Używanie panelu Zasoby w programie Dreamweaver do zarządzania zasobami w bieżącym serwisie.

Programu Adobe Dreamweaver można używać do monitorowania i wyświetlania podglądów zasobów umieszczonych w serwisie, takich jak obrazy, filmy, kolory, skrypty i łącza. Zasoby można też wstawiać, przeciągając je bezpośrednio na stronę bieżącego dokumentu.

Zasoby uzyskiwane są z wielu różnych źródeł. Zasoby można tworzyć w takich programach, jak Adobe Photoshop lub Adobe Animate CC, pozyskiwać od współpracowników, a także kopiować z dysków CD lub serwisów internetowych.

Program Dreamweaver umożliwia także dostęp do dwóch specjalnych typów zasobów — bibliotek i szablonów. Obydwa są zasobami połączonymi: gdy element biblioteki lub szablonu jest edytowany, program Dreamweaver uaktualnia wszystkie dokumenty używające tych zasobów. Pozycje biblioteki generalnie stanowią małe elementy graficzne, np. logo serwisu lub znak copyright. Aby sterować większym obszarem projektu, używaj szablonów.

Używanie panelu Zasoby (Okno > Zasoby) do zarządzania zasobami w bieżącym serwisie. Panel Zasoby wyświetla zasoby dla serwisu powiązane z aktywnym dokumentem w oknie Dokument.

Uwaga:

Aby możliwe było wyświetlenie zasobów w panelu Zasoby, niezbędne jest zdefiniowanie serwisu lokalnego.

Panel Zasoby w widoku aktywnym
Panel Zasoby w widoku aktywnym

Panel Zasoby w widoku Projekt i Kod
Panel Zasoby w widoku Projekt i Kod

Panel Zasoby udostępnia różne sposoby wyświetlania zasobów:

Lista serwisów

Prezentuje wszystkie zasoby serwisu, łącznie z kolorami i adresami URL, które są używane w dowolnych dokumentach wchodzących w skład tego serwisu.

Lista ulubionych

Pokazuje tylko zasoby, które zostały wybrane.

Aby przełączyć między tymi dwoma widokami, wybierz jeden z przycisków opcji Serwis lub Ulubione, znajdujących się powyżej obszaru podglądu. (Te dwa widoki nie są dostępne dla kategorii Szablony ani Biblioteka).

Uwaga:

Większość operacji panelu Zasoby działa w ten sam sposób na obydwu listach. Jest jednak kilka zadań, które można wykonać tylko z listy Ulubione.

Na obydwu listach zasoby są przyporządkowane do jednej z następujących kategorii:

Obrazy

Pliki graficzne w formatach GIF, JPEG lub PNG.

Kolory

Kolory używane w dokumentach i arkuszach stylów, w tym kolory tekstu, tła i łączy.

Adresy URL

Łącza zewnętrzne w dokumentach bieżącego serwisu, obejmujące łącza FTP, gopher, HTTP, HTTPS, JavaScript, e‑mail (mailto) oraz łącza do plików lokalnych (file://).

Multimedia

Pliki multimedialne, takie jak Adobe Flash (tylko SWF) Adobe Shockwave, QuickTime lub MPEG.

Skrypty

Pliki JavaScript lub VBScript. Skrypty umieszczone w plikach HTML (zamiast w niezależnych plikach JavaScript lub VBScript) nie pojawiają się w panelu Zasoby. Ta kategoria jest dostępna tylko w widoku Kod i Projekt.

Szablony

Układy strony wzorcowej używane na wielu stronach. Modyfikacja szablonu, automatycznie modyfikuje wszystkie strony do niej dołączone. Ta kategoria jest dostępna tylko w widoku Kod i Projekt.

Pozycje biblioteki

Elementy projektu używane na wielu stronach; gdy jest modyfikowany element biblioteki, wszystkie strony zawierające ten element są aktualizowane. Ta kategoria jest dostępna tylko w widoku Kod i Projekt.

Uwaga:

Aby plik został wyświetlony w panelu Zasoby, musi przynależeć do jednej z tych kategorii. Niektóre pliki innego typu czasem nazywane są zasobami, ale nie są one wyświetlane w panelu.

Zasoby w kategorii są domyślnie rozmieszczone alfabetycznie według nazwy, ale można je sortować według typu, a także kilku innych kryteriów. Można też wyświetlać podgląd zasobów oraz zmieniać rozmiar kolumn i obszaru podglądu.

Ikona Creative Cloud w kolumnie Typ wskazuje, że zasoby są importowane z Bibliotek Creative Cloud. Dwukrotne kliknięcie tej ikony umożliwia zmianę próbkowania zasobu. Więcej informacji na temat korzystania z zasobów zapisanych w Bibliotekach CC zawiera artykuł Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver.

Wyświetlanie zasobu w obszarze podglądu

 1. Zaznacz zasób w panelu Zasoby.

Wyświetlanie zasobów w kategorii

 1. Kliknij ikonę kategorii po lewej stronie panelu Zasoby.

Sortowanie zasobów

 1. Kliknij nagłówek kolumny.

  Aby na przykład posortować listę obrazów według typu (tak żeby wszystkie obrazy GIF znalazły się obok siebie w jednej grupie, wszystkie obrazy JPEG w następnej grupie itd.), kliknij nagłówek kolumny Typ.

Zmiana rozmiaru kolumny

 1. Przeciągnij linię oddzielającą dwa nagłówki kolumn.

Zmiana rozmiaru obszaru podglądu

 1. Przeciągnij pasek separatora (między obszarem podglądu a listą zasobów) w górę lub w dół.

Odświeżanie panelu Zasoby

Utworzenie listy serwisów może zająć kilka sekund, ponieważ program Dreamweaver musi najpierw odczytać bufor serwisu.

Stosowane zmiany nie są widoczne w panelu Zasoby natychmiast. Na przykład, gdy dodawany lub usuwany jest zasób z serwisu, zmiany te nie będą widoczne w panelu Zasoby, dopóki nie odświeży się listy serwisów, klikając przycisk Odśwież listę serwisów. Jeśli zasób jest dodawany lub usuwany poza programem Dreamweaver — np. za pomocą Eksploratora Windows lub Findera, konieczne jest przebudowanie bufora serwisu w celu aktualizacji panelu Zasoby.

Jeśli usunie się tylko wystąpienie określonego koloru lub adresu URL z serwisu albo zapisze nowy plik zawierający kolor lub adres URL, który nie jest jeszcze używany w serwisie, zmiany te nie będą widoczne w panelu Zasoby, dopóki lista serwisów nie zostanie odświeżona.

 • Aby ręcznie odświeżyć listę serwisów, kliknij przycisk Odśwież listę serwisów . Program Dreamweaver odpowiednio tworzy albo uaktualnia bufor serwisu.
 • Aby odświeżyć listę serwisów i ręcznie przebudować bufor serwisu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Command (Macintosh) w obszarze listy Zasoby, a następnie wybierz polecenie Odśwież listę serwisów.

Dodawanie zasobu do dokumentu

Większość zasobów można wstawić do dokumentu, przeciągając je w widoku aktywnym, widoku Kod lub widoku Projekt do okna Dokument; można również użyć przycisku Wstaw, znajdującego się w panelu. Zasoby można przeciągać zarówno z widoku listy, jak i z okienka podglądu na panelu Zasoby.

Uwaga: Przeciąganie z okienka podglądu jest obsługiwane tylko na komputerach Mac.

W widoku Projekt i w widoku aktywnym można wstawiać kolory i adresy URL. W widoku Projekt można stosować kolory i adresy URL do zaznaczonych elementów.

 

 1. Umieść punkt wstawiania w tym miejscu dokumentu, w którym chcesz wstawić zasób.

 2. W panelu Zasoby, z kategorii zasobów wybierz jeden z przycisków znajdujących się po lewej stronie panelu.

  Uwaga:

  Wybieraj dowolne kategorie z wyjątkiem Szablonów. Szablony stosowane są do całego dokumentu; nie mogą być one wstawiane do dokumentu.

 3. Wybierz przycisk opcji Serwis lub Ulubione w górnej części panelu, następnie wybierz zasób.

  Elementy biblioteki nie posiadają listy serwisów ani ulubionych; jeśli wstawiasz element biblioteki, pomiń ten etap.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij zasób z panelu do dokumentu. Zasoby można przeciągać zarówno z widoku listy, jak i z okienka podglądu.

   Uwaga: W systemie Windows przeciąganie zasobów z okienka podglądu nie jest możliwe.

   Skrypty można przeciągać do obszaru zawartości nagłówka (znacznika head) w oknie Dokument. Jeśli ten obszar nie jest widoczny, wybierz polecenie Widok > Zawartość elementu Head.

  • Zaznacz zasób w panelu i kliknij opcję Wstaw.

   Jeśli wstawianym zasobem jest kolor, zostanie on zastosowany do tekstu znajdującego się za punktem wstawiania.

Stosowanie koloru do tekstu za pomocą panelu Zasoby

Panel Zasoby pokazuje kolory zastosowane do różnych elementów, takich jak tekst, krawędzie tabeli, tła itp.

 1. W widoku Projekt wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz tekst w dokumencie.
  2. W panelu Zasoby wybierz kategorię Kolory.

  3. Wybierz wymagany kolor i kliknij przycisk Zastosuj.

 2. W widoku aktywnym wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu Zasoby wybierz kategorię Kolory.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Kliknij kolor w panelu Zasoby prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj wartość koloru. Wartość koloru zostanie skopiowana do schowka. Można ją będzie teraz wkleić (naciskając klawisze Ctrl+v lub Cmd+v) w panelu Projektant CSS.
   • Przeciągnij kolor z podglądu i zatrzymaj wskaźnik myszy nad elementami w widoku aktywnym. Po upuszczeniu koloru zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła CSS. Kliknięcie przycisku OK w tym oknie spowoduje zastosowanie koloru do zaznaczonego elementu.
   • Kliknij przycisk Zastosuj w panelu Zasoby. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa reguła CSS. Kliknięcie przycisku OK w tym oknie spowoduje zastosowanie koloru do zaznaczonego elementu.

Przypisywanie adresów URL do obrazów lub tekstu

 1. W widoku Projekt wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz tekst lub obraz.
  2. W panelu Zasoby wybierz kategorię Adresy URL w widoku Serwisy lub Ulubione, zależnie od miejsca przechowywania adresu URL.

   Uwaga:

   Adresy URL dla twoich serwisów domyślnie umieszczane są w widoku Serwisy. Widok Ulubione przechowuje adresy URL, które dodał użytkownik.

  3. Wybierz adres URL.
  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Przeciągnij adres URL z panelu na zaznaczenie w widoku Projekt.

   • Wybierz adres URL, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

 2. W widoku aktywnym wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu Zasoby wybierz kategorię Adresy URL w widoku Serwisy lub Ulubione, zależnie od miejsca przechowywania adresu URL.

  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Przeciągnij adres URL z podglądu lub z widoku listy. Zatrzymaj mysz nad elementami w widoku aktywnym. Po upuszczeniu adresu URL element podświetlony w widoku aktywnym zostanie otoczony znacznikiem <a>.
   • Kliknij odpowiedni element w widoku aktywnym. Wybierz adres URL w panelu Zasoby i kliknij przycisk Zastosuj. Zaznaczony element zostanie otoczony znacznikiem <a>.

Wybieranie i edycja zasobów

Panel Zasoby umożliwia wybranie wielu zasobów jednocześnie. Pozwala on także na szybki sposób rozpoczęcia edycji zasobów.

Wybieranie kilku zasobów

 1. W panelu Zasoby wybierz jeden z zasobów.
 2. Wybierz kolejne zasoby w jeden z następujących sposobów:
  • Aby zaznaczyć serię kolejnych zasobów, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift.

  • Aby dodać pojedyncze zasoby do zaznaczenia kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh). Kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Windows) lub Command (Macintosh) wybrany zasób, aby go odznaczyć.

Edycja zasobu

Gdy edytujesz zasób w panelu Zasoby, zachowanie zależy od typu zasobu. Do części zasobów, takich jak obrazy, można używać edytora zewnętrznego, który otwierany jest automatycznie, jeśli wcześniej został zdefiniowany edytor do tego typu zasobów. Kolory i adresy URL można edytować tylko z listy Ulubione. Podczas edycji szablonów i bibliotek zmiany nanoszone są w programie Dreamweaver.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu Zasoby:
  • Kliknij dwukrotnie dowolny zasób.

  • Zaznacz zasób i kliknij przycisk Edycja.

  Uwaga:

  Jeśli zasób musi być edytowany w zewnętrznym edytorze, który nie jest otwierany automatycznie, wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh), wybierz kategorię Typy plików/Edytory i upewnij się, że zdefiniowany został zewnętrzny edytor dla tego typu zasobu.

 2. Wprowadź określone zmiany.
 3. Po zakończeniu edycji wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli zasób jest plikiem (dotyczy to wszystkich zasobów poza kolorami lub adresami URL), zapisz go (posługując się własnym edytorem) i zamknij.

  • Jeśli zasób jest adresem URL, kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Edytuj URL.

  Uwaga:

  Jeśli zasób jest kolorem, próbnik koloru jest automatycznie zamykany zaraz po pobraniu koloru. Aby pominąć próbnik kolorów bez pobierania koloru, wciśnij klawisz Esc.

Ponowne używanie zasobów w innym serwisie

Panel Zasoby wyświetla wszystkie zasoby (rozpoznanych typów) znajdujące się aktualnie w serwisie. Aby użyć zasobu z bieżącego serwisu w innym serwisie, należy skopiować go do tego serwisu. Skopiować można pojedynczy zasób, zestaw pojedynczych zasobów lub cały folder Ulubione naraz.

Zanim przeniesiesz zasób do lub ze zdalnego serwisu, konieczne może być odszukanie w panelu Pliki odpowiedniego pliku, odpowiadającego zasobowi w panelu Zasoby.

Uwaga:

Panel Pliki może pokazać inny serwis niż pokazany w panelu Zasoby. Dzieje się tak, ponieważ panel Zasoby jest powiązany z aktywnym dokumentem.

Umieszczanie zasobów w panelu Pliki

 1. W panelu Zasoby, zaznacz kategorię zasobu, który chcesz odnaleźć.
 2. Kliknij nazwę lub ikonę zasobu w panelu Zasoby prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh). Z kontekstowego menu wybierz polecenie Znajdź w serwisie.

  Uwaga:

  Polecenie Znajdź w serwisie, nie jest dostępne dla kolorów i adresów URL, które nie odpowiadają plikom w serwisie.

  Panel Pliki otwiera się z wybranym plikiem zasobu. Polecenie Znajdź w serwisie, wyszukuje plik odnoszący się do zasobu; ale pomija pliki używające tego zasobu.

Kopiowanie zasobów z panelu Zasoby do innego serwisu

 1. W panelu Zasoby, zaznacz kategorię zasobu, który chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Macintosh) jeden lub więcej zasobów znajdujących się na liście serwisów lub ulubionych, wybierz opcję Kopiuj do serwisu i wybierz nazwę docelowego serwisu z podmenu wszystkich zdefiniowanych serwisów.

  Uwaga:

  Z listy ulubionych można kopiować zarówno folder Ulubione jak i pojedyncze zasoby.

  Zasoby kopiowane są do odpowiadających im folderów w docelowym serwisie. Jeśli to konieczne, program Dreamweaver tworzy nowe foldery w hierarchii serwisu. Zasoby dodawane są także do listy Ulubione w serwisie docelowym.

  Uwaga:

  Jeśli kopiowany zasób jest kolorem lub adresem URL, jest wyświetlany tylko na liście ulubionych serwisu docelowego. Jako że kolory i adresy URL nie mają odpowiadających im plików, nie istnieją żadne pliki do skopiowania do innego serwisu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online