Aby stworzyć zawartość typu pokaz slajdów dla programu Flash Player, możesz wyeksportować dokument do pliku SWF lub FLA. Główna różnica polega na tym, że pliki SWF są gotowe do odtwarzania i nie można ich modyfikować, natomiast pliki FLA można modyfikować w programie Adobe Flash Professional, aby otwierać je w programie Adobe Flash Player.

SWF

Wyeksportowany plik SWF jest gotowy do odtwarzania w programie Adobe Flash Player i może zawierać elementy interaktywne, takie jak przejścia, hiperłącza, filmy, klipy dźwiękowe, animacje i przyciski nawigacyjne.

FLA

Wyeksportowany plik FLA zawiera jedynie pewne elementy interaktywne. Plik FLA można otworzyć w programie Flash Pro. Użytkownik lub programista aplikacji Flash może dodawać do tego pliku zaawansowane efekty przed jego wyeksportowaniem do pliku SWF.

Eksportowanie do formatu Flash
Eksportowanie do formatu Flash

A. Eksportowanie bezpośrednie do pliku SWF B. Eksportowanie do pliku FLA w celu modyfikacji w programie Flash Professional 

Tworzenie interaktywnych plików SWF (Flash) dla Internetu

Podczas eksportowania do pliku SWF, tworzysz interaktywny plik, który jest gotowy do obejrzenia w programie Adobe Flash Player lub przeglądarce internetowej. Plik SWF może zawierać przyciski, przejścia stron, hiperłącza, filmy, klipy dźwiękowe, animacje i przyciski nawigacyjne. Eksport do pliku SWF jest dobrym sposobem na tworzenie interaktywnego pokazu slajdów lub albumu animacji poklatkowej w oparciu o dokument programu InDesign.

Jeśli przed utworzeniem pliku SWF chcesz modyfikować dany dokument w programie Flash Pro, zamiast do pliku SWF, wyeksportuj go do pliku FLA. Zobacz Tworzenie plików FLA dla Internetu.

Eksport do pliku SWF
Eksport do pliku SWF

A. Dokument w programie InDesign przed wyeksportowaniem do pliku SWF B. Interaktywny plik SWF w przeglądarce internetowej 
 1. Tworzenie i modyfikowanie dokumentu programu InDesign w celu przygotowania go do eksportu do formatu Flash. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowania dokumentu do eksportu, zobacz Kwestie związane z eksportem do formatu Flash.

  • Dodaj przyciski nawigacyjne, dzięki którym użytkownicy będą mogli przenosić się między stronami w wyeksportowanym pliku SWF. Przyciski można tworzyć, rysując jakiś obiekt i zamieniając go w przycisk przy użyciu panelu Przyciski (wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Przyciski). Można także użyć panelu Przykładowe przyciski, aby przeciągnąć predefiniowane przyciski do swojego dokumentu. Zobacz Tworzenie przycisków.

  • Użyj panelu Przejścia stron (wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Przejścia stron), aby dodać przejścia stron, takie jak efekty ścierania i przenikania. Podczas eksportowania do pliku SWF można również zaznaczyć opcję Interaktywne zawinięcia strony, pozwalającą użytkownikom przeciągnąć róg strony w celu jej odwrócenia.

  • Użyj panelu Animacja (wybierz polecenie Okno > Interaktywny > Animacja), aby dodać ustawienia predefiniowane ruchu. Zobacz Animacja.

 2. W celu wyeksportowania dokumentu do pliku SWF, wybierz polecenie Plik > Eksport

 3. Wybierz polecenie Użyj nazwy dokumentu InDesign jako nazwy pliku wyjściowego, jeśli chcesz, aby eksportowany plik miał taką samą nazwę jak dokument z kolejnego eksportu.

 4. Wybierz polecenie Flash Player (SWF) z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

 5. W oknie dialogowym Eksportuj plik SWF określ opcje, a następnie kliknij OK. Zobacz Opcje eksportu SWF.

Podczas eksportowania pliku SWF tworzone są oddzielne pliki HTML i SWF. Jeśli plik SWF zawiera filmy lub klipy dźwiękowe, tworzony jest także folder Zasoby. Aby przekazać lub wysłać pliki do Internetu, upewnij się, że wysyłasz wszystkie zasoby.

Opcje eksportu SWF

Następujące opcje pojawią się w oknie dialogowym Eksportuj plik SWF w zakładach Ogólne i Zaawansowane.

Eksportuj

Wskaż, czy dołączone ma być bieżące zaznaczenie, wszystkie strony w dokumencie, czy zakres stron. Wybór Zaznaczenia jest szczególnie przydatny, jeśli chcesz zapisać eksportowany plik SWF do użycia w eksportowanym pliku PDF. W przypadku wyboru Zakresu, określ zakres stron, na przykład 1-7, 9 w celu wydrukowania stron od 1 do 7 i strony 9. Zobacz Określanie stron do drukowania.

Generuj plik HTML

Zaznacz tę opcję, aby wygenerować stronę HTML odtwarzającą plik SWF. Opcja ta przydaje się szczególnie do uzyskania szybkiego podglądu pliku SWF w przeglądarce internetowej.

Wyświetl SWF po wyeksportowaniu

Zaznacz tę opcję, aby odtworzyć plik SWF w swojej domyślnej przeglądarce internetowej. Opcja ta jest aktywna tylko przy generowaniu pliku HTML.

Rozmiar (piksele)

Określ, czy plik SWF ma być wyskalowany według wartości procentowej, dopasowany do określonego rozmiaru monitora lub mieć rozmiar zgodny z określonymi wymiarami.

Tło

Określ, czy tło pliku jest przezroczyste, czy też korzysta z bieżącego koloru Papieru z panelu Próbki. Wybór opcji Przezroczysty powoduje wyłączenie opcji Przejścia stron i Interaktywne zawinięcia strony.

Interaktywność i multimedia

Wybierz opcję Dołącz wszystko, aby zezwolić na interaktywność wszystkich filmów, dźwięków, przycisków i animacji w eksportowanym pliku SWF. Wybierz opcję Tylko wygląd, aby dołączyć normalny stan przycisków i afiszów wideo jako elementów statycznych. Jeśli wybrana jest opcja Tylko wygląd, animacje eksportowane są w postaci takiej, w jakiej występują w układzie w momencie dokonywania eksportu. Opcja Tylko wygląd wybierana jest, jeśli w panelu Zaawansowane wybrana zostanie opcja Spłaszcz przezroczystość.

Przejścia stron

Określ przejście jednej strony, aby zastosować je podczas eksportu dla wszystkich stron. Jeśli do określenia przejść używasz panelu Przejścia stron, wybierz opcję Z dokumentu, aby użyć tych ustawień.

Dołączenie Interaktywnego zawinięcia strony

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, użytkownicy przeglądający plik SWF będą mogli zmieniać stronę przeciągając jej róg, co da wrażenie przerzucenia strony, jak w prawdziwej książce.

Szybkość odtwarzania

Większa szybkość odtwarzania zapewnia płynniejszą animację, ale może zwiększyć rozmiar pliku. Zmiana szybkości odtwarzania nie wpływa na czas odtwarzania.

Tekst

Określ, jaki ma być wyjściowy format tekstu programu InDesign. Wybierz opcję Klasyczny tekst Flash, aby uzyskać tekst o najmniejszym rozmiarze pliku. Wybierz opcję Konwertuj na krzywe, aby uzyskać tekst w postaci gładkich prostych linii, jak przy konwertowaniu tekstu do konturów. Wybierz opcję Konwertuj na piksele, aby uzyskać tekst w postaci obrazu bitmapowego. Tekst przekonwertowany na piksele może wyglądać nieostro podczas zbliżenia.

Rasteryzuj strony

Ta opcja konwertuje wszystkie elementy strony programu InDesign do formatu bitmapy. Wybranie tej opcji spowoduje zwiększenie rozmiaru pliku SWF, a elementy strony będą mogły wyglądać nieostro podczas zbliżenia.

Spłaszcz przezroczystość

Ta opcja usuwa przezroczystość aktywną z plików SWF i zachowuje wygląd przezroczystości. Wszystkie współzależności zostają jednak usunięte z pliku SWF w przypadku zaznaczenia tej opcji.

Kompresja

Wybierz opcję Automatycznie, aby program InDesign sam określał najlepszą jakość dla obrazów kolorowych i w skali szarości. W przypadku większości plików Adobe PDF, opcja ta daje zadowalające rezultaty. Wybranie formatu JPEG (stratny) sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów kolorowych i w skali szarości. Jest to metoda stratna, co oznacza, że polega na usuwaniu danych obrazu, co może negatywnie wpłynąć na jego jakość. Z drugiej strony, metoda ta ma na celu redukcję rozmiaru pliku przy minimalnej utracie informacji. Ponieważ metoda JPEG eliminuje dane, umożliwia uzyskanie znacznie mniejszych rozmiarów plików. Wybranie formatu PNG (bezstratny) powoduje eksport danego pliku bez kompresji stratnej.

