Podsumowanie nowych funkcji

Wstawianie dźwięku i wideo HTML5

Za pomocą programu Dreamweaver można wstawiać na strony WWW zawartość audio i wideo w standardzie HTML5. Elementy VIDEO i AUDIO języka HTML5 udostępniają standardowe metody osadzania i wyświetlania wideo i dźwięku na stronach WWW.

Szczegółowe informacje: Wstawianie wideo HTML5.

Szczegółowe informacje: Wstawianie dźwięku HTML5.

Wstawianie elementów semantycznych języka HTML5 z panelu Wstaw

Wybierz opcję Układ w panelu Wstaw (Okno > Wstaw), aby wyświetlić listę elementów semantycznych, które można wstawić w układzie strony HTML5. Aby zmodyfikować właściwości wstawionych elementów semantycznych, zaznacz element i edytuj jego właściwości za pomocą panelu Właściwości.

Znaczniki semantyczne można również wstawiać za pomocą menu Wstaw (Wstaw > Układ).

W tej wersji wprowadzono siedem nowych znaczników semantycznych: Article (artykuł), Aside (notatka), HGroup (grupa tytułów), Nav (nawigacja), Section (sekcja), Header (nagłówek) oraz Footer (stopka).

Artykuł na blogu Jennifer Marsman zatytułowany Semantic Markup and Page Layout przedstawia samouczek dotyczący używania znaczników semantycznych w układzie strony.

Samouczek HTML5 Semantics in Dreamweaver CS5.5 prezentuje zastosowanie elementów semantycznych HTML5 w programie Dreamweaver CS 5.5.

Importowanie kompozycji Adobe Edge Animate

Uwaga:

W listopadzie 2015 zaprzestano prac nad dalszym rozwojem programu Edge Animate. Więcej informacji: Seria produktów Edge | Zakończenie prac rozwojowych.

Kompozycje Adobe Edge Animate (pliki OAM) można importować do programu Dreamweaver. Kompozycja jest wstawiana w miejscu, w którym znajduje się kursor.

Program Dreamweaver domyślnie umieszcza zawartość wyodrębnioną z pliku OAM w folderze edgeanimate_assets. To domyślne położenie można zmienić za pomocą okna dialogowego Konfiguracja serwisu.

Więcej informacji: Importowanie kompozycji Edge Animate.

Obsługa elementu CANVAS języka HTML5

Canvas to element języka HTML5, który stanowi kontener na dynamicznie generowaną zawartość graficzną. Grafika ta jest tworzona w czasie wykonywania za pomocą języka skryptowego, np. JavaScript. Więcej informacji: HTML5 Canvas.

Element CANVAS ma następujące atrybuty: identyfikator, wysokość i grubość.

  • Aby odszukać element Canvas, wybierz polecenie Wstaw > Obszar roboczy. Można też otworzyć panel Wstaw (Okno > Wstaw) i wybrać z menu polecenie Wspólne.
  • Aby zmodyfikować właściwości wstawionego elementu CANVAS, zaznacz element i edytuj jego właściwości za pomocą panelu Właściwości.

Rozszerzona obsługa elementów formularzy HTML5

W ramach obsługi języka HTML5 dodano nowe atrybuty elementów formularzy, dostępne w panelu Właściwości. Wprowadzono także cztery nowe elementy formularzy (e-mail, search, tel, URL), dostępne w sekcji Formularze w panelu Wstaw.

Więcej informacji: Rozszerzona obsługa obiektów formularzy HTML5.

Aktywne wyszukiwanie (Mac OS)

Funkcja aktywnego wyszukiwania umożliwia znajdowanie plików na podstawie ich nazwy albo zawartego w nich tekstu. Do wyszukiwania używany jest serwis wybrany w panelu Pliki.

Funkcja aktywnego wyszukiwania używa funkcji API Spotlight dostępnych w systemie Mac OS. Wszelkie zmiany preferencji funkcji Spotlight będą uwzględnione także podczas korzystania z funkcji aktywnego wyszukiwania. Spotlight wyświetla wszystkie pliki w komputerze, które spełniają kryteria wyszukiwania. Funkcja aktywnego wyszukiwania przeszukuje pliki w folderze głównym serwisu wybranego w panelu Pliki.

Więcej informacji: Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości

Rozszerzenia transmisji FTP

Automatycznie wyślij pliki na serwer przy zapisie

Ta opcja umożliwia wysyłanie plików na serwer także wtedy, gdy podczas operacji zapisywania trwa równoległy proces wysyłania lub pobierania. Poprawiono błędy tej funkcji, występujące w poprzedniej wersji.

Kontynuacja pracy w programie Dreamweaver podczas pobierania serwisu Business Catalyst

Wybranie opcji Automatycznie wyślij pliki na serwer przy zapisie nie powoduje przerwania pracy w programie Dreamweaver podczas pobierania serwisu Business Catalyst.

Rozszerzenia wprowadzone w oknie dialogowym podawania hasła do identyfikatora Adobe ID

W oknie tym będzie wyświetlany identyfikator Adobe ID wybrany podczas instalacji. Dostępne są opcje zapisania hasła oraz odzyskania zapomnianych haseł.

Okno dialogowe z hasłem Adobe ID
Okno dialogowe z hasłem Adobe ID

Udoskonalenia związane z obsługą czcionek

Lista czcionek w menu Czcionka została podzielona na kategorie czcionek systemowych i czcionek internetowych. Na początku menu są wymienione czcionki systemowe.

  • Nazwę okna dialogowego Menedżer czcionek internetowych (Modyfikuj > Czcionki internetowe) zmieniono na Pakiet czcionek WWW. Za pomocą okna Pakiet czcionek WWW można dodawać czcionki internetowe do listy czcionek.
  • Przycisk Dodaj czcionki zmienił nazwę na Dodaj czcionkę lokalną.
  • Czcionki systemowe można łatwo odróżnić od czcionek internetowych, ponieważ mają inne ikony.
Okno dialogowe Pakiet czcionek WWW
Okno dialogowe Pakiet czcionek WWW

Czcionki systemowe i internetowe mają różne ikony
Czcionki systemowe i internetowe mają różne ikony

Reorganizacja menu Wstaw

Organizacja opcji w panelu Wstaw oraz menu Wstaw została zmieniona. Więcej informacji Zmiany opcji wstawiania | Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto