Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Używanie zarządzania kolorami podczas drukowania

Podczas drukowania dokumentu z zarządzanymi kolorami można podać dodatkowe opcje zarządzania kolorami, aby zachować zgodność kolorów na wydruku. Załóżmy na przykład, że dokument zawiera obecnie profil dostosowany do wysyłania danych do przygotowalni, ale trzeba sporządzić próbę kolorów tego dokumentu na drukarce biurkowej. Okno dialogowe Drukuj umożliwia konwersję kolorów dokumentu na przestrzeń kolorów drukarki biurkowej; zamiast profilu bieżącego dokumentu użyty zostanie profil drukarki. Jeżeli wybierze się przestrzeń koloru Próba i wyznaczy drukarkę RGB, to program InDesign przekonwertuje dane koloru na wartości RGB przy użyciu wybranych profilów kolorów.

Podczas drukowania na drukarkę postscriptową istnieje również możliwość użycia postscriptowego zarządzania kolorami. W tym przypadku program InDesign wysyła profil dokumentu oraz dane dokumentu w skalibrowanej wersji jego oryginalnej przestrzeni kolorów bezpośrednio do drukarki postscriptowej, która zajmuje się konwersją dokumentu na przestrzeń kolorów drukarki. Przestrzeń kolorów drukarki jest przechowywana w urządzeniu w postaci słownika CRD (Color Rendering Dictionary); umożliwia to wydruk niezależny od urządzenia. Słowniki CRD to postscriptowe odpowiedniki profilów koloru. Dokładne wyniki konwersji mogą być różne dla różnych drukarek. Postscriptowe zarządzanie kolorami jest możliwe tylko w przypadku drukarek obsługujących standard PostScript Level 2 lub wyższy. Nie trzeba instalować profilu ICC tej drukarki w systemie.

Uwaga:

Podczas pracy nad dokumentem z zarządzaniem kolorem można skorzystać z panelu Inspekcja wstępna, aby upewnić si,ę że kolory odpowiadają określonym wcześniej wytycznym.

 1. Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany odpowiedni sterownik i plik PPD drukarki.
 2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 3. Jeżeli jeden ze stylów drukarki ma odpowiednie ustawienia, wybierz go z menu Style drukowania u góry okna dialogowego Drukuj.
 4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dla tego dokumentu.
 5. Kliknij przycisk Zarządzanie kolorami po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 6. W sekcji Drukuj wybierz opcję Dokument.
 7. W menu Obsługa kolorów wybierz opcję InDesign określa kolory.
 8. Z menu Profil drukarki wybierz profil urządzenia wyjściowego.

  Im dokładniej profil wyjściowy opisuje zachowanie urządzenia wyjściowego i warunki druku (np. rodzaj papieru), tym dokładniej system zarządzania kolorem może przełożyć wartości liczbowe rzeczywistych kolorów dokumentu.

 9. Wybierz opcję Zachowaj wartości RGB lub Zachowaj wartości CMYK.

  Ta opcja określa, w jaki sposób program InDesign obsługuje kolory, z którymi nie jest skojarzony żaden profil (np. w przypadku zaimportowanych obrazów bez osadzonego profilu). Gdy ta opcja jest zaznaczona, program InDesign wysyła wartości składowych kolorów bezpośrednio na urządzenie wyjściowe. Gdy opcja ta jest wyłączona, program InDesign najpierw konwertuje wartości kolorów do przestrzeni kolorów urządzenia wyjściowego.

  Zachowanie wartości liczbowych zaleca się wówczas, gdy realizujesz procedurę bezpiecznego przetwarzania kolorów CMYK. Nie zaleca się zachowywania wartości liczbowych przy drukowaniu dokumentów RGB.

 10. Kliknij przycisk Ustawienia (Windows) lub Drukarka (Mac OS), aby otworzyć okno dialogowe sterownika drukarki.
 11. Wyłącz zarządzanie kolorami dla drukarki i kliknij przycisk Drukuj, aby powrócić do okna dialogowego Drukuj programu InDesign.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Informacje o tym, jak wyłączyć zarządzanie kolorami, można znaleźć w dokumentacji drukarki.

 12. Kliknij przycisk Drukuj.

Opcje wyjściowe koloru dla trybów kompozytowych

W obszarze Wyjście okna dialogowego Drukuj możesz wybrać sposób, w jaki kompozytowe dane koloru są wysyłane do drukarki. Gdy włączone jest zarządzanie kolorem (co jest ustawieniem domyślnym), domyślne ustawienia opcji Kolor powodują generowanie skalibrowanych kolorów. Podczas konwersji kolorów zachowane są wszystkie informacje o kolorach dodatkowych; na przestrzeń docelową konwertowane są tylko ekwiwalenty ze standardowych kolorów drukarskich. W przypadku wątpliwości co do opcji kolorów należy skonsultować się z drukarzem.

Tryby kompozytowe dotyczą tylko obrazów rastrowych i obiektów utworzonych w programie InDesign; grafika umieszczona (np. pliki EPS i Adobe PDF) nie podlegają działaniu tych ustawień, o ile nie nakładają się z obiektami przezroczystymi.

Aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu kompozytowym, zobacz Adobe Print Resource Center na stronie internetowej http://www.adobe.com/go/print_resource_pl.

Uwaga:

Opcje dostępne dla drukarek nieobsługujących języka PostScript zależą od modelu koloru używanego przez drukarkę; zazwyczaj jest to RGB.

Podczas drukowania w trybie kompozytowym funkcja automatycznego zalewkowania jest wyłączona. Można jednak zaznaczyć opcję Symulacja nadruku, aby wykonać próbę nadruku tekstu, obrysów lub wypełnień.

W obszarze Wyjście okna dialogowego Drukuj są dostępne następujące opcje kolorów. W zależności od drukarki, mogą być także dostępne dodatkowe opcje.

Pozostaw kompozyt bez zmian

Wysyła pełnokolorową wersję wybranych stron na drukarkę, zachowując wszystkie wartości kolorów z oryginalnego dokumentu. Gdy wybrana jest ta opcja, Symulacja nadruku jest wyłączona.

Szarość złożona

Wysyła do drukarki wersje zadanych stron w skali szarości, np. podczas drukowania na drukarkę monochromatyczną bez rozbarwień.

Kompozytowy RGB

Wysyła do drukarki pełnokolorowe wersje zadanych stron, np. podczas drukowania na drukarkę RGB bez rozbarwień.

Kompozytowy CMYK

Wysyła do drukarki pełnokolorowe wersje zadanych stron, np. podczas drukowania na drukarkę CMYK bez rozbarwień. (Opcja ta jest dostępna tylko dla drukarek postscriptowych).

Rozbarwienia

Tworzy informacje postscriptowe dla każdego z rozbarwień niezbędnych dla dokumentu, po czym wysyła te informacje na urządzenie wyjściowe. (Opcja ta jest dostępna tylko dla drukarek postscriptowych).

Rozbarwienia w procesorze RIP

Przesyła informacje o rozbarwieniach do procesora RIP urządzenia wyjściowego. (Opcja ta jest dostępna tylko dla drukarek postscriptowych).

Tekst jako czerń

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że cały tekst utworzony w programie InDesign jest drukowany w kolorze czarnym, o ile nie nadano mu atrybutu koloru Brak lub Papier, albo wartości koloru równych bieli. Zaznaczenie tej opcji jest wygodne w sytuacji, gdy tworzy się materiały zarówno do druku, jak i do dystrybucji w formacie PDF. Na przykład, jeżeli w wersji PDF hiperłącza były niebieskie, to na drukarce monochromatycznej wydrukowane zostaną w kolorze czarnym, a nie we wzorach rastrowych, co zmniejszyłoby ich czytelność.

Próba na papierze (nazywana niekiedy wydrukiem próbnym lub proofingiem) to wydruk symulujący rezultaty ostatecznego druku na maszynie drukarskiej. Wydruk próbny sporządza się na urządzeniu, które nie jest tak kosztowne w eksploatacji jak maszyna drukarska. W ostatnich latach pojawiły się drukarki atramentowe o rozdzielczości odpowiedniej do sporządzania niedrogich wydruków, które mogą pełnić funkcję prób.

 1. Wybierz polecenie Widok > Ustawienie próby > Własne.
 2. W oknie dialogowym Dostosuj warunki próby wybierz urządzenie, które ma być symulowane, po czym kliknij przycisk OK.
 3. Wybierz opcję Zachowaj wartości RGB lub Zachowaj wartości CMYK i kliknij przycisk OK.

  Ta opcja określa, w jaki sposób program InDesign obsługuje kolory, z którymi nie jest skojarzony żaden profil (np. w przypadku zaimportowanych obrazów bez osadzonego profilu). Gdy ta opcja jest zaznaczona, program InDesign wysyła wartości składowych kolorów bezpośrednio na urządzenie wyjściowe. Gdy opcja ta jest wyłączona, program InDesign najpierw konwertuje wartości kolorów do przestrzeni kolorów urządzenia wyjściowego.

  Zachowanie wartości liczbowych zaleca się wówczas, gdy realizujesz procedurę bezpiecznego przetwarzania kolorów CMYK. Nie zaleca się zachowywania wartości liczbowych przy drukowaniu dokumentów RGB.

 4. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 5. Jeżeli jeden ze stylów drukarki ma odpowiednie ustawienia, wybierz go z menu Style drukowania u góry okna dialogowego Drukuj.
 6. Odpowiednio dostosuj ustawienia dla tego dokumentu.
 7. Kliknij przycisk Zarządzanie kolorami po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 8. W sekcji Drukuj wybierz opcję Próba. Profil powinien odpowiadać wybranemu ustawieniu próby.
 9. W menu Obsługa kolorów wybierz opcję InDesign określa kolory.
 10. Zaznacz opcję Symuluj kolor papieru, aby symulować konkretne odcienie bieli widoczne na nośniku zdefiniowanym w profilu dokumentu (metoda konwersji kolorów: Absolutna kolorymetryczna). Dla niektórych profilów ta opcja nie jest dostępna.
 11. Kliknij przycisk Ustawienia (Windows) lub Drukarka (Mac OS), aby otworzyć okno dialogowe sterownika drukarki.
 12. Wyłącz zarządzanie kolorami dla drukarki i kliknij przycisk Drukuj, aby powrócić do okna dialogowego Drukuj programu InDesign.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Informacje o tym, jak wyłączyć zarządzanie kolorami, można znaleźć w dokumentacji drukarki.

 13. Kliknij przycisk Drukuj.

Poprawianie wyglądu gradientów i mieszania kolorów na wydruku

Urządzenia wyjściowe obsługujące język PostScript Level 2 oraz PostScript 3 mogą drukować do 256 odcieni szarości, natomiast większość biurkowych laserowych drukarek postscriptowych jest w stanie wydrukować około 32 do 64 odcieni, w zależności od ich rozdzielczości, wybranej liniatury rastra oraz metody nadawania rastra. Pasma pojawiają się wówczas, gdy każdy z dostępnych odcieni pokrywa na tyle duży obszar, że widać różnice między odcieniami. Ponadto, jeżeli zdefiniuje się gradient używając dwóch wartości procentowych, które różnią się od siebie o mniej niż 50%, to powstanie wąski zakres odcieni, zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia pasm. W przypadku problemów z drukowaniem gładkich gradientów bez pasm można wypróbować następujące techniki:

 • Użyć gradientu, który zmienia się o co najmniej 50% między dwoma lub większą liczbą standardowych kolorów drukarskich.

 • Wybierz jaśniejsze kolory albo zmniejsz długość ciemnych gradientów. Pasma częściej pojawiają się między bardzo ciemnymi kolorami a bielą.

 • Zwiększyć procentową zmianę gradientu.

 • Zmniejszyć liniaturę rastra dla dokumentu (tylko urządzenia postscriptowe).

 • Jeżeli pasma pojawiają się w grafice importowanej, np. w pliku z programu Adobe Illustrator, konieczne może być poprawienie oryginalnej grafiki.

 • Drukować na urządzenia wyjściowe obsługujące język PostScript 3, które są w stanie drukować płynniejsze gradienty.

 • Używać krótszych gradientów. Optymalna długość zależy od kolorów gradientu, ale należy starać się, by gradienty nie były dłuższe niż 19 cm.

Informacje o punktach półtonowych i punktach drukarki

Większość drukarek symuluje odcienie szarości, używając punktów półtonowych drukowanych na siatce; komórki tej siatki nazywane są komórkami półtonowymi , a rzędy siatki nazywane są liniami lub liniaturą rastra . Każdy punkt półtonowy składa się z punktów drukarki. Gdy komórka półtonowa wypełnia się punktami drukarki, rośnie punkt półtonowy, co powoduje powstanie ciemniejszego odcienia szarości.

Liczbę punktów dostępnych do utworzenia punktu półtonowego określa rozdzielczość drukarki. Drukarka o mniejszych punktach pozwala wydrukować większy zakres wielkości punktów rastra, pozwalając na powstawanie większej liczby odcieni szarości. Pewną rolę odgrywa tu również liniatura rastra: gdy rośnie liniatura, maleje komórka półtonowa, a zatem mieści się w niej mniej punktów drukarki, co zmniejsza liczbę dostępnych odcieni szarości. W rezultacie drukowanie większej liczby odcieni szarości odbywa się kosztem gorszej jakości obrazu.

Symulacja płynnego przejścia tonalnego przy użyciu punktów drukarki
Symulacja płynnego przejścia tonalnego przy użyciu punktów drukarki

A. Płynne przejścia tonalne symulowane przez liniaturę rastra. B. Liniatura złożona z punktów półtonowych w rzędach C. Punkty półtonowe złożone z punktów drukarskich