Uwaga:

Jeśli podczas eksportu do pliku SWF zauważysz utratę jakości w przezroczystych obrazach, wybierz format PNG (bezstratny), aby ją poprawić.

Jakość JPEG

Określa liczbę szczegółów w eksportowanym obrazie. Im wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku. Ta opcja jest niedostępna, jeśli do kompresji wybrano format PNG (bezstratny).

Rozdzielczość

Określ rozdzielczość obrazów bitmapowych w eksportowanym pliku SWF. Wybranie wysokiej rozdzielczości jest ważne, jeśli widzowie mają mieć możliwość powiększenia treści opartej na pikselach w wyeksportowanym pliku SWF. Wybranie wysokiej rozdzielczości może znacząco zwiększyć rozmiar pliku.

Tworzenie plików FLA dla Internetu

Eksportując dokument programu InDesign do formatu FLA umożliwiasz dalszą edycję jego zawartości w programie Adobe Flash®CS5 Professional. Eksportowanie do pliku FLA w formacie CS5 zastępuje eksport do formatu XFL w programie InDesign CS4. Możesz skorzystać z oprogramowania Flash, aby modyfikować lub dodać film wideo, dźwięk, animację i opcje złożonej interakcji.

Jeśli chcesz wyeksportować dokument programu InDesign bezpośrednio do formatu, który może być otworzony bezpośrednio w przeglądarce internetowej, zamiast formatu FLA użyj SWF. Zobacz Tworzenie interaktywnych plików SWF (Flash) dla Internetu.

Eksport do formatu FLA
Eksport do formatu FLA

A. Dokument w programie InDesign przed wyeksportowaniem do pliku FLA B. Plik FLA otwarty w programie Flash Pro 
 1. Tworzenie i modyfikowanie dokumentu programu InDesign w celu przygotowania go do eksportu do formatu Flash. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przygotowania dokumentu do eksportu, zobacz Kwestie związane z eksportem do formatu Flash.

 2. Wybierz polecenie Plik >Eksport, by wyeksportować dany dokument do formatu FLA. Z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz Flash CS5 Professional (FLA) i kliknij Zapisz.

 3. W oknie dialogowym Eksportuj plik Flash CS5 Professional (FLA) określ opcje, a następnie kliknij OK. Aby uzyskać informacje o opcjach eksportowania, zobacz Opcje eksportu FLA.

 4. Otwórz wyeksportowany plik FLA w programie Flash Professional.

Opcje eksportu FLA

Następująca opcja pojawia się w oknie dialogowym Eksportuj plik Flash CS5 Professional (FLA).

Eksportuj

Wskaż, czy dołączone ma być bieżące zaznaczenie, wszystkie strony w dokumencie, czy zakres stron. W przypadku wyboru Zakresu, określ zakres stron, na przykład 1-7, 9 w celu wydrukowania stron od 1 do 7 i strony 9. Zobacz Określanie stron do drukowania.

Rasteryzuj strony

Ta opcja konwertuje wszystkie elementy strony programu InDesign do formatu bitmapy. Wybranie tej opcji spowoduje zwiększenie rozmiaru pliku FLA; elementy strony będą nieostre podczas zbliżenia.

Spłaszcz przezroczystość

Wybranie tej opcji spowoduje spłaszczenie wszystkich obiektów z efektem przezroczystości. Spłaszczone obiekty trudniej jest animować w programie Adobe Flash Pro.

Rozmiar (piksele)

Określ, czy plik FLA ma być wyskalowany według wartości procentowej, dopasowany do określonego rozmiaru monitora lub mieć rozmiar zgodny z określonymi wymiarami.

Interaktywność i multimedia

Wybierz opcję Dołącz wszystko, aby zezwolić na dołączenie do eksportowanego pliku FLA filmów, dźwięków, przycisków i animacji. Jeśli dany dokument zawiera obiekt o wielu stanach, to konwertowany jest do symbolu klipu filmowego, w którym każdy stan występuje na osi czasu we własnej ramce.

Wybierz opcję Tylko wygląd, aby dołączyć normalny stan przycisków i afiszów wideo jako elementów statycznych. Jeśli wybrana jest opcja Tylko wygląd, animacje eksportowane są w postaci takiej, w jakiej występują w układzie w momencie dokonywania eksportu. Opcja Tylko wygląd jest zaznaczona, jeśli wybierzesz opcję Spłaszcz przezroczystość.

Tekst

Określ, jaki ma być wyjściowy format tekstu programu InDesign. Wybierz opcję Flash TLF Tekst, aby w programie Flash Professional wykorzystać rozbudowany zestaw atrybutów Text Layout Framework. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz opcję Wstaw punkty łącznika ze słownika, aby zezwolić na dzielenie słów. Wybierz opcję Klasyczny tekst Flash, aby uzyskać tekst o małym rozmiarze pliku. Wybierz opcję Konwertuj na krzywe, aby uzyskać tekst w postaci gładkich prostych linii, jak przy konwertowaniu tekstu do konturów. Wybierz opcję Konwertuj na piksele, aby uzyskać tekst w postaci obrazu bitmapowego. Tekst przekonwertowany na piksele może wyglądać nieostro podczas zbliżenia.

Kompresja

Wybierz opcję Automatycznie, aby program InDesign sam określał najlepszą jakość dla obrazów kolorowych i w skali szarości. W przypadku większości plików Adobe PDF, opcja ta daje zadowalające rezultaty. Wybranie formatu JPEG (stratny) sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów kolorowych i w skali szarości. Jest to metoda stratna, co oznacza, że polega na usuwaniu danych obrazu, co może negatywnie wpłynąć na jego jakość. Z drugiej strony, metoda ta ma na celu redukcję rozmiaru pliku przy minimalnej utracie informacji. Ponieważ metoda JPEG eliminuje dane, umożliwia uzyskanie znacznie mniejszych rozmiarów plików. Wybranie formatu PNG (bezstratny) powoduje eksport danego pliku bez kompresji stratnej.

Jakość JPEG

Określa liczbę szczegółów w eksportowanym obrazie. Im wyższa jakość, tym większy rozmiar pliku. Ta opcja jest niedostępna, jeśli do kompresji wybrano format PNG (bezstratny).

Rozdzielczość

Określ rozdzielczość obrazów bitmapowych w eksportowanym pliku FLA. Wybranie wysokiej rozdzielczości jest ważne, jeśli widzowie mają mieć możliwość powiększenia treści opartej na pikselach. Wybranie wysokiej rozdzielczości może znacząco zwiększyć rozmiar pliku.

Kwestie związane z eksportem do formatu Flash

Projektując dokument w programie InDesign w celu uzyskania pliku SWF lub FLA, weź pod uwagę następujące czynniki.

Problemy z ustawieniem dokumentu

Jak konwertowane są strony programu InDesign

Podczas eksportowania do pliku SWF lub FLA strony widzące programu InDesign stają się osobnymi klipami (jak obrazy w pokazie slajdów). Poszczególne strony widzące zostają przypisane do kolejnych klatek kluczowych. W programie Flash Player można przemieszczać się między stronami widzącymi wyeksportowanego dokumentu naciskając klawisze strzałek lub klikając interaktywne przyciski.

Uwaga:

Podczas tworzenia dokumentu przeznaczonego do użycia w Internecie wybierz opcję Internet z menu Metoda konwersji w oknie dialogowym Nowy dokument.

Rozmiar strony

Podczas tworzenia dokumentu w menu Rozmiar strony w oknie dialogowym Nowy dokument można wybrać określoną rozdzielczość (np. 800 x 600). Podczas eksportowania można również dostosować skalę i rozdzielczość wyjściowego pliku SWF lub FLA.

Funkcje interaktywności

W eksportowanych plikach SWF i FLA można umieszczać przyciski, przejścia stron, hiperłącza, animacje i pliki multimedialne.

Przyciski

Jeśli chodzi o przyciski w wyeksportowanym pliku SWF lub FLA, szczególnie przydatne podczas odtwarzania w programie Flash Player są przyciski sterujące Następna strona i Poprzednia strona. Jednakże niektóre z czynności dostępnych w interaktywnych plikach PDF nie mają zastosowania w programie Flash Player. Wybierając działanie w panelu Przyciski, nie należy wybierać opcji z sekcji Tylko format PDF.

Uwaga:

Można dodawać przyciski nawigacyjne, które są uprzednio powiązane z czynnościami Przejdź do następnej strony i Przejdź do poprzedniej strony. Z menu panelu Przyciski wybierz polecenie Przykładowe przyciski. Zobacz Dodawanie przycisku z panelu Przykładowe przyciski.

Przejścia stron

Wszystkie przejścia stron w programie Flash Player działają bez zarzutu. Oprócz efektów przejść widocznych w czasie zmiany strony, podczas eksportowania można też dołączyć interaktywne zawinięcie strony, umożliwiające przeciąganie rogów strony podczas przechodzenia do następnej.

Hiperłącza

Możliwe jest tworzenie łączy do stron internetowych lub do innych stron dokumentu. Hiperłącza nie działają w plikach FLA.

Filmy i klipy dźwiękowe

Filmy i klipy dźwiękowe są umieszczane w eksportowanym pliku SWF, jeśli umieszczone są w obsługiwanym formacie, takim jak SWF, FLV, F4V i MP4 dla filmów oraz MP3 dla klipów dźwiękowych.

Podczas eksportu do pliku FLA dołączany jest do niego tylko obraz afiszu. Obsługiwane pliki multimedialne umieszczane są w folderze zasobów, który zapisywany jest w tym samym miejscu co eksportowany plik FLA.

Problemy z konwersją

Kolor

Pliki SWF i FLA korzystają z kolorów RGB. Podczas eksportowania dokumentu do pliku SWF lub FLA, program InDesign konwertuje przestrzenie kolorów (takie, jak CMYK czy LAB) na sRGB. InDesign konwertuje kolory dodatkowe na odpowiadające im kolory podstawowe RGB.

Aby uniknąć niepożądanej zmiany kolorów w dokumencie zawierającym tekst z efektem przezroczystości, wybierz kolejno Edycja > Przestrzeń mieszania przezroczystości > RGB dokumentu. Aby uniknąć niechcianych zmian kolorów w obrazach z przezroczystością, należy unikać z korzystania z kompresji stratnej podczas eksportu.

Tekst

Podczas eksportowania do pliku SWF lub FLA można określić wyjściowy format tekstu w postaci tekstu Flash lub skonwertować go do konturów lub pikseli. Klasyczny tekst Flash zawarty w pliku FLA można dowolnie edytować w programie Adobe Flash CS5 Professional, a po zapisaniu jako plik SWF może on być wyszukiwany w przeglądarkach internetowych.

Obrazy

Podczas eksportowania obrazów do pliku SWF lub FLA można zmieniać ich kompresję, jakość JPEG oraz ustawienia rozdzielczości.

Podczas eksportowania obrazów do pliku FLA obraz umieszczony wiele razy w dokumencie programu InDesign zapisywany jest jako pojedynczy obraz we współdzielonym miejscu. Należy pamiętać, że zbyt duża liczba obrazów wektorowych w dokumencie programu InDesign może powodować problemy z odpowiednim działaniem wyeksportowanego pliku.

Aby zmniejszyć rozmiar pliku, najlepiej jest umieszczać powtarzające się obrazy na stronach wzorcowych i unikać kopiowania oraz wklejania obrazów. Jeśli ten sam obraz umieszczony został w dokumencie kilka razy i nie został przekształcony lub wykadrowany, tylko jedna kopia pliku eksportowana jest do pliku FLA. Obrazy, które zostały skopiowane i wklejone traktowane są jako osobne obiekty.

Domyślnie umieszczony plik programu Illustrator w pliku FLA traktowany jest jako jeden obraz, natomiast ten sam plik skopiowany i wklejony wygeneruje wiele pojedynczych obiektów. Aby uzyskać najlepszy rezultat, zamiast kopiować i wklejać umieść obraz programu Illustrator jako plik PDF. Kopiowanie i wklejanie powoduje powstanie wielu edytowalnych ścieżek.

Uwaga:

Możesz odpowiednio ustawić opcje preferencji, aby obiekty programu Illustrator były wklejane jako jeden obiekt zamiast zbioru wielu małych wektorów. W preferencjach programu Illustrator, w części Obsługa plików i schowek zaznacz opcję PDF i usuń zaznaczenie AICB (bez wsparcia przezroczystości). W preferencjach programu InDesign, w części Obsługa schowka zaznacz Preferuj format PDF przy wklejaniu i Kopiuj PDF do schowka.

Przezroczystość

Przed wyeksportowaniem do pliku SWF upewnij się, że przezroczyste obiekty nie nachodzą na elementy interaktywne, takie jak przyciski lub hiperłącza. Jeśli obiekt z efektem przezroczystości nachodzi na element interaktywny, podczas eksportowania interaktywność tego elementu może zostać utracona. Dobrze jest spłaszczyć przezroczystość przed eksportowaniem do pliku FLA.

W niektórych przypadkach wybór kompresji stratnej zmniejsza jakość obrazu z przezroczystością. Aby polepszyć jakość, podczas eksportu należy wybrać format PNG (bezstratny).

Atrybuty 3D

Atrybuty 3D nie są obsługiwane w eksportowanych plikach SWF i FLA.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online