Informacje o tworzeniu łączy i nawigacji w programie Dreamweaver, a także o ścieżkach bezwzględnych i względnych dokumentu oraz względnych katalogu głównego serwisu.

Po skonfigurowaniu w programie Dreamweaver serwisu, który będzie przechowywać dokumenty budowanego serwisu internetowego, i utworzeniu odpowiednich stron HTML można utworzyć połączenia między dokumentami.

Program Dreamweaver udostępnia wiele sposobów tworzenia łączy do dokumentów, obrazów, plików multimedialnych oraz oprogramowania dostępnego do pobrania. Można tworzyć łącza do dowolnych tekstów i obrazów wewnątrz dokumentu znajdujących się, między innymi, wewnątrz nagłówka, listy, tabeli, elementu AP (elementu o położeniu bezwzględnym) i ramki.

Dostępnych jest kilka różnych sposobów tworzenia i zarządzania łączami. Niektórzy projektanci serwisów internetowych preferują tworzenie na bieżąco łączy do nieistniejących jeszcze stron lub plików, inni zaś wolą utworzyć wszystkie pliki i strony najpierw, a dopiero później dodać łącza. Innym sposobem zarządzania łączami jest tworzenie stron zastępczych, w których dodaje i testuje się łącza przed ukończeniem wszystkich stron serwisu.

Ścieżki bezwzględne, względne w stosunku do dokumentu oraz względne w stosunku do katalogu głównego

Podstawowym zagadnieniem związanym z tworzeniem łączy są informacje na temat ścieżki między dokumentem źródłowym a dokumentem lub zasobem docelowym łącza.

Każda strona internetowa posiada niepowtarzalny adres zwany adresem URL (Uniform Resource Locator). Jednak gdy tworzone jest łącze lokalne (łącze z jednego dokumentu do innego w tym samym serwisie), nie ma konieczności określania pełnego adresu URL dokumentu, do którego kierowane jest łącze; zamiast tego można podać względną ścieżkę od bieżącego dokumentu lub głównego folderu serwisu.

Rozróżnia się trzy typy ścieżek łącz:

 • Ścieżki bezwzględne (np. http://www.adobe.com/pl/support/dreamweaver/contents.html).

 • Ścieżki względne dokumentu (np. dreamweaver/contents.html).

 • Ścieżki względne w stosunku do katalogu głównego (np. /support/dreamweaver/contents.html).

  Program Dreamweaver umożliwia łatwe wybranie typu ścieżki przy tworzeniu łączy.

Uwaga:

Najlepiej używać sposobu łączenia dostosowanego do własnych upodobań i wygody: względem dokumentu lub względem katalogu głównego. Klikanie łączy, w przeciwieństwie do wpisywania ścieżek, zapewnia zawsze prawidłowe wprowadzanie ścieżki.

Ścieżki bezwzględne

Ścieżki bezwzględne podają pełny adres URL połączonego dokumentu, łącznie z używanym protokołem (dla stron internetowych zwykle jest to http:// ), na przykład http://www.adobe.com/pl/support/dreamweaver/contents.html. W przypadku zasobów graficznych, pełny adres URL może mieć np. postać http://www.adobe.com/pl/support/dreamweaver/images/image1.jpg.

Aby utworzyć łącza do dokumentów lub zasobów znajdujących się w innym serwisie, trzeba użyć ścieżki bezwzględnej. Można także używać ścieżek bezwzględnych do łączy lokalnych (do dokumentów w tym samym serwisie), ale taki sposób nie jest zalecany — jeśli serwis zostanie przeniesiony do innej domeny, wszystkie lokalne łącza ze ścieżkami bezwzględnymi zostaną zerwane. Używanie ścieżek względnych dla łączy lokalnych daje lepszą elastyczność, gdy trzeba przenieść pliki w obrębie serwisu.

Uwaga:

Wstawiając obrazy (nie łącza), można używać także ścieżek bezwzględnych do obrazu znajdującego się na serwerze zdalnym (tzn. obrazu, który nie jest dostępny na lokalnym dysku twardym).

Ścieżki względne dokumentu

Ścieżki względne dokumentu zwykle są najlepszym rozwiązaniem dla łączy lokalnych w większości serwisów. Są one szczególnie użyteczne, gdy zarówno bieżący dokument, jak i dokument lub zasób docelowy łącza są w tym samym folderze i prawdopodobnie pozostaną razem. Ścieżek względnych dokumentu można także używać do tworzenia łączy do dokumentów lub zasobów w innym folderze, podając ścieżkę obejmująca hierarchię folderów od bieżącego dokumentu do dokumentu docelowego.

Ścieżki względem dokumentu wprowadzono po to, aby można było pomijać tę część ścieżki bezwzględnej, która jest jednakowa dla obydwu dokumentów: bieżącego i docelowego. Wystarczy podać tylko tę części ścieżki, która jest różna.

Załóżmy, że mamy serwis o następującej strukturze:

Ścieżki względne dokumentu
 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku godziny.html (obydwa w tym samym folderze), należy użyć ścieżki względnej godziny.html.

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku porady.html (w podfolderze zasoby), należy użyć ścieżki względnej zasoby/porady.html. Każdy ukośnik (/) powoduje przejście w hierarchii folderów o jeden poziom niżej.

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku indeks.html (w folderze nadrzędnym, o jeden poziom powyżej pliku zawartość.html), należy użyć ścieżki względnej ../indeks.html. Ciąg w postaci dwóch kropek i ukośnika (../) powoduje przejście w hierarchii folderów o jeden poziom wyżej.

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku katalog.html (w innym podfolderze folderu nadrzędnego), należy użyć ścieżki względnej ../produkty/katalog.html. W tym miejscu ciąg ../ powoduje przejście do folderu nadrzędnego, a ciąg produkty/ powoduje przejście w głąb, do podfolderu produkty.

  Jeśli pliki są przenoszone jako grupa — np. gdy przenosisz cały folder i wszystkie pliki znajdujące się wewnątrz folderu zachowują tę samą ścieżkę względną między sobą, nie ma potrzeby uaktualniania łączy pomiędzy nimi. Jeśli jednak przenoszony jest pojedynczy plik, który zawiera względne łącza dokumentu, lub jeśli plik ten jest celem względnego łącza dokumentu, to te łącza muszą zostać uaktualnione. (Jeśli pliki są przenoszone lub zmieniana jest ich nazwa w panelu Pliki, program Dreamweaver automatycznie uaktualnia wszystkie łącza).

Ścieżki względne katalogu głównego

Ścieżki względne katalogu głównego opisują ścieżkę z katalogu głównego serwisu do dokumentu. Ścieżki te mogą być używane podczas pracy z dużymi serwisami, które używają kilku serwerów, lub gdy jeden serwer obsługuje wiele serwisów. Jeśli jednak nie jest ci znany ten typ ścieżki, możesz korzystać ze ścieżek względnych dokumentu.

Ścieżki względne katalogu głównego rozpoczynają się od ukośnika, który oznacza główny folder serwisu. Na przykład /obsluga/porady.html jest ścieżką względną katalogu głównego do pliku (porady.html) znajdującego się w podfolderze obsługa, w folderze głównym serwisu.

Ścieżki względne katalogu głównego są najlepszym sposobem określania łączy, jeśli pliki HTML często są przenoszone między folderami w serwisie internetowym. Przenosząc dokument zawierający łącza względne wobec katalogu głównego nie trzeba zmieniać tych łączy, ponieważ odnoszą się one nie do samego dokumentu, tylko do katalogu głównego. Na przykład jeśli w plikach HTML zdefiniowano ścieżki do plików zależnych (np. obrazów) odnoszące się do katalogu głównego, to po przeniesieniu tego pliku HTML, jego łącza do plików zależnych pozostaną prawidłowe.

Jeśli jednak przenosisz lub zmieniasz nazwę dokumentu docelowego, na który nakierowane są łącza, należy je uaktualnić, nawet jeśli ścieżki dokumentów względem siebie nie zmieniły się. Na przykład jeśli przeniesiesz folder, musisz uaktualnić wszystkie łącza względne katalogu głównego do plików w tym folderze. (Jeśli pliki są przenoszone lub zmieniana jest ich nazwa w panelu Pliki, program Dreamweaver automatycznie uaktualnia wszystkie łącza).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online