Informacje o przeglądaniu i edytowaniu zawartości strony WWW w programie Dreamweaver, ustawianiu właściwości META i TITLE dla strony, definiowanie słów kluczowych i opisów strony itd.

Strony zawierają elementy, które opisują treść strony, która jest używana przez roboty przeszukujące sieć. Możesz ustawić właściwości elementów head, aby określać jak strony będą identyfikowane.

Wyświetlanie i edycja zawartości elementu HEAD

Elementy znajdujące się w sekcji head dokumentu można wyświetlić w widoku Kod lub za pomocą Inspektora kodu.

Wstawianie elementu head do dokumentu

 1. Wybierz znacznik head z menu Wstaw > HTML.

 2. Wprowadź opcje elementu w oknie dialogowym, które się pojawia lub w Inspektorze właściwości.

Edycja elementu head dokumentu

Elementy sekcji Head można edytować przez bezpośrednie wpisywanie kodu w widoku Kod lub korzystając z Inspektora właściwości.

Aby edytować elementy sekcji head za pomocą Inspektora właściwości:

 1. Zaznacz element head w panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  W Inspektorze właściwości zostaną wyświetlone właściwości zaznaczonego elementu.

 2. Ustaw lub zmodyfikuj właściwości elementu w Inspektorze właściwości.

Ustawianie właściwości meta strony

Znacznik meta jest elementem sekcji head, który zawiera informacje o stronie, takie jak kodowanie znaków, autor, prawa autorskie oraz słowa kluczowe. Te znaczniki mogą służyć także do przekazywania informacji na serwer, takich jak data wygaśnięcia, częstotliwość odświeżania, oraz klasyfikacja POWDER strony. (POWDER, the Protocol for Web Description Resources, udostępnia metodę klasyfikacji stron internetowych, podobną do klasyfikacji filmów).

Dodawanie znacznika meta

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Meta.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw właściwości.

Edycja istniejącego znacznika meta

Elementy meta można edytować przez bezpośrednie wpisywanie kodu w widoku Kod lub korzystając z Inspektora właściwości.

Aby edytować elementy sekcji meta za pomocą Inspektora właściwości:

 1. Zaznacz element head w panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  W Inspektorze właściwości zostaną wyświetlone właściwości zaznaczonego elementu.

 2. Wybierz znacznik meta z panelu DOM.

 3. Ustaw właściwości w inspektorze Właściwości.

  Atrybut

  Określa, czy znacznik meta zawiera informacje o stronie (nazwa) lub informacje o nagłówku HTTP (http-equiv).

  Wartość

  Określa typ informacji podawanych w tym znaczniku. Niektóre wartości, np. description (opis), keywords (słowa kluczowe) i refresh (odświeżanie) są już zdefiniowane (i posiadają swoje własne inspektory Właściwości w programie Dreamweaver), ale można zdefiniować dowolną wartość (np. data utworzenia, identyfikator dokumentu lub poziom).

  Zawartość

  Określa aktualne informacje. Jeśli na przykład w polu Wartość określono poziom, można dla zawartości wybrać opcję początkowy, średni lub zaawansowany.

Ustawianie tytułu strony

Istnieje tylko jedna właściwość TITLE, określająca tytuł strony. Tytuł strony można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując tytuł bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik title w panelu DOM, a następnie modyfikując tytuł w Inspektorze właściwości.

Określanie słów kluczowych dla strony

Wiele robotów wyszukiwarek (programów, które automatycznie przeszukują sieć zbierając informacje do indeksów wyszukiwarek) czytają zawartość znaczników meta Keywords i wykorzystują tę informacje do indeksowania stron w ich bazach. Ze względu na fakt, że wyszukiwarki ograniczają liczbę słów kluczowych lub znaków w indeksie lub ignorują słowa kluczowe, jeżeli przekraczasz ten limit, dobrym pomysłem jest ograniczanie się do kilku dobrze wybranych słów kluczowych.

Dodawanie znacznika meta Keywords

 1. Wybierz polecenie z menu Wstaw > HTML > Słowa kluczowe.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw słowa kluczowe, oddzielane przecinkami.

Edycja znacznika meta Keywords

Opisy w znaczniku meta keywords można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując słowo kluczowe bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik meta odpowiedniego słowa kluczowego w panelu DOM w celu wyświetlenia, zmodyfikowania lub usunięcia słów kluczowych za pomocą panelu Inspektor właściwości.

Uwaga:

Słowa kluczowe muszą być rozdzielone przecinkami.

Określanie opisu strony

Wiele robotów wyszukiwarek (programów, które automatycznie przeszukują sieć zbierając informacje do indeksów wyszukiwarek) czytają zawartość znaczników meta Description. Niektóre używają informacji do indeksowania twoich stron w ich bazach danych, a czasami także wyświetlają informacje w wynikach szukania (zamiast wyświetlać kilka pierwszych linii z twojego dokumentu). Niektóre wyszukiwarki ograniczają liczbę indeksowanych znaków. Dlatego warto skrócić opis do kilku słów (np. Grillowanie: dostawy i catering w województwie pomorskim lub Projektowanie stron internetowych dla klientów z całego świata — atrakcyjne ceny).

Dodawanie znacznika meta Description

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Opis.

 2. Umieść tekst opisu w wyświetlonym oknie dialogowym.

Edycja znacznika meta Description

Opisy w znacznikach meta można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując opis bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik meta odpowiadający opisowi w panelu DOM i edytując opis w Inspektorze właściwości.

Ustawianie właściwości odświeżania strony

Używaj elementu Refresh do określania częstotliwość automatycznego odświeżania strony—przez przeładowanie istniejącej strony lub przechodzenie do innej strony. Ten element jest często używany do przenoszenia użytkowników z jednego adresu URL do innego, często po wyświetleni komunikatu tekstowego, że adres URL uległ zmianie.

Dodawanie znacznika meta Refresh

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Meta.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw właściwości w następujący sposób:

  Atrybut

  Określa, że znacznik meta zawiera informacje o nagłówku HTTP (http-equivalent).

  Wartość

  Określa, że typ informacji podawanych w tym znaczniku to refresh.

  Zawartość

  Podaj czas oczekiwana w sekundach przed odświeżeniem strony w przeglądarce. Aby strona była odświeżana w przeglądarce natychmiast po jej wczytaniu, należy w tym polu wpisać 0.

Edycja znacznika meta Refresh

Znacznik meta refresh można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując właściwości bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik meta odpowiadający właściwości refresh w panelu DOM lub w kodzie i modyfikując go w panelu Inspektor właściwości.

Edycja znacznika meta Base

Edytując element Base, można ustawić podstawowy adres URL dla wszystkich ścieżek względnych dokumentu wstawianych na stronie.

 1. Zaznacz element Base w panelu DOM.

 2. W Inspektorze właściwości ustaw właściwości znacznika meta Base.

  Href

  Podstawowy URL. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik, albo wpisz ścieżkę do tego pliku.

  Target

  Jest to atrybut określający ramkę lub okno, w którym powinny zostać otwarte wszystkie połączone dokumenty. Wybierz jedną z ramek z bieżącego układu ramek lub jedną z następujących zarezerwowanych nazw:

  • _blank wczytuje połączony dokument w nowym oknie przeglądarki bez tytułu.

  • _parent wczytuje połączony dokument w nadrzędnym układzie ramek lub w oknie ramki, która zawiera łącze. Jeśli ramka zawierająca łącze nie jest zagnieżdżona, to jest równoznaczna z atrybutem _top; połączony dokument zostanie otworzony w pełnym oknie przeglądarki.

  • _self wczytuje połączony dokument w tym samym oknie, w którym znajduje się łącze. Jest to domyślna wartość atrybutu TARGET, zatem na ogół nie trzeba jej określać.

  • _top wczytuje połączony dokument w pełne okno przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.

Edytując znacznik link, można określić zależność pomiędzy bieżącym dokumentem a innym plikiem.

Uwaga:

Znacznik link w sekcji head różni się od odsyłacza HTML pomiędzy dokumentami wstawianego w sekcji body dokumentu.

 1. Zaznacz element Link w panelu DOM lub w widoku Kod.

 2. W Inspektorze właściwości ustaw właściwości znacznika meta Link.

  Href

  Adres URL do którego definiowana jest relacja. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik, albo wpisz ścieżkę do tego pliku. Należy pamiętać, że atrybut nie wskazuje połączonego pliku, w taki sposób, jak to jest w HTML; relacje określone w elemencie Link są bardziej złożone.

  ID

  Określa niepowtarzalny identyfikator łącza.

  Title

  Opisuje relację. Atrybut ten jest szczególnie istotny w przypadku dołączonych arkuszy stylów. Więcej informacji zawiera sekcja External Style Sheets w specyfikacji HTML 4.0 na stronie internetowej World Wide Web Consortium www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external

  Rel

  Określa relację między bieżącym dokumentem i dokumentem w polu Href. Możliwe wartości obejmują Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help oraz Bookmark. Aby określić więcej niż jedną relację, wartości należy oddzielić spacją.

  Rev

  Określa odwróconą relację (odwrotnie do Rel) między bieżącym dokumentem i dokumentem w polu Href. Dopuszczalne wartości są identyczne z wartościami dla Rel.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online