Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z zawartością znacznika HEAD strony

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o przeglądaniu i edytowaniu zawartości strony WWW w programie Dreamweaver, ustawianiu właściwości META i TITLE dla strony, definiowanie słów kluczowych i opisów strony itd.

Strony zawierają elementy, które opisują treść strony, która jest używana przez roboty przeszukujące sieć. Możesz ustawić właściwości elementów head, aby określać jak strony będą identyfikowane.

Wyświetlanie i edycja zawartości elementu HEAD

Elementy znajdujące się w sekcji head dokumentu można wyświetlić w widoku Kod lub za pomocą Inspektora kodu.

Wstawianie elementu head do dokumentu

 1. Wybierz znacznik head z menu Wstaw > HTML.

 2. Wprowadź opcje elementu w oknie dialogowym, które się pojawia lub w Inspektorze właściwości.

Edycja elementu head dokumentu

Elementy sekcji Head można edytować przez bezpośrednie wpisywanie kodu w widoku Kod lub korzystając z Inspektora właściwości.

Aby edytować elementy sekcji head za pomocą Inspektora właściwości:

 1. Zaznacz element head w panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  W Inspektorze właściwości zostaną wyświetlone właściwości zaznaczonego elementu.

 2. Ustaw lub zmodyfikuj właściwości elementu w Inspektorze właściwości.

Ustawianie właściwości meta strony

Znacznik meta jest elementem sekcji head, który zawiera informacje o stronie, takie jak kodowanie znaków, autor, prawa autorskie oraz słowa kluczowe. Te znaczniki mogą służyć także do przekazywania informacji na serwer, takich jak data wygaśnięcia, częstotliwość odświeżania, oraz klasyfikacja POWDER strony. (POWDER, the Protocol for Web Description Resources, udostępnia metodę klasyfikacji stron internetowych, podobną do klasyfikacji filmów).

Dodawanie znacznika meta

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Meta.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw właściwości.

Edycja istniejącego znacznika meta

Elementy meta można edytować przez bezpośrednie wpisywanie kodu w widoku Kod lub korzystając z Inspektora właściwości.

Aby edytować elementy sekcji meta za pomocą Inspektora właściwości:

 1. Zaznacz element head w panelu DOM (Okno > Panel DOM). 

  W Inspektorze właściwości zostaną wyświetlone właściwości zaznaczonego elementu.

 2. Wybierz znacznik meta z panelu DOM.

 3. Ustaw właściwości w inspektorze Właściwości.

  Atrybut

  Określa, czy znacznik meta zawiera informacje o stronie (nazwa) lub informacje o nagłówku HTTP (http-equiv).

  Wartość

  Określa typ informacji podawanych w tym znaczniku. Niektóre wartości, np. description (opis), keywords (słowa kluczowe) i refresh (odświeżanie) są już zdefiniowane (i posiadają swoje własne inspektory Właściwości w programie Dreamweaver), ale można zdefiniować dowolną wartość (np. data utworzenia, identyfikator dokumentu lub poziom).

  Zawartość

  Określa aktualne informacje. Jeśli na przykład w polu Wartość określono poziom, można dla zawartości wybrać opcję początkowy, średni lub zaawansowany.

Ustawianie tytułu strony

Istnieje tylko jedna właściwość TITLE, określająca tytuł strony. Tytuł strony można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując tytuł bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik title w panelu DOM, a następnie modyfikując tytuł w Inspektorze właściwości.

Określanie słów kluczowych dla strony

Wiele robotów wyszukiwarek (programów, które automatycznie przeszukują sieć zbierając informacje do indeksów wyszukiwarek) czytają zawartość znaczników meta Keywords i wykorzystują tę informacje do indeksowania stron w ich bazach. Ze względu na fakt, że wyszukiwarki ograniczają liczbę słów kluczowych lub znaków w indeksie lub ignorują słowa kluczowe, jeżeli przekraczasz ten limit, dobrym pomysłem jest ograniczanie się do kilku dobrze wybranych słów kluczowych.

Dodawanie znacznika meta Keywords

 1. Wybierz polecenie z menu Wstaw > HTML > Słowa kluczowe.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw słowa kluczowe, oddzielane przecinkami.

Edycja znacznika meta Keywords

Opisy w znaczniku meta keywords można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując słowo kluczowe bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik meta odpowiedniego słowa kluczowego w panelu DOM w celu wyświetlenia, zmodyfikowania lub usunięcia słów kluczowych za pomocą panelu Inspektor właściwości.
Uwaga:

Słowa kluczowe muszą być rozdzielone przecinkami.

Określanie opisu strony

Wiele robotów wyszukiwarek (programów, które automatycznie przeszukują sieć zbierając informacje do indeksów wyszukiwarek) czytają zawartość znaczników meta Description. Niektóre używają informacji do indeksowania twoich stron w ich bazach danych, a czasami także wyświetlają informacje w wynikach szukania (zamiast wyświetlać kilka pierwszych linii z twojego dokumentu). Niektóre wyszukiwarki ograniczają liczbę indeksowanych znaków. Dlatego warto skrócić opis do kilku słów (np. Grillowanie: dostawy i catering w województwie pomorskim lub Projektowanie stron internetowych dla klientów z całego świata — atrakcyjne ceny).

Dodawanie znacznika meta Description

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Opis.

 2. Umieść tekst opisu w wyświetlonym oknie dialogowym.

Edycja znacznika meta Description

Opisy w znacznikach meta można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując opis bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik meta odpowiadający opisowi w panelu DOM i edytując opis w Inspektorze właściwości.

Ustawianie właściwości odświeżania strony

Używaj elementu Refresh do określania częstotliwość automatycznego odświeżania strony—przez przeładowanie istniejącej strony lub przechodzenie do innej strony. Ten element jest często używany do przenoszenia użytkowników z jednego adresu URL do innego, często po wyświetleni komunikatu tekstowego, że adres URL uległ zmianie.

Dodawanie znacznika meta Refresh

 1. Wybierz polecenie Wstaw > HTML > Meta.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym ustaw właściwości w następujący sposób:

  Atrybut

  Określa, że znacznik meta zawiera informacje o nagłówku HTTP (http-equivalent).

  Wartość

  Określa, że typ informacji podawanych w tym znaczniku to refresh.

  Zawartość

  Podaj czas oczekiwana w sekundach przed odświeżeniem strony w przeglądarce. Aby strona była odświeżana w przeglądarce natychmiast po jej wczytaniu, należy w tym polu wpisać 0.

Edycja znacznika meta Refresh

Znacznik meta refresh można edytować za pomocą jednej z następujących metod:

 • edytując właściwości bezpośrednio w kodzie (w widoku Kod);
 • zaznaczając znacznik meta odpowiadający właściwości refresh w panelu DOM lub w kodzie i modyfikując go w panelu Inspektor właściwości.

Edycja znacznika meta Base

Edytując element Base, można ustawić podstawowy adres URL dla wszystkich ścieżek względnych dokumentu wstawianych na stronie.

 1. Zaznacz element Base w panelu DOM.

 2. W Inspektorze właściwości ustaw właściwości znacznika meta Base.

  Href

  Podstawowy URL. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik, albo wpisz ścieżkę do tego pliku.

  Target

  Jest to atrybut określający ramkę lub okno, w którym powinny zostać otwarte wszystkie połączone dokumenty. Wybierz jedną z ramek z bieżącego układu ramek lub jedną z następujących zarezerwowanych nazw:

  • _blank wczytuje połączony dokument w nowym oknie przeglądarki bez tytułu.

  • _parent wczytuje połączony dokument w nadrzędnym układzie ramek lub w oknie ramki, która zawiera łącze. Jeśli ramka zawierająca łącze nie jest zagnieżdżona, to jest równoznaczna z atrybutem _top; połączony dokument zostanie otworzony w pełnym oknie przeglądarki.

  • _self wczytuje połączony dokument w tym samym oknie, w którym znajduje się łącze. Jest to domyślna wartość atrybutu TARGET, zatem na ogół nie trzeba jej określać.

  • _top wczytuje połączony dokument w pełne okno przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.

Edytując znacznik link, można określić zależność pomiędzy bieżącym dokumentem a innym plikiem.

Uwaga:

Znacznik link w sekcji head różni się od odsyłacza HTML pomiędzy dokumentami wstawianego w sekcji body dokumentu.

 1. Zaznacz element Link w panelu DOM lub w widoku Kod.

 2. W Inspektorze właściwości ustaw właściwości znacznika meta Link.

  Href

  Adres URL do którego definiowana jest relacja. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać plik, albo wpisz ścieżkę do tego pliku. Należy pamiętać, że atrybut nie wskazuje połączonego pliku, w taki sposób, jak to jest w HTML; relacje określone w elemencie Link są bardziej złożone.

  ID

  Określa niepowtarzalny identyfikator łącza.

  Title

  Opisuje relację. Atrybut ten jest szczególnie istotny w przypadku dołączonych arkuszy stylów. Więcej informacji zawiera sekcja External Style Sheets w specyfikacji HTML 4.0 na stronie internetowej World Wide Web Consortium www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external

  Rel

  Określa relację między bieżącym dokumentem i dokumentem w polu Href. Możliwe wartości obejmują Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help oraz Bookmark. Aby określić więcej niż jedną relację, wartości należy oddzielić spacją.

  Rev

  Określa odwróconą relację (odwrotnie do Rel) między bieżącym dokumentem i dokumentem w polu Href. Dopuszczalne wartości są identyczne z wartościami dla Rel.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online