Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o tworzeniu łączy i nawigacji

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o tworzeniu łączy i nawigacji w programie Dreamweaver, a także o ścieżkach bezwzględnych i względnych dokumentu oraz względnych katalogu głównego serwisu.

Po skonfigurowaniu w programie Dreamweaver serwisu, który będzie przechowywać dokumenty budowanego serwisu internetowego, i utworzeniu odpowiednich stron HTML można utworzyć połączenia między dokumentami.

Program Dreamweaver udostępnia wiele sposobów tworzenia łączy do dokumentów, obrazów, plików multimedialnych oraz oprogramowania dostępnego do pobrania. Można tworzyć łącza do dowolnych tekstów i obrazów wewnątrz dokumentu znajdujących się, między innymi, wewnątrz nagłówka, listy, tabeli, elementu AP (elementu o położeniu bezwzględnym) i ramki.

Dostępnych jest kilka różnych sposobów tworzenia i zarządzania łączami. Niektórzy projektanci serwisów internetowych preferują tworzenie na bieżąco łączy do nieistniejących jeszcze stron lub plików, inni zaś wolą utworzyć wszystkie pliki i strony najpierw, a dopiero później dodać łącza. Innym sposobem zarządzania łączami jest tworzenie stron zastępczych, w których dodaje i testuje się łącza przed ukończeniem wszystkich stron serwisu.

Ścieżki bezwzględne, względne w stosunku do dokumentu oraz względne w stosunku do katalogu głównego

Podstawowym zagadnieniem związanym z tworzeniem łączy są informacje na temat ścieżki między dokumentem źródłowym a dokumentem lub zasobem docelowym łącza.

Każda strona internetowa posiada niepowtarzalny adres zwany adresem URL (Uniform Resource Locator). Jednak gdy tworzone jest łącze lokalne (łącze z jednego dokumentu do innego w tym samym serwisie), nie ma konieczności określania pełnego adresu URL dokumentu, do którego kierowane jest łącze; zamiast tego można podać względną ścieżkę od bieżącego dokumentu lub głównego folderu serwisu.

Rozróżnia się trzy typy ścieżek łącz:

 • Ścieżki bezwzględne (np. http://www.adobe.com/pl/support/dreamweaver/contents.html).

 • Ścieżki względne dokumentu (np. dreamweaver/contents.html).

 • Ścieżki względne w stosunku do katalogu głównego (np. /support/dreamweaver/contents.html).

  Program Dreamweaver umożliwia łatwe wybranie typu ścieżki przy tworzeniu łączy.

Uwaga:

Najlepiej używać sposobu łączenia dostosowanego do własnych upodobań i wygody: względem dokumentu lub względem katalogu głównego. Klikanie łączy, w przeciwieństwie do wpisywania ścieżek, zapewnia zawsze prawidłowe wprowadzanie ścieżki.

Ścieżki bezwzględne

Ścieżki bezwzględne podają pełny adres URL połączonego dokumentu, łącznie z używanym protokołem (dla stron internetowych zwykle jest to http:// ), na przykład http://www.adobe.com/pl/support/dreamweaver/contents.html. W przypadku zasobów graficznych, pełny adres URL może mieć np. postać http://www.adobe.com/pl/support/dreamweaver/images/image1.jpg.

Aby utworzyć łącza do dokumentów lub zasobów znajdujących się w innym serwisie, trzeba użyć ścieżki bezwzględnej. Można także używać ścieżek bezwzględnych do łączy lokalnych (do dokumentów w tym samym serwisie), ale taki sposób nie jest zalecany — jeśli serwis zostanie przeniesiony do innej domeny, wszystkie lokalne łącza ze ścieżkami bezwzględnymi zostaną zerwane. Używanie ścieżek względnych dla łączy lokalnych daje lepszą elastyczność, gdy trzeba przenieść pliki w obrębie serwisu.

Uwaga:

Wstawiając obrazy (nie łącza), można używać także ścieżek bezwzględnych do obrazu znajdującego się na serwerze zdalnym (tzn. obrazu, który nie jest dostępny na lokalnym dysku twardym).

Ścieżki względne dokumentu

Ścieżki względne dokumentu zwykle są najlepszym rozwiązaniem dla łączy lokalnych w większości serwisów. Są one szczególnie użyteczne, gdy zarówno bieżący dokument, jak i dokument lub zasób docelowy łącza są w tym samym folderze i prawdopodobnie pozostaną razem. Ścieżek względnych dokumentu można także używać do tworzenia łączy do dokumentów lub zasobów w innym folderze, podając ścieżkę obejmująca hierarchię folderów od bieżącego dokumentu do dokumentu docelowego.

Ścieżki względem dokumentu wprowadzono po to, aby można było pomijać tę część ścieżki bezwzględnej, która jest jednakowa dla obydwu dokumentów: bieżącego i docelowego. Wystarczy podać tylko tę części ścieżki, która jest różna.

Załóżmy, że mamy serwis o następującej strukturze:

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku godziny.html (obydwa w tym samym folderze), należy użyć ścieżki względnej godziny.html.

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku porady.html (w podfolderze zasoby), należy użyć ścieżki względnej zasoby/porady.html. Każdy ukośnik (/) powoduje przejście w hierarchii folderów o jeden poziom niżej.

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku indeks.html (w folderze nadrzędnym, o jeden poziom powyżej pliku zawartość.html), należy użyć ścieżki względnej ../indeks.html. Ciąg w postaci dwóch kropek i ukośnika (../) powoduje przejście w hierarchii folderów o jeden poziom wyżej.

 • Aby utworzyć łącze z pliku zawartość.html do pliku katalog.html (w innym podfolderze folderu nadrzędnego), należy użyć ścieżki względnej ../produkty/katalog.html. W tym miejscu ciąg ../ powoduje przejście do folderu nadrzędnego, a ciąg produkty/ powoduje przejście w głąb, do podfolderu produkty.

  Jeśli pliki są przenoszone jako grupa — np. gdy przenosisz cały folder i wszystkie pliki znajdujące się wewnątrz folderu zachowują tę samą ścieżkę względną między sobą, nie ma potrzeby uaktualniania łączy pomiędzy nimi. Jeśli jednak przenoszony jest pojedynczy plik, który zawiera względne łącza dokumentu, lub jeśli plik ten jest celem względnego łącza dokumentu, to te łącza muszą zostać uaktualnione. (Jeśli pliki są przenoszone lub zmieniana jest ich nazwa w panelu Pliki, program Dreamweaver automatycznie uaktualnia wszystkie łącza).

Ścieżki względne katalogu głównego

Ścieżki względne katalogu głównego opisują ścieżkę z katalogu głównego serwisu do dokumentu. Ścieżki te mogą być używane podczas pracy z dużymi serwisami, które używają kilku serwerów, lub gdy jeden serwer obsługuje wiele serwisów. Jeśli jednak nie jest ci znany ten typ ścieżki, możesz korzystać ze ścieżek względnych dokumentu.

Ścieżki względne katalogu głównego rozpoczynają się od ukośnika, który oznacza główny folder serwisu. Na przykład /obsluga/porady.html jest ścieżką względną katalogu głównego do pliku (porady.html) znajdującego się w podfolderze obsługa, w folderze głównym serwisu.

Ścieżki względne katalogu głównego są najlepszym sposobem określania łączy, jeśli pliki HTML często są przenoszone między folderami w serwisie internetowym. Przenosząc dokument zawierający łącza względne wobec katalogu głównego nie trzeba zmieniać tych łączy, ponieważ odnoszą się one nie do samego dokumentu, tylko do katalogu głównego. Na przykład jeśli w plikach HTML zdefiniowano ścieżki do plików zależnych (np. obrazów) odnoszące się do katalogu głównego, to po przeniesieniu tego pliku HTML, jego łącza do plików zależnych pozostaną prawidłowe.

Jeśli jednak przenosisz lub zmieniasz nazwę dokumentu docelowego, na który nakierowane są łącza, należy je uaktualnić, nawet jeśli ścieżki dokumentów względem siebie nie zmieniły się. Na przykład jeśli przeniesiesz folder, musisz uaktualnić wszystkie łącza względne katalogu głównego do plików w tym folderze. (Jeśli pliki są przenoszone lub zmieniana jest ich nazwa w panelu Pliki, program Dreamweaver automatycznie uaktualnia wszystkie łącza).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?