Informacje o Uwagach do projektu

Uwagi do projektu to komentarze, które tworzy się dla danego pliku. Takie uwagi są skojarzone z plikiem, który opisują. Są jednak zapisywane w osobnym pliku. Na rozwiniętym panelu Pliki widać, do których plików dołączone są Uwagi do projektu: w kolumnie Uwagi pojawia się ikona uwag do projektu.

Za pomocą Uwag do projektu można organizować dodatkowe informacje o plikach, związane z dokumentami, np. nazwy źródeł obrazu i komentarze na temat stanu pliku. Np. kopiując dokument z jednego serwisu do drugiego, można dodać do niego Uwagę do projektu z komentarzem, że oryginalny dokument znajduje się w folderze tego pierwszego serwisu.

Za pomocą Uwag do projektu możesz również przechowywać poufne informacje, których ze względów bezpieczeństwa nie można umieścić w dokumencie. Mogą to być np. komentarze o sposobie ustalenia konkretnej ceny lub konfiguracji albo o czynnikach marketingowych, które wzięto pod uwagę podczas projektowania.

Jeżeli otworzysz plik w programie Adobe® Fireworks® lub Flash i wyeksportujesz go do innego formatu, to programy Fireworks i Flash automatycznie zapiszą nazwę oryginalnego pliku źródłowego w pliku uwag do projektu. Np. jeśli otworzysz plik mojdom.png w programie Fireworks, a potem wyeksportujesz go jako plik mojdom.gif, to Fireworks utworzy Uwagę do projektu o nazwie mojdom.mno Plik uwag do projektu zawiera nazwę oryginalnego pliku w postaci bezwzględnego adresu URL typu file: . Zatem Uwaga do projektu dla pliku mojdom.gif będzie zawierać następujący wiersz:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

Podobna Uwaga do projektu Flash może zawierać następujący wiersz:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"

Uwaga:

Aby współużytkować Uwagi do projektu, użytkownicy powinni zdefiniować tę samą ścieżkę do folderu głównego serwisu (np. serwisy/zasoby/oryg).

Po zaimportowaniu takiego pliku graficznego do programu Dreamweaver plik Uwagi do projektu również zostanie skopiowany do serwisu. Po zaznaczeniu tego obrazu w programie Dreamweaver i wybraniu polecenia edycji w programie Fireworks program Fireworks otworzy do edycji oryginalny plik.

Włączanie i wyłączanie Uwag do projektu dla serwisu

Uwagi do projektu to komentarze skojarzone z danym plikiem, ale przechowywane w innym pliku. Za pomocą Uwag do projektu można organizować dodatkowe informacje o plikach, związane z dokumentami, np. nazwy źródeł obrazu i komentarze na temat stanu pliku.

Funkcję uwag do projektu dla danego serwisu można włączać i wyłączać w kategorii Uwagi do projektu w oknie dialogowym Definicja serwisu. Jeśli jest zaznaczona opcja Uwagi do projektu, to pliki uwag można udostępnić innym.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. W oknie dialogowym Zarządzaj serwisami zaznacz serwis i kliknij opcję Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane i wybierz kategorię Uwagi do projektu.
 4. Zaznacz opcję Prowadź Uwagi do projektu, aby włączyć Uwagi do projektu (odznacz tę opcję, aby je wyłączyć).
 5. Jeśli chcesz usunąć wszystkie lokalne pliki uwag do projektu z danego serwisu, kliknij opcję Oczyść, a następnie przycisk Tak. (Pliki uwag do projektu można usunąć tylko ręcznie).

  Uwaga:

  Polecenie Oczyść uwagi do projektu powoduje usunięcie samych plików MNO (uwag do projektu). Nie powoduje ono ani usunięcia folderu _notes, ani usunięcia pliku dwsync.xml wewnątrz folderu _notes. Program Dreamweaver wykorzystuje plik dwsync.xml do przechowywania danych dotyczących synchronizacji serwisu.

 6. Zaznacz opcję „Włącz wysyłanie uwag do projektu w celu udostępnienia”, aby wysłać uwagi do projektu skojarzone z serwisem wraz z pozostałymi dokumentami. Następnie kliknij przycisk OK.
  • Jeśli zaznaczysz tę opcję, to pozostali członkowie zespołu będą mogli współużytkować twoje uwagi do projektu. Podczas wysyłania albo odbierania pliku program Dreamweaver automatycznie wysyła lub odbiera skojarzony z nim plik uwag do projektu.

  • Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, program Dreamweaver utrzymuje Uwagi do projektu lokalnie, nie wysyłając ich wraz z innymi plikami. Jeśli pracujesz nad serwisem samodzielnie, to możesz wyłączyć tę opcję, aby zwiększyć wydajność. Uwagi do projektu nie będą przesyłane do serwisu zdalnego podczas odkładania czy wysyłania plików. Nadal jednak będzie można lokalnie dodawać i modyfikować uwagi do projektu dla serwisu.

Wiązanie Uwag do projektu z plikami

Plik uwag do projektu można utworzyć dla każdego dokumentu lub szablonu w serwisie. Możesz również tworzyć uwagi do projektu dla apletów, formantów ActiveX, obrazów, zawartości Flash, obiektów Shockwave i pól obrazu w dokumentach.

Uwaga:

Jeżeli dodasz uwagi do projektu do pliku szablonu, to dokumenty tworzone na podstawie tego szablonu nie będą dziedziczyły jego uwag do projektu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Otwórz plik w oknie dokumentu i wybierz polecenie Plik > Uwagi do projektu.

  • Otwórz panel Pliki. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Uwagi do projektu.

  Uwaga:

  Jeżeli plik znajduje się w serwisie zdalnym, musisz go pobrać do edycji lub odebrać, a potem zaznaczyć w folderze lokalnym.

 2. Na zakładce Informacje podstawowe, wybierz stan dokumentu z menu Stan.
 3. Kliknij ikonę daty (nad polem Uwagi), aby wstawić do komentarzy lokalną datę bieżącą.
 4. Wpisz komentarze w pole Uwagi.
 5. Jeśli chcesz, by plik uwag do projektu był wyświetlany przy każdym otwarciu pliku, zaznacz opcję 'Pokaż po otwarciu pliku'.
 6. Na zakładce Wszystkie informacje kliknij przycisk Plus (+), aby dodać nową parę klucz-wartość. Jeśli chcesz usunąć taką parę, zaznacz ją i kliknij przycisk Minus (-).

  Np. klucz może nosić nazwę Autor (w polu Nazwa), a jego wartość (w polu Wartość) możesz zdefiniować jako Hania.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać uwagi.

  Program Dreamweaver zapisuje uwagi w folderze o nazwie _notes, w tym samym położeniu, co bieżący plik. Nazwa tego pliku jest taka sama jak dokumentu plus rozszerzenie .mno. Np. jeśli nazwa pliku to index.html, to skojarzony z nim plik uwag do projektu będzie nosił nazwę index.html.mno.

Posługiwanie się Uwagami do projektu

Po skojarzeniu Uwag do projektu z plikiem, możesz otworzyć uwagę do projektu, zmienić jej stan albo ją usunąć.

Otwieranie Uwag do projektu skojarzonych z plikiem

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć uwagi do projektu:
  • Otwórz plik w oknie dokumentu i wybierz polecenie Plik > Uwagi do projektu.

  • Otwórz panel Pliki. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz polecenie Uwagi do projektu.

  • Dwukrotnie kliknij żółtą ikonę Uwagi do projektu, znajdującą się w kolumnie Uwagi na panelu Pliki.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić żółte ikony uwag do projektu, wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami > [nazwa serwisu] > Edytuj > Ustawienia zaawansowane > Kolumny Widoku pliku. Zaznacz Uwagi na liście i wybierz opcję Pokaż. Gdy klikniesz przycisk Rozwiń na pasku narzędziowym Pliki, aby wyświetlić jednocześnie serwis zdalny i lokalny, przy serwisie lokalnym pojawi się kolumna Uwagi. Zawiera ona żółtą ikonę uwag dla plików, z którymi skojarzono uwagi do projektu.

Przypisywanie niestandardowego stanu w Uwagach do projektu

 1. Otwórz uwagi do projektu dla pliku lub obiektu (zobacz poprzednią procedurę).
 2. Kliknij zakładkę Wszystkie informacje.
 3. Kliknij przycisk plus (+).
 4. W polu Nazwa wpisz słowo status.
 5. W polu Wartość wpisz nazwę stanu.

  Jeżeli taka wartość stanu już istnieje, zostanie zastąpiona nową.

 6. Kliknij zakładkę Informacje podstawowe. Nowa wartość stanu pojawi się w wysuwanym menu Stan.

  Uwaga:

  W menu może znajdować się tylko jedna niestandardowa wartość stanu naraz. Jeśli ponownie wykonasz tę procedurę, program Dreamweaver zastąpi wartość stanu wprowadzoną za pierwszym razem.

Usuwanie nieskojarzonych Uwag do projektu z serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Zaznacz serwis i kliknij opcję Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Definicja serwisu wybierz opcję Uwagi do projektu z listy kategorii po lewej stronie.
 4. Kliknij przycisk Oczyść.

  Program Dreamweaver poprosi o potwierdzenie, czy usunąć wszystkie Uwagi do projektu, które nie są już skojarzone z żadnym plikiem w serwisie.

  Jeśli użyjesz programu Dreamweaver do usunięcia pliku, z którym skojarzono Uwagi do projektu, program Dreamweaver usunie również plik Uwag do projektu. Dlatego porzucone pliki Uwag do projektu pojawiają się tylko wtedy, gdy usuniesz plik lub zmienisz jego nazwę poza programem.

  Uwaga:

  Jeśli wyłączysz opcję Prowadź Uwagi do projektu przed kliknięciem przycisku Oczyść, program Dreamweaver usunie z serwisu wszystkie pliki Uwag do projektu.