Bygg en postuppdateringssida i Dreamweaver

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om postuppdateringssidor

Du kan förse ditt program med en uppsättning sidor med vars hjälp användarna kan uppdatera befintliga poster i en databas. Sidorna består oftast av en söksida, en resultatsida och en uppdateringssida. Med hjälp av sök- och resultatsidorna kan användare hitta en post, med hjälp av uppdateringssidan kan de redigera den.

Söka efter den post som ska uppdateras

När en användare vill uppdatera en post, måste först posten hittas i databasen. Det innebär att du behöver en söksida och en resultatsida för att kunna arbeta med uppdateringssidan. Användaren anger sökvillkoren på söksidan och markerar önskad post på resultatsidan. När användaren klickar på posten på resultatsidan visas uppdateringssidan med posten i ett HTML-formulär.

Skapa länkar till uppdateringssidan

När du har skapat sök- och resultatsidorna skapar du länkar på resultatsidan för att öppna uppdateringssidan. Sedan ändrar du länkarna så att ID:na för de poster som användarna markerar skickas. Uppdateringssidan använder detta ID för att hämta den begärda posten i databasen och visa den.

Du använder samma procedur för att öppna uppdateringssidan och skicka ett post-ID som du använder för att öppna en detaljsida och skicka ett post-ID. Mer information finns i Skapa länkar till detaljsidan.

Hämta den post som ska uppdateras

När resultatsidan har skickat ett post-ID till uppdateringssidan som identifierar posten som ska uppdateras, måste uppdateringssidan läsa parametern, hämta posten från databastabellen och sedan lagra den tillfälligt i en postmängd.

 1. Skapa en sida i Dreamweaver och spara den.

  Den här sidan kommer att bli din uppdateringssida.

 2. Klicka på plusknappen (+) i panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) och välj Postmängd.

  Om den avancerade versionen av dialogrutan visas, klickar du på Enkel. Den avancerade dialogrutan har ett textområde där du anger SQL-satser, vilket den enkla dialogrutan inte har.

 3. Ge postmängden ett namn och ange var de data som ska uppdateras finns med hjälp av snabbmenyerna Anslutning och Tabell.
 4. Klicka på Markerat och markera en nyckelkolumn (oftast postens ID-kolumn) och de kolumner som innehåller de data som ska uppdateras.
 5. Konfigurera filterområdet så att värdet på din nyckelkolumn är lika med värdet på den motsvarande URL-parameter som skickas från resultatsidan.

  Den här typen av filter skapar en postmängd som bara består av den post som anges på resultatsidan. Om nyckelkolumnen till exempel innehåller information om post-ID och kallas PRID, och om resultatsidan skickar motsvarande information om post-ID i URL-parametern som kallas id, ska Filter-området se ut som i följande exempel:

  Filterområde

 6. Klicka på OK.

  När användaren klickar på en post på resultatsidan, genererar uppdateringssidan en postmängd som bara består av den markerade posten.

Bygga uppdateringssidan block för block

En uppdateringssida består av tre block:

 • En filtrerad postmängd för att hämta posten från en databastabell
 • Ett HTML-formulär så att användare kan redigera postens data
 • Serverfunktionen Uppdatera post, som används för att uppdatera databastabellen

  De sista två enkla byggblocken i en uppdateringssida kan du lägga till separat med hjälp av formulärverktygen och panelen Serverfunktioner.

Lägga till ett HTML-formulär på en uppdateringssida

 1. Skapa en sida (Arkiv > Ny > Tom sida). Det här kommer att bli din uppdateringssida.
 2. Skapa sidans layout med hjälp av designverktygen i Dreamweaver.
 3. Lägg till ett HTML-formulär genom att placera markören på den position där du vill ha formuläret och välja Formulär > Formulär.

  Ett tomt formulär skapas på sidan. Du kan behöva aktivera Osynliga element (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) för att kunna se formulärets omfattning, som representeras av tunna röda linjer.

 4. Ge HTML-formuläret ett namn genom att klicka på <form>-taggen längst ned i dokumentfönstret för att markera formuläret, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett namn i rutan Formulärnamn.

  Du behöver inte ange attributet action eller method i formuläret för att tala om vart och hur uppgifterna ska skickas när användaren klickar på Skicka. De attributen anges av serverfunktionen Uppdatera post.

 5. Lägg till ett formulärobjekt, till exempel ett textfält (Infoga > Formulär > Textfält) för varje kolumn som du vill uppdatera i databastabellen.

  Formulärobjekten används för datainmatning. Textfält används ofta för det här syftet, men du kan även använda menyer, alternativ och alternativknappar.

  Alla formulärobjekt bör motsvaras av en kolumn i postmängden du definierade tidigare. Det enda undantaget är den kolumnen med de unika nycklarna, som inte bör motsvaras av något formulärobjekt.

 6. Lägg till en Skicka-knapp på formuläret (Infoga > Formulär > Knapp).

  Du kan ändra Skicka-knappens etikett genom att markera knappen, öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) och ange ett nytt värde i rutan Etikett.

Visa posten i formuläret

 1. Glöm inte att definiera en postmängd för den post som användaren vill uppdatera.

Lägga till en serverfunktion för att uppdatera databastabellen

 1. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Uppdatera post på snabbmenyn.

  Dialogrutan Uppdatera post visas.

 2. Välj ett formulär på snabbmenyn Skicka värden från.
 3. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Datakälla eller Anslutning.
 4. Ange ditt användarnamn och lösenord om tillämpligt.
 5. På snabbmenyn Uppdatera tabell markerar du den databastabell som innehåller den post som du uppdaterar.
 6. (ColdFusion, PHP) Ange vilken databaskolumn som ska uppdateras, markera det formulärobjekt som ska uppdatera kolumnen på snabbmenyn Värde, markera en datatyp för formulärobjektet på snabbmenyn Skicka som och markera Primärnyckel om du vill identifiera den här kolumnen som primärnyckel.

  Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden).

  Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.

 7. (ASP) På snabbmenyn Välj post från anger du den postmängd som innehåller posten som visas i HTML-formuläret. På snabbmenyn Unik nyckelkolumn identifierar du posten i databastabellen genom att markera en nyckelkolumn (oftast postens ID-kolumn). Markera alternativet Numerisk om värdet är ett tal. Nyckelkolumner har oftast bara stöd för numeriska värden, men ibland stöds även textvärden.
 8. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har uppdaterats i tabellen i rutan Efter uppdatering, gå till eller Om funktionen lyckas, gå till. Du kan även ange filen genom att klicka på Bläddra.
 9. (ASP) Ange en databaskolumn som ska uppdateras, markera det formulärobjekt som kommer att uppdatera kolumnen på snabbmenyn Värde och ange därefter formulärobjektets datatyp på snabbmenyn Skicka som. Datatypen beskriver den typ av data kolumnen i din databastabell är avsedd för (textvärden, numeriska värden eller booleska altarnativvärden). Upprepa proceduren för alla formulärobjekt i ditt formulär.
 10. Klicka på OK.

  Dreamweaver infogar en serverfunktion på sidan, med vars hjälp användarna kan uppdatera poster i en databastabell genom att redigera informationen som visas i ett HTML-formulär och klicka på Skicka.

  Om du vill ändra serverfunktionen öppnar du panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och dubbelklickar på funktionen Uppdatera post.

Färdigställa uppdateringssidan i en enda åtgärd

En uppdateringssida består av tre block:

 • En filtrerad postmängd för att hämta posten från en databastabell

 • Ett HTML-formulär så att användare kan redigera postens data

 • Serverfunktionen Uppdatera post, som används för att uppdatera databastabellen

Genom att använda dataobjektet Formulär för postuppdatering kan du lägga till uppdateringssidans två sista byggblock i en enda åtgärd. Dataobjektet lägger både till ett HTML-formulär och serverfunktionen Uppdatera post på sidan.

Innan du kan använda dataobjektet måste ditt webbprogram kunna identifiera vilken post som ska uppdateras. Uppdateringssidan måste i sin tur kunna hämta posten.

Efter att byggblocken har placerats på sidan av dataobjektet kan du, om du så önskar, anpassa formuläret med hjälp av designverktygen i Dreamweaver eller från panelen Serverfunktioner, där du kan ändra serverfunktionen Uppdatera post.

Obs!

Uppdateringssidan kan bara innehålla en postredigerande serverfunktion åt gången. Du kan till exempel inte lägga till serverfunktionerna Infoga post eller Ta bort post på uppdateringssidan.

 1. Öppna sidan i designvyn och välj Infoga > Dataobjekt > Uppdatera post > Guiden Formulär för postuppdatering.

  Dialogrutan Formulär för postuppdatering.

 2. Välj en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning.

  Klicka på Definiera om du behöver definiera en anslutning.

 3. På snabbmenyn Tabell att uppdatera markerar du den databastabell som innehåller den post som ska uppdateras.
 4. På snabbmenyn Välj post från anger du den postmängd som innehåller posten som visas i HTML-formuläret.
 5. På snabbmenyn Unik nyckelkolumn identifierar du posten i databastabellen genom att markera en nyckelkolumn (oftast postens ID-kolumn).

  Om värdet är ett tal, markerar du alternativet Numerisk. Nyckelkolumner har oftast bara stöd för numeriska värden, men ibland stöds även textvärden.

 6. Ange den sida som ska öppnas efter att posten har uppdaterats i tabellen i rutan Efter uppdatering, gå till.
 7. Ange vilka kolumner i din databastabell som ska uppdateras av de olika formulärobjekten i området Formulärfält.

  Som standard skapar Dreamweaver ett formulärobjekt för varje kolumn i databastabellen. Om din databas automatiskt genererar unika ID:n för de nya poster som skapas, tar du bort det formulärobjekt som motsvarar nyckelkolumnen genom att markera det i listan och klicka på minusknappen (-). Det eliminerar risken att användare som visar formuläret matar in ett ID-värde som redan finns.

  Du kan också ändra ordningen på formulärobjekten i HTML-formuläret genom att markera ett formulärobjekt i listan och klicka på upp- eller nedpilen till höger i dialogrutan.

 8. Ange hur de olika datainmatningsfälten ska visas i HTML-formuläret genom att klicka på en rad i tabellen Formulärfält och ange följande information i rutorna under tabellen:
  • I rutan Etikett anger du en beskrivande etikett som ska visas bredvid datainmatningsfältet. Som standard visar Dreamweaver tabellkolumnens namn i etiketten.

  • Markera ett formulärobjekt som ska fungera som datainmatningsfält i snabbmenyn Visa som. Du kan välja Textfält, Textområde, Meny, Kryssruta, Alternativknappar och Text. Välj Text för skrivskyddade inmatningar. Du kan även välja Lösenordsfält, Filfält och Dolt fält.

  Obs!

  Dolda fält infogas i slutet av formuläret.

  • I snabbmenyn Skicka som markerar du det dataformat som stöds av databastabellkolumnen. Om tabellkolumnen till exempel endast kan ta emot numeriska data, markerar du Numerisk.
  • Ange formulärobjektets egenskaper. Beroende på vilket formulärobjekt du markerar som datainmatningsfält, har du olika alternativ att ta ställning till. För textfält, textområden och text kan du ange ett ursprungligt värde. Egenskaperna för menyer och grupper med alternativknappar kan du ange genom att öppna en annan dialogruta. För alternativ markerar du alternativet Markerat eller Omarkerat.  
 9. Du anger egenskaperna för de andra formulärobjekten genom att markera nästa rad i Formulärfält och ange en etikett, ett Visa som-värde och ett Skicka som-värde.

  Egenskaperna för menyer och grupper med alternativknappar kan du ange genom att öppna en annan dialogruta. För alternativ definierar du en jämförelse mellan den aktuella postens värde för alternativet och ett givet värde, för att kontrollera om alternativet är markerat när posten visas.

 10. Klicka på OK.

  Dreamweaver lägger till ett HTML-formulär och serverfunktionen Uppdatera post på din sida.

  Dataobjektet lägger både till ett HTML-formulär och serverfunktionen Uppdatera post på sidan. Formulärobjekten placeras ut i en enkel tabell, som du kan anpassa med hjälp av designverktygen i Dreamweaver. (Kontrollera att inget formulärobjekt hamnar utanför formulärets gränser.)

  Om du vill ändra serverfunktionen öppnar du panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och dubbelklickar på funktionen Uppdatera post.

Egenskaper för formulärelement, alternativ

Syftet med dialogrutan Egenskaper för formulärelement är att ange alternativ för formulärelementen på sidorna, som gör att användare kan uppdatera posterna i en databas.

 1. Markera antingen Manuellt eller Från databas, beroende på hur du planerar att skapa formulärelementet.
 2. Klicka på plusknappen (+) om du vill lägga ett element.
 3. Ange en etikett och ett värde för elementet.
 4. Om du vill att ett visst element ska markeras när sidan visas i en webbläsare eller när en post visas i formuläret, anger du ett värde som motsvarar elementets värde i rutan Välj ett värde som är lika med.

  Du kan ange ett statiskt eller dynamiskt värde. Vill du ange ett dynamiskt värde klickar du på blixtikonen och markerar ett dynamiskt värde från listan med datakällor. Oavsett hur du gör, bör det angivna värdet matcha något av elementets värden.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto