Ange kodningsinställningar

Lär dig hur du anger kodningsinställningar, kodteman, format och inställningar för kodkorrigering i Dreamweaver.

Du kan ange kodningsinställningar som bland annat kodformatering och kodfärg efter eget behov.

Obs!
 • Om du vill ange avancerade inställningar kan du använda Taggbiblioteksredigeraren (mer information finns i Hantera taggbibliotek).
 • Dreamweaver stöder formatering för filtyperna CSS, JS och PHP. Mer information om hur du anpassar kodformatering för PHP, CSS och JS finns i Formatera kod.

Ställa in kodens utseende

Du kan ställa in radbyten, visa radnummer för koden, ange syntaxfärgning för kodelement, ange indrag och visa dolda tecken från menyn Visa > Visningsalternativ för kod.

 1. Visa ett dokument i kodvyn eller kodkontrollen.
 2. Välj Visa > Visningsalternativ för kod.

 3. Markera eller avmarkera något av följande alternativ:

  Radbyte

  Bryter koden så att du kan visa den utan att skrolla vågrätt. Det här alternativet infogar inte radbrytningar. Det gör det bara enklare att visa koden.

  Radnummer

  Visar radnummer vid sidan om koden.

  Dolda tecken

  Visar specialtecken istället för tomt utrymme. T.ex. ersätter en punkt varje mellanslag, dubbla vinklar ersätter varje tabb och en styckemarkör ersätter varje radbrytning.

  Obs!

  Mjuka radbrytningar som Dreamweaver använder för radbyten visas inte med en styckemarkör.

  Syntaxfärgning

  Aktiverar eller inaktiverar kodfärgning. Information om hur du ändrar färgningsschemat finns i Ange kodfärgerna.

  Automatiskt indrag

  Gör att koden dras in automatiskt när du trycker på Enter samtidigt som du skriver kod. Den nya raden med kod dras in till samma nivå som den föregående raden. Information om hur du ändrar indragsmellanrummet finns i alternativet Tabbstorlek i Ändra kodformatet.

Ändra kodformatet

Du kan ändra utseendet på koden genom att ange formateringsinställningar som t.ex. indrag, radlängd och skiftläge för tagg- och attributnamn.

Alla alternativ för kodformat förutom alternativet Åsidosätt skiftläge används automatiskt endast på nya dokument eller tillägg till dokument som du skapar senare.

Om du vill formatera om HTML-dokument öppnar du dokumentet och väljer Redigera > Kod > Använd källformat.

 1. Välj Redigera > Inställningar.
 2. Välj Kodformat i kategorilistan till vänster.
 3. Ange något av följande alternativ:

  Indrag

  Anger om koden som skapas av Dreamweaver ska vara indragen (enligt indragsreglerna som anges i dessa inställningar) eller inte.

  Obs!

  De flesta indragsalternativen i den här dialogrutan tillämpas endast för kod som skapats av Dreamweaver, inte för kod som du själv skriver in. Om du vill att varje ny rad med kod som du skriver in ska dras in till samma nivå som föregående rad väljer du alternativet Visa > Visningsalternativ av kod med automatiskt indrag. Mer information finns i Ställa in kodens utseende.

  Bredd

  (Textruta och snabbmeny) Anger hur många mellanslag eller tabbar som Dreamweaver bör använda för indrag av den kod som programmet skapar. Om du till exempel skriver in 3 i rutan och väljer Tabbar i snabbmenyn får koden som skapas av Dreamweaver ett indrag med tre tabbtecken för varje indragsnivå.

  Tabbstorlek

  Avgör hur många tecken på bredden som går på varje tabbtecken som visas i kodvyn. Om tabbstorleken t.ex. är inställd på 4 visas varje tabb i kodvyn som ett tomt utrymme som är 4 tecken brett. Om Indrag med dessutom är inställt på 3 tabbar kommer koden som skapas av Dreamweaver att få ett indrag med tre tabbtecken för varje indragsnivå, som visas i kodvyn som ett tomt utrymme som är 12 tecken brett.

  Obs!

  Dreamweaver skapar indrag med antingen mellanslag eller tabbar och konverterar inte flera mellanslag till en tabb när kod infogas.

  Emmet

  Välj det här alternativet om du tänker använda Emmet-förkortningar när du kodar. Om du väljer det här alternativet konverteras Emmet-förkortningen i Dreamweaver till fullständig HTML- eller CSS-kod när du trycker på Tabb. Mer information om hur du använder Emmet finns i Använda Emmet-verktygen med Dreamweaver.

  Radbrytningstyp

  Anger typen av fjärrserver (Windows, Macintosh eller UNIX) som är värd för din fjärrplats. Genom att välja rätt typ av radbrytningstecken ser du till att HTML-källkoden visas korrekt när du tittar på den via fjärrservern. Den här inställningen är även användbar när du arbetar med en extern textredigerare som bara känner igen vissa typer av radbrytningar. Du kan t.ex. använda CR LF (Windows) om du har Anteckningar som extern redigerare och CR (Macintosh) om du använder SimpleText som extern redigerare.

  Obs!

  För de servrar du ansluter till via FTP gäller det här alternativet endast för binära överföringslägen. ASCII-överföringsläget i Dreamweaver ignorerar detta alternativ. Om du hämtar filer i ASCII-läget anger Dreamweaver radbrytningar baserat på datorns operativsystem. Om du överför filer i ASCII-läget ställs alla radbrytningar in på CR LF.

  TD-tagg: Inkludera inte någon radbrytning i TD-taggen

  Tar itu med ett renderingsproblem som inträffar i vissa äldre webbläsare när tomma utrymmen eller radbrytningar förekommer direkt efter en <td>-tagg eller direkt före en </td>-tagg. När du väljer det här alternativet skriver inte Dreamweaver radbrytningar efter en <td>-tagg eller före en </td>-tagg, även om formateringen i taggbiblioteket anger att radbrytningen ska vara där.

  Avancerad formatering

  Med det här alternativet kan du ange formateringsalternativ för enskilda taggar och attribut i taggbiblioteksredigeraren.

  Tecken för tomt utrymme

  (Gäller endast den japanska versionen) Gör att du kan välja antingen &nbsp; eller Zenkaku-mellanslag för HTML-kod. Det tomma utrymmet som du väljer i det här alternativet kommer att användas för tomma taggar när du skapar en tabell och när alternativet ”Tillåt flera mellanslag efter varandra” aktiveras i sidor med japansk kodning.

  Minsta storlek för kodinfällning

  Standardstorleken för kodinfällning är två rader. Med den här standardinställningen är alla kodfragment med minst två rader kod komprimeringsbara. Kodfragment med mindre än två rader kan bara komprimeras om du markerar koden. Mer information om kodinfällning finns i Komprimera och utöka kod.

Ange inställningarna för kodomskrivning

Använd inställningarna för kodomskrivning för att ange hur och om Dreamweaver ska ändra koden när du öppnar dokument, kopierar och klistrar in formulärelement och när du anger attributvärden och URL:er med verktyg som egenskapskontrollen. Dessa inställningar har ingen effekt när du redigerar HTML eller skript i kodvyn.

Om du inaktiverar omskrivningsalternativen visas objekt med ogiltig kod i dokumentfönstret för HTML-kod som de skulle ha skrivit om.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Kodomskrivning i kategorilistan till vänster.
 3. Ange något av följande alternativ:

  Rätta till felaktigt kapslade och avslutade taggar

  Skriver om överlappande taggar. Till exempel skrivs <b><i>text</b></i> om som <b><i>text</i></b>. Det här alternativet infogar även avslutande citattecken och avslutande parenteser om de saknas.

  Ändra namn på formulärobjekt vid inklistring

  Ser till att du inte har dubbla namn för formulärobjekt. Det här alternativet aktiveras som standard.

  Obs!

  Till skillnad från andra alternativ i denna dialogruta för inställningar gäller detta alternativ inte när du öppnar ett dokument, bara när du kopierar och klistrar in ett formulärelement.

  Ta bort extra avslutande taggar

  Tar bort avslutande taggar som inte har någon motsvarande öppningstagg.

  Varna vid rättning och borttagning av taggar

  Visar en sammanfattning av tekniskt ogiltig HTML som Dreamweaver försökte korrigera. I sammanfattningen visas platsen för problemet (med rad- och kolumnnummer) så att du kan hitta korrigeringen och se till att den återges som det var tänkt.

  Skriv aldrig om kod i filer med tillägg

  Gör att du kan förhindra att Dreamweaver skriver om kod i filer med de angivna filnamnstilläggen. Det här alternativet är särskilt användbart för filer som innehåller taggar från tredje part.

  Koda <, >, & och &#34; i attributvärden som använder &

  Ser till att attributvärden du anger eller redigerar med Dreamweaver-verktyg som egenskapskontrollen endast innehåller giltiga tecken. Det här alternativet aktiveras som standard.

  Obs!

  Det här alternativet och följande alternativ gäller inte för URL-adresser som du skriver in i kodvyn. De gör inte heller att den befintliga koden i filen ändras.

  Koda inte specialtecken

  Förhindrar att Dreamweaver ändrar URL:er för att endast giltiga tecken ska användas. Det här alternativet aktiveras som standard.

  Koda specialtecken i URL-adresser som använder &#

  Ser till att URL:erna endast innehåller giltiga tecken när du anger eller ändrar dem med Dreamweaver-verktyg som egenskapskontrollen.

  Koda specialtecken i URL-adresser som använder %

  Fungerar på samma sätt som föregående alternativ, men använder en annan metod för att koda specialtecken. Denna kodningsmetod (med procenttecknet) kan vara mer kompatibel med äldre webbläsare, men fungerar inte lika bra med tecken från vissa språk.

Ange inställningar för kodtips

Använd kodtipsinställningar för att ange hur kodtipsen ska fungera. 

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).

  Ange inställningar för kodtips

 2. Välj Kodtips i kategorilistan till vänster.

 3. Ange något av följande alternativ:

  Stäng taggar

  Ange hur du vill att taggar ska stängas i Dreamweaver.

  • Efter att "</" skrivits in – 
  • När du har skrivit ”>” för öppningstaggen – Välj det här alternativet om du vill att Dreamweaver automatiskt ska lägga till en sluttagg efter att du har stängt öppningstaggen.
  • Aldrig – Ange det här alternativet om du inte vill att Dreamweaver ska lägga till sluttaggar automatiskt.

  Aktivera kodtips

  Välj det här alternativet om du vill aktivera eller inaktivera kodtips och kodinmatning i Dreamweaver. Mer information om kodtips och kodinmatning i Dreamweaver finns i Kodtips och kodinmatning.

  Aktivera beskrivande verktygstips

  Välj det här alternativet om du vill aktivera beskrivningar som visas med dina kodtips. I beskrivningarna finns mer information om den kod du skriver.

  Infoga parenteser automatiskt  När det här alternativet är markerat infogas slutparentes automatiskt när användaren skriver en inledande parentes. Om det inte markeras infogas inte slutparentes när användaren skriver en inledande parentes. Det gäller för alla typer av parenteser och filtyper (html, php,css, js).

  Infoga citattecken automatiskt  När det här alternativet är markerat infogas slutcitattecken automatiskt när användaren skriver ett inledande citattecken. Om det inte markeras infogas inte slutcitattecken när användaren skriver ett inledande citattecken. Det gäller för både enkla och dubbla citattecken samt alla filtyper (html, php,css, js).

Ange inställning för automatiskt slutförande av kod

Du kan aktivera och inaktivera automatisk stängning av parenteser och citattecken genom att följa de här stegen:

 1. Öppna filen brackets.json från följande plats:

  • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2018\en_US\Configuration\Brackets\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2018/en_US/Configuration/Brackets/
    
 2. Om du vill inaktivera automatisk stängning av parenteser anger du autoCloseBraces till False.

 3. Om du vill inaktivera automatisk infogning av matchande citattecken anger du autoCloseQuotes till False.

  Om du vill aktivera automatisk stängning av parenteser och matchande citattecken anger du värdena som nämns ovan till true.

  Ange inställning för automatiskt slutförande av kod i Dreamweaver
  Ange inställning för automatiskt slutförande av kod i Dreamweaver

 4. Spara .json-filen och starta Dreamweaver.

Ange PHP-inställningar

Du kan ange vilken utvecklingsmiljö för PHP-kodning du vill arbeta i. Du kan göra detta val platsspecifikt för enskilda webbplatser du arbetar med eller generellt för alla PHP-filer som sparats utanför Dreamweaver-platser.

Dreamweaver ställer in kodtipsen och lintingkontroller för den valda PHP-språkversionen.

Följ de här stegen för att ange PHP-versionsinställningar för filer som inte är platsspecifika:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac OS).

 2. Välj PHP-version i kategorilistan till vänster.

 3. Välj en PHP-version i listrutan PHP-version och klicka sedan på Tillämpa.

Utför följande steg för att konfigurera PHP-versionen för en specifik webbplats:

 1. Välj PHP under Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration.

 2. Välj en PHP-version i listrutan PHP-version och klicka sedan på Spara.

  Ange platsspecifika PHP-inställningar
  Ange platsspecifika PHP-inställningar

Ange färgteman och kodteman

Du kan välja ett färgtema enligt dina inställningar när du startar Dreamweaver. Du kan ändra denna inställning när du vill.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj Gränssnitt i kategorilistan till vänster.

 3. Välj ett tema i färgtemalistan. 

 4. Ställ in kodtemat efter att du har ställt in gränssnittstemat.

  Du kan välja mellan ett ljust eller mörkt kodtema.

 5. Klicka på Använd för att spara ändringarna.

  Du kan välja att anpassa kodfärgningen ytterligare enligt dina önskemål. Mer information finns i Anpassa kodfärgning.

Använda en extern redigerare

Du kan ange en extern redigerare som ska användas för att redigera filer med specifika filnamnstillägg. Du kan till exempel starta en textredigerare som BBEdit, Notepad eller TextEdit från Dreamweaver för att redigera JavaScript-filer (JS).

Du kan tilldela olika externa redigerare till olika filnamnstillägg.

Välja en extern redigerare för en filtyp

 1. Välj Redigera > Inställningar.
 2. Välj Filtyper/redigerare i kategorilistan till vänster, ange alternativen och klicka på OK.

  Öppna i kodvyn

  Anger filnamnstillägget som automatiskt öppnas i kodvyn i Dreamweaver.

  Läsa in ändrade filer

  Anger beteendet när Dreamweaver upptäcker att ändringar har gjorts externt i ett dokument som är öppet i Dreamweaver.

  Spara vid start

  Anger om Dreamweaver alltid ska spara det aktuella dokumentet innan redigeraren startas, aldrig spara dokumentet eller fråga dig om dokumentet ska sparas varje gång du startar den externa redigeraren.

  Fireworks

  Du kan ansluta Fireworks till Dreamweaver genom att ange programmets sökväg här.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto