Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Znajdowanie i naprawianie uszkodzonych, zewnętrznych lub porzuconych łączy w programie Dreamweaver.

Użyj funkcji Sprawdź łącza, aby wyszukać przerwane łącza i porzucone pliki (pliki, które pozostają w serwisie, ale nie są połączone z żadnymi innymi plikami). Możesz przeszukiwać otwarty plik, część lokalnego serwisu lub cały serwis lokalny.

Program Dreamweaver weryfikuje łącza tylko do dokumentów w serwisie. Program kompiluje wprawdzie listę zewnętrznych łączy w wybranym dokumencie lub dokumentach, ale nie weryfikuje ich.

Można także wyszukiwać i usuwać pliki, które nie są już używane przez inne pliki w serwisie.

 1. Zapisz plik w dowolnym miejscu w lokalnym serwisie programu Dreamweaver.
 2. Przejdź na panel Pliki i otwórz ten plik.

 3. Wybierz polecenie Serwis > Opcje serwisu > Sprawdź łącza w całym serwisie.

 4. Z wyskakującej listy Pokaż wybierz jedną z następujących opcji:

  • Uszkodzone łącza: umożliwia wyświetlenie raportu o uszkodzonych łączach.
  • Łącza zewnętrzne: umożliwia wyświetlenie łączy zewnętrznych w pliku.
  • Porzucone pliki: umożliwia wyświetlenie plików, do których nie prowadzą żadne łącza.
 5. Z wysuwanego menu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Sprawdź łącza: sprawdza łącza w całym pliku.
  • Sprawdź łącza całego bieżącego serwisu lokalnego: sprawdza łącza należące do serwisu lokalnego.
  • Sprawdź łącza dla zaznaczonych plików w serwisie: sprawdza łącza w plikach, które są zaznaczone.

  Kontroler łączy wyświetli rezultaty sprawdzania.

 6. Aby zapisać raport, wybierz polecenie Zapisz wyniki z wysuwanego menu Kontroler łączy.

  Raport ten jest plikiem tymczasowym. Jeśli nie zostanie zapisany, utracisz go.

Po przeprowadzeniu weryfikacji łącz możesz bezpośrednio w panelu Kontroler łącz naprawić przerwane łącza i odniesienia do obrazów lub otworzyć pliki z listy i naprawić łącza w Inspektorze właściwości.

 1. Raport sprawdzania łączy
 2. W kolumnie Uszkodzone łącza (nie kolumna Pliki) panelu Kontroler łączy (w grupie paneli Wyniki) wybierz przerwane łącze.

  Obok przerwanego łącza wyświetlana jest ikona folderu.

 3. Kliknij ikonę folderu  obok przerwanego łącza i odszukaj właściwy plik albo wpisz właściwą ścieżkę i nazwę pliku.
 4. Naciśnij klawisz Tab lub Enter (Windows) albo Return (Macintosh).

  Jeśli jest więcej uszkodzonych łączy do tego samego pliku, należy naprawić odniesienia także w pozostałych plikach. Kliknij przycisk Tak, aby program Dreamweaver uaktualnił wszystkie dokumenty znajdujące się na liście odnoszącej się do tego pliku. Kliknij przycisk Nie, aby program Dreamweaver uaktualnił tylko bieżące odniesienie.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Włącz funkcje pobierania do edycji i odkładania plików jest włączona dla serwisu, program Dreamweaver próbuje pobrać pliki wymagające zmian. Jeśli nie można pobrać pliku, program Dreamweaver wyświetli ostrzeżenie i pozostawi uszkodzone odniesienia bez zmian.

 1. Raport sprawdzania łączy
 2. W panelu Kontroler łączy (w grupie paneli Wyniki) dwukrotnie kliknij wpis w kolumnie Plik.

  Program Dreamweaver otwiera dokument, zaznacza uszkodzony obraz lub łącze i podświetla ścieżkę oraz nazwę pliku w Inspektorze właściwości. (Jeśli Inspektor właściwości nie jest widoczny, wybierz polecenie z menu Okno > Właściwości, aby go otworzyć).

 3. Aby określić nową ścieżkę i nazwę pliku w Inspektorze właściwości, kliknij ikonę folderu  i odszukaj właściwy plik albo wpisz nowy tekst w miejscu tekstu wyróżnionego.

  Jeśli uaktualniasz odniesienie do obrazu i nowy obraz wyświetlany jest w nieprawidłowym rozmiarze, kliknij etykiety Sz. i Wys. w Inspektorze właściwości lub kliknij przycisk Odśwież, aby wyzerować wartości wysokości i szerokości.

 4. Zapisz plik.

  Po naprawieniu wszystkich łącz ich wpisy znikną z listy Kontrolera łączy. Jeśli wpis w dalszym ciągu po wpisaniu nowej ścieżki lub nazwy pliku w oknie Kontrolera łączy (lub po zapisaniu zmian w Inspektorze właściwości) pojawia się na liście, program Dreamweaver nie może odnaleźć nowego pliku i nadal uważa łącze za uszkodzone.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?