Arbeta med text

Lär dig hur du lägger till och formaterar text i Live-vyn, kodvyn eller genom att extrahera text och tillhörande egenskaper från PSD-filer.

Lägga till text i ett dokument

Om du vill lägga till text i ett Dreamweaver-dokument kan du skriva direkt i dokumentfönstret eller klippa ut och klistra in text. Du kan även importera text från andra dokument.

Du kan antingen använda kommandot Klistra in eller Klistra in special då du klistrar in text i ett Dreamweaver-dokument. Med kommandot Klistra in special kan du ange den inklistrade textens format på olika sätt. Om du exempelvis vill klistra in text från ett formaterat Microsoft Word-dokument i ett Dreamweaver-dokument men vill ta bort all formatering så att du kan använda egna CSS-formatmallar på den inklistrade texten, då kan du markera texten i Word, kopiera den till Urklipp och använda kommandot Klistra in special för att enbart klistra in själva texten.

Om du klistrar in text från andra program med kommandot Klistra in kan du ange inklistringsalternativ som standardalternativ.

Obs!

Med Ctrl+V (Windows) och Kommando+V (Macintosh) klistras alltid enbart texten in (utan formatering) i kodvyn.

 1. Lägg till text till dokumentet på något av följande sätt:
  • Extrahera text från dina PSD-kompositioner med hjälp av Extract-panelen. Mer information finns i Kopiera text från PSD-filer.
  • Skriv texten direkt i dokumentfönstret.
  • Kopiera text från ett annat program, växla till Dreamweaver, placera insättningspunkten i dokumentfönstret i designvyn och välj Redigera > Klistra in eller Redigera > Klistra in special.

  Om du väljer Redigera > Klistra in special kan du välja ett antal inklistringsalternativ.

  Du kan även klistra in text genom att använda följande kortkommandon:

   

  Inklistringsalternativ

  Kortkommando

  Klistra in

  Ctrl+V (Windows)

  Kommando+V (Macintosh)

  Klistra in special

  Ctrl+Skift+V (Windows)

  Kommando+Skift+V (Macintosh)

   

Infoga specialtecken

Vissa specialtecken representeras med namn eller siffror i HTML. De kallas en entitet. HTML innehåller entitetsnamn för tecken som copyrightsymbolen (©), et-tecknet (&) och symbolen för registrerat varumärke (®). Varje entitet har både ett namn (till exempel —) och en numerisk motsvarighet (till exempel —).

Obs!

I HTML-koden infogas mindre än- och större än-tecken (<>), men du kan ha behov av att infoga själva tecknen utan att Dreamweaver ska tolka dem som kod. I så fall ska du använda &#38;gt; för större än (>) och &#38;lt; för mindre än (<).

Tyvärr kan många av de namngivna entiteterna inte visas korrekt i många äldre webbläsare.

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga ett specialtecken i dokumentfönstret.
 2. Gör något av följande:
  • Välj teckennamnet på Infoga > HTML > Tecken.

  • Gå till kategorin HTML på panelen Infoga, klicka på alternativet Tecken och välj tecken på snabbmenyn.

  Obs!

  Det finns många andra specialtecken att välja på. Om du vill välja något av dem väljer du Infoga > HTML > Tecken > Annan eller klickar på knappen Tecken i kategorin HTML i panelen Infoga och väljer alternativet Andra tecken. Välj ett tecken i dialogrutan Andra tecken och klicka på OK.

Lägga till mellanslag mellan tecken

Enbart ett mellanslag mellan tecken räknas i HTML-kod. Vill du ha ytterligare mellanrum i ett dokument måste du infoga fasta mellanslag. Du kan infoga fasta mellanslag i dokumentet automatiskt genom att ändra en inställning.

Infoga ett fast mellanslag

 1. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > HTML > Specialtecken > Fast mellanslag.

  • Tryck på Ctrl+Skift+Mellanslag (Windows) eller Alt+Mellanslag (Macintosh).

  • Välj HTML på panelen Infoga, klicka på knappen Tecken och välj sedan alternativet Hårt mellanslag.

Ange att fasta mellanslag ska infogas

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Kontrollera att alternativet Tillåt flera mellanslag efter varandra i kategorin Allmänt är markerat.

Lägga till mellanrum mellan stycken

Dreamweaver fungerar på ungefär samma sätt som många ordbehandlare: det blir ett nytt stycke om du trycker på Retur (Windows/Mac). Webbläsare infogar automatiskt en blankrad mellan stycken. Du kan lägga till en blankrad mellan stycken genom att infoga en radbrytning.

Lägga till en vagnretur

 1. Tryck på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Lägga till en radbrytning

 1. Gör något av följande:
  • Tryck på Skift+Enter (Windows) eller Skift+Retur (Macintosh).

  • Välj Infoga > HTML > Specialtecken > Radbrytning.

  • Välj HTML på panelen Infoga, klicka på knappen Tecken och välj Radbrytning.

Skapa punktlistor och numrerade listor

Du kan skapa numrerade (ordnade) listor, punktlistor (oordnade listor) och definitionslistor utifrån befintlig text eller genom att skriva in ny text i dokumentfönstret.

I definitionslistor visas inga inledande tecken, till exempel punkter eller nummer. De används ofta för ordlistor och beskrivningar. Det går även att kapsla listor. Kapslade listor är listor som innehåller andra listor. Du skulle till exempel kunna vilja ha en ordnad lista eller punktlista i en annan numrerad eller ordnad lista.

I dialogrutan Listegenskaper anges en hel listas eller en enskild listpunkts utseende. Du kan välja nummerformat, återställa räknare och ange punktformatalternativ för enskilda listpunkter eller för hela listan.

Skapa en ny lista

 1. Placera insättningspunkten där du vill lägga till en lista i Dreamweaver-dokumentet. Gör sedan något av följande:
  • Klicka på Numrerad lista eller Listpost i HTML-egenskapskontrollen.

  • Välj Infoga > HTML och välj önskad listtyp – Punktad lista, Numrerad lista.

   Det första tecknet i listobjektet som du har valt visas i dokumentfönstret.

 2. Skriv listtexten och tryck sedan på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh). Då skapas ännu en punkt på listan.
 3. Avsluta listan genom att trycka två gånger på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Göra om befintlig text till en lista

 1. Välj ett antal stycken som du vill göra om till en lista.
 2. Välj Infoga > HTML > Punktad lista eller Numrerad lista eller Listpost.

Skapa en kapslad lista

 1. Välj de listposter som du vill kapsla in.

 2. Högerklicka och välj Lista > Indrag.

  Dreamweaver drar in texten och skapar en separat lista med den ursprungliga listans HTML-attribut.

 3. Välj en ny listtyp eller nytt listformat för den indragna texten på samma sätt som ovan.

Ange egenskaper för en hel lista

 1. Skapa åtminstone en punkt i listan i dokumentfönstret. Det nya formatet gäller automatiskt alla ytterligare punkter som du lägger till i listan.
 2. Placera insättningspunkten i listpostens text, högerklicka och välj Lista > Egenskaper. Systemet visar dialogrutan Listegenskaper.

 3. Ange önskade alternativ:

  Listtyp

  Anger listegenskaper medan Listobjekt anger egenskaper för en punkt på listan. Välj en onumrerad lista, numrerad lista, kataloglista eller menylista på snabbmenyn. Olika alternativ visas i dialogrutan beroende på vilken listtyp du har valt.

  Stil

  Bestämmer formatet på siffrorna eller punkterna i en numrerad eller onumrerad lista. Alla punkter på listan får det här formatet, såvida du inte anger ett nytt format för punkter på listan.

  Startvärde

  Anger värdet på den första punkten i en numrerad lista.

 4. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Ange listegenskaper för ett listobjekt

 1. Placera insättningspunkten i texten som hör till det listobjekt som du vill ändra i dokumentfönstret.
 2. Högerklicka och välj Lista > Egenskaper.

 3. Ange alternativen under Listpost:

  Nytt format

  Anger ett format för det markerade listobjektet. Formaten på menyn Nytt format bestäms av vilken typ av lista som visas på menyn Listtyp. Om exempelvis Onumrerad lista är valt på menyn Listobjekt visas bara alternativ för onumrerade listor på menyn Nytt format.

  Återställ räknare till

  Anger ett tal som listan inleds med.

 4. Spara inställningarna genom att klicka på OK.

Söka efter och ersätta text

Mer information om att söka och ersätta text finns i Söka och ersätta text.

Definiera förkortningar och akronymer

HTML innehåller taggar som du använder för att definiera förkortningarna och akronymerna som du använder på sidan för sökmotorer, stavningskontrollprogram, program för språköversättning och röstgeneratorer. Du kan till exempel ange att förkortningen CI på sidan står för civilingenjör, eller att akronymen WHO står för World Health Organization.

 1. Markera förkortningen eller akronymen i texten på sidan.
 2. Välj Infoga > HTML > Textobjekt > Förkortning, eller Infoga > HTML > Textobjekt > Akronym.
 3. Ange den fullständiga texten för akronymen eller förkortningen.
 4. Ange språket, till exempel en för engelska eller it för italienska.

Ange inställningar för kopiering och inklistring

Du kan välja standardalternativ för inklistringsinställningar. De används då du klistrar in text från andra program med kommandot Redigera > Klistra in. Om du exempelvis alltid vill klistra in enbart texten eller text med enkla format kan du ställa in standardalternativet i dialogrutan Inställningar för Kopiera/Klistra in

Obs!

Du kan antingen använda kommandot Klistra in eller Klistra in special då du klistrar in text i ett Dreamweaver-dokument. Med kommandot Klistra in special kan du ange den inklistrade textens format på olika sätt. Om du exempelvis vill klistra in text från ett formaterat Microsoft Word-dokument i ett Dreamweaver-dokument men vill ta bort all formatering så att du kan använda egna CSS-formatmallar på den inklistrade texten, då kan du markera texten i Word, kopiera den till Urklipp och använda kommandot Klistra in special för att enbart klistra in själva texten.

Obs!

Inställningar som du gör i dialogrutan Inställningar för Kopiera/Klistra in gäller bara sådant som du klistrar in i designvyn.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Klicka på kategorin Kopiera/Klistra in.
 3. Ställ in följande alternativ och klicka på OK.

  Endast text

  Gör att texten klistras in oformaterad. Om ursprungstexten är formaterad tas alla format bort, inklusive radbrytningar och stycketecken.

  Text med struktur

  Gör att texten som du klistrar in bibehåller sin struktur, men formaten tas bort. Du kan till exempel klistra in text och bibehålla uppbyggnaden med stycken, listor och tabeller. Däremot tas fetstilar, kursiver och annan formatering bort.

  Text med struktur plus grundläggande formatering

  Gör att du kan klistra in både text med struktur och enkel HTML-formaterad text (t.ex. stycken och tabeller, och text formaterad med taggarna b, i, u, strong, em, hr, abbr och acronym).

  Text med struktur plus fullständig formatering

  Gör att all struktur, alla HTML-format och alla CSS-format i texten som du klistrar in bevaras.

  Obs!

  Det går inte att bevara CSS-format i externa formatmallar med alternativet Fullständig formatering, och det går inte heller att behålla formaten om programmet som du klistrar in från inte bibehåller dem när texten överförs till Urklipp.

  Behåll radbrytningar

  Gör att radbrytningarna bevaras i den inklistrade texten. Det här alternativet går inte att välja om du har valt Endast text.

  Rensa mellanrum mellan stycken i Word

  Välj det här alternativet om du har valt Text med struktur eller Text med struktur plus grundläggande formatering och vill ta bort extra utrymme mellan styckena när du klistrar in texten.

  Konvertera typografiska citattecken till raka Konverterar typografiska citattecken till raka citattecken.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto