Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om huvud- och detaljsidor

Huvud- och detaljsidor är siduppsättningar som används för att ordna och visa postmängdsdata. Med de här sidorna får webbplatsens besökare både en översiktlig och en detaljerad vy. Huvudsidan visar alla poster och innehåller länkar till detaljsidor som visar ytterligare information om de olika posterna.

Huvudsida

Detaljsida

Huvud- och detaljsidor kan du antingen bygga genom att infoga ett dataobjekt, och på så vis i en enda åtgärd skapa en huvudsida och en detaljsida, eller med hjälp av serverfunktioner, vilket ger dig större frihet att bestämma hur de ska se ut. När du bygger huvudsidor och detaljsidor med hjälp av serverfunktioner, skapar du först en huvudsida där posterna ska listas och lägger sedan till länkar från listan till detaljsidorna.

Bygga en huvudsida

Innan du startar definierar du en databasanslutning för webbplatsen.

 1. Du skapar en tom sida genom att välja Arkiv > Ny > Tom sida, markera en sidtyp och klicka på Skapa. Det här blir din huvudsida.
 2. Definiera en postmängd.

  Klicka på knappen Plus (+) i panelen Bindningar (Fönster > Bindningar), välj Postmängd och välj alternativ. Om du vill skriva dina egna SQL-satser, klickar du på Avancerat.

  Kontrollera att postmängden innehåller alla tabellkolumner som du behöver för att skapa din huvudsida. Postmängden måste även omfatta den tabellkolumn som innehåller posternas unika nyckel, det vill säga postens ID-kolumn. I följande exempel innehåller kolumnen Kod posternas unika nyckel.

  Postmängdskolumner markerade för en huvudsida

  Ofta hämtas bara ett fåtal kolumner från databastabellen till huvudsidan, medan detaljsidan förses med mer detaljerad information, från fler kolumner i samma tabell.

  Postmängden kan definieras av användaren i körläge. Mer information finns i Bygga sök- och resultatsidor.

 3. Infoga en dynamisk tabell att visa posterna i.

  Placera insättningspunkten där du vill ha den dynamiska tabellen på sidan. Välj Infoga > Dataobjekt > Dynamiska data > Dynamisk tabell, ange alternativ och klicka sedan på OK.

  Om du inte vill visa post-ID:n för användarna, kan du ta bort den kolumnen från den dynamiska tabellen. Flytta fokus till sidan genom att klicka någonstans på den. Placera markören nära kolumnens överkant tills kolumncellerna får en röd kantlinje och markera sedan kolumnen genom att klicka. Ta bort kolumnen från tabellen genom att trycka på Delete.

Skapa länkar till detaljsidan

Efter att du byggt huvudsidan och lagt till postmängden, skapar du länkar som öppnar detaljsidan. Därefter kan du redigera länkarna så att ID:na för de olika poster som användarna markerar skickas. Detaljsidan tar emot ID:t för den begärda posten och hämtar den i databasen och visar den.

Obs!

På samma vis kan du skapa länkar för att uppdatera sidor. Resultatsidan liknar en huvudsida, och uppdateringssidan liknar en detaljsida.

Öppna detaljsidan och skicka ett post-ID (ColdFusion, PHP)

 1. I den dynamiska tabellen markerar du platshållaren för texten som ska fungera som länk.
  Länkar som tillämpats på platshållaren markerade.

 2. Klicka på mappikonen bredvid rutan Länk i egenskapskontrollen.
 3. Bläddra och markera detaljsidan. Detaljsidan visas i rutan Länk i egenskapskontrollen.

  I den dynamiska tabellen visas den markerade texten länkad. När sidan körs på servern, tillämpas länken på texten i alla tabellrader.

 4. Markera länken i den dynamiska tabellen på huvudsidan.
 5. (ColdFusion) Lägg till följande sträng i slutet av URL-adressen i rutan Länk i egenskapskontrollen:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Frågetecknet instruerar servern om att en eller fler URL-parametrar följer. Ordet recordID är namnet på URL-parametern (du kan hitta på vilket namn som helst). Anteckna URL-parameterns namn, du kommer att använda den senare igen på detaljsidan.

  Uttrycket efter lika med-tecknet är parameterns värde. I det här fallet genereras värdet av ett ColdFusion-uttryck som returnerar ett post-ID från postmängden. Ett nytt ID genereras för varje rad i den dynamiska tabellen. Ersätt recordsetName med namnet på din postmängd i ColdFusion-uttrycket och ersätt fieldName med namnet på det fält i din postmängd som unikt identifierar de olika posterna. I de flesta fall utgörs det fältet av ett ID-nummer för posten. I följande exempel består fältet av unika platskoder.

  locationDetail.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  När sidan körs, infogas värdena i postmängdens CODE-fält i motsvarande rader i den dynamiska tabellen. Om till exempel platsen Canberra, Australia, rental har koden CBR, används följande URL i Canberra-raden i den dynamiska tabellen:

  locationDetail.cfm?recordID=CBR
 6. (PHP) Lägg till följande sträng i slutet av URL:en i fältet Länk i egenskapskontrollen:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Frågetecknet instruerar servern om att en eller fler URL-parametrar följer. recordID är namnet på URL-parametern (du kan använda vilket namn du vill). Anteckna URL-parameterns namn, du kommer att använda den senare igen på detaljsidan.

  Uttrycket efter lika med-tecknet är parameterns värde. I det här fallet genereras värdet av ett PHP-uttryck som returnerar ett post-ID från postmängden. Ett nytt ID genereras för varje rad i den dynamiska tabellen. Ersätt recordsetName med namnet på din postmängd i PHP-uttrycket och ersätt fieldName med namnet på det fält i din postmängd som unikt identifierar de olika posterna. I de flesta fall utgörs det fältet av ett ID-nummer för posten. I följande exempel består fältet av unika platskoder.

  locationDetail.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  När sidan körs, infogas värdena i postmängdens CODE-fält i motsvarande rader i den dynamiska tabellen. Om till exempel platsen Canberra, Australia, rental har koden CBR, används följande URL i Canberra-raden i den dynamiska tabellen:

  locationDetail.php?recordID=CBR
 7. Spara sidan.

Öppna detaljsidan och skicka ett post-ID (ASP)

 1. Ange att det dynamiska innehållet dessutom ska fungera som länk.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Gå till detaljsida på snabbmenyn.
 3. Klicka på Bläddra i rutan Detaljsida och sök reda på sidan.
 4. Ange det värde som du vill skicka till detaljsidan genom att markera en postmängd och en kolumn på snabbmenyerna Postmängd och Kolumn. Värdet är oftast unikt för posten, t.ex. postens unika nyckel-ID.
 5. Om du vill kan du skicka befintliga sidparametrar till detaljsidan, genom att markera alternativet URL-parametrar eller Formulärparametrar.
 6. Klicka på OK.

  En speciell länk omgärdar den markerade texten. När användaren klickar på länken, skickar serverfunktionen Gå till detaljsida en URL-parameter med post-ID:t till detaljsidan. Om till exempel URL-parametern kallas för id och detaljsidan kallas för kunddetalj.asp, ser URL:en ut ungefär så här när användaren klickar på länken:

  http://www.mysite.com/customerdetail.asp?id=43

  Den första delen av URL:en, http://www.minwebbplats.com/kunddetalj.asp, öppnar detaljsidan. Den andra delen, ?id=43, är URL-parametern. Den instruerar detaljsidan om vilken post som ska hämtas och visas. Termens id är URL -parameterns namn och dess värde är 43. I det här exemplet innehöll URL-parametern postens ID-nummer, 43.

Sök reda på och visa den begärda posten på detaljsidan

För att kunna visa den post som begärts av huvudsidan, måste du definiera en postmängd som rymmer en enda post och binder postmängdens kolumner till detaljsidan.

 1. Växla till detaljsidan. Om du inte har skapat någon detaljsida ännu skapar du en tom sida (Arkiv > Ny).
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) eller Datauppsättning (Fråga) på snabbmenyn.

  Den enkla versionen av dialogrutan Postmängd eller Datauppsättning visas. Om den avancerade versionen av dialogrutan visas i stället, klickar du på Enkel.

 3. Ge postmängden ett namn och markera en datakälla och den databastabell som ska förse postmängden med data.
 4. Markera de tabellkolumner som ska inkluderas i postmängden i området Kolumner.

  Postmängden kan vara identisk med eller skild från postmängden på huvudsidan. Oftast innehåller en postmängd för en detaljsida fler kolumner, för att kunna visa mer information.

  Om två olika postmängder används, kontrollerar du att postmängden på detaljsidan har minst en kolumn gemensamt med postmängden på huvudsidan. Den gemensamma kolumnen är oftast postens ID-kolumn, men det kan även vara kopplingsfältet för relaterade tabeller.

  Om du bara vill inkludera några av tabellens kolumner i postmängden, klickar du på Markerat och väljer de kolumner du vill använda genom att CTRL-klicka (Windows) eller kommando-klicka (Macintosh) på dem i listan.

 5. Fyll i filterområdet så att den post som anges i URL-parametern från huvudsidan hittas och visas:
  • I den första snabbmenyn i filterområdet markerar du den kolumn i postmängden som innehåller värden som matchar värdet i den URL-parameter som skickats från huvudsidan. Om URL-parametern till exempel innehåller ett ID-nummer för en post, markerar du den kolumn som innehåller posternas ID-nummer. I exemplet som diskuterades i det förgående avsnittet, innehåller kolumnen CODE värden som matchar värdet i URL-parametern som skickats från huvudsidan.

  • Markera lika med-tecknet (det bör redan vara markerat) på snabbmenyn bredvid den första menyn.

  • På den tredje snabbmenyn markerar du URL-parameter. Huvudsidan skickar information till detaljsidan med hjälp av en URL-parameter.

  • I den fjärde rutan anger du namnet på den URL-parameter som skickats från huvudsidan.

 6. Klicka på OK. Postmängden visas i panelen Bindningar.
 7. Bind postmängdens kolumner till detaljsidan genom att markera kolumnerna i panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) och sedan dra dem till sidan.

  Efter att du har överfört både huvud- och detaljsidan till servern, kan du öppna huvudsidan i en webbläsare. När du klickar på en detaljlänk på huvudsidan, visas detaljsidan med mer information om den markerade posten.

Söka efter en viss post och visa den på en sida (ASP)

Du kan lägga till ett serverbeteende som söker efter en viss post i en postmängd så att du kan visa postens data på sidan. Serverfunktionen är bara tillgänglig när du använder ASP-servermodellen.

 1. Skapa en sida som uppfyller följande krav:
 2. Lägg till serverbeteendet för att söka efter posten som anges av URL-parametern genom att klicka på plustecknet (+) på panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välja Postmängdsväxling > Flytta till specifik post.
 3. På snabbmenyn Flytta till post i markerar du den postmängd som du definierat för den här sidan.
 4. På snabbmenyn Där kolumn markerar du den kolumn som innehåller värdet som skickats från den andra sidan.

  Om den andra sidan till exempel skickar ett ID-nummer för en post, markerar du den kolumn som innehåller posternas ID-nummer.

 5. I rutan Matchar URL-parametrar anger du namnet på den URL-parameter som skickats från den andra sidan.

  Om den URL som den andra sidan använde för att öppna detaljsidan är id=43 anger du id i rutan Matchar URL-parametrar.

 6. Klicka på OK.

  Nästa gång sidan efterfrågas av en webbläsare, kommer serverfunktionen att läsa post-ID:t i den URL-parameter som skickas från den andra sidan och flytta till den angivna posten i postmängden.

Bygga huvud- och detaljsidor med en åtgärd

När du utvecklar webbprogram, kan du med hjälp av dataobjektet Huvudsiduppsättningen med detaljer, snabbt bygga huvud- och detaljsidor.

 1. Du skapar en tom sida genom att välja Arkiv > Ny > Tom sida, markera en dynamisk sida i listan Sidtyp och klicka på Skapa.

  Det här blir din huvudsida.

 2. Definiera en postmängd för sidan.

  Kontrollera att postuppsättningen inte bara innehåller de kolumner du behöver för huvudsidan, men också alla kolumner du kommer att behöva när du skapar detaljsidan. Ofta hämtas bara ett fåtal kolumner från databastabellen till huvudsidan, medan detaljsidan förses med mer detaljerad information, från fler kolumner i samma tabell.

 3. Öppna huvudsidan i designvy och välj Infoga > Dataobjekt > Huvudsiduppsättningen med detaljer.
 4. På snabbmenyn Postmängd kontrollerar du att den postmängden som innehåller de poster du vill visa på huvudsidan är markerad.
 5. I området Fält på huvudsidan markerar du de postmängdskolumner som du vill visa på huvudsidan.

  Som standard är alla kolumner i postmängden markerade. Om postmängden innehåller en unik nyckelkolumn, till exempel recordID, markerar du den och klickar på minusknappen (-) så att den inte visas på sidan.

 6. Vill du ändra ordningen som kolumnerna visas i på huvudsidan, markerar du en kolumn i listan och klickar på upp- eller nedpilen.

  Postmängdskolumnerna på huvudsidan ordnas vågrätt i en tabell. Klickar du på uppilen flyttas kolumnen till vänster, klickar du på nedpilen flyttas kolumnen till höger.

 7. På snabbmenyn Länka till detalj från markerar du den kolumn i postmängden som kommer att visa ett värde som dessutom kommer att fungera som länk till detaljsidan.

  Om du till exempel vill att produktnamnen på huvudsidan ska fungera som länk till detaljsidan, markerar du den postmängdskolumn som innehåller produktnamnen.

 8. På snabbmenyn Överför unik nyckel markerar du den kolumn i postmängden som innehåller värden som identifierar posterna.

  Oftast används kolumnen med posternas ID-nummer. Det här värdet skickas till detaljsidan så att den post som valts av användaren kan identifieras.

 9. Avmarkera alternativet Numerisk om den unika kolumnen inte är numerisk.
  Obs!

  Det här alternativet är som standard markerat; det visas inte för alla servermodeller.

 10. Ange hur många poster som ska visas på huvudsidan.
 11. I textrutan Detaljsidans namn klickar du på Bläddra och söker reda på filen med detaljsidan som du har skapat, eller anger ett namn och låter dataobjektet skapa en sida åt dig.
 12. I området Fält på detaljsidan markerar du de kolumner som du vill visa på detaljsidan.

  Som standard är alla kolumner i huvudsidans postmängd markerade. Om postmängden innehåller en unik nyckelkolumn, till exempel recordID, markerar du den och klickar på minusknappen (-) så att den inte visas på detaljsidan.

 13. Vill du ändra ordningen som kolumnerna visas i på detaljsidan, markerar du en kolumn i listan och klickar på upp- eller nedpilen.

  Postmängdskolumnerna på detaljsidan ordnas lodrätt i en tabell. Klickar du på uppilen flyttar du kolumnen uppåt, klickar du på nedpilen flyttar du kolumnen nedåt.

 14. Klicka på OK.

  Dataobjektet skapar en detaljsida (om du inte redan har skapat någon sådan) och lägger till dynamiskt innehåll och serverfunktioner på både huvud- och detaljsidan.

 15. Anpassa huvud- och detaljsidans layout, så att de ser ut som du vill ha dem.

  Med hjälp av verktygen för siddesign i Dreamweaver kan du helt och hållet anpassa de olika sidornas layout. Du kan också ändra serverfunktionerna genom att dubbelklicka på dem i panelen Serverfunktioner.

  När du har skapat huvudsidan och detaljsidan med hjälp av dataobjektet, kan du anpassa de olika byggblocken som infogas på sidorna av dataobjektet från panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto