Podręcznik użytkownika Anuluj

Włączanie funkcji Uwagi do projektu dla serwisów programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver
 19. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

 

 

Informacje o Uwagach do projektu

Uwagi do projektu to komentarze, które tworzy się dla danego pliku. Takie uwagi są skojarzone z plikiem, który opisują. Są jednak zapisywane w osobnym pliku. Na rozwiniętym panelu Pliki widać, do których plików dołączone są Uwagi do projektu: w kolumnie Uwagi pojawia się ikona uwag do projektu.

Za pomocą Uwag do projektu można organizować dodatkowe informacje o plikach, związane z dokumentami, np. nazwy źródeł obrazu i komentarze na temat stanu pliku. Np. kopiując dokument z jednego serwisu do drugiego, można dodać do niego Uwagę do projektu z komentarzem, że oryginalny dokument znajduje się w folderze tego pierwszego serwisu.

Za pomocą Uwag do projektu możesz również przechowywać poufne informacje, których ze względów bezpieczeństwa nie można umieścić w dokumencie. Mogą to być np. komentarze o sposobie ustalenia konkretnej ceny lub konfiguracji albo o czynnikach marketingowych, które wzięto pod uwagę podczas projektowania.

Jeżeli otworzysz plik w programie Adobe® Fireworks® lub Flash i wyeksportujesz go do innego formatu, to programy Fireworks i Flash automatycznie zapiszą nazwę oryginalnego pliku źródłowego w pliku uwag do projektu. Np. jeśli otworzysz plik mojdom.png w programie Fireworks, a potem wyeksportujesz go jako plik mojdom.gif, to Fireworks utworzy Uwagę do projektu o nazwie mojdom.mno Plik uwag do projektu zawiera nazwę oryginalnego pliku w postaci bezwzględnego adresu URL typu file: . Zatem Uwaga do projektu dla pliku mojdom.gif będzie zawierać następujący wiersz:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

Podobna Uwaga do projektu Flash może zawierać następujący wiersz:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"
Uwaga:

Aby współużytkować Uwagi do projektu, użytkownicy powinni zdefiniować tę samą ścieżkę do folderu głównego serwisu (np. serwisy/zasoby/oryg).

Po zaimportowaniu takiego pliku graficznego do programu Dreamweaver plik Uwagi do projektu również zostanie skopiowany do serwisu. Po zaznaczeniu tego obrazu w programie Dreamweaver i wybraniu polecenia edycji w programie Fireworks program Fireworks otworzy do edycji oryginalny plik.

Włączanie i wyłączanie Uwag do projektu dla serwisu

Uwagi do projektu to komentarze skojarzone z danym plikiem, ale przechowywane w innym pliku. Za pomocą Uwag do projektu można organizować dodatkowe informacje o plikach, związane z dokumentami, np. nazwy źródeł obrazu i komentarze na temat stanu pliku.

Funkcję uwag do projektu dla danego serwisu można włączać i wyłączać w kategorii Uwagi do projektu w oknie dialogowym Definicja serwisu. Jeśli jest zaznaczona opcja Uwagi do projektu, to pliki uwag można udostępnić innym.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. W oknie dialogowym Zarządzaj serwisami zaznacz serwis i kliknij opcję Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane i wybierz kategorię Uwagi do projektu.
 4. Zaznacz opcję Prowadź Uwagi do projektu, aby włączyć Uwagi do projektu (odznacz tę opcję, aby je wyłączyć).
 5. Jeśli chcesz usunąć wszystkie lokalne pliki uwag do projektu z danego serwisu, kliknij opcję Oczyść, a następnie przycisk Tak. (Pliki uwag do projektu można usunąć tylko ręcznie).
  Uwaga:

  Polecenie Oczyść uwagi do projektu powoduje usunięcie samych plików MNO (uwag do projektu). Nie powoduje ono ani usunięcia folderu _notes, ani usunięcia pliku dwsync.xml wewnątrz folderu _notes. Program Dreamweaver wykorzystuje plik dwsync.xml do przechowywania danych dotyczących synchronizacji serwisu.

 6. Zaznacz opcję „Włącz wysyłanie uwag do projektu w celu udostępnienia”, aby wysłać uwagi do projektu skojarzone z serwisem wraz z pozostałymi dokumentami. Następnie kliknij przycisk OK.
  • Jeśli zaznaczysz tę opcję, to pozostali członkowie zespołu będą mogli współużytkować twoje uwagi do projektu. Podczas wysyłania albo odbierania pliku program Dreamweaver automatycznie wysyła lub odbiera skojarzony z nim plik uwag do projektu.

  • Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, program Dreamweaver utrzymuje Uwagi do projektu lokalnie, nie wysyłając ich wraz z innymi plikami. Jeśli pracujesz nad serwisem samodzielnie, to możesz wyłączyć tę opcję, aby zwiększyć wydajność. Uwagi do projektu nie będą przesyłane do serwisu zdalnego podczas odkładania czy wysyłania plików. Nadal jednak będzie można lokalnie dodawać i modyfikować uwagi do projektu dla serwisu.

Wiązanie Uwag do projektu z plikami

Plik uwag do projektu można utworzyć dla każdego dokumentu lub szablonu w serwisie. Możesz również tworzyć uwagi do projektu dla apletów, formantów ActiveX, obrazów, zawartości Flash, obiektów Shockwave i pól obrazu w dokumentach.

Uwaga:

Jeżeli dodasz uwagi do projektu do pliku szablonu, to dokumenty tworzone na podstawie tego szablonu nie będą dziedziczyły jego uwag do projektu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz plik w oknie dokumentu i wybierz polecenie Plik > Uwagi do projektu.

  • Otwórz panel Pliki. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Uwagi do projektu.

  Uwaga:

  Jeżeli plik znajduje się w serwisie zdalnym, musisz go pobrać do edycji lub odebrać, a potem zaznaczyć w folderze lokalnym.

 2. Na zakładce Informacje podstawowe, wybierz stan dokumentu z menu Stan.
 3. Kliknij ikonę daty (nad polem Uwagi), aby wstawić do komentarzy lokalną datę bieżącą.
 4. Wpisz komentarze w pole Uwagi.
 5. Jeśli chcesz, by plik uwag do projektu był wyświetlany przy każdym otwarciu pliku, zaznacz opcję 'Pokaż po otwarciu pliku'.
 6. Na zakładce Wszystkie informacje kliknij przycisk Plus (+), aby dodać nową parę klucz-wartość. Jeśli chcesz usunąć taką parę, zaznacz ją i kliknij przycisk Minus (-).

  Np. klucz może nosić nazwę Autor (w polu Nazwa), a jego wartość (w polu Wartość) możesz zdefiniować jako Hania.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać uwagi.

  Program Dreamweaver zapisuje uwagi w folderze o nazwie _notes, w tym samym położeniu, co bieżący plik. Nazwa tego pliku jest taka sama jak dokumentu plus rozszerzenie .mno. Np. jeśli nazwa pliku to index.html, to skojarzony z nim plik uwag do projektu będzie nosił nazwę index.html.mno.

Posługiwanie się Uwagami do projektu

Po skojarzeniu Uwag do projektu z plikiem, możesz otworzyć uwagę do projektu, zmienić jej stan albo ją usunąć.

Otwieranie Uwag do projektu skojarzonych z plikiem

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć uwagi do projektu:
  • Otwórz plik w oknie dokumentu i wybierz polecenie Plik > Uwagi do projektu.

  • Otwórz panel Pliki. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Uwagi do projektu.

  • Dwukrotnie kliknij żółtą ikonę Uwagi do projektu, znajdującą się w kolumnie Uwagi na panelu Pliki.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić żółte ikony uwag do projektu, wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami > [nazwa serwisu] > Edytuj > Ustawienia zaawansowane > Kolumny Widoku pliku. Zaznacz Uwagi na liście i wybierz opcję Pokaż. Gdy klikniesz przycisk Rozwiń na pasku narzędziowym Pliki, aby wyświetlić jednocześnie serwis zdalny i lokalny, przy serwisie lokalnym pojawi się kolumna Uwagi. Zawiera ona żółtą ikonę uwag dla plików, z którymi skojarzono uwagi do projektu.

Przypisywanie niestandardowego stanu w Uwagach do projektu

 1. Otwórz uwagi do projektu dla pliku lub obiektu (zobacz poprzednią procedurę).
 2. Kliknij zakładkę Wszystkie informacje.
 3. Kliknij przycisk plus (+).
 4. W polu Nazwa wpisz słowo status.
 5. W polu Wartość wpisz nazwę stanu.

  Jeżeli taka wartość stanu już istnieje, zostanie zastąpiona nową.

 6. Kliknij zakładkę Informacje podstawowe. Nowa wartość stanu pojawi się w wysuwanym menu Stan.
  Uwaga:

  W menu może znajdować się tylko jedna niestandardowa wartość stanu naraz. Jeśli ponownie wykonasz tę procedurę, program Dreamweaver zastąpi wartość stanu wprowadzoną za pierwszym razem.

Usuwanie nieskojarzonych Uwag do projektu z serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Zaznacz serwis i kliknij opcję Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Definicja serwisu wybierz opcję Uwagi do projektu z listy kategorii po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk Oczyść.

  Program Dreamweaver poprosi o potwierdzenie, czy usunąć wszystkie Uwagi do projektu, które nie są już skojarzone z żadnym plikiem w serwisie.

  Jeśli użyjesz programu Dreamweaver do usunięcia pliku, z którym skojarzono Uwagi do projektu, program Dreamweaver usunie również plik Uwag do projektu. Dlatego porzucone pliki Uwag do projektu pojawiają się tylko wtedy, gdy usuniesz plik lub zmienisz jego nazwę poza programem.

  Uwaga:

  Jeśli wyłączysz opcję Prowadź Uwagi do projektu przed kliknięciem przycisku Oczyść, program Dreamweaver usunie z serwisu wszystkie pliki Uwag do projektu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?