Använd formulär för att samla in information från användarna

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Samla in information från användarna

Du kan använda webbformulär eller hypertextlänkar för att samla information från användare, lagra informationen i serverminnet och sedan använda informationen för att skapa ett dynamiskt svar som baseras på användarens indata. De vanligaste verktygen för att samla användarinformation är HTML-formulär och hypertextlänkar.

HTML-formulär

Gör att du kan samla information från användare och lagra den i serverminnet. Ett HTML-formulär kan skicka informationen antingen som formulärparametrar eller som URL-parametrar.

Hypertextlänkar

Gör att du kan samla information från användare och lagra den i serverminnet. Du anger ett värde (eller värden) som ska skickas när en användare klickar på en länk, t.ex. en inställning, genom att lägga till värdet till den URL som anges i ankarkoden. När en användare klickar på länken, skickar webbläsaren URL:en och värdet till servern.

HTML-formulärparametrar

Formulärparametrar skickas till servern från ett HTML-formulär som innehåller metoden POST eller GET.

Om du använder metoden POST skickas parametrarna till webbservern som en del av dokumenthuvudet, vilket innebär att parametrarna inte är synliga eller åtkomliga för dem som visar sidan med standardmetoder. Metoden POST bör användas för värden som inverkar på databasinnehåll (exempelvis lägger till, uppdaterar eller tar bort poster) eller för värden som skickas via e-post.

Metoden GET bifogar parametrar till den begärda URL:en. Parametrarna är synliga för alla som visar sidan. Metoden GET bör användas för sökformulär.

Du kan använda Dreamweaver för att snabbt utforma HTML-formulär som skickar formulärparametrar till servern. Du bör noga notera vilken metod du använder för att överföra information från webbläsaren till servern.

Formulärparametrar får sina namn från motsvarande formulärobjekt. Om formuläret innehåller textfältet txtLastName, skickas följande formulärparameter till servern när användaren klickar på Skicka:

txtLastName=enteredvalue

Använd en alternativknapp, en kryssruta eller ett list- eller menyformulärobjekt för att kontrollera de värden som användaren kan skicka till ett webbprogram när webbprogrammet endast tar emot exakta parametervärden (t.ex. när en åtgärd utförs som är baserad på ett av flera alternativ). Det här förhindrar att användaren skriver in information på ett felaktigt sätt och på så sätt orsakar ett programfel. I exemplet nedan visas ett snabbmenyformulär med tre alternativ:

Snabbmenyformulär

Varje menyval motsvarar ett hårdkodat värde som skickas som en formulärparameter till servern. Dialogrutan Listvärden i följande exempel matchar varje listpost med ett värde (Lägg till, Uppdatera eller Ta bort):

Dialogrutan Listvärden

När en formulärparameter skapas kan Dreamweaver hämta värdet och använda det i en ett webbprogram. När du har definierat formulärparametern i Dreamweaver kan du infoga dess värde på en sida.

URL-parametrar

Med URL-parametrar kan du skickar information som användaren matar in från webbläsaren till servern. När en server tar emot en begäran och parametrar är tillagda i URL:en för begäran, ger servern den begärda sidan åtkomst till parametrarna innan sidan skickas till webbläsaren.

En URL-parameter är ett namn/värde-par som läggs till en URL. Parametern inleds med ett frågetecken (?) och använder namn=värde. Om det finns mer än en URL-parameter, separeras de med et-tecken (&). I exemplet nedan visas en URL-parameter med två namn/värde-par:

http://server/path/document?name1=value1&name2=value2

I det här exemplet är programmet en webbutik. Eftersom utvecklarna av webbplatsen vill nå så stor publik som möjligt, har webbplatsen stöd för flera valutor. När användaren loggar in på webbplatsen kan de välja den valuta som de vill att priserna ska visas i.

  1. Webbläsaren hämtar sidan rapport.cfm från servern. Begäran innehåller URL-parametern Currency=”euro”. Variabeln Currency=”euro” anger att alla priser som hämtas ska anges i euro.

  2. Servern lagrar URL-parametern temporärt i minnet.

  3. Sidan rapport.cfm använder parametern för att hämta priser i euro. Summorna kan antingen lagras i en databastabell med olika valutor, eller konverteras från en valuta som är associerad med artikeln (en valfri valuta som stöds av programmet).

  4. Servern skickar sidan rapport.cfm till webbläsaren och visar posternas värden i den begärda valutan. När användaren avslutar sessionen, raderas URL-parametervärdet från servern för att frigöra serverminne.

    URL-parametrar skapas också när metoden HTTP GET används tillsammans med ett HTML-formulär. GET-metoden anger att parametervärdet ska läggas till webbadressen som efterfrågas när formuläret skickas.

    Ett vanligt användningsområde för URL-parametrar är när webbsidor anpassas baserat på användarinställningar. En URL-parameter som består av ett användarnamn och ett lösenord kan t.ex. användas för att autentisera en användare och endast visa information som användaren har prenumererat på. Ett vanligt exempel på det här är finanswebbplatser som visar aktiekurser för de aktier som användaren har valt. Utvecklare av webbprogram använder ofta URL-parametrar för att skicka värden till variabler i programmen. Du kan t.ex. skicka söktermer till SQL-variabler i ett webbprogram för att generera sökresultat.

Skapa URL-parametrar med HTML-länkar

Du skapar URL-parametrar inom en HTML-länk genom att använda href-attributet för HTML-ankartaggen. Du kan ange URL-parametrarna direkt i attributet i kodvyn (Visa > Kod), eller genom att lägga till URL-parametrar i slutet av länkens URL i rutan Egenskapskontrollen för länk.

I följande exempel skapar tre länkar en enda URL-parameter (action) med tre möjliga värden (Add, Update och Delete). När användaren klickar på en länk, skickas ett parametervärde till servern och den begärda åtgärden utförs.

<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Add">Add a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Update">Update a record</a> 
<a href="http://www.mysite.com/index.cfm?action=Delete">Delete a record</a>

I egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) kan du skapa samma URL-parametrar genom att välja länken och lägga till URL-parametervärdena i slutet av länkens URL i rutan Länk.

Egenskapskontrollen

När en URL-parameter skapas kan Dreamweaver hämta värdet och använda det i ett webbprogram. När du har definierat URL-parametern i Dreamweaver kan du infoga dess värde på en sida.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto