Konfigurera datorn för programutveckling

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av de alternativ som beskrivs i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Vad du behöver för att skapa webbprogram

Du behöver följande extra programvara för att kunna skapa webbprogram i Adobe Dreamweaver:

 • En webbserver
 • En programserver som kan användas tillsammans med din webbserver  
Obs!

När det gäller webbprogram syftar termerna webbserver och programserver på programvara, inte maskinvara.  

 • Du behöver följande extra programvara om du vill kunna använda en databas med ditt program:

 • Ett databassystem

 • En databasdrivrutin som stöder databasen

  Många webbhotell erbjuder lösningar där du kan använda deras programvara för att testa och använda webbprogram. I vissa fall kan du installera den programvara som krävs på samma dator som Dreamweaver i utvecklingssyfte. Du kan även installera programvaran på en nätverksdator (vanligtvis en Windows 2000- eller XP-dator) så att andra utvecklare i din grupp kan arbeta med ett projekt.

  Om du vill använda en databas med webbprogrammet måste du först ansluta till den.

Grundläggande om webbservrar

Om du vill utveckla och testa dynamiska webbsidor behöver du en fungerande webbserver. En webbserver är ett program som visar webbsidor som ett svar på förfrågningar från webbläsare. En webbserver kallas ibland för HTTP-server. Du kan installera och använda en webbserver på en lokal dator.

Om du är Macintosh-användare kan du använda Apache-webbservern som är installerad på Macintosh-datorn.

Obs!

Adobe tillhandahåller ingen teknisk support för program från tredje part, till exempel för Microsoft Internet Information Server. Om du behöver hjälp med en Microsoft-produkt kan du kontakta Microsofts tekniska support.

Om du använder Internet Information Server (IIS) för att utveckla webbprogram är standardnamnet på webbservern namnet på datorn. Du kan byta namn på servern genom att byta namn på datorn. Om datorn inte har något namn använder servern ordet localhost.

Serverns namn motsvarar serverns rotmapp, som (på en Windows-dator) förmodligen är C:\Inetpub\wwwroot. Du kan öppna en webbsida som sparats i rotmappen genom att ange följande URL-adress i en webbläsare som körs på datorn:

http://ditt_servernamn/ditt_filnamn

Om namnet på servern till exempel är svarta_havet och en webbsida som heter sol.html är sparad i C:\Inetpub\wwwroot\ kan du öppna sidan genom att ange följande URL-adress i en webbläsare som körs på den lokala datorn:

http://mer_noire/soleil.html

Obs!

Kom ihåg att använda snedstreck – inte omvända snedstreck – i URL-adresser.

Du kan även öppna en webbsida som sparats i en undermapp i rotmappen genom att ange undermappen i URL-adressen. Anta att filen sol.html är sparad i en undermapp som heter gamelan, enligt följande:

C:\Inetpub\wwwroot\gamelan\sol.html

Du kan öppna den här sidan genom att ange följande URL-adress i en webbläsare som körs på datorn:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

När webbservern körs på datorn kan du ersätta servernamnet med localhost. Följande URL-adresser öppnar till exempel samma sida i en webbläsare:

http://mer_noire/gamelan/soleil.html

http://localhost/gamelan/soleil.html

Obs!

Ett annat uttryck du kan använda i stället för namnet på servern eller localhost är 127.0.0.1 (till exempel http://127.0.0.1/gamelan/soleil.html).

Välj en webbserver

Om du vill utveckla och testa webbprogram finns det många vanliga webbservrar att välja mellan, till exempel Microsoft Internet Information Server (IIS) och Apache HTTP Server.

Om du inte använder ett webbhotell väljer du en webbserver och installerar den på en lokal dator som används för utveckling. Windows- och Macintosh-användare som vill utveckla ColdFusion-webbprogram kan använda webbservern som ingår i utvecklarversionen av programservern ColdFusion 8, som du kan installera och använda helt gratis.

Andra Windows-användare kan köra en webbserver på sina lokala datorer genom att installera IIS. Den här webbservern är kanske redan installerad på datorn. Kontrollera i mappstrukturen för att se om den innehåller mappen C:\Inetpub eller D:\Inetpub. IIS skapar den här mappen under installationen.

Mac OS-användare kan använda en lokal Apache-webbserver som installeras med operativsystemet.

Information om hur du installerar och konfigurerar andra webbservrar hittar du i dokumentationen för servern eller genom att fråga systemadministratören.

Välj en programserver

En programserver är en programvara som hjälper webbservrar att bearbeta dynamiska sidor. När du väljer en programserver bör du ta hänsyn till flera faktorer, bland annat din budget, vilken typ av serverteknik du vill använda (ColdFusion, ASP eller PHP) samt webbservertyp.

Budget

Vissa återförsäljare säljer avancerade programservrar som är dyra att köpa och administrera. Andra leverantörer erbjuder enklare och mer kostnadseffektiva lösningar (till exempel ColdFusion). Vissa programservrar är inbyggda i webbservrar (till exempel Microsoft IIS) och andra kan du hämta gratis från Internet (till exempel PHP).

Serverteknik

Programservrar använder olika typer av teknik. Dreamweaver har stöd för tre servertekniker: ColdFusion, ASP och PHP. Följande tabell visar vanliga programservrar som finns tillgängliga för de servertekniker som Dreamweaver stöder:

Serverteknik

Programserver

ColdFusion

Adobe ColdFusion 8

ASP

Microsoft IIS

PHP

PHP-server

Om du vill veta mer om ColdFusion väljer du Hjälp för ColdFusion på Hjälp-menyn.

Om du vill veta mer om ASP besöker du Microsofts webbplats på http://msdn.microsoft.com/sv-se/library/aa286483.aspx.

Om du vill veta mer om PHP besöker du PHP:s webbplats på www.php.net/.

Välj en databas

Databaser kan se mycket olika ut, beroende på hur mycket information som lagras och hur komplex informationen är. När du väljer en databas bör du ta hänsyn till flera faktorer, till exempel din budget och antalet användare som förväntas ha tillgång till databasen.

Budget

Vissa leverantörer utvecklar avancerade programdatabasservrar som är dyra att köpa och administrera. Andra leverantörer erbjuder enklare och mer kostnadseffektiva produkter, till exempel Microsoft Access eller databasen MySQL med öppen källkod.

Användare

Om du tror att en större användargrupp kommer att använda webbplatsen bör du välja en databas som är utformad för att stödja den mängd användare du planerar för. För webbplatser som kräver större flexibilitet i datamodelleringen och möjlighet att stödja stora grupper av användare samtidigt bör du fundera på serverbaserade databaser (kallas ofta RDBMS) som Microsoft SQL Server och Oracle.

Konfigurera en ColdFusion-utvecklingsmiljö

Mer information om hur du konfigurerar en ColdFusion-utvecklingsmiljö för Dreamweaver på en dator med Windows eller Mac OS finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_cf.html.

Användare av både Windows och Mac OS kan hämta och installera en kostnadsfri fullständig utvecklarversion av ColdFusion-programservern från Adobes webbplats på www.adobe.com/go/coldfusion_se/.

Obs!

Utvecklarversionen är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk för att utveckla och testa webbprogram. Den är inte licensierad för programdistribution. Den stöder förfrågningar från local host och två IP-adresser från fjärrdatorer. Du kan använda den för att utveckla och testa ditt webbprogram så länge du vill. Programmet har ingen utgångstid. Mer information finns i hjälpen för ColdFusion (Hjälp > Hjälp för ColdFusion).

Under installationen kan du konfigurera ColdFusion för att använda den webbserver som är inbyggd i ColdFusion eller någon annan webbserver som är installerad på din dator. I de flesta fall är det dock bäst att matcha utvecklarmiljön med produktionsmiljön. Om du har en befintlig webbserver, till exempel Microsoft IIS, på utvecklingsdatorn kan du använda den i stället för den inbyggda ColdFusion-webbservern.

Konfigurera en PHP-utvecklingsmiljö

Mer information om hur du konfigurerar en PHP-utvecklingsmiljö för Dreamweaver på en dator med Windows eller Mac OS finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_php.html.

Det finns versioner av PHP-programservern för operativsystemen Windows, Linux, UNIX, HP‑UX, Solaris och Mac OS X. Mer information om programservern finns i PHP-dokumentationen som du även kan hämta från PHP:s webbplats på www.php.net/download-docs.php.

Konfigurera en ASP-utvecklingsmiljö

Mer information om hur du konfigurerar en ASP-utvecklingsmiljö för Dreamweaver på en dator med Windows eller Mac OS finns på Adobes webbplats på www.adobe.com/devnet/dreamweaver/articles/setup_asp.html.

Om du vill köra ASP-sidor behöver du en programserver som stöder Microsoft Active Server Pages 2.0., till exempel Microsoft IIS (Internet Information Services) som medföljer Windows 2000 och Windows XP Professional. Windows XP Professional-användare kan installera och köra IIS på sina lokala datorer. Macintosh-användare kan använda ett webbhotell med en ASP-plan eller installera IIS på en fjärrdator.

Skapa en rotmapp för programmet

När du har registrerat dig hos ett webbhotell eller konfigurerat serverprogrammet själv skapar du en rotmapp för webbprogrammet på den dator som kör webbservern. Rotmappen kan vara lokal eller fjärransluten beroende på var webbservern körs.

Webbservern kan visa filer i den här mappen eller i någon av dess undermappar som ett svar på en HTTP-förfrågan från en webbläsare. Om ColdFusion 8 till exempel körs på en dator kan filer i mappen \ColdFusion8\wwwroot eller någon av dess undermappar visas i en webbläsare.

Följande rotmappar är standard för utvalda webbservrar:

Webbserver

Rotmapp som är standard

ColdFusion 8

\ColdFusion8\wwwroot

IIS

\Inetpub\wwwroot

Apache (Windows)

\apache\htdocs

Apache (Mac OS)

Users:MyUserName:Sites

Om du vill testa webbservern placerar du en HTML-sida (test) i den rotmapp som är standard och försöker öppna den genom att gå in på sidans URL-adress via en webbläsare. URL-adressen består av domännamnet och filnamnet på HTML-sidan och kan till exempel se ut så här: www.example.com/testpage.htm.

Om webbservern körs lokalt på datorn kan du använda localhost i stället för ett domännamn. Ange en av följande URL-adresser för localhost för att matcha webbservern:

Webbserver

URL-adress för localhost

ColdFusion 8

http://localhost:8500/testpage.htm

IIS

http://localhost/testpage.htm

Apache (Windows)

http://localhost:80/testpage.htm

Apache (Mac OS)

http://localhost/~MyUserName/testpage.htm (där MyUserName är ditt användarnamn i Mac OS)

Obs!

Som standard körs ColdFusion-webbservern på port 8500 och Apache-webbservern för Windows körs på port 80.

Om sidan inte öppnas som väntat kontrollerar du följande fel:

 • Webbservern har inte startats. Läs dokumentationen för webbservern om hur du startar den.

 • Filen har inte tillägget .htm eller .html.

 • Du angav sökvägen till sidan (till exempel c:\ColdFusion8\wwwroot\testsida.htm), inte dess URL-adress (till exempel http://localhost:8500/testsida.htm) i webbläsarens textruta för adress.

 • URL-adressen innehåller ett stavfel. Kontrollera om du hittar några fel och se till att filnamnet inte följs av ett snedstreck, till exempel http://localhost:8080/testsida.htm/.

  När du har skapat en rotmapp för programmet anger du en Dreamweaver-webbplats som ska hantera filerna.

Så här anger du en Dreamweaver-webbplats

När du har konfigurerat datorn för att utveckla webbprogram anger du en Dreamweaver-webbplats som ska hantera filerna.

Kontrollera att du uppfyller följande krav innan du börjar:

 • Du har tillgång till en webbserver. Webbservern kan köras på en lokal dator, på en fjärrdator (till exempel en utvecklarserver) eller på en server som underhålls av ett webbhotell.

 • En programserver är installerad och körs på den dator där webbservern körs.

 • Du skapade en rotmapp för webbprogrammet på den dator där webbservern körs.

Du definierar en Dreamweaver-webbplats för webbprogrammet i tre steg:

1. Ange en lokal mapp

Den lokala mappen är den mapp du använder för att spara arbetskopior av webbplatsfiler på hårddisken. Du kan ange en lokal mapp för varje nytt webbprogram som du skapar. När du anger en lokal mapp får du även möjlighet att hantera dina filer och överföra filer till och från webbservern på ett enkelt sätt.

2. Ange en fjärrmapp

Ange en mapp som finns på den dator som kör din webbserver som en Dreamweaver-fjärrmapp. Fjärrmappen är den mapp du skapade för webbprogrammet på webbservern.

3. Ange en testmapp

Dreamweaver använder den här mappen för att skapa och visa dynamiskt innehåll och ansluta till databaser medan du arbetar. Testservern kan vara en lokal dator, en utvecklarserver, en staging-server eller en webbserver. Så länge servern kan bearbeta den typ av dynamiska sidor du har tänkt utveckla spelar det ingen roll vilken typ av server du väljer.

När du har angett en Dreamweaver-webbplats kan du börja skapa webbprogrammet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto