Znajdowanie i zastępowanie zawartości oraz obiektów

Funkcja Znajdź i zastąp przydaje się przy wprowadzaniu poprawek w kolejnych wersjach dokumentu. Można za jej pomocą globalnie wyszukiwać i zastępować tekst, obiekty, czcionki, glify i kolory.

Okno dialogowe Znajdź lub zastąp
Okno dialogowe Znajdź i zastąp

A. Karty w oknie Znajdź/Zastąp B. Pole Znajdź C. Pole Zmień na D. Wybierz zakres wyszukiwania, na przykład pojedynczy dokument lub wszystkie dokumenty. E. Określ kierunek wyszukiwania F. Znajdowanie i zastępowanie znaków specjalnych 

Zakładka

Opis

Wyszukiwać i zastępować można poszczególne wystąpienia znaku, słowa, grupy słów lub tekstu sformatowanego, a także znaki specjalne, takie jak symbole, znaczniki i znaki odstępu. Aby poszerzyć wyszukiwanie, można używać opcji wieloznacznych.

Zapewnia dostęp do zaawansowanych technik wyszukiwania na podstawie wzorców. Za ich pomocą można przeszukiwać zwykły tekst i tekst sformatowany.

Pozwala wyszukiwać i zastępować glify przy użyciu wartości Unicode lub GID/CID. Opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku glifów z języków azjatyckich.

Pozwala wyszukiwać i zastępować efekty oraz atrybuty formatowania w obiektach i ramkach. Przy użyciu tej opcji można, na przykład, wyszukać obiekty o obrysie 4-punktowym i zastąpić obrysy cieniami.

Umożliwia wyszukiwanie i zmianę określonych wystąpień danego koloru. Kolory można wyszukiwać w obiektach, stylach tekstu, obrysach i zasobach połączonych.

Wyszukiwanie i zmiana kolorów

Znajdź/zmień kolor
Aby znaleźć kolory, skorzystaj z panelu Znajdź/Zmień, który można otworzyć bezpośrednio z panelu Próbki.

Funkcja wyszukiwania pozwala szybko znaleźć kolor w dokumencie — lub w wielu otwartych dokumentach programu InDesign naraz. Kliknij opcję Kolor w oknie dialogowym Znajdź/Zastąp, aby wyszukać określone wystąpienia koloru i w razie potrzeby zamienić go na inny. Można także użyć karty Kolor w celu znalezienia nieużywanych kolorów na panelu Próbki.

 1. Kliknij opcję Edytuj > Odznacz wszystko, aby upewnić się, że żaden obiekt nie jest zaznaczony.
 2. Aby znaleźć kolor, na panelu Próbki kliknij opcję Znajdź ten kolor. Aby wyszukiwać i zamieniać kolory w więcej niż jednym dokumencie, upewnij się, że wszystkie takie dokumenty są otwarte w programie InDesign.
 3. Z menu Znajdź kolor wybierz kolor, który chcesz zmienić.
 4. Aby zastąpić go nowym kolorem, użyj dowolnej z poniższych opcji:
  • Z menu Zmień kolor wybierz nowy kolor, którym chcesz zastąpić poprzedni.
  • Kliknij opcję Wybierz nową próbkę koloru, aby utworzyć nową próbkę. Kliknij opcję Dodaj, aby zapisać tę próbkę na panelu Próbki.
 5. Kliknij opcję Znajdź następny. Gdy pierwsze wystąpienie koloru zostanie podświetlone, kliknij opcję Zmień wszystko. Gdy alert wskaże wszystkie dodatkowe zastąpienia, kliknij przycisk OK.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu

W celu wyświetlania listy, wyszukiwania i zastępowania czcionek w dokumencie lepiej użyć polecenia Znajdź/zastąp czcionkę, a nie polecenia Znajdź/Zastąp.

Znajdowanie i zastępowanie tekstu

 1. Aby przeszukać pewien zakres tekstu lub wątek, zaznacz tekst lub umieść punkt wstawiania wewnątrz wątku. Aby przeszukać więcej niż jeden dokument, otwórz wybrane dokumenty.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp, a następnie kliknij kartę Tekst.
 3. Określ zakres przeszukiwania w menu Szukaj i kliknij odpowiednio ikony powodujące uwzględnienie w przeszukiwaniu warstw zablokowanych, stron wzorcowych, stopek i innych elementów.

 4. W polu Znajdź określ elementy do wyszukania.
  • Wpisz lub wklej tekst, który ma zostać znaleziony.

  • Aby wyszukać lub zastąpić tabulatory, spacje i inne znaki specjalne, wybierz metaznak z wyskakującego menu po prawej stronie pola Znajdź. Możesz też wybrać opcje wieloznaczne, np. Dowolna cyfra lub Dowolny znak.

  Do wyszukiwania znaków specjalnych służą metaznaki
  Do wyszukiwania znaków specjalnych, np. tabulatorów, służą metaznaki.

 5. W polu „Zmień na” wpisz lub wklej nowy tekst. Można również wybrać symbol reprezentujący konkretny element (tzw. metaznak) z wyskakującego menu po prawej stronie pola Zmień na.
 6. Kliknij przycisk Znajdź.
 7. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zmień (aby zmienić bieżące wystąpienie), Zmień wszystko (zostanie wówczas wyświetlony komunikat z liczbą zmian) lub Zmień/Znajdź (aby zmienić bieżące wystąpienie i szukać następnego).
 8. Okno dialogowe Znajdź/Zmień w programie InDesign zawiera dwa przyciski kierunku wyszukiwania – W przód i Wstecz. Domyślnie stosowana jest opcja W przód, ale można wybrać opcję Wstecz, aby zmienić kierunek wyszukiwania. Ta nowa funkcja ułatwia wyszukiwanie łańcuchów wprowadzonych na kartach Tekst, GREP i Glif.

 9. Kliknij przycisk Gotowe.

Jeżeli nie udało się uzyskać oczekiwanych rezultatów, warto sprawdzić, czy usunięte zostały atrybuty formatowania, które mogły pozostać po poprzednim wyszukiwaniu. Czasami trzeba też poszerzyć zakres wyszukiwania — na przykład przeszukać cały dokument, a nie tylko zaznaczenie. Przeszukiwanie mogło się nie powieść również dlatego, że dotyczyło elementu, który znajduje się w miejscu wyłączonym z przeszukiwania, np. na warstwie zablokowanej, w stopce lub w ukrytym tekście warunkowym.

Jeżeli po zastąpieniu tekstu zmienisz zdanie, możesz wybrać polecenie Edycja > Cofnij zastępowanie tekstu (lub Cofnij zastępowanie całego tekstu).

Aby znaleźć następne wystąpienie wyszukiwanego ciągu nie otwierając okna dialogowego Znajdź/Zastąp, wybierz polecenie Edycja > Znajdź następny. W oknie dialogowym Znajdź/Zastąp są przechowywane uprzednio wyszukiwane ciągi znakowe. Poszukiwany ciąg znaków można wybrać także z menu po prawej stronie opcji.

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu sformatowanego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. Jeśli opcje Znajdź format i Zmień format nie są widoczne, kliknij przycisk Więcej opcji. Natomiast klikając przycisk Mniej opcji można zmniejszyć liczbę wyświetlanych elementów.

 3. Kliknij przycisk Znajdź format albo ikonę Wskaż atrybuty do znalezienia  po prawej stronie sekcji Ustawienia wyszukiwania formatu.
 4. Po lewej stronie okna dialogowego „Ustawienia wyszukiwania formatu” wybierz typ formatowania i określ atrybuty formatu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Niektóre opcje formatowania czcionek OpenType występują zarówno w sekcji Opcje OpenType, jak i sekcji Podstawowe formatowanie znakowe (menu Położenie). Informacje na temat właściwości OpenType i innych atrybutów formatowania można znaleźć w pomocy programu InDesign, wyszukując powiązane tematy.

  Uwaga:

  Aby wyszukiwać (lub zastępować) tylko formatowanie, pozostaw puste pole Znajdź lub Zmień na.

 5. Aby zastosować formatowanie do znalezionego tekstu, dwukrotnie kliknij pole „Zmień format” lub wybierz ikonę Wskaż atrybuty do zmiany  w sekcji Ustawienia zmiany formatu. Następnie wybierz typ formatowania, określ atrybuty formatu i kliknij przycisk OK.
 6. Użyj przycisków Znajdź i „Zmień na” w celu sformatowania tekstu.

Jeśli określisz formatowanie jako jedno z kryteriów wyszukiwania, nad polami „Znajdź” lub „Zmień na” zostaną wyświetlone ikony informacyjne. Ikony te przypominają, że ustawiono atrybuty formatowania, zatem operacje wyszukiwania lub zastępowania zostaną odpowiednio ograniczone.

Uwaga:

Aby szybko usunąć wszystkie atrybuty formatowania z sekcji Ustawienia wyszukiwania formatu lub Ustawienia zmiany formatu, kliknij przycisk Wyczyść.

Często stosowane techniki funkcji Znajdź/Zastąp

Wyszukiwanie na podstawie symboli wieloznacznych

Wyszukiwanie może być prowadzone z wykorzystaniem symboli wieloznacznych oraz takich opcji, jak Dowolna cyfra i Dowolny odstęp. Na przykład wpisanie ciągu „t^?m” w polu Znajdź spowoduje wyszukanie słów zaczynających się od litery „t”, a kończących na literę „m”, takich jak „tym”, „tam” i „tom”. Można samodzielnie wpisać symbole wieloznaczne albo wybrać opcję z podmenu Wieloznaczniki (z wyskakującego menu obok pola Znajdź).

Schowek wyszukiwania metaznaków

Jako że wpisywanie metaznaków jest dość niewygodne, przy wyszukiwaniu takich elementów, jak pauzy lub punktory warto skopiować zawierający je tekst i wkleić go w polu Znajdź. Program InDesign automatycznie dokonuje konwersji wklejonych znaków specjalnych na odpowiednie metaznaki.

Zastępowanie tekstu zawartością schowka

Znajdowane elementy mogą być zastępowane sformatowaną lub niesformatowaną zawartością schowka. Znaleziony tekst można zastąpić nawet skopiowanym uprzednio obiektem graficznym. Wystarczy skopiować element, przejść do okna dialogowego Znajdź/Zastąp, wyświetlić wyskakujące menu po prawej stronie pola „Zmień na” i wybrać odpowiednią opcję z podmenu Inne.

Wyszukiwanie i usuwanie niepotrzebnego tekstu

W celu usunięcia niepotrzebnego tekstu należy wprowadzić go w polu Znajdź i pozostawić puste pole „Zmień na” (pole to nie może zawierać żadnych atrybutów formatowania).

Dodawanie znaczników XML

Do wyszukanego tekstu można zastosować znaczniki XML.

Wyszukiwanie do przodu i wstecz

Można wyszukiwać w obu kierunkach – w przód i wstecz. Opcja ta umożliwia odszukanie tekstu w przypadku jego przypadkowego pominięcia. Wyszukiwanie dwukierunkowe zdecydowanie ułatwia odnajdywanie tekstu, ponieważ nie trzeba zaczynać całego procesu od początku.

Opcje znajdowania i zastępowania tekstu

Szukaj

Zawiera opcje określające zakres wyszukiwania.

Dokument

Przeszukiwany jest cały dokument. Opcja Wszystkie dokumenty powoduje, że przeszukiwane są wszystkie otwarte dokumenty.

Wątek

Jest przeszukiwany cały tekst w zaznaczonej ramce oraz w powiązanych z nią ramkach, łącznie z tekstem zakrytym. Opcja Wątki powoduje przeszukiwanie wątków we wszystkich zaznaczonych ramkach. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono ramkę tekstową lub określono punkt wstawiania.

Do końca wątku

Przeszukiwanie rozpoczyna się od punktu wstawiania. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy określono punkt wstawiania.

Zaznaczenie

Jest przeszukiwany tylko zaznaczony tekst. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono jakiś tekst.

Zablokuj wszystkie warstwy

Umożliwia przeszukiwanie tekstu na warstwach, które zostały zablokowane w oknie Opcje warstwy. Na warstwach zablokowanych nie można zastępować tekstu.

Uwzględnij zablokowane wątki

Przeszukiwany jest tekst w wątkach pobranych do edycji w programie InCopy. W wątkach zablokowanych nie można zastępować tekstu.

Uwzględnij ukryte warstwy

Umożliwia przeszukiwanie tekstu na warstwach, które zostały ukryte w oknie Opcje warstwy. Tekst znaleziony na warstwie ukrytej nie jest widoczny, ale miejsce jego występowania jest wyróżnione. Na warstwach ukrytych nie można zastępować tekstu.

Ukryty tekst zawsze jest pomijany podczas wyszukiwania.

Uwzględnij strony wzorcowe 

Powoduje, że przeszukiwany jest tekst na stronach wzorcowych.

Uwzględnij przypisy dolne

Przeszukuje tekst w przypisach dolnych.

Uwzględniaj wielkość liter

Są wyszukiwane tylko słowa, które dokładnie zgadzają się pod względem użycia wielkich i małych liter z tekstem wprowadzonym w polu Znajdź. Na przykład przy wyszukiwaniu tekstu PrePress nie zostaną znalezione frazy Prepress, prepress lub PREPRESS.

Cały wyraz

Pomijane są wystąpienia wyszukiwanych znaków, które wchodzą w skład innego słowa. Na przykład gdy szuka się ciągu „produkcja” jako całego słowa, program InDesign pominie ciąg „reprodukcja”.

Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP

Na karcie GREP okna dialogowego Znajdź/Zastąp można definiować wyrażenia GREP, które ułatwiają wyszukiwanie ciągów alfanumerycznych i wzorców w długim dokumencie lub w wielu otwartych dokumentach. Metaznaki GREP można wprowadzać ręcznie lub wybierać z listy Znaki specjalne do wyszukania. Przy wyszukiwaniu techniką GREP jest uwzględniana wielkość liter.

Serwis InDesign Secrets udostępnia listę zasobów GREP — InDesign GREP.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp, a następnie kliknij kartę GREP.

 2. Określ zakres wyszukiwania w menu Szukaj u dołu okna dialogowego i kliknij odpowiednio ikony powodujące uwzględnienie w przeszukiwaniu warstw zablokowanych, stron wzorcowych, stopek i innych elementów.

 3. W polu Znajdź zdefiniuj, jedną z poniższych metod, wyrażenie GREP:

  • Wpisz całe wyrażenie. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania).

  • Kliknij ikonę Znaki specjalne do wyszukania po prawej stronie opcji Znajdź, po czym zdefiniuj wyrażenie, wybierając odpowiednie opcje z podmenu Położenia, Powtórz, Dopasuj, Modyfikatory i POSIX.

 4. W polu Zamień na wpisz lub wklej nowy tekst.

 5. Kliknij przycisk Znajdź.

 6. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zmień (aby zmienić bieżące wystąpienie), Zmień wszystko (zostanie wówczas wyświetlony komunikat z liczbą zmian) lub Zmień/Znajdź (aby zmienić bieżące wystąpienie i szukać następnego).

 7. Okno dialogowe Znajdź/Zmień w programie InDesign zawiera dwa przyciski kierunku wyszukiwania – W przód i Wstecz. Domyślnie stosowana jest opcja W przód, ale można wybrać opcję Wstecz, aby zmienić kierunek wyszukiwania. Ta nowa funkcja ułatwia wyszukiwanie łańcuchów wprowadzonych na kartach Tekst, GREP i Glif.

Uwaga:

Za pomocą stylów GREP można zastosować styl znakowy do tekstu, który odpowiada wyrażeniu GREP. Okno dialogowe Style GREP pozwala swobodnie testować wyrażenia GREP. Dodaj do akapitu przykłady, które chcesz znaleźć, a następnie w oknie dialogowym GREP określ styl znakowy i wyrażenie GREP. Po włączeniu podglądu można edytować wyrażenie, do momentu gdy będzie ono we właściwy sposób wpływało na wszystkie przykłady.

Wskazówki definiowania wyrażenia GREP

Tutaj znajdują się wskazówki definiowania wyrażeń GREP.

 • Wiele pozycji wyszukiwania na karcie GREP przypomina wyszukiwania dostępne na karcie Tekst, ale należy pamiętać o konieczności użycia innych kodów w zależności od używanej karty. Metaznaki na karcie Tekst rozpoczynają się zasadniczo od symbolu ^ (np. ^t oznacza tabulator), natomiast metaznaki na karcie GREP rozpoczynają się od symbolu \ (np. \t daje tabulator). Jednakże nie wszystkie metaznaki podlegają tej regule. Na przykład znak końca akapitu to ^p na karcie Tekst, ale \r na karcie GREP. Listę metaznaków używanych na kartach Tekst i GREP podano w sekcji Metaznaki służące do wyszukiwania.

 • Aby wyszukać znak, który w wyrażeniu GREP reprezentuje coś innego, wprowadź przed nim odwrócony ukośnik (\). Na przykład kropka ( . ) reprezentuje w wyrażeniu GREP dowolny znak. Aby wyszukać kropkę, wprowadź „\.”.

 • Jeśli wyszukiwanie GREP będzie jeszcze wykorzystywane lub będzie udostępniane innym, zapisz je w postaci zapytania. (Zobacz Znajdowanie i zastępowanie elementów przy użyciu zapytań).

 • Użyj nawiasów do rozdzielenia wyszukiwania na wyrażenia cząstkowe. Na przykład, jeśli wyszukujesz słowa „kat” lub „kot,” możesz użyć ciągu k(a|o)t. Nawiasy są szczególnie użyteczne podczas identyfikowania grup. Na przykład wyszukiwanie słów „(kot) i (pies)” identyfikuje ciąg „kot” jako Znaleziony tekst 1, a „pies” jako Znaleziony tekst 2. Wyrażenia Znaleziony tekst (np. $1 jako Znaleziony tekst 1) można użyć, aby zmienić tylko część znalezionego tekstu.

Przykłady wyszukiwania GREP

Poniżej podano przykłady możliwości wyrażeń GREP.

Przykład 1: Znajdowanie tekstu bez cudzysłowów

Przypuśćmy, że chcesz wyszukać dowolny wyraz zawarty w cudzysłowach (np. „Hiszpania”), usunąć cudzysłowy i zastosować do niego styl (tak, aby w rezultacie powstał wyraz Hiszpania, a nie „Hiszpania”). Wyrażenie (")(\W+)(") zawiera trzy grupy, wskazane przez nawiasy ( ). Pierwsza i trzecia grupa szuka dowolnych cudzysłowów, natomiast druga grupa szuka jednego lub więcej znaków w wyrazie.

Aby odnieść się do tych grup, można użyć wyrażeń Znaleziony tekst. Na przykład wyrażenie $0 odnosi się do całego znalezionego tekstu, natomiast wyrażenie $2 odnosi się tylko do drugiej grupy. Wstawiając wyrażenie $2 w polu „Zmień na” i określając styl znakowy w polu Zmień format, można odnaleźć wyraz zawarty w cudzysłowach i zamienić go na wyraz ze stylem znakowym. Ponieważ podane zostało tylko wyrażenie $2, grupy $1 i $3 są usuwane. Użycie wyrażenia $0 lub $1$2$3 w polu „Zmień na” zastosowałoby style znakowe także do cudzysłowów.

Przykład GREP
Przykład GREP

A. Znajduje wszystkie znaki wyrazu zawartego w cudzysłowach B. Styl znakowy nadawany jest drugiej grupie (słowo) natomiast grupy pierwsza i trzecia (cudzysłowy otwarte i zamknięte) zostają usunięte C. Styl znakowy określony 

W tym przykładzie wyszukiwane są tylko pojedyncze wyrazy otoczone cudzysłowami. Aby wyszukać frazy w nawiasach, dodaj wyrażenie wieloznaczne, np. (\s*.*\w*\d*), co umożliwia wyszukiwanie spacji, znaków, liter i cyfr.

Przykład 2: Numery telefonów

Program InDesign zawiera wiele predefiniowanych ciągów wyszukiwania, które można wybierać z menu Zapytania. Można na przykład wybrać zapytanie Konwersja numeru telefonu, które wygląda następująco:

\(?(\d\d\d)\)?[-. ]?(\d\d\d)[-. ]?(\d\d\d\d)

Numery telefonów w USA mogą być podawane w różnych formatach, np. 206-555-3982, (206) 555-3982, 206.555.3982 i 206 555 3982. Ten ciąg wyszukuje numer zapisany w dowolnym z tych wzorców. Pierwsze trzy cyfry (\d\d\d) numeru telefonu mogą (ale nie muszą) być otoczone nawiasami, dlatego znak zapytania znajduje się za nawiasami: \(? i \)?. Odwrócony ukośnik \ wskazuje, że bieżące nawiasy są wyszukiwane i że nie są elementem wyrażenia cząstkowego. Nawiasy [ ] umożliwiają wyszukanie dowolnego znaku umieszczonego pomiędzy nimi; w tym przypadku fraza [-. ] umożliwia wyszukiwanie dywizu, kropki lub spacji. Znak zapytania za nawiasami wskazuje, że elementy zawarte w nawiasach wyszukiwane są opcjonalnie. Ponadto cyfry są otoczone nawiasami definiującymi grupy, których można używać jako odniesień w polu Zmień na.

Odniesienia do grup można edytować w polu Zmień na, dopasowując je do własnych potrzeb. Można na przykład użyć następujących wyrażeń:

206.555.3982 = $1.$2.$3

206-555-3982 = $1-$2-$3

(206) 555-3982 = ($1) $2-$3

206 555 3982 = $1 $2 $3

Dodatkowe przykłady GREP

Poeksperymentuj z przykładami z tej tabeli, aby lepiej poznać wyszukiwania z użyciem wyrażeń GREP.

Wyrażenie

Wyszukiwane znaki

Tekst przykładowy

Wyniki (tekst pogrubiony)

Klasa znaków

[ ]

[abc]

Znajduje literę a, b, lub c.

Maria cuenta bien.

Maria cuenta bien.

Początek akapitu

^

^~_.+

Sprawdza, czy na początku akapitu (^) znajduje się znak pauzy (~_) po którym występują dowolne znaki ( . ) — jeden lub więcej razy (+).

„We saw — or at least we think we saw — a purple cow”.

—Konrad Yoes

„We saw — or at least we think we saw — a purple cow”.

—Konrad Yoes

Ujemne wybieganie naprzód

(?!wzór)

InDesign (?!CS.*?)

Ujemne wybieganie naprzód zwraca ciąg wyszukiwania jako zgodny tylko wtedy, gdy nie występuje po nim określony wzór.

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS i InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS i InDesign CS2

Dodatnie wybieganie naprzód

(?=wzór)

InDesign (?!CS.*?)

Dodatnie wybieganie naprzód zwraca ciąg jako zgodny tylko wtedy, gdy występuje po nim określony wzór.

Podobne wzorce stosuje się w przypadku wyrażeń ujemnego wybiegania wstecz (?<!wzór) i dodatniego wybiegania wstecz (?<=wzór).

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS i InDesign CS2

InDesign, InDesign 2.0, InDesign CS i InDesign CS2

Grupy

( )

(szybki) (rudy) (lis)

Szybki rudy lis podskakuje w górę i w dół.

Szybki rudy lis podskakuje w górę i w dół.

Cały znaleziony tekst = szybki rudy lis; Znaleziony tekst 1= szybki; Znaleziony tekst 2 = rudy; Znaleziony tekst 3= lis

Nawiasy nieoznaczające

(?:wyrażenie)

(szybki) ($:rudy) (lis)

Szybki rudy lis podskakuje w górę i w dół.

Szybki rudy lis podskakuje w górę i w dół.

Cały znaleziony tekst = szybki rudy lis; Znaleziony tekst 1= szybki; Znaleziony tekst 2 = lis

Wł. nieuwzględnianie wielkości liter

(?i)

(?i)jabłko

Można także użyć (?i:jabłko)

Jabłko jabłko JABŁKO

Jabłko jabłko JABŁKO

Wył. nieuwzględnianie wielkości liter

(?-i)

(?i)jabłko

Jabłko jabłko JABŁKO

Jabłko jabłko JABŁKO

Wielowierszowo — wł.

(?m)

(?m)^\w+

W tym przykładzie wyrażenie szuka jednej lub więcej (+) liter (\w) na początku wiersza (^). Wyrażenie (?m) powoduje, że wszystkie wiersze w znalezionym tekście będą traktowane jako oddzielne wiersze.

(?m)^\w znajduje początek każdego akapitu. (?-m)^\w znajduje tylko początek wątku.

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem

Jeden Dwa TrzyCztery Pięć SześćSiedem Osiem

Wielowierszowo – wył.

(?-m)

(?-m)^\w+

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem

Jeden Dwa Trzy Cztery Pięć Sześć Siedem Osiem

Jednowierszowo – wł.

(?s)

(?s)c.a

Szuka dowolnego znaku ( . ) pomiędzy literą c i a. Wyrażenie (?s) znajduje dowolny znak, nawet jeśli został on przeniesiony do następnego wiersza.

(.) znajduje wszystko z wyjątkiem końca akapitu. (?s)(.) znajduje wszystko, w tym koniec akapitu.

abc abc abc abc

abc abcabc abc

Jednowierszowo – wył.

(?-s)c.a

abc abc abc abc

abc abc abc abc

Powtarzane kilka razy

{ }

b{3} dokładnie 3 razy

b{3} przynajmniej 3 razy

b{3,}? przynajmniej 3 razy (najszybsze dopasowanie)

b{2,3} przynajmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy

b{2,3}? przynajmniej 2 dwa razy i nie więcej niż 3 razy (najszybsze dopasowanie)

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

abbc abbbc abbbbc abbbbbc

Metaznaki do wyszukiwania

Metaznaki reprezentują określone znaki lub symbole w programie InDesign. Metaznaki dostępne w sekcji Tekst okna dialogowego Znajdź/Zastąp zaczynają się od znaku daszka (^); metaznaki dostępne w sekcji GREP zaczynają się od tyldy (~) lub odwróconego ukośnika+ (\). Metaznaki wpisuje się na karcie Tekst lub GREP okna dialogowego Znajdź/Zastąp.

Uwaga:

Jeśli używasz funkcji wyszukiwania do korekty błędów interpunkcyjnych, to warto zapisać takie wyszukiwania jako zapytania, aby oszczędzić czas.

Znak:

Metaznak na zakładce Tekst:

Metaznak na zakładce GREP:

Znak tabulatora

^t

\t

Koniec akapitu

^p

\r

Wymuszone łamanie wiersza

^n

\n

Dowolny numer strony

^#

~#

Bieżący numer strony

^N

~N

Numer następnej strony

^X

~X

Numer poprzedniej strony

^V

~V

* Dowolna zmienna

^v

~v

Znacznik podrozdziału

^x

~x

* Znacznik obiektu zakotwiczonego

^a

~a

* Znacznik odsyłacza do przypisu dolnego

^F

~F

* Znacznik indeksu

^I

~I

Znak wypunktowania

^8

~8

Japoński punktor

^5

~5

Znak daszka

^^

\^

Znak odwrotnego ukośnika

\

\\

Znak Copyright

^2

~2

Wielokropek

^e

~e

Tylda

~

\~

Symbol akapitu

^7

~7

Symbol zarejestrowanego znaku handlowego

^r

~r

Symbol podrozdziału

^6

~6

Symbol znaku handlowego

^d

~d

Nawias okrągły otwierający

(

\(

Nawias okrągły zamykający

)

\)

Klamra otwierająca

{

\{

Klamra zamykająca

}

\}

Nawias kwadratowy otwierający

[

\[

Nawias kwadratowy zamykający

]

\]

Pauza

^_

~_

Półpauza

^=

~=

Dywiz miękki

^-

~-

Dywiz twardy

^~

~~

Spacja ideograficzna

^(

~(

Spacja firetowa

^m

~m

Spacja półfiretowa

^>

~>

Jedna trzecia firetu

^3

~3

Jedna czwarta firetu

^4

~4

Jedna szósta firetu

^%

~%

Spacja justująca

^f

~f

Spacja włoskowa

^|

~|

Spacja twarda

^s

~s

Spacja twarda (stała szerokość)

^S

~S

Chuda spacja

^<

~<

Spacja cyfrowa

^/

~/

Spacja interpunkcyjna

^.

~.

^ Sformatowana zawartość schowka

^c

~c

^ Niesformatowana zawartość schowka

^C

~C

Dowolny cudzysłów podwójny

"

"

Dowolny cudzysłów pojedynczy

'

'

Cudzysłów podwójny prosty

^"

~"

Cudzysłów podwójny lewy

^{

~{

Cudzysłów podwójny prawy

^}

~}

Prosty cudzysłów pojedynczy

^'

~'

Pojedynczy cudzysłów lewy

^[

~[

Pojedynczy cudzysłów prawy

^]

~]

Standardowy powrót karetki

^b

~b

Podział kolumny

^M

~M

Podział ramki

^R

~R

Podział strony

^P

~P

Podział strony nieparzystej

^L

~L

Podział strony parzystej

^E

~E

Miękki koniec wiersza

^k

~k

Tabulator wcięcia z prawej

^y

~y

Wcięcie dotąd

^i

~i

Zakończenie zagnieżdżonego stylu

^h

~h

Rozdzielnik

^j

~j

* Zmienna nagłówka w wierszu (styl akapitowy)

^Y

~Y

* Zmienna nagłówka w wierszu (styl znakowy)

^Z

~Z

* Zmienna niestandardowego tekstu

^u

~u

* Zmienna numeru ostatniej strony

^T

~T

* Zmienna numeru rozdziału

^H

~H

* Zmienna daty utworzenia

^S

~S

* Zmienna daty modyfikacji

^o

~o

* Zmienna daty wydruku

^D

~D

* Zmienna nazwy pliku

^l (mała litera L)

~l (mała litera L)

* Dowolna cyfra

^9

\d

* Dowolny znak, który nie jest cyfrą

\D

* Dowolna litera

^$

[\l\u]

* Dowolny znak

^?

. (wstawia kropkę w polu Zmień na)

* Biały odstęp (dowolna spacja lub tabulator)

^w

\s (wstawia kropkę w polu Zmień na)

* Dowolny znak, który nie jest odstępem

\S

* Dowolny znak w słowie

\w

* Dowolny znak, który nie jest literą

\W

* Dowolna wielka litera

\u

* Dowolny znak, który nie jest wielką literą

\U

* Dowolna mała litera

\l

* Dowolny znak, który nie jest małą literą

\L

^ Cały znaleziony tekst

$0

Znaleziony tekst 1-9

$1 (określa numer znalezionej grupy, np. $3 oznacza grupę trzecią; grupy są otoczone nawiasami)

* Kanji

^K

~K

* Początek słowa

\<

* Koniec słowa

\>

* Granice słowa

\b

* Odwrotność granicy słowa

\B

* Początek akapitu

^

* Koniec akapitu [lokalizacja]

$

* Zero lub jeden raz

?

* Zero lub więcej razy

*

* Raz lub więcej

+

* Zero lub jeden raz (najszybsze dopasowanie)

??

* Zero lub więcej razy (najszybsze dopasowanie)

*?

* Raz lub więcej (najszybsze dopasowanie)

+?

* Wyrażenie cząstkowe oznaczające

( )

* Wyrażenie cząstkowe nieoznaczające

(?: )

* Zestaw znaków

[ ]

* Or

|

* Dodatnie wybieganie wstecz

(?<= )

* Ujemne wybieganie wstecz

(?<! )

* Dodatnie wybieganie naprzód

(?= )

* Ujemne wybieganie naprzód

(?! )

* Wł. nieuwzględnianie wielkości liter

(?i)

* Wył. nieuwzględnianie wielkości liter

(?-i)

* Wielowierszowo – wł.

(?m)

* Wielowierszowo – wył.

(?-m)

* Jednowierszowo – wł.

(?s)

* Jednowierszowo – wył.

(?-s)

* Dowolny znak alfanumeryczny

[[:alnum:]]

* Dowolny znak alfabetyczny

[[:alfa:]]

* Dowolny pusty znak, spacja lub tabulator

[[:blank:]]

* Dowolny znak kontrolny

[[:kontrol:]]

* Dowolny znak graficzny

[[:graf:]]

* Dowolny znak drukowalny

[[:druk:]]

* Dowolny znak interpunkcji

[[:interp:]]

* Dowolny znak, którego kod jest wyższy niż 255 (dotyczy to tylko klas znaków wielobajtowych)

[[:unicode:]]

* Dowolny znak szesnastkowy 0-9, a-f i A-F

[[:xdigit:]]

* Dowolny znak z określonego zestawu glifów, np. a, à, á, â, ã, ä, å, A, À, Á, Â, Ã, Ä oraz Å

[[=a=]]

* Można wprowadzić tylko w polu Znajdź, ale nie w polu Zmień na.

^ Można wprowadzić w polu Zmień na, ale nie w polu Znajdź.

Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów

Polecenie Znajdź/Zastąp pozwala wyszukiwać i zastępować atrybuty i efekty powiązane z obiektami, ramkami graficznymi i ramkami tekstowymi. Za jego pomocą można na przykład znaleźć wszystkie cienie w dokumencie i zastąpić je nowymi cieniami o jednakowych ustawieniach kolorów, przezroczystości i przesunięć.

Wyszukiwanie lub zastępowanie obiektów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. Kliknij zakładkę Obiekt.
 3. Kliknij przycisk Znajdź format obiektu lub ikonę Wskaż atrybuty do znalezienia .
 4. Po lewej stronie okna dialogowego „Znajdź opcje formatowania obiektu” wybierz typ formatowania, określ atrybuty formatu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Upewnij się, że kategorie wyszukiwanych efektów mają odpowiedni stan. Każda z kategorii efektów może znajdować się w jednym z trzech stanów: włączona, wyłączona i pomijana. Przykład: Gdy kategoria Cień jest włączona, to podczas przeszukiwania jest uwzględniane formatowanie cieni; gdy jest wyłączona, nie jest ono uwzględniane; a gdy ma status kategorii pomijanej, cienie w ogóle nie są przeszukiwane.

 5. Aby zastosować formatowanie do znalezionego obiektu, dwukrotnie kliknij pole Zmień format obiektu lub wybierz ikonę Wskaż atrybuty do zmiany , umieszczoną w sekcji Ustawienia zmiany formatu. Następnie wybierz typ formatowania, określ atrybuty formatu i kliknij przycisk OK.
 6. Użyj przycisków Znajdź i Zastąp do sformatowania obiektów.

Wyszukiwanie i zastępowanie glifów

W oknie dialogowym Znajdź/Zastąp znajduje się sekcja Glif, która jest szczególnie użyteczna przy zastępowaniu glifów o takich samych wartościach Unicode, np. glifów alternatywnych.

Przykład wyszukiwania i zastępowania glifów podano na blogu InDesign Secrets: Finding and Changing Glyphs.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. Określ zakres przeszukiwania w menu Szukaj u dołu okna dialogowego i kliknij odpowiednio ikony decydujące o tym, czy podczas przeszukiwania mają być uwzględniane takie elementy, jak warstwy zablokowane, strony wzorcowe i przypisy dolne.

 3. W obszarze Znajdź glif zaznacz odpowiednią rodzinę czcionek oraz odpowiedni styl czcionki.

  W menu Rodzina czcionek są wyświetlane tylko te czcionki, które zostały zastosowane do tekstu w bieżącym dokumencie. Czcionki z nieużywanych stylów nie są wyświetlane.

 4. W polu Glif wprowadź glif do znalezienia. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk obok pola Glif, po czym kliknij dwukrotnie jeden z glifów widocznych na panelu. Panel ten działa podobnie do panelu Glify.

  • Wybierz opcję Unicode lub GID/CID i wprowadź kod glifu.

  Uwaga:

  Istnieją również inne metody wprowadzania glifów w polu Glif. Można na przykład zaznaczyć glif w oknie dokumentu i wybrać z menu kontekstowego polecenie Załaduj zaznaczony glif do zmiany. Można też zaznaczyć glif na panelu Glify i wybrać z menu kontekstowego polecenie Załaduj glif do zmiany.

 5. W obszarze „Zmień glif” wprowadź (korzystając z opisanych wyżej metod) glif, który ma zastąpić wyszukane glify.
 6. Kliknij przycisk Znajdź.
 7. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zmień (aby zastąpić ostatnio znaleziony glif), Zmień wszystkie (zostanie wówczas wyświetlony komunikat z liczbą zmian) lub Zmień/Znajdź (aby zmienić bieżące wystąpienie i poszukać następnego).
 8. Okno dialogowe Znajdź/Zmień w programie InDesign zawiera dwa przyciski kierunku wyszukiwania – W przód i Wstecz. Domyślnie stosowana jest opcja W przód, ale można wybrać opcję Wstecz, aby zmienić kierunek wyszukiwania. Ta nowa funkcja ułatwia wyszukiwanie łańcuchów wprowadzonych na kartach Tekst, GREP i Glif.

 9. Kliknij przycisk Gotowe.

Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek

Polecenie Znajdź/zastąp czcionkę wyszukuje wszystkie czcionki użyte w dokumencie i wyświetla ich listę. Można następnie zastąpić dowolne czcionki (poza tymi z grafiki importowanej) innymi czcionkami dostępnymi w systemie. Można nawet zastąpić czcionkę będącą częścią stylu tekstowego. Miej na uwadze, że:

 • Nazwa czcionki jest wymieniana raz, jeżeli zostanie użyta w układzie i za każdym razem, gdy zostanie użyta w grafice importowanej. Na przykład jeżeli użyjesz tej samej czcionki trzy razy w układzie i trzy razy w grafice importowanej, to zostanie ona wymieniona w oknie dialogowym „Znajdź/zastąp czcionkę” cztery razy — raz w odniesieniu do wszystkich wystąpień w układzie, a następnie trzy razy w odniesieniu do każdego wystąpienia w grafice importowanej. Jeśli czcionki nie zostały w pełni osadzone w grafikach, to nazwa czcionki może nie być umieszczona w oknie dialogowym Znajdź/zastąp czcionkę.

 • Polecenie Znajdź/zastąp czcionkę nie jest dostępne w oknie Edytor wątków.

 • Okno dialogowe Znajdź/zastąp czcionkę wyświetla ikony wskazujące na rodzaj lub warunki dotyczące czcionki, np. czcionki Type 1 , obrazy importowane , czcionki TrueType , czcionki OpenType  i czcionki brakujące .

 • Czcionki kompozytowe można wyszukiwać i zastępować, ale nie można zastępować czcionek stanowiących składniki czcionek kompozytowych.

 • Polecenia Tekst > Znajdź/zastąp czcionkę można użyć do zapewnienia spójności układu, analizując wykorzystanie czcionek na stronach i w importowanej grafice. Aby znaleźć i zmienić konkretne atrybuty tekstu, znaków lub stylów, użyj polecenia Edycja > Znajdź/Zastąp.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Znajdź/zastąp czcionkę.

 2. Zaznacz nazwę przynajmniej jednej czcionki na liście Czcionki w dokumencie.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby znaleźć pierwsze wystąpienie w układzie czcionki zaznaczonej na liście, kliknij przycisk Znajdź pierwszy. Pokazany zostanie tekst używający tej czcionki. Przycisk Znajdź pierwszy jest niedostępny, jeżeli zaznaczona czcionka jest użyta w grafice importowanej lub jeżeli zaznaczono kilka czcionek na liście.

  • Aby zaznaczyć importowaną grafikę, która używa czcionki wyróżnionej na liście ikoną grafiki importowanej , kliknij przycisk Znajdź grafikę. Grafika zostanie wyświetlona na ekranie. Przycisk Znajdź grafikę nie jest dostępny, jeżeli zaznaczona czcionka jest używana tylko w układzie lub jeżeli zaznaczono kilka czcionek na liście Czcionki w dokumencie.

 4. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zaznaczonej czcionce, kliknij przycisk Więcej informacji. Aby ukryć szczegóły, kliknij przycisk Mniej informacji. Obszar Info jest pusty, jeżeli zaznaczono kilka czcionek na liście.

  Czcionka może zostać wymieniona jako Nieznana, jeżeli plik związany z zaznaczoną grafiką nie dostarcza o niej informacji. Czcionki w grafice rastrowej (np. obrazach TIFF) nie zostaną w ogóle pokazane na tej liście, ponieważ nie są prawdziwymi znakami.

 5. Aby zastąpić czcionkę, wybierz nową czcionkę z listy „Zmień na” i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Zamień, aby zmienić tylko jedno wystąpienie zaznaczonej czcionki. Opcja ta jest niedostępna, gdy zaznaczono kilka czcionek.

  • Kliknij przycisk Zamień/Znajdź, aby zmienić czcionkę w tym wystąpieniu, a następnie znaleźć następne wystąpienie. Opcja ta jest niedostępna, gdy zaznaczono kilka czcionek.

  • Kliknij przycisk Zamień wszystko, aby zmienić wszystkie wystąpienia czcionki zaznaczonej na liście. Aby przedefiniować styl akapitowy lub znakowy zawierający wyszukiwaną czcionkę, zaznacz opcję Przedefiniuj styl przy zmianie wszystkiego.

  Gdy w dokumencie nie ma już wystąpień czcionki, jej nazwa jest usuwana z listy Czcionki w dokumencie.

  Uwaga:

  Aby zmienić czcionki w grafice importowanej, użyj programu, który wyeksportował tę grafikę, a następnie zastąp grafikę lub uaktualnij łącze za pomocą panelu Łącza.

 6. Jeżeli wcześniej użyto przycisku Zastąp, kliknij przycisk Znajdź następny, aby odszukać kolejne wystąpienie czcionki.
 7. Kliknij przycisk Gotowe.

Okno dialogowe Znajdź/zastąp czcionkę można otworzyć podczas inspekcji wstępnej dokumentu. W oknie dialogowym Inspekcja wstępna otwórz kartę Czcionki i kliknij przycisk Znajdź/zastąp czcionkę.

Uwaga:

Aby wyświetlić folder systemowy z czcionką, zaznacz wybraną czcionkę w oknie Znajdź/zastąp czcionkę i wybierz polecenie Pokaż w Eksploratorze (Windows) lub Pokaż w Finderze (macOS).

Znajdowanie i zastępowanie elementów przy użyciu zapytań

Tekst, obiekty i glify można wyszukiwać i zastępować za pomocą zapytań. Zapytanie to zdefiniowana operacja typu „znajdź i zastąp”. Program InDesign zawiera szereg predefiniowanych zapytań, umożliwiających na przykład zmianę formatów interpunkcji lub numerów telefonicznych. Zapisane zapytania mogą być wykorzystywane wielokrotnie, a także udostępniane innym.

Wyszukiwanie przy pomocy zapytań

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. Wybierz zapytanie z listy Zapytanie.

  Zapytania są uporządkowane według typów.

 3. Określ zakres wyszukiwania w menu Szukaj.

  Zakres ten nie jest zapisywany jako część zapytania.

 4. Kliknij przycisk Znajdź.
 5. Aby kontynuować wyszukiwanie, kliknij przycisk Znajdź następny, Zmień (aby zastąpić ostatnio znaleziony tekst lub znak interpunkcyjny), Zmień wszystkie (zostanie wówczas wyświetlony komunikat z liczbą zmian) lub Zmień/Znajdź (aby zastąpić tekst lub znak interpunkcyjny i kontynuować wyszukiwanie).

Po wyborze zapytania można zmienić związane z nim ustawienia wyszukiwania.

Zapisywanie zapytań

W oknie dialogowym Znajdź/Zastąp można zapisywać zapytania. Zapisane zapytania można wykorzystać ponownie, a także udostępniać innym osobom. Nazwy zapisanych zapytań są wyświetlane na liście Zapytanie.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. Otwórz kartę Tekst, GREP lub inną, aby określić rodzaj wyszukiwania.
 3. Kliknij ikony widoczne pod menu Szukaj, aby określić, czy mają być przeszukiwane takie elementy, jak warstwy zablokowane, strony wzorcowe i przypisy dolne.

  Elementy te zostaną zapisane razem z zapytaniem. Nie zostanie jednak zapisany zakres przeszukiwania.

 4. Ustaw pola Znajdź i Zmień na. (Zobacz Metaznaki do wyszukiwania i Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP).
 5. Kliknij przycisk Zapisz zapytanie (w oknie dialogowym Znajdź/Zastąp) i wpisz nazwę zapytania.

Jeśli podasz nazwę istniejącego zapytania, program zasugeruje podanie innej nazwy. Jeśli klikniesz przycisk Tak, program uaktualni istniejące zapytanie.

Usuwanie zapytań

 1. Zaznacz zapytanie na liście Zapytanie i kliknij przycisk Usuń zapytanie.

Wczytywanie zapytań

Dostosowane zapytania są przechowywane jako pliki XML. Nazwy dostosowanych zapytań są wyświetlane na liście Zapytanie w oknie dialogowym Znajdź/Zastąp.

 1. Aby wczytać przekazane Ci zapytanie na listę Zapytanie, skopiuj plik tego zapytania do odpowiedniej lokalizacji:

  Mac OS

  Users\[nazwa_użytkownika]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[wersja]\[język]\Find-Change Queries\[typ_zapytania]

  Windows XP

  Documents and Settings\[nazwa_użytkownika]\Application Data\Adobe\InDesign\[wersja]\[język]\Find-Change Queries\[typ_zapytania]

  Windows Vista i Windows 7

  Users\[nazwa_użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[wersja]\[język]\Find-Change Queries\[typ_zapytania]

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto