Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver

Obs!

Stöd för ColdFusion har tagits bort i Dreamweaver CC och senare.

Om ColdFusion-komponenter

Med hjälp av CFC-filer (ColdFusion Component) kan du kapsla in program- och affärslogik i självständiga, återanvändbara enheter. CFC:er är också ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbtjänster på.

En CFC är en återanvändbar programvaruenhet som är skriven i CFML (ColdFusion Markup Language), vilket gör din kod enkel att återanvända och underhålla.

Du kan arbeta med CFC:er i Dreamweaver. Information om CFC-taggar och -syntax finns i ColdFusion-dokumentationen, som du når från Dreamweaver (Hjälp > Använda ColdFusion).

Obs!

Du kan bara använda CFC:er med ColdFusion MX eller senare. CFC:er stöds inte i ColdFusion 5.

CFC:er är avsedda att fungera som ett enkelt men ändå kraftfullt sätt för utvecklare att kapsla in delar av sina webbplatser på. I allmänhet bör du använda komponenter för program- eller affärslogik. Använd anpassade taggar för presentationselement som anpassade välkomstsidor, dynamiska menyer och så vidare.

Som i många andra konstruktionsdiscipliner är det ofta en fördel att använda utbytbara delar på dynamiska webbplatser. En dynamisk webbplats kanske till exempel kör samma fråga upprepade gånger, eller beräknar summor på kundvagnssidor och beräknar om dem varje gång ett nytt objekt läggs till. Sådana åtgärder kan hanteras av komponenter. Du kan korrigera, förbättra, utöka eller till och med byta ut en komponent utan att resten av ditt program påverkas nämnvärt.

Antag att en onlinebutik beräknar fraktkostnader baserat på orderpriset. För en order under 200 kr kostar frakten 40 kr, för en order mellan 200 och 400 kr kostar frakten 60 och så vidare. Du kan infoga logiken för beräkningen av frakt på både kundvagnssidan och kassasidan, men det skulle innebära presentationslagrets HTML-kod och logiklagrets CFML-kod skulle blandas, vilket gör koden svår att underhålla och återanvända.

Du bestämmer dig i stället för att skapa en CFC med namnet Pricing som, bland annat, omfattar en funktion med namnet ShippingCharge. Funktionen tar ett pris som argument och returnerar en fraktkostnad. Om argumentets värde till exempel är 328, returnerar funktionen 60.

På kundvagnssidan och kassasidan infogar du en särskild tagg som anropar funktionen ShippingCharge. När sidan begärs, anropas funktionen och en fraktkostnad returneras till sidan.

Senare har butiken en särskild kampanj: gratis frakt för alla order över 1000 kr. Du ändrar fraktkostnaderna på ett ställe, funktionen ShippingCharge i komponenten Pricing, och då får alla sidor som använder funktionen automatiskt rätt fraktkostnad.

Översikt över panelen Komponenter (ColdFusion)

Använd panelen Komponenter (Fönster > Komponenter > Komponenter) när du vill visa och ändra ColdFusion-komponenter och lägg till kod på sidan som anropar funktionen när CFM-sidan begärs.

Obs!

Panelen CF-komponenter är endast tillgänglig när du visar en ColdFusion-sida i Dreamweaver.

Skapa eller ta bort en CFC i Dreamweaver

Du kan använda Dreamweaver när du vill definiera en CFC och dess funktioner visuellt. Dreamweaver skapar en .cfc-fil och infogar de CFML-taggar som krävs.

Obs!

Beroende på vilken komponent det gäller, kan du behöva komplettera en del kod manuellt.

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver.

 2. Välj CF-komponenter på snabbmenyn i panelen Komponenter (Fönster > Komponenter).

 3. Klicka på plusknappen (+), slutför dialogrutan Skapa komponent och klicka sedan på OK.

  a. I området Komponenter anger du information om komponenten. Här är en ofullständig lista:

  Namn  Anger komponentens filnamn. Namnet får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_). Utelämna filnamnstillägget .cfc när du anger namnet.

  Komponentkatalog  Anger var komponenten sparas. Ange webbprogrammets rotmapp (till exempel \Inetpub\wwwroot\mittprog\) eller någon av dess undermappar.  

  b. Om du vill definiera en eller fler funktioner för komponenten, väljer du Funktioner i listan Avsnitt, klickar på plusknappen (+) och anger information om den nya funktionen.

  Glöm inte att ange vilken värdetyp som returneras av funktionen i alternativet Returtyp.

  Obs!

  Om du markerar Fjärr på Åtkomst-menyn, blir funktionen tillgänglig som en webbtjänst.

  c. Om du vill definiera ett eller fler argument för en funktion, väljer du Argument från listan Avsnitt, markerar funktionen på snabbmenyn, klickar på plusknappen (+) och anger sedan information om det nya argumentet till höger.

 4. Om du använder en utvecklingsserver överför du CFC-filen och eventuella beroende filer (till exempel sådana som krävs för att implementera en funktion eller inkluderingsfiler) till fjärrservern.

  Genom att överföra filerna ser du till att Dreamweaver-funktioner som Live-vyn och Förhandsvisa i webbläsare fungerar som de ska.

  Dreamweaver skriver en CFC-fil och sparar den i den mapp som du har angett. Den nya komponenten visas även på panelen Komponenter (efter att du har klickat på Uppdatera).

 5. Om du använder en utvecklingsserver, överför du CFC-filen och eventuella beroende filer (till exempel sådana som krävs för att implementera en funktion eller inkluderingsfiler) till fjärrservern.

Visa CFC:er i Dreamweaver

Med hjälp av Dreamweaver kan du visuellt undersöka de ColdFusion-komponenter (CFC:er) som finns i webbplatsmappen eller på servern. Dreamweaver läser CFC-filerna och visar information om dem i en lättnavigerad trädvy på panelen Komponenter.

Dreamweaver söker efter komponenterna på din testserver (se Ansluta till databasen i Dreamweaver). Om du skapar CFC:er eller förändrar befintliga CFC:er, måste du överföra CFC-filerna till testservern för att de ska återges korrekt på panelen Komponenter.

Om du vill visa komponenter på en annan server, ändrar du inställningarna för testservern.

Du kan visa följande information om dina CF-komponenter:

 • En lista över alla ColdFusion-komponenter som definierats på servern.

 • Om du använder ColdFusion MX 7 eller senare filtrerar du listan så att bara CFC:er i din webbplatsmapp visas.

 • Utforska de olika komponenternas funktioner och argument.

 • Granska egenskaperna för funktioner som fungerar som webbtjänster.

Obs!

Vill du använda Dreamweaver för att inspektera CFC:er i serverroten men ändå hantera platsfilerna på en annan webbplats rot kan du definiera två Dreamweaver-platser. Låt den första platsen peka på serverroten och den andra på webbplatsens rot. Växla mellan de två platserna med snabbmenyn Plats på panelen Filer.

Så här visar du CFC:er i Dreamweaver:

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver.
 2. Välj CF-komponenter på snabbmenyn i panelen Komponenter (Fönster > Komponenter).
 3. Hämta komponenterna genom att klicka på Uppdatera på panelen.

  Komponentpaketet visas på servern. Ett komponentpaket är en mapp som innehåller CFC-filer.

  Om befintliga komponentpaket inte visas, klickar du på Uppdatera på panelens verktygsfält.

 4. Om du bara vill visa de CFC:er som finns i din webbplatsmapp, klickar du på Visa bara CFC:er i den aktuella platsen i verktygsfältet på panelen Komponenter.
  Obs!

  Den här funktionen är bara tillgänglig om du har definierat en dator med ColdFusion MX 6 eller senare som testserver för Dreamweaver.

  Obs!

  Om den aktuella webbplatsen listas i en virtuell mapp på en fjärrservern, fungerar inte filtreringen.

 5. Om du vill visa de olika komponenterna i ett paket, klickar du på plusknappen (+) bredvid paketnamnet.
  • Om du vill visa funktionerna i en komponent, klickar du på plusknappen (+) bredvid komponentnamnet.

  • Om du vill se vilka argument en funktion tar, liksom argumentens typ och om de är obligatoriska eller valfria, öppnar du funktionens gren i trädvyn.

   Funktioner som inte tar några argument har ingen plusknapp bredvid namnet (+).

  • Om du snabbt vill visa information om ett argument, en funktion, en komponent eller ett paket, markerar du objektet i trädvyn och klickar på Visa information i panelens verktygsfält.

   Du kan även högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Macintosh) på objektet och välja Visa information på snabbmenyn.

   Information om objektet visas i en meddelanderuta.

Redigera CFC:er i Dreamweaver

Med hjälp av Dreamweaver kan du enkelt redigera koden i ColdFusion-komponenter som definierats för din webbplats. Du kan till exempel lägga till, ändra eller ta bort valfri komponentfunktion utan att lämna Dreamweaver.

Om du vill kunna använda den här funktionen, måste din utvecklingsmiljö vara konfigurerad på följande vis:

 • ColdFusion måste köras lokalt.

 • I den avancerade dialogrutan Platsdefinition i Dreamweaver måste åtkomsttypen som anges i kategorin Testserver vara Lokalt/Nätverk.

 • I den avancerade dialogrutan Platsdefinition måste sökvägen till din lokala rotmapp vara samma som sökvägen till testservermappen (till exempel, c:\Inetpub\wwwroot\cf_projekt\mittNyaProg\). Du kan granska och ändra de här sökvägarna genom att välja Plats > Redigera platser.

 • Komponenten måste lagras i den lokala webbplatsmappen eller någon av dess undermappar på hårddisken.

Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver och visa komponenterna på panelen Komponenter. Om du vill visa komponenterna öppnar du panelen Komponenter (Fönster > Komponenter), väljer CF-komponenter på panelens snabbmeny och klickar på Uppdatera.

Eftersom ColdFusion körs lokalt, visar Dreamweaver komponentpaketen på din hårddisk.

Du redigerar en komponent med hjälp av följande procedur.

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver och visa komponenterna på panelen Komponenter (Fönster > Komponenter).
 2. Välj CF-komponenter på panelens snabbmeny och klicka på Uppdatera på panelen.

  Eftersom ColdFusion körs lokalt, visar Dreamweaver komponentpaketen på din hårddisk.

  Obs!

  Vill du ändra CFC-postmängden visuellt, dubbelklickar du på den på panelen Bindningar.

 3. Generellt, om du vill ärndra en komponentfil, öppnar du paketet och dubbelklickar på komponentnamnet i trädvyn.

  Komponentens fil öppnas i kodvyn.

 4. Vill du ändra en särskild funktion eller egenskap eller ett särskilt argument, dubbelklickar du på objektet i trädvyn.
 5. Gör dina ändringar manuellt i kodvyn.
 6. Spara filen (Arkiv > Spara).
 7. Vill du visa en ny funktion på panelen Komponenter, uppdaterar du vyn genom att klicka på Uppdatera i panelens verktygsfält.

Bygga webbsidor som använder CFC:er

Ett sätt att använda en komponentfunktion på dina webbsidor är att skriva kod på en sida, som anropar funktionen när sidan begärs. Den koden kan du skriva med hjälp av Dreamweaver.

Obs!

Andra sätt att använda komponenter hittar du i ColdFusion-dokumentationen, som du når från Dreamweaver (Hjälp > Använda ColdFusion).

 1. Öppna den ColdFusion-sida som ska använda komponentfunktionen i Dreamweaver.
 2. Växla till kodvy (Visa > Kod).
 3. Öppna panelen Komponenter (Fönster > Komponenter) och välj CF-komponenter på panelens snabbmeny.
 4. Sök reda på den komponent som du vill använda och infoga den med någon av följande tekniker:
  • Dra en funktion från trädvyn till sidan. Kod för att anropa funktionen infogas på sidan.

  • Markera funktionen på panelen och klickar på Infoga i panelens verkygsfält (den andra knappen till höger). Dreamweaver infogar koden på sidan vid markören.

 5. Om du infogar en funktion som tar argument anger du argumentkoden manuellt.

  Mer information finns i ColdFusion-dokumentationen, som du når från Dreamweaver (Hjälp > Använda ColdFusion).

 6. Spara sidan (Arkiv > Spara).

Definiera en postmängd i en CFC

Dreamweaver kan hjälpa dig att definiera en postmängd (kallas även för en ColdFusion-fråga) i en ColdFusion-komponent (CFC). Om du definierar en postmängd i CFC:n slipper du definiera den på alla sidor som använder den. Du definierar postmängden en gång i CFC:n och använder sedan CFC:n på olika sidor.

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare. Mer information finns i Aktivera ColdFusion-förbättringarna.

 

 1. Skapa eller öppna en befintlig CFC-fil i Dreamweaver.
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Dialogrutan Postmängd visas. Du kan arbeta i antingen den enkla eller den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd.

 3. Om du vill använda en befintlig funktion i CFC:n, markerar du funktionen på snabbmenyn Funktion och hoppar till steg 5.

  Postmängden definieras i funktionen.

 4. Du definierar en ny funktion i CFC:n genom att klicka på Ny funktion, ange funktionens namn i dialogrutan som visas och sedan klicka på OK.

  Namnet får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_).

 5. Vill du definiera en postmängd för funktionen, fyller du i alternativen i dialogrutan Postmängd.

  Den nya funktionen infogas i den CFC som definierar postmängden.

Använda en CFC-postmängd som källa för dynamiskt innehåll

Om en ColdFusion-komponent (CFC) innehåller en funktion som definierar en postmängd, kan du använda komponenten som källa för dynamiskt innehåll på dina sidor.

Obs!

Den här funktionen är bara tillgänglig om du har tillgång till en dator med ColdFusion MX 7 eller senare. Mer information finns i Aktivera ColdFusion-förbättringarna.

 1. Öppna en ColdFusion-sida i Dreamweaver.
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Dialogrutan Postmängd visas. Du kan arbeta i antingen den enkla eller den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd.

 3. Klicka på CFC-fråga.
 4. Lägg till CFC-postmängden i listan över tillgängliga innehållskällor på panelen Bindningar genom att fylla i dialogrutan CFC-fråga, klicka på OK och sedan klicka på OK igen.
 5. Bind postmängden till olika sidelement med hjälp av panelen Bindningar.

Definiera dynamiskt innehåll med hjälp av en CFC

Genom att använda en CFC som innehåller en definition av en postmängd kan du definiera en postmängd som källa för dynamiskt innehåll i Dreamweaver.

1. Ange ett namn för CFC-postmängden i rutan Namn.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga till prefixet rs i postmängdernas namn för att skilja dem från andra objektnamn i koden, till exempel: rsPressRelease.

Namn på postmängder får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_). Du får inte använda specialtecken eller mellanslag.

2. Markera ett av de redan definierade paketen på servern.

Om paketet inte visas på snabbmenyn, kan du uppdatera paketlistan genom att klicka på Uppdatera nära snabbmenyn.

Glöm inte att överföra dina CFC:er till testservern först. Endast CFC:er på testservern visas.

3. Markera en av de redan definierade komponenterna i det för närvarande markerade paketet.

Om snabbmenyn Komponent inte innehåller några komponenter, eller om ingen av dina tidigare komponenter visas på menyn, överför du CFC-filerna till testservern.

4.(Valfritt) Vill du skapa en komponent klickar du på Skapa ny komponent.

a. Ange namnet på den nya CFC:en i rutan Namn. Namnet får bara bestå av alfanumeriska tecken och understreck (_).

b. Ange var CFC:n ska sparas i rutan Komponentkatalog eller bläddra till mappen.

Obs!

Mappens sökväg måste anges relativt webbplatsens rotmapp.

5. Markera den funktion som innehåller postmängdsdefinitionen på snabbmenyn Funktion.

Snabbmenyn Funktion innehåller bara de funktioner som är definierade i den för närvarande markerade komponenten. Om ingen funktion visas på snabbmenyn, eller om dina senaste ändringar inte visas i de för närvarande visade funktionerna, kontrollerar du att dina senaste ändringar har sparats och överförts till servern.

Obs!

Rutorna Anslutning och SQL är skrivskyddade.

6. Redigera de olika parametrarna (typ, värde och standardvärde) som måste skickas som funktionsargument genom att klicka på Redigera.

a. Ange ett värde för den aktuella parametern genom att markera värdetypen på snabbmenyn Värde och ange värdet i rutan till höger. Värdetypen kan vara en URL-parameter, en formulärvariabel, en cookiefil, en sessionsvariabel, en programvariabel eller ett angivet värde.

b. Ange ett standardvärde för parametern i rutan Standardvärde. Om inget körtidsvärde returneras, används parameterns standardvärde.

c. Klicka på OK.  

Du kan inte förändra postmängdens databasanslutning eller SQL-fråga. De här fälten är alltid inaktiverade. Anslutningen och SQL-frågan visas bara i informationssyfte.

7. Anslut till databasen och skapa en instans av postmängden genom att klicka på Testa.

Om SQL-satsen innehåller sidparametrar, kontrollerar du att kolumnen Standardvärde i rutan Parametrar innehåller giltiga testvärden innan du klickar på Testa.

Om frågan kördes utan fel visas postmängden i en tabell. Varje rad innehåller en post och varje kolumn motsvarar ett fält i posten.

Rensa CFC-frågan genom att klicka på OK.

8. Klicka på OK.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto