Łączenie

Informacje o konfigurowaniu nawigacji między stronami WWW Wstawianie łączy do plików i dokumentów, aktualizowanie, zmienianie i testowanie łączy w programie Dreamweaver.

Przed utworzeniem łącza upewnij się, że rozumiesz działanie ścieżek bezwzględnych, względnych dokumentu i względnych katalogu głównego. W dokumencie można tworzyć kilka typów łączy:

 • Łącze do innego dokumentu lub do pliku, np. grafiki, filmu, pliku PDF lub pliku dźwiękowego.

 • Łącze kotwicy nazwanej, które umożliwia przejście do określonego miejsca w danym dokumencie.

 • Łącze e-mail, które tworzy nową wiadomość e-mail z wypełnionym adresem odbiorcy.

 • Łącza typu null i script służące do dołączania do obiektu zachowań lub tworzenia łącza wykonującego kod JavaScript.

Inspektor właściwości i ikona Wskaż plik umożliwiają przekształcanie obrazów, obiektów lub tekstu w łącza do innego dokumentu lub pliku.

Tworząc łącza do innych stron w serwisie, program Dreamweaver używa ścieżek względnych dokumentu. Program Dreamweaver może również tworzyć nowe łącza z użyciem ścieżek względnych w stosunku do katalogu głównego serwisu.

Uwaga:

Przed utworzeniem ścieżki względnej dokumentu zawsze należy zapisać nowy plik. Ścieżka względna dokumentu nie może być prawidłowa bez zdefiniowanego punktu początkowego. Jeśli ścieżka względna dokumentu zostanie utworzona przed zapisaniem pliku, program Dreamweaver tymczasowo użyje ścieżki bezwzględnej (rozpoczynającej się od frazy file://). Po zapisaniu pliku program przekonwertuje tę ścieżkę file:// na ścieżkę względną.

Dołączanie zachowań JavaScript do łączy

Zachowanie można dołączyć do dowolnego łącza w dokumencie. Podczas wstawiania połączonych elementów w dokumentach warto rozważyć użycie następujących zachowań:

Ustaw tekst paska stanu

Określa tekst wiadomości i wyświetla go na pasku stanu w lewej dolnej części okna przeglądarki. Zachowanie to może być użyte na przykład do opisania miejsca docelowego łącza w pasku stanu zamiast umieszczania tam samego adresu URL.

Otwórz okno przeglądarki

Otwiera adres URL w nowym oknie. Korzystając z tego zachowania, możesz określić właściwości nowego okna, włącznie z jego nazwą, rozmiarem i atrybutami (czy jego wielkość może być zmieniana, czy posiada pasek menu itp.).

Menu przeskoku

Edytuje menu przeskoku. Zachowanie umożliwia zmianę listy menu, określenie innego połączonego pliku lub zmianę miejsca przeglądarki, w której połączony dokument jest otwierany.

Tworzenie łącza do dokumentów za pomocą Inspektora właściwości

Do tworzenia łącza z obrazu, obiektu lub tekstu do innego dokumentu lub pliku można używać ikony folderu Inspektora właściwości oraz pola Łącze.

 1. Zaznacz tekst lub obraz w oknie dokumentu w widoku Projekt.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności w Inspektorze właściwości (Okno > Właściwości):
  • Kliknij ikonę folderu  po prawej stronie pola Łącze, odszukaj plik i zaznacz go.

   Ścieżka do połączonego dokumentu pojawia się w polu Adres URL. Skorzystaj z wyskakującego menu „Względem” w oknie dialogowym Wybierz plik, aby utworzyć ścieżkę względną dokumentu lub ścieżkę względną katalogu głównego serwisu, a następnie kliknij przycisk OK. Wybrany typ ścieżki stosowany jest tylko do bieżącego łącza. (Domyślne ustawienia pola Względem dla serwisu mogą być zmieniane).

  • W polu Łącze wpisz ścieżkę i nazwę dokumentu.

   Aby utworzyć łącze do dokumentu w serwisie, podaj ścieżkę względną dokumentu lub ścieżkę względną katalogu głównego. Aby utworzyć łącze do dokumentu znajdującego się poza serwisem, podaj ścieżkę bezwzględną zawierającą protokół (np. http://). Tej metody można także używać do tworzenia łącza do pliku, który nie został jeszcze utworzony.

 3. Z rozwijanej listy Cel wybierz miejsce, w którym otwarty zostanie dokument:

  • _blank wczytuje połączony dokument w nowym, nienazwanym oknie przeglądarki.
  • _parent wczytuje połączony dokument w nadrzędnej ramce lub w oknie ramki, która zawiera łącze. Jeżeli ramka zawierająca łącze nie jest zagnieżdżona, to połączony dokument zostanie wczytany w pełnym oknie przeglądarki.
  • _self wczytuje połączony dokument w tej samej ramce lub oknie co łącze. Jest to domyślna wartość atrybutu TARGET, zatem na ogół nie trzeba jej określać.
  • _top wczytuje połączony dokument w pełnym oknie przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.
  • _new wczytuje połączony dokument w nowym oknie przeglądarki.

Tworzenie łączy do dokumentów za pomocą ikony Wskaż plik

 1. Zaznacz tekst lub obraz w oknie dokumentu w widoku Projekt.
 2. Utwórz łącze w wybrany sposób:
  • Przeciągnij ikonę Wskaż plik  (ikona docelowa) po prawej stronie pola Łącze w Inspektorze właściwości, a następnie wskaż widoczną kotwicę w bieżącym dokumencie, widoczną kotwicę w innym otwartym dokumencie, element o niepowtarzalnym identyfikatorze lub dokument w panelu Pliki.

  • Przytrzymując klawisz Shift i przeciągając zaznaczenie, wskaż widoczną kotwicę w bieżącym dokumencie, widoczną kotwicę w innym otwartym dokumencie, element o niepowtarzalnym identyfikatorze lub dokument w panelu Pliki.

  Uwaga:

  Łącze do innego otwartego dokumentu można utworzyć tylko wtedy, gdy dokumenty nie są zmaksymalizowane w oknie Dokument. Aby ułożyć dokumenty sąsiadująco, wybierz polecenie Okno > Ułóż > Kaskada lub Okno > Ułóż > Sąsiadująco. Jeśli wskażesz otwarty dokument, zostanie on przeniesiony na wierzch ekranu podczas tworzenia zaznaczenia.

Dodawanie łącza za pomocą polecenia Hiperłącze

Polecenie Hiperłącze umożliwia tworzenie łącza tekstowego do obrazu, obiektu lub do innego dokumentu albo pliku.

 1. Umieść punkt wstawiania w dokumencie, gdzie ma pojawić się łącze.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wyświetlić okno dialogowe Hiperłącze:

  • Wybierz polecenie Wstaw > Hiperłącze.

  • W kategorii Wspólne panelu Wstaw kliknij przycisk Hiperłącze.

 3. W polu Tekst wpisz tekst łącza.
  Z rozwijanego menu Łącze wybierz nazwę pliku, do którego łącze ma prowadzić. Można również kliknąć ikonę folderu , aby przejść do odpowiedniego pliku.

 4. W wyskakującym menu Cel wybierz okno, w którym plik ma zostać otwarty lub wpisz jego nazwę.

  Nazwy wszystkich ramek, które zostały nazwane w bieżącym dokumencie, zostaną wyświetlone w wyskakującym menu. Jeśli określisz ramkę, która nie istnieje, połączona strona zostanie otwarta w nowym oknie, z określoną przez ciebie nazwą. Możesz również wybrać jedną z następujących, zastrzeżonych nazw ramek/okien docelowych:

  • _blank wczytuje połączony plik w nowym, nienazwanym oknie przeglądarki.
  • _parent wczytuje połączony plik w nadrzędnym układzie ramek lub w oknie ramki, która zawiera łącze. Jeżeli ramka zawierająca łącze nie jest zagnieżdżona, to połączony plik zostanie wczytany w pełnym oknie przeglądarki.
  • _self wczytuje połączony plik w tej samej ramce lub oknie, w której znajduje się łącze. Jest to domyślna wartość atrybutu Cel, zatem na ogół nie trzeba jej wybierać.
  • _top wczytuje połączony plik w pełnym oknie przeglądarki, usuwając wszystkie ramki.
  • _new wczytuje połączony dokument w nowym oknie.
 5. W polu Indeks tabulatora podaj liczbę określającą kolejność tabulatorów.
 6. W polu Tytuł wpisz tytuł dla łącza.
 7. W polu Klucz dostępu wpisz skrót klawiszowy (jedna litera) do wyboru łącza w przeglądarce.
 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie ścieżki względnej nowych łączy

Tworząc łącza do innych stron w serwisie, program Dreamweaver używa domyślnie ścieżek względnych dokumentu. Aby użyć ścieżki względnej katalogu głównego serwisu, należy najpierw zdefiniować folder lokalny w programie Dreamweaver, wybierając lokalny folder główny jako odpowiednik katalogu głównego dokumentu na serwerze. Program Dreamweaver używa tego folderu, aby określić ścieżki względne katalogu głównego do plików.

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. W oknie dialogowym Zarządzaj serwisami dwukrotnie kliknij serwis na liście.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane i wybierz kategorię Informacje lokalne.
 4. Wybierz ścieżkę względną nowych łączy, wybierając opcję Dokument lub Katalog główny.

  Po zmianie tego ustawienia i kliknięciu przycisku OK ścieżka istniejących łącz nie będzie konwertowana. Ustawienie stosowane jest tylko do nowych łączy utworzonych w programie Dreamweaver.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Nowe ustawienia ścieżki stosowane są tylko do bieżącego serwisu.

Łącze do określonego miejsca w dokumencie

Inspektor właściwości umożliwia łączenie do określonej części dokumentu przez wcześniejsze utworzenie nazwanych kotwic. Kotwice nazwane pozwalają na ustawienie znaczników w dokumencie, które często umieszczane są w tytule lub na górze dokumentu. Po utworzeniu kotwic nazwanych można do nich utworzyć łącza, które w szybki sposób przenoszą odwiedzającego w określone miejsce dokumentu.

Tworzenie łącza do kotwicy nazwanej jest procesem dwuetapowym. Pierwszym etapem jest utworzenie kotwicy nazwanej, kolejnym — utworzenie do niej łącza.

Tworzenie zakotwiczenia

 1. W oknie Dokument zaznacz i podświetl element, który ma zostać przekształcony w zakotwiczenie.

 2. Otwórz Inspektora właściwości i sprawdź, czy zaznaczony element ma atrybut ID. Jeśli pole ID jest puste, wpisz w nim wartość. Może to być np. wartość Anchor.

  Tworzenie zakotwiczenia
  Tworzenie zakotwiczenia

  Po dodaniu identyfikatora zwróć uwagę na zmianę w kodzie. W zaznaczonym kodzie zostanie dodany atrybut id="<nazwa identyfikatora>".

  Identyfikator zakotwiczenia w kodzie
  Dodawanie zakotwiczeń w celu tworzenia odsyłaczy

 1. W widoku Projekt, w oknie Dokument, zaznacz tekst lub obraz, aby utworzyć łącze.
 2. W polu Łącze Inspektora właściwości wpisz znak numeru (#) i nazwę kotwicy. Na przykład aby utworzyć łącze do kotwicy o nazwie „top” w bieżącym dokumencie, wpisz #top. Aby utworzyć łącze do kotwicy o nazwie „top” w innym dokumencie, ale znajdującym się w tym samym folderze, wpisz filename.html#top.
  Uwaga:

  Nazwy kotwic uwzględniają wielkość liter.

 1. Otwórz dokument zawierający nazwaną kotwicę.
  Uwaga:

  Jeśli nie widać zakotwiczenia, pracując w widoku Projekt, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Projekt > Pomoce wizualne > Elementy niewidoczne, aby je wyświetlić.

 2. W widoku Projekt, w oknie Dokument, zaznacz tekst lub obraz, aby utworzyć łącze. (Jeśli jest to kolejny otwarty dokument, należy się na niego przełączyć).
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Wskaż plik  (ikona celownika), która znajduje się po prawej stronie pola Łącze w oknie Inspektora właściwości, a następnie przeciągnij ją do docelowej kotwicy: do kotwicy w tym samym dokumencie lub do kotwicy w innym otwartym dokumencie.

  • W oknie Dokument przeciągnij z wciśniętym klawiszem Shift od zaznaczonego tekstu lub obrazu do kotwicy, do której chcesz utworzyć łącze: może to być kotwica w tym samym dokumencie lub w innym otwartym dokumencie.

Tworzenie łącza e-mail

Łącze e-mail po kliknięciu otwiera okno nowej pustej wiadomości e-mail (używając programu poczty elektronicznej powiązanego z przeglądarką). W oknie wiadomości e-mail pole tekstowe Do jest automatycznie uaktualniane o adres określony przez łącze e-mail.

 1. W widoku Projekt w oknie Dokument, umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić łącze e-mail, lub zaznacz tekst lub obraz, który ma się pojawić jako łącze e-mail.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wstawić łącze:
  • Wybierz polecenie z menu Wstaw > Łącze e-mail.

  • W kategorii Wspólne panelu Wstaw kliknij przycisk Łącze e-mail.

 3. W polu Tekst wpisz lub edytuj treść wiadomości e-mail.
 4. W polu E-mail wpisz adres e-mail i kliknij przycisk OK.
 1. Zaznacz tekst lub obraz w oknie dokumentu w widoku Projekt.
 2. W polu Łącze w Inspektorze właściwości wpisz mailto: , a następnie adres e-mail.

  Między dwukropkiem i adresem e-mail nie można umieszczać spacji.

Automatyczne wypełnianie wiersza tematu wiadomości e-mail

 1. Utwórz łącze e-mail za pomocą Inspektora właściwości, zgodnie z powyższym opisem.
 2. W oknie Inspektora właściwości, w polu Łącze, wpisz po wiadomości e-mail frazę ?subject=, a następnie, po znaku równości, wpisz temat wiadomości. Między znakiem zapytania i końcem adresu e-mail nie wprowadzaj żadnych spacji.

  Pełny wpis powinien wyglądać następująco:

  mailto:osoba@serwis.com?subject=Poczta z naszego serwisu

Tworzenie łączy typu null i script

Łącze typu null jest łączem nieokreślonym. Użyj łączy typu null, aby dołączyć zachowania do obiektów lub tekstu na stronie. Na przykład możesz dołączyć zachowanie do łącza typu null, które przełączy obraz lub wyświetli element o położeniu bezwzględnym (element AP), gdy kursor zostanie umieszczony nad łączem.

Łącza skryptu wykonują kod JavaScript lub wywołują funkcję JavaScript i dają odwiedzającym dodatkowe informacje na temat elementu bez opuszczania bieżącej strony internetowej. Łącza skryptu mogą być też używane do przeprowadzania obliczeń, walidacji formularzy lub do innych zadań przetwarzania, gdy odwiedzający kliknie określony element.

 1. Zaznacz tekst, obraz lub obiekt w oknie Dokument w widoku Projekt.
 2. W Inspektorze właściwości, w polu Łącze, wpisz javascript:; (wyraz javascript, po nim dwukropek i następnie średnik).
 1. Zaznacz tekst, obraz lub obiekt w oknie Dokument w widoku Projekt.
 2. W polu Łącze, w Inspektorze właściwości, wpisz javascript:, a po nim kod JavaScript lub wywołanie funkcji. (Nie można umieszczać spacji między dwukropkiem a kodem lub wywołaniem).

Automatyczne uaktualnianie łączy

Program Dreamweaver może uaktualniać łącza po każdym przeniesieniu lub zmianie nazwy dokumentu w serwisie lokalnym. Funkcja ta działa najlepiej wtedy, gdy cały serwis (lub jego autonomiczna sekcja) umieszczony jest na dysku lokalnym. Program Dreamweaver nie zmienia plików w folderze zdalnym, dopóki pliki lokalne nie zostaną do niego przesłane lub odłożone po edycji na serwerze zdalnym.

Aby przyspieszyć proces uaktualniania, program Dreamweaver może utworzyć plik bufora, w którym przechowywane będą informacje o wszystkich łączach w folderze lokalnym. Plik bufora uaktualniany jest w sposób niewidoczny podczas dodawania, zmiany lub usuwania łączy w serwisie lokalnym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz opcję Ogólne z listy kategorii po lewej stronie.
 3. W sekcji Opcje dokumentu w oknie Preferencje ogólne wybierz jedną z opcji z wyskakującego menu Uaktualnij łącza po przeniesieniu plików.

  Zawsze

  Automatycznie uaktualnia wszystkie łącza do i z wybranego dokumentu zawsze po przeniesieniu lub zmianie nazwy dokumentu.

  Nigdy

  Nie uaktualnia automatycznie wszystkich łączy do i z wybranego dokumentu po przeniesieniu lub zmianie nazwy dokumentu.

  Pytaj

  Wyświetla okno dialogowe z listą wszystkich plików będących pod wpływem zmian. Kliknij przycisk Uaktualnij, aby uaktualnić łącza w tych plikach lub kliknij przycisk Nie uaktualniaj, aby pozostawić pliki bez zmian.

 4. Kliknij przycisk OK.

Tworzenie pliku bufora dla serwisu

 1. Wybierz polecenie Serwis > Zarządzaj serwisami.
 2. Zaznacz serwis i kliknij przycisk Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Konfiguracja serwisu rozwiń węzeł Ustawienia zaawansowane i wybierz kategorię Informacje lokalne.
 4. W kategorii Informacje lokalne wybierz opcję Włącz bufor.

  Podczas pierwszej zmiany lub usuwania łączy do plików w folderze lokalnym program pyta, czy wczytać bufor. Wybranie opcji Tak powoduje, że program wczytuje bufor i uaktualnia wszystkie łącza do pliku, który właśnie został zmieniony. Kliknięcie opcji Nie powoduje, że zmiany zostaną zanotowane w buforze, ale program Dreamweaver nie wczyta bufora ani nie uaktualni łączy.

  W przypadku dużych serwisów wczytanie bufora może zając kilka minut, ponieważ program Dreamweaver musi sprawdzić, czy bufor jest aktualny, porównując sygnatury czasu plików w lokalnym serwisie z sygnaturami czasu zarejestrowanymi w buforze. Jeśli nie zmieniono żadnych plików poza programem Dreamweaver, można kliknąć przycisk Zatrzymaj, gdy tylko się pojawi.

Odtwarzanie bufora

 1. W panelu Pliki wybierz polecenie Serwis > Zaawansowane > Odtwórz bufor serwisu.

Zmiana łącza w całym serwisie

Oprócz automatycznej aktualizacji łączy po przeniesieniu lub zmianie nazwy pliku, w programie Dreamweaver można także ręcznie zmieniać wszystkie łącza (w tym również łącza e-mail, FTP, null i script), tak by wskazywały inne miejsce.

Ta opcja jest najbardziej użyteczna, gdy chcesz usunąć plik, do którego inne pliki kierują swoje łącza, ale możesz jej używać do innych celów. Przyjmijmy, że słowom „filmy w tym miesiącu” nadasz łącza do /filmy/lipiec.html w całym serwisie. 1 sierpnia chcesz zmienić te łącza, aby wskazywały plik /filmy/sierpien.html.

 1. Wybierz plik w widoku lokalnym panelu Pliki.
  Uwaga:

  Jeśli zmieniasz łącze e-mail, FTP, null lub skryptu, nie potrzebujesz zaznaczać pliku.

 2. Wybierz polecenie Serwis > Opcje serwisu > Zmień łącze w całym serwisie.

 3. Wypełnij opcje w oknie dialogowym Zmień łącze w całym serwisie:

  Zmień wszystkie łącza na

  Kliknij ikonę folderu , a następnie odszukaj i zaznacz plik, który chcesz odłączyć. Jeśli zmieniasz łącze e-mail, FTP, null lub skryptu, wpisz pełny tekst łącza, które jest zmieniane.

  Na łącza do

  Kliknij ikonę folderu , a następnie odszukaj i zaznacz nowy plik, który chcesz połączyć. Jeśli zmieniasz łącze e-mail, FTP, null lub skryptu, wpisz pełny tekst łącza zastępującego.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Program Dreamweaver uaktualnia wszystkie dokumenty z łączem do wybranego pliku w taki sposób, aby wskazywały nowy plik, używając formatu ścieżki zastosowanego już w dokumencie (np. jeśli stara ścieżka była ścieżką względną dokumentu, to nowa ścieżka też będzie ścieżką względną dokumentu).

  Po zmianie łącza w całym serwisie zaznaczony plik zostaje „porzucony” (oznacza to, że żadne pliki na dysku lokalnym nie są z nim powiązane). Można go bezpiecznie usunąć bez przerywania łączy w lokalnym serwisie programu Dreamweaver.

  Uwaga:

  Ponieważ zmiany wprowadza się lokalnie, należy ręcznie usunąć odpowiedni plik porzucony w folderze zdalnym i przesłać lub odłożyć po edycji pliki, w których zostały zmienione łącza, bo w przeciwnym razie zmiany te nie będą widoczne w serwisie.

Testowanie łączy w programie Dreamweaver

Łącza w programie Dreamweaver nie są aktywne, co oznacza, że nie można otworzyć połączonego dokumentu, klikając łącze w oknie Dokument.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij łącze prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Otwórz połączoną stronę.

  • Przytrzymaj klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh) i dwukrotnie kliknij łącze.

  Uwaga:

  Dokument połączony musi znajdować się na dysku lokalnym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto