Podręcznik użytkownika Anuluj

Omówienie języków XML i XSLT

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Korzystanie z języków XML i XSLT na stronach internetowych utworzonych w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Interfejs użytkownika w programie Dreamweaver CC i nowszych wersjach został uproszczony. Dlatego począwszy od wersji Dreamweaver CC niektóre opcje opisane w tym artykule mogą nie być dostępne. Więcej informacji zawiera ten artykuł.

Korzystanie z języków XML i XSL na stronach internetowych

Język XML (Extensible Markup Language) umożliwia nadawanie informacjom struktury. Podobnie jak HTML, język XML umożliwia definiowanie struktury za pomocą znaczników. Jednak w przypadku języka XML znaczniki te nie są predefiniowane, tak jak w języku HTML. Zamiast tego, XML umożliwia tworzenie znaczników najlepiej definiujących określoną strukturę danych (schemat). Znaczniki są zagnieżdżane w innych, tworząc w ten sposób schemat znaczników nadrzędnych i podrzędnych. Podobnie, jak w przypadku większości znaczników HTML, wszystkie znaczniki w schemacie XML posiadają znacznik zamykający i otwierający.

Podany przykład pokazuje podstawową strukturę pliku XML:

<?xml version=“1.0”> 
<mybooks> 
  <book bookid=“1”> 
    <pubdate>03/01/2004</pubdate> 
    <title>Displaying XML Data with Adobe Dreamweaver</title> 
    <author>Charles Brown</author> 
  </book> 
  <book bookid=“2”> 
    <pubdate>04/08/2004</pubdate> 
    <title>Understanding XML</title> 
    <author>John Thompson</author> 
  </book> 
</mybooks>

W tym przykładzie, każdy znacznik nadrzędny <book> zawiera trzy znaczniki podrzędne: <pubdate>, <title> oraz <author>. Każdy znacznik <book> jest także znacznikiem podrzędnym znacznika <mybooks>, który jest o jeden poziom wyżej w schemacie. Znaczniki schematu XML mogą być dowolnie nazywane i rozmieszczane w schemacie pod warunkiem, że zostaną poprawnie zagnieżdżone i zostanie im przypisany znaczniki otwierający i zamykający.

Dokumenty XML nie zawierają informacji dotyczących formatowania; są zwykłymi kontenerami informacji na temat struktury. Jeśli posiadasz już schemat XML, to możesz użyć języka XSL (Extensible Stylesheet Language) do wyświetlania określonych informacji. Podobnie jak style CSS (Cascading Style Sheets), które służą do formatowania elementów HTML, kod XSL pozwala na formatowanie danych XML. W pliku XSL możesz definiować style, elementy strony, układ itp., który potem możesz dołączyć do pliku XML tak, umożliwiając wyświetlenie danych XML w przeglądarce w takiej postaci, w jakiej zostały zdefiniowane w pliku XSL. Zawartość (dane XML) i prezentacja (zdefiniowana przez plik XSL) są rozłączne, zapewniając w ten sposób większą kontrolę nad wyglądem danych wyświetlanych na stronie internetowej. Oznacz to w skrócie, że XSL stanowi technologię prezentacji XML, w której materiałem wyjściowym jest strona HTML.

Język XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) jest językiem z grupy XSL, który umożliwia wyświetlanie danych XML na stronie i „przekształca” ją wraz ze stylami XSL na czytelne, sformatowane stylami informacje w formularzu HTML. Programu Dreamweaver można używać do tworzenia stron XSLT, które dają możliwość wykonywania przekształceń XSL za pomocą serwera aplikacji lub przeglądarki. W przekształceniach XSL po stronie serwera, serwer wykonuje przekształcenia XML i XSL oraz wyświetla je na stronie. W przekształceniach po stronie klienta, prace te wykonuje przeglądarka (np. Internet Explorer).

Wybór opcji (przekształcenia po stronie serwera lub klienta) są uzależnione od celu i oczekiwanego rezultatu, dostępnej technologii, poziomu dostępu do plików źródłowych XML i innych czynników. Obie opcje posiadają zalety i ograniczenia. Na przykład przekształcenia po stronie serwera działają we wszystkich przeglądarkach, ale przekształcenia po stronie klienta są wykonywane tylko w przeglądarkach bardziej nowoczesnych (Internet Explorer 6, Netscape 8, Mozilla 1.8 i Firefox 1.0.2). Przekształcenia po stronie serwera umożliwiają dynamiczne wyświetlanie danych XML z serwera lub dowolnego miejsca w Internecie, podczas gdy przekształcenia po stronie klienta wymagają danych XML przechowywanych na własnym serwerze sieciowym. Warto tez pamiętać, że przekształcenia po stronie serwera wymagają zainstalowania stron na skonfigurowanych serwerze aplikacji, a przekształcenia po stronie klienta wymagają tylko dostępu do serwera sieciowego.

Samouczek omawiający język XML można znaleźć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0165_pl.

Przekształcenia XSL po stronie serwera

Program Dreamweaver udostępnia metody tworzenia stron XSLT umożliwiające wykonywanie przekształceń XSL po stronie serwera. Podczas wykonywania przekształcenia XSL przez serwer aplikacji, plik z danymi XML może się znajdować na danym serwerze lub w innym miejscu, w Internecie. Co więcej, każda przeglądarka może wyświetlić przekształcone dane. Instalowanie stron dla przekształceń po stronie serwera jest jednak złożone i wymaga dostępu do serwera aplikacji.

Podczas pracy z przekształceniami XSL po stronie serwera można używać programu Dreamweaver do tworzenia stron XSLT generujących pełne dokumenty HTML (całe strony XSLT) lub fragmentów XSLT generujących części dokumentów HTML. Cała strona XSLT jest podobna do zwykłej strony HTML. Zawiera znacznik <body> oraz <head> i umożliwia wyświetlanie kombinacji danych HTML i XML na stronie. Fragment XSLT jest kawałkiem kodu, używanym przez oddzielny dokument, wyświetlający sformatowane dane XML. W odróżnieniu do pełnej strony XSLT, jest to niezależny plik, który nie zawiera znacznika <body> lub <head>. Jeśli chcesz wyświetlić dane XML na samodzielnej stronie, utwórz całą stronę XSLT i skojarz z nią swoje dane XML. Jeśli jednak chcesz wyświetlić dane XML w określonej części istniejącej strony dynamicznej (np. dynamiczna strona główna dla sklepu z artykułami sportowymi z wyświetlanym obok kanałem RSS wyników sportowych), utwórz fragment XSLT i wstaw do niego odnośnik na dynamicznej stronie. Najczęściej stosuje się tworzenie fragmentów XSLT i używanie ich razem z innymi stronami dynamicznymi do wyświetlania danych XML.

Pierwszym etapem tworzenia stron tego typu jest utworzenie fragmentu XSLT. Jest to oddzielny plik zawierający układ, formatowanie i inne informacje dotyczące danych XML, które są przeznaczone do wyświetlania na stronie dynamicznej. Po utworzeniu fragmentu XSLT wstawisz odniesienie do niego na określonej stronie dynamicznej (np. PHP lub stronę ColdFusion). Wstawione odniesienie do danego fragmentu działa podobnie jak SSI (Server Side Include) — sformatowane dane XML (fragment) są umieszczane w oddzielnym pliku, podczas gdy w widoku Projekt, na stronie dynamicznej jest wyświetlany element zastępczy dla tego fragmentu. Jeśli przeglądarka wymaga dynamicznej strony z odniesieniem do danego fragmentu, to serwer opracowuje dołączone instrukcje i tworzy nowy dokument, w którym sformatowana zawartość fragmentu jest wyświetlana zamiast elementu zastępczego.

A. Przeglądarka żąda strony dynamicznej B. Serwer WWW odnajduje stronę i przekazuje ją do serwera aplikacji C. Serwer aplikacji skanuje stronę w poszukiwaniu instrukcji i pobiera fragment danych XSLT D. Serwer aplikacji wykonuje przekształcenie (czyta fragment danych XSLT, a następnie pobiera i formatuje dane xml) E. Serwer aplikacji wstawia przekształcony fragment danych na stronie i przekazuje go z powrotem na serwer WWW F. Serwer WWW odsyła ukończoną stronę do przeglądarki 

Zachowanie serwera Przekształcenie XSL jest używane do wstawiania odniesienia do fragmentu XSLT na stronie dynamicznej. Po wstawieniu odniesienia program Dreamweaver tworzy podfolder w folderze głównym serwisu, w którym znajduje się plik runtime library. Serwer aplikacji używa funkcji zdefiniowanych w tym pliku podczas przekształcania określonych danych XML. Plik ten jest odpowiedzialny za dostarczanie danych XML i fragmentów XSLT, wykonywanie przekształceń XSL oraz przedstawianie efektów na stronie internetowej.

Plik z fragmentem XSLT, plik XML z danymi oraz wygenerowany plik run-time library muszą się znajdować na serwerze danej strony, jeśli mają być poprawnie wyświetlane. (Jeśli zaznaczysz zdalny plik XML jako źródło danych (np. jeden z kanału RSS), to plik taki musi oczywiście znajdować się gdzieś w Internecie).

Programu Dreamweaver można również używać do tworzenia całych stron XSLT przeznaczonych do przekształceń po stronie serwera. Pełna strona XSLT działa dokładnie tak samo jak fragment XSLT, z tą tylko różnicą, że przy wstawianiu odniesienia do pełnej strony XSLT przy pomocy zachowania serwera Przekształcenie XSL, wstawia się w rzeczywistości pełną zawartość strony HTML. Oznacza to, że strona dynamiczna (strona .cfm, .php. lub .asp zachowująca się tak jak strona kontenerowa) przed wstawieniem odniesienia musi zostać pozbawiona całego kodu HTML.

Program Dreamweaver obsługuje przekształcenia XSL dla stron ColdFusion, ASP i PHP.

Uwaga:

Serwer musi być poprawnie skonfigurowany do wykonywania przekształceń po stronie serwera. Dodatkowe informacje można uzyskać od administratora serwera.

Przekształcenia XSL po stronie klienta

Przekształcenia XSL po stronie klienta są wykonywane bez użycia serwera aplikacji. W takim przypadku programu Dreamweaver można użyć do utworzenia pełnej strony XSLT, ale przekształcenia po stronie klienta wymagają opracowania pliku XML, który zawiera dane przeznaczone do wyświetlania. Warto też pamiętać, że przekształcenia po stronie klienta są wykonywane tylko w przeglądarkach bardziej nowoczesnych (Internet Explorer 6, Netscape 8, Mozilla 1.8 i Firefox 1.0.2). 

Na początek utwórz całą stronę XSLT i dołącz źródło danych XML. (Program Dreamweaver przypomina o dołączeniu źródła danych przy tworzeniu nowej strony). Strona XSLT może być tworzona od początku lub konwertowana z istniejącej strony HTML na XSLT. Przy konwersji istniejącej strony HTML na XSLT musisz dołączyć źródło danych XML, korzystając z panelu Związki (Okno > Związki).

Po utworzeniu strony XSLT musisz dołączyć ją do pliku XML zawierającego dane XML poprzez wstawienie odniesienia do strony XSLT w samym pliku XML (podobnie jak w przypadku wstawiania odniesienia do zewnętrznego arkusza stylów CSS w części <head> strony HTML). Osoby odwiedzający serwis muszą wyświetlać w przeglądarce plik XML, zamiast strony XSLT. Przy przeglądaniu strony, przeglądarka wykonuje przekształcenia XSL i wyświetla dane XML, sformatowane przez dołączoną stronę XSLT.

Związek pomiędzy dołączonymi stronami XSLT i XML jest podobny,ale nie identyczny z zewnętrznym modelem strony CSS/HTML. W przypadku strony HTML posiadającej zawartość (np. tekst) używa się zewnętrznego arkusza stylów do formatowania zawartości. Strona HTML określa zawartość, a zewnętrzny kod CSS, który nie jest widoczny dla użytkownika, określa prezentację. W przypadku XSLT i XML sytuacja jest odwrotna. Plik XML (który dla użytkownika nie jest widoczny w swojej podstawowej formie), określa zawartość, a strona XSLT określa prezentację. Strona XSLT zawiera tabele, układ, grafiki i inne elementy, które zawiera zwykle standardowy plik HTML. Podczas wyświetlania pliku XML w przeglądarce, strona XSLT formatuje zawartość.

A. Przeglądarka żąda pliku XML B. Serwer odpowiada, wysyłając plik XML do przeglądarki C. Przeglądarka czyta dyrektywę XML i wywołuje plik XSLT D. Serwer wysyła plik XSLT do przeglądarki E. Przeglądarka przekształca dane XML i wyświetla je w swoim oknie 

Gdy użytkownik przyłącza stronę XSLT do strony XML w programie Dreamweaver, program wstawia odpowiedni kod w górnej części strony XML. Jeśli jesteś właścicielem strony XML, do której tworzysz łącze (tzn. jeśli dany plik XML znajduje się wyłącznie na Twoim serwerze), to wystarczy wstawić odpowiedni kod łączący obie strony w programie Dreamweaver . Jeśli jesteś właścicielem pliku XML, to przekształcenia XSL wykonywane przez klienta są całkowicie dynamiczne. Oznacza to, że przy jakiejkolwiek aktualizacji danych w pliku XML, wyjściowy plik HTML używający dołączonej strony XSLT będzie automatycznie uaktualniany nowymi informacjami.

Uwaga:

Pliki XML i XSL używane dla przekształceń po stronie klienta muszą się znajdować w tym samym katalogu. Jeśli tak nie jest, to przeglądarka odczyta plik XML i znajdzie stronę XSLT dal przekształcenia, ale nie znajdzie zasobów (arkuszy stylów, obrazów itp.), zdefiniowanych przez odpowiednie łącza na stronie XSLT.

Jeśli nie jesteś właścicielem strony XML, do której utworzono łącze (np. jeśli chcesz używać danych z kanału RSS spoza Internetu), to obieg pracy jest bardziej złożony. Aby wykonać przekształcenia po stronie klienta przy pomocy danych XML pochodzących ze źródła zewnętrznego, musisz najpierw pobrać plik źródła XML do katalogu, w którym znajduje się strona XSLT. Jeśli strona XML znajduje się na serwisie lokalnym, to można użyć programu Dreamweaver do dodania odpowiedniego kodu łączącego ją ze stroną XSLT i przekazać obie strony (pobrany plik XML i dołączoną stronę XSLT) na serwer sieciowy. Podczas wyświetlania pliku XML w przeglądarce, strona XSLT formatuje zawartość tak, jak w poprzednim przykładzie.

Wadą wykonywania przekształceń XSL po stronie klienta na danych XML pochodzących ze źródła zewnętrznego jest fakt, że dane XML są tylko częściowo „dynamiczne”. Plik XML wczytywany i zmieniany jest zaledwie „zdjęciem” pliku znajdującego się gdzieś w Internecie. Jeśli oryginalny plik XML zmienia się w Internecie, to musisz powtórnie pobrać plik oryginalny, dołączyć go do strony XSLT i ponownie wysłać plik XML do serwera sieciowego. Przeglądarka renderuje tylko te dane, które otrzymuje z pliku XML na serwer sieciowy, a pomija dane zawarte w oryginalnym pliku źródłowym XML.

Dane XML i powtarzalne elementy

Obiekt XSLT Powtarzalny region umożliwia wyświetlanie powtarzalnych elementów z pliku XML na stronie. Dowolny region zawierający element zastępczy danych XML może być zamieniony na region powtarzalny. Najczęściej występującymi regionami są tabele, wiersze tabeli lub seria wierszy tabeli.

Podany przykład ilustruje stosowanie obiektu XSLT Powtarzalny region do wiersza tabeli wyświetlającego menu dla restauracji. Wstępny wiersz zawiera trzy różne elementy ze schematu XML: element, opis i cenę. Jeśli obiekt XSLT Powtarzalny region jest stosowany do wiersza tabele, a strona jest opracowywana przez serwer aplikacji lub przeglądarkę, to tabela jest powtarzana z unikalnymi danymi, wstawianymi do każdego nowego wiersza tabeli.

Przy okazji zastosowania obiektu XSLT Powtarzalny region do elementu w oknie Dokumentu, wokół powtarzalnego elementu jest wyświetlany cienki, szary obrys. Jeśli przeglądasz kompozycję w przeglądarce (Plik > Podgląd w przeglądarce), to szary obrys znika, a zaznaczenie rozszerza się, wyświetlając określone elementy powtarzalne w pliku XML tak, jak na wcześniejszej ilustracji.

Jeśli dodajesz obiekt XSLT Powtarzalny region na stronę, to długość elementu zastępczego danych XML w oknie Dokumentu jest obcinana. Dzieje się tak, ponieważ program Dreamweaver uaktualnia wyrażenie XPath (język ścieżki XML) dla elementu zastępczego XML, aby był adekwatny do ścieżki elementu powtarzalnego.

Poniższy przykład kodu jest przeznaczony dla tabeli z dwoma dynamicznymi elementami zastępczymi, bez obiektu XSLT Powtarzalny region stosowanego do tabeli:

<table width="500" border="1"> 
  <tr> 
    <td><xsl:value-of select="rss/channel/item/title"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><xsl:value-of select="rss/channel/item/description"/></td> 
  </tr> 
</table>

Podany kod jest przeznaczony dla tej samej tabeli z zastosowanym obiektem XSLT Powtarzalny region:

<xsl:for-each select="rss/channel/item"> 
  <table width="500" border="1"> 
    <tr> 
      <td><xsl:value-of select="title"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td><xsl:value-of select="description"/></td> 
    </tr> 
  </table> 
</xsl:for-each>

W poprzednim przykładzie program Dreamweaver zamiast całego dokumentu uaktualnił ścieżkę XPath dla elementów wewnątrz regionu powtarzalnego (tytuł i opis)tak aby była ścieżką względną w odniesieniu do ścieżki XPath otaczających ją znaczników <xsl:for-each>.

Program Dreamweaver generuje wyrażenia XPath odnoszące się do kontekstu także w innych przypadkach. Na przykład jeśli przeciągniesz element zastępczy danych XML na tabelę, do której zastosowano już obiekt XSLT Powtarzalny region, to program Dreamweaver automatycznie wyświetli ścieżkę XPath odpowiednią do istniejącej ścieżki XPath istniejącej w znacznikach <xsl:for-each>.

Podgląd danych XML

Jeśli używasz opcji Podgląd w przeglądarce (Plik > Podgląd w przeglądarce) do wyświetlania danych XML wstawionych do fragmentu XSLT lub całej strony XSLT, to napęd wykonujący przekształcenie XSL różni się w zależności od sytuacji. W przypadku dynamicznych stron z fragmentami XSLT, serwer aplikacji zawsze wykonuje przekształcenie. W innych przypadkach przekształcenie może wykonać program Dreamweaver lub przeglądarka.

W podanej tabeli znajduje się lista sytuacji, w których jest używana opcja Podgląd w przeglądarce i mechanizmy wykonujące odpowiednie przekształcenia.

Typ strony wyświetlanej w przeglądarce

Przekształcenie danych wykonane przez

Dynamiczna strona zawierająca fragment XSLT

Serwer aplikacji

Fragment XSLT lub cała strona XSLT

Dreamweaver

Plik XML z łączem do całej strony XSLT

Przeglądarka

Wymienione tematy zawierają wskazówki na temat wyboru odpowiedniej metody przeglądu.

Podgląd stron przeznaczonych do przekształceń po stronie serwera

W przypadku przekształceń po stronie serwera, zawartość serwisu widoczna dla użytkownika jest przekształcana przez serwer aplikacji. Przy budowie stron XSLT i dynamicznych przeznaczonych dla przekształceń po stronie serwera, zaleca się utworzenie podglądu strony dynamicznej zawierającej fragment XSLT, zamiast samego fragmentu XSLT. W opisanej operacji, używa się serwera aplikacji, który zapewnia zgodność danego podglądu z formą strony widoczną dla użytkowników serwisu. W drugiej z opisanych operacji program Dreamweaver wykonuje przekształcenie, co może spowodować nieznacznie nieprawidłowe rezultaty. Programu Dreamweaver można używać do tworzenia podglądu fragmentu XSLT w trakcie jego budowania, ale najbardziej dokładne efekty renderowania danych są widoczne po zastosowaniu serwera aplikacji do podglądu strony dynamicznej po wstawieniu fragmentu XSLT.

Podgląd stron przeznaczonych do przekształceń po stronie klienta

W przypadku przekształceń po stronie klienta, zawartość serwisu widoczna dla użytkownika jest przekształcana przez przeglądarkę. Operacja jest wykonana poprzez dodanie łącza od pliku XML do strony XSLT. Otwarcie pliku XML w programie Dreamweaver i wyświetlenie w postaci podglądu w przeglądarce oznacza pobranie pliku XML przez przeglądarkę i wykonanie w niej przekształcenia. Operacja taka zapewnia odbiór pliku w postaci dostępnej dla użytkowników serwisu.

Warto jednak pamiętać, że podejście takie utrudnia debugowanie strony, ponieważ przeglądarka przekształca XML i generuje HTML wewnętrznie. Jeśli wybierzesz opcję przeglądarki Pokaż źródło do debugowania wygenerowanego HTML, to zobaczysz tylko oryginalny XML, otrzymany przez przeglądarkę, zamiast pełnego HTML (znaczniki, style itd.), odpowiedzialnego za renderowanie strony. Aby wyświetlić pełny plik HTML przy wyświetlaniu kodu źródłowego, musisz utworzyć podgląd strony XSLT w przeglądarce.

Podgląd całych stron XSLT i fragmentów XSLT

Przy tworzeniu całych stron XSLT i fragmentów XSLT trzeba wyświetlać podgląd pracy, aby upewnić się, że dane są wyświetlane poprawnie. Jeśli używasz opcji Podgląd w przeglądarce do wyświetlania całej strony XSLT lub fragmentu XSLT, to program Dreamweaver wykona przekształcenie za pomocą wbudowanego mechanizmu przekształceń. Metoda ta przynosi szybkie efekty i ułatwia stopniowe budowanie i debugowanie strony. Dodatkowym jej atutem jest sposób wyświetlania pełnej strony HTML (ze znacznikami, stylami itp.) poprzez zaznaczenie opcji Pokaż źródło, w przeglądarce.

Uwaga:

Taka metoda podglądu jest często używana na początku budowania stron XSLT, bez względu na to, czy używasz klienta, czy serwera do przekształcenia danych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?