.

  Umożliwianie edycji atrybutów
  Umożliwianie edycji atrybutów

 3. W polu Atrybut wprowadź nazwę lub wybierz atrybut z okna dialogowego Edytowalne atrybuty znacznika za pomocą jednej z następujących czynności:
  • Jeżeli atrybut, które chcesz uczynić edytowalnym, jest na liście menu wyskakującego Atrybut, to go wybierz.

  • Jeżeli atrybut, który chcesz przekształcić w edytowalny, nie jest wyświetlony w menu Atrybut, kliknij opcję Dodaj. W otwartym oknie dialogowym wprowadź nazwę atrybutu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Upewnij się, że opcja Umożliwiaj edycję atrybutu jest zaznaczona.
 5. W polu Etykieta wpisz niepowtarzalną nazwę atrybutu..
  Uwaga:

  Aby łatwiej można było zidentyfikować później edytowalny znacznik atrybutu, użyj etykietę, która identyfikuje element i atrybut. Na przykład możesz nadać etykietę logoSrc obrazowi, którego źródło jest edytowalne, a edytowalnemu tłu kolor znacznika body bodyBgcolor.

 6. Z menu Typ wybierz typ wartości, który będzie dozwolony dla tego atrybutu, ustawiając jedną z poniższych opcji:

  • Tekst — aby zezwolić użytkownikowi na wprowadzanie dla tego atrybutu wartości tekstowej. Tekstu można na przykład użyć w przypadku atrybutu align: użytkownik może ustawić wartość tego atrybutu na left, right lub center.

  • URL — aby wstawić hiperłącze prowadzące do elementu, np. ścieżkę do pliku graficznego. Wykorzystanie tej opcji powoduje automatyczne uaktualnienie ścieżki użytej w tym łączu. Jeżeli użytkownik przeniesie obraz do nowego folderu, pojawi się okno dialogowe Uaktualnić łącza.

  • Kolor — aby był wyświetlany próbnik kolorów, umożliwiający wybranie odpowiedniej wartości.

  • Prawda/nieprawda — aby użytkownik mógł wybierać na stronie wartość logiczną prawda lub nieprawda.

  • Liczba — aby umożliwić użytkownikowi szablonu wpisanie wartości liczbowej modyfikującej atrybut (na przykład, aby zmienić wysokość lub szerokość obrazu).

 7. Pole Domyślna wartość wyświetla wartość wybranego atrybutu w szablonie. Wprowadź nową wartość w tym polu, aby ustawić inną wartość początkową parametru w dokumencie, który powstanie na bazie szablonu.
 8. (Opcjonalnie) Jeżeli chcesz uczynić zmiany w innym atrybucie wybranego znacznika, wybierz atrybut i ustaw dla niego opcje.
 9. Kliknij przycisk OK.

Przekształcanie edytowalnych atrybutów znaczników w nieedytowalne

Znacznik uprzednio ustalony jako edytowalny, może być zaznaczony jako nieedytowalny.

 1. W dokumencie szablonu, kliknij element związany z edytowalnym atrybutem lub użyj selektora znaczników.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Szablony > Umożliwiaj edycję atrybutu.

 3. W menu wyskakującym Atrybuty, wybierz atrybut, którego ma to dotyczyć.
 4. Odznacz opcję Umożliwiaj edycję atrybutu i kliknij przycisk OK.
 5. Uaktualnij dokumenty opartych na szablonie.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online