Markera och visa element i dokumentfönstret

Välj och visa element i Dreamweaver, visa eller dölj markörikoner för osynliga element och ange inställningar för osynliga element.

Klicka på det element som du vill markera i designläge i dokumentfönstret. Om elementet är osynligt måste du göra det synligt innan det går att markera.

Viss HTML-kod saknar synlig representation i webbläsaren. Till exempel visas comment-taggar inte i webbläsare. Det kan emellertid vara praktiskt att kunna markera, redigera, flytta och ta bort osynliga element när du skapar en sida.

I Dreamweaver kan du ange om du vill visa ikoner som markerar var osynliga element finns i designvyn i dokumentfönstret. Du kan ange inställningar i Osynliga element som bestämmer vilka elementmarkörer som visas. Du kan till exempel välja att ankare med namn ska vara synliga men inte radbrytningar.

Du kan skapa vissa osynliga element (till exempel kommentarer och namngivna ankare) och ändra dessa element via dialogrutan Inställningar > Osynliga element.

Markera element

 • Markera ett synligt element i dokumentfönstret genom att klicka på eller dra med pekaren över det.

 • Markera ett osynligt element genom att gå till designvyn och välja Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel > Osynliga element (om menyalternativet inte redan har valts) och sedan klicka på elementets markör i dokumentfönstret.

  Vissa objekt visas på en annan plats på sidan än där koden har infogats. Till exempel, i designvyn kan ett absolut positionerat element (AP-element) finnas var som helst på sidan, men i kodvyn har koden som anger AP-elementet en fast placering. Om osynliga element visas ser du markörer i dokumentfönstret. De har infogats av Dreamweaver och de visar var koden för sådana element finns. Om du markerar en markör markeras hela elementet; om du exempelvis markerar ett AP-element markeras hela AP-elementet.

 • Vill du markera en hel tagg (inklusive eventuellt innehåll) ska du klicka på taggen i taggväljaren längst ned till höger i dokumentfönstret. (Taggväljaren syns både i design- och kodläge.) Taggväljaren visar alltid de taggar som innehåller den aktuella markeringen eller insättningspunkten. Taggen längst till vänster är den yttersta som innehåller den aktuella markeringen eller insättningspunkten. Nästa tagg finns i den yttersta taggen och så vidare. Taggen längst till höger är den innersta som innehåller den aktuella markeringen eller insättningspunkten.

Visa HTML-kod

 1. Gör något av följande om du vill visa HTML-koden som hör till den markerade texten eller objektet:

  • Klicka på Kod i verktygsfältet Dokument.

  • Välj Visa > Kod.

  • Välj Visa > Dela > Kod-Live eller Kod-Design eller Kod-Kod.

  • Välj Fönster > Kodpanelen.

   När du markerar något antingen i kodredigeraren (i kodläge eller i kodkontrollen) brukar det i allmänhet även markeras i dokumentfönstret. Du kan behöva synkronisera de två vyerna innan markeringen visas.

Visa eller dölj markörikoner för osynliga element

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

  Obs!

  Sidlayouten kan ändras en aning om du visar osynliga element. Vissa element flyttas några pixlar. Vill du ha exakt kontroll över layouten ska du dölja osynliga element.

Ange inställningar för osynliga element

Du kan ange vilka slags element som ska vara synliga genom att ange inställningar för osynliga element. Välj Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh). Klicka sedan på Osynliga element.
 2. Välj vilka element som ska vara synliga och klicka på OK.
  Obs!

  Att ett elements namn är förbockat innebär att det är synligt då du väljer Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element.

  Namngivna ankare

  Visar en ikon som markerar platsen för varje namngivet ankare (a name = "") i dokumentet.

  Skript

  Visare en ikon som markerar var JavaScript- eller VBScript-kod finns i dokumentet. Markera ikonen om du vill redigera skriptet i egenskapskontrollen eller länka till en extern skriptfil.

  Kommentarer

  Visar en ikon som markerar var det finns HTML-kommentarer. Markera ikonen så visas kommentaren i egenskapskontrollen.

  Radbrytningar

  Visar en ikon som markerar var radbrytningarna finns (BR). Det här alternativet är normalt inte valt.

  Bildscheman för klientsidan

  Visar en ikon som markerar var bildschemat som tolkas av klienten finns i dokumentet.

  Inbäddade format

  Visar en ikon som markerar var det finns inbäddade CSS-format i dokumentet. Om CSS-formaten enbart finns i head-avsnittet i dokumentet syns de inte i dokumentfönstret.

  Dolda formulärfält

  Visar en ikon som markerar var det finns formulärfält som har type-attribut med värdet "hidden".

  Formuläravgränsare

  Gör att formuläret visas med en ram, så att du kan se var du kan infoga formulärelement. Ramen visar hur stor form-taggen är, så att alla formulärelement inuti ramen ligger mellan form-taggar.

  Ankarställen för AP-element

  Gör att en ikon visas. Den markerar var koden som definierar ett AP-element finns. Själva AP-elementet kan finnas var som helst på sidan. (AP-element är inga osynliga element, endast den kod som anger AP-elementet är osynlig.) Markera AP-elementet genom att markera ikonen. Då ser du innehållet i AP-elementet även om det är dolt.

  Ankarställen för justerade element

  Gör att en ikon visas. Den markerar platsen för HTML-koden för elementen som kan ha attributet align. Det kan handla om bilder, tabeller, ActiveX-objekt, plugin-program och miniprogram. I vissa fall kan elementets kod vara åtskild från det synliga objektet.

  Visuella taggar för serverkod

  Visar var det finns serverkodtaggar (till exempel Active Server Pages- och ColdFusion-taggar), vars innehåll inte går att visa i dokumentfönstret. Vanligtvis genererar dessa taggar HTML-taggar när de bearbetas av en server. En <CFGRAPH>-tagg genererar till exempel en HTML-tabell när den bearbetas av en ColdFusion-server. Dreamweaver återger taggen med ett osynligt ColdFusion-element eftersom Dreamweaver inte kan avgöra hur sidans slutliga, dynamiska utdata blir.

  Osynliga taggar för serverkod

  Visar var det finns serverkodtaggar (till exempel Active Server Pages- och ColdFusion-taggar), vars innehåll inte går att visa i dokumentfönstret. Dessa taggar är oftast taggar för inställning eller bearbetning eller logiska taggar (till exampel <CFSET>, <CFWDDX> och <CFXML>) som inte genererar några HTML-taggar.

  CSS-visning: Ingen

  Visar en ikon där innehållet finns som döljs av egenskapen display:none i den länkade eller inbäddade formatmallen.

  Visa dynamisk text som

  Visar all dynamisk text på sidan med formatet {Postmängd:Fält} som standard. Om de här värdena är så länga att sidans formatering förvrängs kan du ändra visningen till {} i stället.

  SSI (server-side includes)

  Visar det faktiska innehållet i alla inkluderade filer på servern.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto