Återanvända kod med fragment

Lär dig använda kodfragment i Dreamweaver på panelen Kodfragment, och återanvänd kod på dina olika Dreamweaver-webbplatser.

Om du märker att du upprepar kodblock flera gånger kan du använda kodfragment för att göra kodskrivandet snabbare. Skriv koden en gång, spara den som ett fragment och dubbelklicka sedan på den i fragmentpanelen för att infoga den på flera platser.

Fragment som skapats med hjälp av fragmentpanelen är inte platsspecifika. Därför kan de återanvändas på olika platser. Du kan också använda fragment på olika enheter och även på olika versioner av Dreamweaver med hjälp av synkroniseringsinställningar.

I Dreamweaver finns redan många kodfragment. Du kan också skapa egna kodfragment och spara dem.

Hur använder du ett fragment på bästa sätt?

Bläddra igenom följande användningsområden och se var du kan använda fragment i ditt arbetsflöde:

 • Om du arbetar i ett företag som följer vissa designstandarder, eller om du är frilansare och arbetar med flera projekt, kan du använda kodfragment för att få en enhetlig design. Du lagrar bara vanliga kodavsnitt som fragment och infogar dem sedan i koden.
 • Om du måste definiera, behålla och tillämpa vissa kodningsstandarder är kodfragmenten praktiska.
 • Manuell kodning av responsiva element på en webbsida kan vara tidskrävande. Använd några fragment från avsnitten Bootstrap eller Responsiv_design_kodfragment i panelen Fragment (till exempel ett kodfragment för en responsiv tabell). Med ett enda klick har du infogat nästan 20 rader kod för den responsiva tabellen.
  Redigera tabellen efter behov. Du kan sammanfoga kolumner eller rader, lägga till kolumner eller rader, utforma den som du vill och sedan markera koden och spara den som ett nytt fragment som du kan återanvända på andra sidor som du skapar. Mer information om hur du skapar kodfragment finns i Skapa fragment.
 • JavaScript-beteenden, CSS-effekter och CSS-format passar också bra för återanvändning av kod.

Fragmentpanelen

I Dreamweaver kan du hantera kodfragment med hjälp av fragmentpanelen (Fönster > Fragment).

En fragmentpanel är som en samling kodavsnitt.

Panelen Kodfragment i Dreamweaver
Panelen Kodfragment i Dreamweaver

Vad du kan göra med fragmentpanelen

Du kan göra följande med hjälp av fragmentpanelen.

Infoga fragment

Utöka mapparna för att gå till ett kodfragment och dubbelklicka sedan på det, eller klicka på ikonen Infoga om du vill infoga fragmentet vid markören. Om du vill radbryta befintlig text i ett kodfragment markerar du texten och infogar sedan fragmentet. Texten radbryts i kodfragmentet. Mer information finns i Infoga fragment.

Skapa fragmentmappar

Ha fragmenten i mappar med en intuitiv namnkonvention så blir de enklare att hantera. Klicka på ikonen Ny mapp om du vill skapa en fragmentmapp. En ny fragmentmapp skapas i en markerad nod. Om du vill ändra fragmentmappens plats drar du den bara till önskad plats. Mer information finns i Skapa fragmentmappar

Skapa fragment

Använd de medföljande fragmenten och redigera dem för att skapa egna kodfragment. Du kan även skapa egna fragment från grunden och sedan spara dem i fragmentpanelen och återanvända dem. Mer information finns i Skapa fragment.

Redigera fragment

Om du vill redigera ett befintligt kodavsnitt markerar du det och klickar på ikonen Redigera. Mer information finns i Redigera fragment.

Ta bort fragment

Ta bort fragment som du inte längre behöver. Om du vill ta bort ett fragment markerar du det och klickar på ikonen Ta bort.

Byta namn på fragment

Om du vill byta namn på ett fragment högerklickar du på fragmentet för att öppna snabbmenyn. Välj Byt namn på fragment och ange sedan ett nytt namn för fragmentet.

Lägga till/redigera utlösare

Utlösare gör att du kan skapa intuitiva kortkoder som du kan ange. Då behöver du inte navigera till ett visst fragment i fragmentpanelen och sedan infoga det. Om du har definierat utlösare placerar du markören på önskad plats i koden. Ange sedan utlösartexten och tryck på Tabb. Kodfragmentet infogas i koden. Mer information finns i Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare.

Infoga fragment

Du kan infoga kodfragment i koden där markören är placerad.

 1. Placera markören vid den insättningspunkt där du vill infoga kodfragmentet.

 2. I panelen Fragment (Fönster > Fragment) dubbelklickar du på fragmentet eller så klickar du på ikonen Infoga längst ned i fragmentpanelen.

  Du kan även högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på kodfragmentet och sedan välja Infoga på snabbmenyn.

Obs!

Om du har definierat utlösare placerar du markören på önskad plats i koden. Ange sedan utlösartexten och tryck på Tabb. Kodfragmentet infogas i koden. Mer information finns i Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare.

Obs!

Om du vill se hur ett kodfragment ser ut infogar du fragmentet i designvyn.

Skapa fragment

 1. I panelen Fragment klickar du på ikonen Nytt fragment längst ned i panelen.

 2. Skriv in ett namn på kodfragmentet.

  Obs!

  Namn på kodfragment får inte innehålla tecken som är ogiltiga i filnamn, t.ex. snedstreck (/ eller \), specialtecken eller citattecken (”).

 3. (Valfritt) Skriv in en textbeskrivning för fragmentet.

  En textbeskrivning gör det lättare för andra gruppmedlemmar att identifiera och använda fragmentet.

  Om du skapar ett kodfragment med en bra beskrivning blir det lättare att identifiera och återanvända det
  Om du skapar ett kodfragment med en bra beskrivning blir det lättare att identifiera och återanvända det

  Obs!

  Du kan också skapa utlösare för att lägga till fragment i koden. Mer information finns i Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare.

 4. Klicka på OK.

Redigera fragment

Om du vill ändra ett befintligt fragment kan du:

 • Högerklicka på fragmentet och öppna dialogrutan Redigera fragment
 • Markera fragmentet och klicka på ikonen Redigera fragment längst ned i panelen

När du redigerar ett fragment uppdateras inte förekomster av fragmentet som finns i dokumentet.

Du kan redigera alla fält i dialogrutan Fragment, till exempel namn, beskrivning, utlösare och kod.

Skapa fragmentmappar

 1. I panelen Fragment klickar du på ikonen Ny fragmentmapp längst ned i panelen.

 2. Dra kodfragmenten till den nya mappen eller andra mappar efter behov.

Lägga till utlösare och infoga fragment med hjälp av utlösare

Använd utlösare för att snabbt lägga till kodfragment.

Tilldela först utlösare till alla de fragment du använder ofta. I kodvyn anger du sedan utlösartexten och trycker på Tabb. Dreamweaver lägger då till fragmentet där markören är placerad.

 1. I panelen Fragment högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Macintosh) du och väljer Lägg till utlösare.

  Välj Lägg till utlösare på panelen Kodfragment
  Välj Lägg till utlösare på panelen Kodfragment

 2. Ange den obligatoriska texten i utlösarfältet.

  I bilden nedan har ett kodfragment för att skapa en mailto-länk tilldelats en utlösare för mailto. Då blir det enklare att komma ihåg. Gör utlösarna enkla, korta och intuitiva.

  Ange text i fältet Utlös vid
  Ange text i fältet Utlös vid

  Obs!

  Utlösare får inte innehålla några specialtecken (förutom understreck). Samma utlösare får inte heller användas för två olika fragment.

 3. Om du vill lägga till fragment i koden med hjälp av utlösare anger du utlösartexten (i kodvyn) och trycker på Tabb för att infoga fragmentet i koden.

Distribuera fragment på flera enheter

Med hjälp av Dreamweavers funktion för molnsynkronisering kan du synkronisera fragment mellan två olika datorer.

Använd Dreamweavers funktion för att synkronisera inställningar och överför skapade fragment från en instans av Dreamweaver till en annan dator som kör Dreamweaver (till exempel installationer av Dreamweaver både hemma och på jobbet). 

Så här synkroniserar du inställningar:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar.

 2. Klicka på Synkronisera inställningar nu i avsnittet Synkronisera inställningar.

  Inställningarna sparas i molnet. Nästa gång du startar Dreamweaver importeras de här inställningarna. Lokala inställningar åsidosätts av de inställningar som importeras från molnet.

  Dina fragment och alla övriga inställningar synkroniseras.

  Mer information om synkroniseringsinställningar finns i Synkronisera inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud.

Obs!

Om du synkroniserar inställningar ofta kan du aktivera automatisk synkronisering genom att klicka på Aktivera automatisk synkronisering i avsnittet Synkronisera inställningar i inställningspanelen. Alla ändringar i inställningarna sparas automatiskt i molnet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto