Podręcznik użytkownika Anuluj

Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Ogólny obieg pracy związany z projektowaniem i programowaniem serwisów WWW za pomocą programu Dreamweaver

W tym artykule omówiono sposób realizacji poszczególnych etapów lub faz projektowania treści WWW w programie Dreamweaver.

Uwaga:

Przyjęto założenie, że czytelnik ma wiedzę na temat domeny WWW oraz języków HTML, CSS i JavaScript na poziomie początkującym lub średnio zaawansowanym.

 1. Pierwszą fazą programowania treści WWW jest planowanie. W tej fazie należy przeanalizować potrzeby odbiorców oraz wymagania techniczne i marketingowe. Niezbędne jest także zgromadzenie informacji potrzebnych do zaprojektowania i opublikowania serwisu WWW oraz odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Jakiego usługodawcę wybrać w celu hostingu serwisu WWW? Czy masz dostęp umożliwiający przesłanie plików na serwer publikacji?
  • Jakiej nazwy domeny będzie używać tworzony serwis WWW?
  • W przypadku migracji istniejących serwisów do programu Dreamweaver — gdzie są obecnie przechowywane ich pliki i zasoby? Czy masz dostęp do serwera, na którym przechowuje się te informacje?
  • Jeśli chcesz utworzyć serwis dynamiczny, to jakiego serwera użyć do testowania dynamicznego wyświetlania danych? Czy znasz szczegółowe informacje dotyczące serwera aplikacji WWW, który ma być używany do ładowania danych dynamicznych?
  • Jakie rodzaje zasobów będą potrzebne w tworzonym serwisie WWW?
  • Czy będziesz projektować te zasoby od podstaw? Jeśli zasoby te już istnieją, to czy masz do nich dostęp?
  • Jakie aplikacje chcesz wykorzystać do zaprojektowania zasobów?
  • Czy planujesz utworzenie serwisu reagującego?

  Jeśli masz już przejrzystą koncepcję projektu i miejsca hostingu serwisu WWW oraz wybierasz jako narzędzia program Dreamweaver i platformę Creative Cloud, przejdź do następnego kroku.

 2. Sprawdź, czy masz wszystkie zasoby potrzebne do serwisu WWW. Zgromadź je i uporządkuj w folderach lokalnych albo w Bibliotekach Adobe Creative Cloud.

 3. Utwórz nowy dokument w programie Dreamweaver jako:

  • nowy, pusty dokument,
  • dokument oparty na szablonach początkowych dołączonych do programu Dreamweaver, 
  • dokument oparty na plikach szablonów (*.dwt) utworzonych przez innych.
  Uwaga:

  Jeśli nie znasz jeszcze programu Dreamweaver lub dopiero poznajesz podstawy projektowania zawartości WWW, skorzystaj z szablonów startowych, które znacznie ułatwiają rozpoczęcie pracy.

  Nawet jeśli zamierzasz zacząć projekt od zera, warto rzucić okiem na te strony, aby poznać elementy skutecznego projektu WWW.

 4. Poświęć kilka minut na zapoznanie się z przestrzenią roboczą w programie Dreamweaver. Znajdź przestrzeń roboczą, która jest dla Ciebie najwygodniejsza, a następnie ustaw motyw kolorów. Ułóż poszczególne panele stosownie do swoich potrzeb.

 5. Skonfiguruj serwis w programie Dreamweaver. Utwórz strukturę folderów zawierającą pliki i zasoby. Po zebraniu informacji i określeniu struktury możesz przystąpić do tworzenia serwisu. (Zobacz Informacje o serwisach programu Dreamweaver).

  Na tym etapie warto skonfigurować połączenia z serwerami zdalnymi oraz ustawić serwery testowe (jeśli tworzysz zawartość dynamiczną). 

 6. Rozpocznij od kodowania stron WWW w widoku Kod albo opracowywania ich układu w widoku Projekt lub widoku aktywnym.

  Jeśli zamierzasz korzystać z kompozycji z programu Photoshop, możesz wydzielić takie zasoby do użycia w programie Dreamweaver. Więcej informacji o pracy z kompozycjami programu Photoshop: Narzędzie Extract w programie Dreamweaver.

  Dodaj poszczególne elementy projektu, takie jak tekst, obrazy, efekty najazdu, mapy obrazów, kolory, filmy, dźwięki, odsyłacze HTML, tabele itp.

 7. Opracuj wygląd strony za pomocą stylów CSS. 

  Program Dreamweaver udostępnia wiele metod pracy ze stylami CSS:

  • Kod stylów CSS można napisać ręcznie.Informacje o funkcjach programu Dreamweaver przydatnych podczas ręcznego pisania stylów CSS podano w artykule Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver.
  • Jeśli nie masz dużej wprawy w tworzeniu stron za pomocą stylów CSS, możesz skorzystać z panelu Projektant CSS, który ułatwia posługiwanie się tymi stylami. Więcej informacji: Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS.
  • Program Dreamweaver zapewnia także obsługę preprocesorów Sass oraz Less, jeśli preferujesz pracę z takimi plikami. Pliki Sass i Less można włączać do serwisu programu Dreamweaver i korzystać z nich. Dreamweaver automatycznie kompiluje te pliki (można również zrobić to ręcznie), tak więc wyniki zmian stylów CSS są widoczne w czasie rzeczywistym.Więcej informacji o używaniu plików Sass i Less w programie Dreamweaver: Preprocesory CSS.
 8. Skonfiguruj aplikację WWW w celu tworzenia zawartości dynamicznej.

  Wiele serwisów internetowych zawiera strony dynamiczne, umożliwiające odwiedzającym przeglądanie informacji przechowywanych w bazach danych i pozwalające użytkownikom na dodawanie i edycję informacji w bazach danych. Aby utworzyć takie strony, najpierw należy skonfigurować serwer WWW i serwer aplikacji, utworzyć lub zmodyfikować serwis programu Dreamweaver i połączyć się z bazą danych. Więcej informacji: Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW.

 9. Tworzenie dynamicznych stron internetowych.

  W programie Dreamweaver można zdefiniować wiele źródeł zawartości dynamicznej, łącznie z zestawami rekordów wydzielonych z baz danych, parametrami formularzy oraz komponentami JavaBeans. Aby dodać zawartość dynamiczną, wystarczy przeciągnąć tę zawartość na stronę.

  Stronę można skonfigurować do wyświetlania jednego rekordu albo wielu rekordów naraz. Można wyświetlać więcej niż jedną stronę rekordów, dodać specjalne łącza umożliwiające przechodzenie między poszczególnymi stronami rekordów, a także tworzyć liczniki umożliwiające użytkownikom śledzenie rekordów. Więcej informacji: Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW.

 10. Przetestuj, wyświetl podgląd, a następnie opublikuj swój serwis WWW. 

  Podczas tworzenia stron trzeba wyświetlać ich podgląd, aby sprawdzić, czy serwis wygląda i zachowuje się zgodnie z projektem. Pracując w widoku Podzielony, można ustawić obok siebie widok Kod oraz widok Aktywny.

  Można także wyświetlać podgląd stron internetowych w czasie rzeczywistym w przeglądarce.

  Jeśli podgląd na żywo nie jest potrzebny, możesz skorzystać ze zwykłej funkcji podglądu w przeglądarce.

  Jeśli zostały już zdefiniowane połączenia z serwerami zdalnymi, to aby opublikować serwis, trzeba przesłać pliki na odpowiedni serwer.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto