Använda visuella hjälpmedel för layout

Använd visuella hjälpmedel för layout i Dreamweaver, t.ex. ställ in linjaler, ställ in stödlinjer, använd stödlinjer med mallar, använd ett layoutrutnät och använd en hjälpbild.

Ställa in linjaler

Med linjaler kan du mäta, ordna och planera layouten. Linjalerna kan visas på sidans vänstra och övre kanter, markerade med pixlar, tum eller centimeter.

 • Om du vill växla mellan att visa och dölja linjalerna väljer du Visa > Designvyalternativ > Linjaler > Visa/dölj.
 • Om du vill ändra startpunkten drar du ikonen med linjalens startpunkt  (i det övre vänstra hörnet i dokumentfönstrets designvy) till en plats på sidan.
 • Om du vill återställa startpunkten till standardpositionen väljer du Visa > Designvyalternativ > Linjaler > Återställ origo.
 • Om du vill ändra måttenheter väljer du först Visa > Linaljer och sedan Pixlar, Tum eller Centimeter.

Ställa in stödlinjer för layout

Stödlinjer är linjer som du drar in i dokumentet från linjalerna. Med deras hjälp kan du placera och justera objekt mer exakt. Du kan också använda stödlinjer till att mäta storleken på sidelement, eller markera vikningen (synliga områden) i webbläsare.

Som en hjälp att justera element kan du fästa element mot stödlinjer, och stödlinjer mot element. (Elementen måste vara absolut placerade för att fästfunktionen ska fungera.) Du kan också låsa stödlinjerna för att hindra att de flyttas av misstag.

Skapa en vågrät eller lodrät stödlinje

 1. Dra från motsvarande linjal.
 2. Placera stödlinjen i dokumentfönstret och släpp musknappen (flytta stödlinjen genom att dra den igen).
  Obs!

  Som standard registreras stödlinjer som absoluta pixelmått från den övre eller vänstra sidan av dokumentet, och visas relativt till linjalens startpunkt. Om du vill registrera stödlinjen som en procentandel håller du ned Skift samtidigt som du skapar eller flyttar stödlinjen.

Visa eller dölj stödlinjer

 1. Välj Visa > Stödlinjer > Visa stödlinjer.

Fästa element mot stödlinjer

 • Om du vill fästa element mot stödlinjer väljer du Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Fäst mot stödlinjer.
 • Om du vill fästa stödlinjer mot element väljer du Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Fäst stödlinjer mot element.
Obs!

När du ändrar storlek på element som absolut positionerade element (AP-element), tabeller och bilder, fästs de storleksändrade elementen mot stödlinjer.

Låsa eller låsa upp alla stödlinjer

Välj Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Lås stödlinjer.

Visa och flytta en stödlinje till en viss position

 1. Håll muspekaren över stödlinjen för att visa dess position.
 2. Dubbelklicka på stödlinjen.
 3. Ange den nya positionen i dialogrutan Flytta stödlinje och klicka på OK.

Visa avståndet mellan stödlinjer

Tryck på CTRL (Windows) eller på kommandotangenten (Macintosh) och håll muspekaren någonstans mellan de två stödlinjerna.
Obs!

Måttenheten är densamma som används för linjalerna.

Markera webbläsarens vikning (synliga område)

Välj först Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer och sedan en förinställd webbläsarstorlek på menyn.

Ta bort en stödlinje

Dra bort stödlinjen från dokumentet.

Ändra inställningar för stödlinjen

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Stödlinjer > Redigera stödlinjer och ange följande alternativ. Sedan klickar du på OK.

  Stödlinjefärg

  Anger färgen på stödlinjerna. Klicka på färgrutan och välj en färg i färgväljaren. Du kan också skriva ett hexadecimalt tal i textrutan.

  Mellanrumsfärg

  Anger färgen på linjerna som visas som avståndsindikatorer när du håller muspekaren mellan stödlinjer. Klicka på färgrutan och välj en färg i färgväljaren. Du kan också skriva ett hexadecimalt tal i textrutan.

  Visa stödlinjer

  Gör så att stödlinjer visas i designvyn.

  Fäst mot stödlinjer

  Gör så att sidelementen fäster mot stödlinjer när du flyttar elementen på sidan.

  Lås stödlinjer

  Låser fast stödlinjerna.

  Fäst stödlinjer mot element

  Fäster stödlinjer mot element på sidan när du drar stödlinjerna.

  Radera allt

  Raderar alla stödlinjer på sidan.

Använda stödlinjer med mallar

När stödlinjer läggs till i en Dreamweaver-mall ärvs stödlinjerna av alla instanser av mallen. Stödlinjer i mallinstanser behandlas som ändringsbara områden, så att du kan ändra dem. Ändrade stödlinjer i mallinstanser återställs till sin ursprungliga plats när instansen uppdateras med huvudmallen.

Du kan även lägga till egna stödlinjer i instanser av en mall. Stödlinjer som läggs till på det här sättet skrivs inte över när mallinstansen uppdateras med huvudmallen.

Använda stödraster för layout

Stödrastret är ett system med vågräta och lodräta linjer som visas i dokumentfönstret. Det är praktiskt när du vill placera objekt exakt. Du kan göra så att de absolut placerade sidelementen fäster automatiskt mot stödrastret när du flyttar dem. Du kan också ändra stödrastret och styra fästfunktionen genom att ange inställningar för stödrastret. Fästfunktionen fungerar oavsett om stödrastret syns eller inte.

Visa eller dölja stödrastret

Välj Visa > Designvyalternativ > Stödraster > Visa stödraster.

Aktivera eller inaktivera fästfunktionen

Välj Visa > Designvyalternativ > Stödraster > Fäst mot stödraster.

Ändra inställningar för stödraster

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Stödraster > Stödrasterinställningar.

 2. Ange alternativ och klicka på OK för att tillämpa ändringarna.

  Färg

  Anger färgen på stödrasterlinjerna. Klicka på färgrutan och välj en färg i färgväljaren. Du kan också skriva ett hexadecimalt tal i textrutan.

  Visa stödraster

  Gör så att stödrastret visas i designvyn.

  Fäst mot stödraster

  Gör så att sidelement fäster mot linjerna i stödrastret.

  Mellanrum

  Styr hur stort avståndet mellan stödlinjerna är. Ange en siffra och välj Pixlar, Tum eller Centimeter på menyn.

  Visning

  Anger om stödlinjerna visas som linjer eller som punkter.

  Obs!

  Om Visa stödraster inte har valts visas inte stödrastret i dokumentet, och inga ändringar syns.

Använda en hjälpbild

Du kan använda en hjälpbild för att återskapa en siddesign som skapades i ett grafikprogram som Adobe Freehand eller Fireworks.

En hjälpbild är en JPEG-, GIF- eller PNG-bild som placeras i bakgrunden av dokumentfönstret. Du kan dölja bilden, ange dess opacitet och ändra dess position.

Hjälpbilden syns bara i Dreamweaver. Den syns inte när du visar sidan i en webbläsare. När hjälpbilden syns visas inte sidans riktiga bakgrundsbild och färg i dokumentfönstret. Däremot syns bakgrundsbilden och färgen när sidan visas i en webbläsare.

Placera en hjälpbild i dokumentfönstret

 1. Gör något av följande:
  • Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Ladda.

  • Välj Arkiv > Sidegenskaper och klicka sedan på Bläddra (bredvid hjälpbildens textruta) i kategorin Hjälpbild.

 2. Navigera till din bildfil och klicka på OK.

 3. I dialogrutan Sidegenskaper anger du genomskinligheten för bilden genom att dra skjutreglaget för bildgenomskinlighet. Sedan klickar du på OK.

  Om du vill byta till en annan hjälpbild eller ändra den aktuella hjälpbildens genomskinlighet väljer du Arkiv > Sidegenskaper.

Visa eller dölj hjälpbilden

Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Visa.

Ändra en hjälpbilds position

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Justera placering.

  • Ange koordinatvärden i textrutorna X och Y om du vill ange en exakt position för hjälpbilden.

  • Använd piltangenterna för att flytta bilden en pixel i taget.

  • Håll ned Skift och tryck på en piltangent om du vill flytta bilden fem pixlar i taget.

Återställa hjälpbildens position

 1. Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Återställ placering.

  Hjälpbilden återgår till det övre vänstra hörnet i dokumentfönstret (0,0).

Justera hjälpbilden mot ett markerat element

 1. Markera ett element i dokumentfönstret.
 2. Välj Visa > Designvyalternativ > Hjälpbild > Justera med markering.

  Hjälpbildens övre vänstra hörn justeras mot det markerade elementets övre vänstra hörn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto