Opis ogólny

Przed wyeksportowaniem układu do formatu EPUB możesz wprowadzić w nim kilka drobnych poprawek, aby zagwarantować poprawny eksport.

 • Dodawanie zakotwiczonych elementów grafiki – zakotwiczenie elementów grafiki w tekście pozwala na kontrolowanie ich ułożenia względem eksportowanego tekstu. Więcej informacji można znaleźć w temacie Zakotwiczone obiekty.
 • Opcje eksportu obiektów – wybierz opcje eksportu umieszczonych obiektów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Opcje eksportu obiektów.
 • Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu – Odwzorowanie stylów znaków i akapitów do znaczników oraz klas HTML. Więcej informacji można znaleźć w temacie Odwzorowanie stylów w znacznikach eksportu.
 • Wybór zawartości i kolejności – w panelu Artykuły można wybrać zawartość do wyeksportowania oraz kolejność wyświetlania tej zawartości. Więcej informacji można znaleźć w temacie Artykuły. Możesz również organizować zawartość w oparciu o układ strony lub strukturę XML.

Eksportuj do EPUB

Możesz wyeksportować dokument lub księgę jako książkę elektroniczną z płynnym układem tekstu w formacie EPUB, która jest zgodna z oprogramowaniem odczytującym książki elektroniczne.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Otwórz dokument i wybierz polecenie Plik > Eksportuj.

  • Otwórz księgę, a następnie w panelu Księga wybierz polecenie Eksportuj księgę do formatu EPUB.

 2. Określ nazwę i położenie pliku.

 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz EPUB, a następnie kliknij Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Opcje eksportu EPUB wybierz żądane opcje w obszarze Ogólne, Obraz i Zaawansowane.

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Jeśli zostanie określona odpowiednia opcja, eksportowany plik może zawierać obraz okładki.  Obraz okładki jest tworzony z obrazu lub przez rasteryzację pierwszej strony określonego dokumentu (lub dokumentu źródła stylu, jeśli wybrano książkę). Miniatura jest używana do przedstawienia książki w czytnikach EPUB lub w widoku biblioteki czytnika Digital Editions. Aby obejrzeć plik, musisz posiadać czytnik EPUB. Możesz również użyć oprogramowania Adobe Digital Editions, które można pobrać za darmo z witryny internetowej firmy Adobe.

Uwaga:

Plik .epub to w gruncie rzeczy plik .zip. Aby obejrzeć dokument i edytować zawartość pliku EPUB, zmień rozszerzenie z .epub na .zip, a następnie wypakuj zawartość. Jest to szczególnie przydatne w przypadku edytowania pliku CSS.

Uwaga:

Obiekty programu InDesign, takie jak ramki tekstowe i obiekty zawierające umieszczone obrazy, są zawsze eksportowane, jeśli wybierzesz opcję porządkowania Bazuj na układzie strony. Puste obiekty nie są eksportowane, o ile w obiekcie programu InDesign nie zostanie wprowadzone odpowiednie ustawienie w Opcjach eksportu obiektów, według których zostaną wyeksportowane jako plik JPEG, GIF lub PNG.

Opcje eksportu EPUB

Opcje ogólne EPUB

Sekcja Ogólne okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera następujące opcje.

Wersja

Wybierz wersję formatu EPUB. 

EPUB 2.0.1

Format EPUB 2.0.1 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard w 2007 r. Ten format jest obsługiwany przez wiele różnorodnych urządzeń.

EPUB 3.0

Format EPUB 3.0 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard w 2011 r. Ten format umożliwia stosowanie elementów dźwiękowych, klipów wideo, elementów języka JavaScript oraz pionowego tekstu w języku japońskim. Nowe cechy tego formatu nie będą jednak działać w urządzeniach, które nie obsługują standardu EPUB 3.0.

EPUB 3.0 z Układem

Eksperymentalny format stworzony przez firmę Adobe Systems. Ten format obsługuje wiele kolumn, oblewanie tekstem oraz inne formanty, dzięki którym utworzone układy będą dobrze wyglądać w każdej sytuacji. Opisywana funkcja działa wyłącznie w konkretnym oprogramowaniu wyświetlającym.

Okładka

Określa obraz okładki dla ebooka. Wybierz jedno z następujących poleceń:

Brak

Po wybraniu tej opcji do ebooka nie zostaje dodany żaden obraz okładki.

Rasteryzuj pierwszą stronę

Po wybraniu tej opcji w wyniku rasteryzacji pierwszej strony ebooka tworzony jest plik obrazu. Zostaje on użyty jako okładka.

Wybierz obraz

Po wybraniu tej opcji można wybrać obraz na komputerze, który zostanie użyty jako okładka.

Styl spisu treści

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wygenerować spis treści w oparciu o wybrany styl TOC. Z menu Styl TOC wybierz styl TOC, którego chcesz użyć do utworzenia spisu treści w ebooku. Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego ebooka specjalny styl TOC.

Marginesy

Wprowadź wartości w polach marginesów: górny, dolny, lewy i prawy (w pikselach). Aby użyć tej samej wartości dla każdego marginesu, kliknij ikonę Ogranicz. 

Kolejność zawartości

Wybór kolejności eksportowania elementów stron.

Na podstawie układu strony

Położenie elementów na stronie decyduje o porządku czytania.

Jeśli zaznaczona jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w złożonych dokumentach o wielu kolumnach, elementy projektu mogą nie pojawiać się w wymaganym porządku czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Bazuj na układzie strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych, wielołamowych dokumentów, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej kolejności czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

Tak samo, jak struktura XML

Porządek znaczników w widoku Struktura decyduje o porządku czytania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Znakowanie elementów stron.

Tak samo, jak w panelu Artykuły

Kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o porządku czytania. Eksportowane są jedynie włączone artykuły. Więcej informacji można znaleźć w temacie Dołączanie artykułów do eksportu.

Umieść przypis dolny po akapicie

Zaznacz, aby po akapicie umieścić przypisy dolne. Jeśli usuniesz zaznaczenie, przypisy dolne zostaną zamienione w przypisy końcowe.

Usuń wymuszone podziały wierszy

Zaznacz, aby usunąć wszystkie miękkie końce wiersza w eksportowanym ebooku.

Punktory

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>. Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne.

Numeracja

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego automatycznego numerowania programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy list, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <o>.

Odwzorowuj na statyczne, uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Elementy listy, ale przydziela atrybut <value> w oparciu o bieżący numer akapitu w programie InDesign.

Konwertuj na tekst

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Pokaż EPUB po wyeksportowaniu

Otwiera plik EPUB w domyślnej aplikacji do odczytu tego formatu, jeśli jest dostępna.

Opcje obrazów EPUB

Sekcja Obraz okna dialogowego Opcje eksportu EPUB zawiera poniższe opcje. W menu Konwersja obrazu określ sposób eksportowania obrazów do formatu HTML.

Zachowaj wygląd z układu

Zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Rozdzielczość (ppi)

Wybierz rozdzielczość obrazu w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96 ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4). Wartość ppi można wybrać dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości to 72, 96, 150 (obecnie średnia dla wszystkich urządzeń eBook) i 300.

Rozmiar obrazu

Określ, czy rozmiar obrazu musi być stały, czy o zmienionej wielkości względem strony. Opcja Względem rozmiaru strony ustala względną wartość procentową w oparciu o rozmiar obrazu względem szerokości strony programu InDesign. Opcja ta powoduje, że obrazy skalowane są proporcjonalnie względem szerokości obszaru odczytu.

Wyrównanie obrazu i odstępy

Określ sposób wyrównania obrazu: do lewej, do środka, do prawej, oraz odstęp przed i odstęp po.

Wstaw podział strony

Zaznacz, aby wstawić podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać Przed obrazem, Po obrazie lub Przed i po obrazie.

Ustawienia stosowane względem zakotwiczonych obiektów

Zaznacz, aby zastosować te ustawienia do wszystkich zakotwiczonych obiektów.

Konwersja obrazu

Pozwala wybrać, czy optymalizowane obrazy w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG, czy PNG. Wybierz Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór formatu PNG wyłącza ustawienia kompresji obrazu; użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub dla obrazów zawierających przezroczystość.

Opcje GIF (Paleta)

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby symulować dodatkowe kolory). Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub System (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Wybierz Z przeplotem, aby wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Opcje JPEG (Jakość obrazu)

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Opcje JPEG (Metoda formatowania)

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie. Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linię bazową, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero po jego pobraniu; do tego momentu w jego miejscu wyświetlany jest element zastępczy.

Ignoruj ustawienia konwersji obiektu

Ignoruje opcje eksportu obiektów zastosowane przy poszczególnych obrazach. Patrz temat Stosowanie opcji eksportu obiektów.

Opcje zaawansowane EPUB

Sekcja Zawartość okna dialogowego Opcje EPUB zawiera następujące opcje.

Podziel dokument

Ebook można podzielić według określonego stylu akapitu. Podział powoduje utworzenie w pakiecie EPUB większej liczby plików HTML, jednak może być przydatny przy dzieleniu długich plików, a przy tym zwiększa wydajność czytników EPUB.

Dołącz metadane dokumentu

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Wydawca

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych ebooka. Możesz określić adres URL dla wydawcy, tak aby osoba, która otrzymuje dany ebook, mogła odwiedzić jego stronę internetową.

Unikalny identyfikator

Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie tworzy i wyświetla unikatowy identyfikator pliku.Użytkownik może usunąć ten identyfikator i wprowadzić własny.

Opcje CSS

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji.

Dołącz definicje stylów

Podczas eksportowania do formatu EPUB można utworzyć listę stylów CSS, które można edytować.

Zachowaj przesłonięcia lokalne

Jeśli opcja ta jest zaznaczona, dołączone jest lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącz osadzalne czcionki

Dołącza wszystkie czcionki, które można osadzać w urządzeniach eBook. Czcionki zawierają bity osadzenia, które określają, czy dana czcionka może być osadzona.

Dodaj arkusz stylu

Określ adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zwykle jest względnym adresem URL, takim jak „/styles/style.css”. Program InDesign nie sprawdza, czy CSS istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić konfigurację swojego CSS.

Dodaj skrypt

Określ adres URL istniejącego skryptu języka JavaScript. Program InDesign nie sprawdza, czy skrypt JavaScript istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić poprawność i obecność tego skryptu.

Zasoby EPUB

Aby uzyskać więcej informacji o formacie EPUB, skorzystaj z poniższych łączy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online