Läs det här avsnittet när du vill lära dig hur du skapar biblioteksposter i Dreamweaver och infogar och redigerar biblioteksposter i dokument.

Ett bibliotek är en särskild Dreamweaver-fil som innehåller en samling enskilda resurser eller kopior av resurser som du kan placera på dina webbsidor. Resurserna i ett bibliotek kallas biblioteksposter. Objekt som du kan lagra i bibliotek är bland annat bilder, tabeller, ljud och filer som skapas med Adobe Flash. Du kan automatiskt uppdatera alla sidor som använder en bibliotekspost när du redigerar posten.

Anta t.ex. att du skapar en stor webbplats för ett företag som vill att en slogan ska visas på varje sida. Du kan skapa en bibliotekspost som innehåller denna slogan och använda den biblioteksposten på varje sida. Om denna slogan ändras kan du ändra biblioteksposten och automatiskt uppdatera varje sida där den används.

Dreamweaver sparar biblioteksposter i mappen Bibliotek i den lokala rotmappen för varje plats. Varje plats har sitt eget bibliotek.

Du kan skapa en bibliotekspost från ett valfritt element i body-avsnittet i ett dokument, till exempel text, tabeller, formulär, Java-miniprogram, plugin-program, ActiveX-element, navigeringsfält och bilder.

För länkade poster som t.ex. bilder sparar biblioteket endast en referens till posten. Den ursprungliga filen måste ligga kvar på den angivna platsen för att biblioteksposten ska fungera ordentligt.

Det kan dock fortfarande vara bra att spara en bild i en bibliotekspost. Du kan till exempel lagra en fullständig img-tagg i en bibliotekspost, så att du enkelt kan ändra bildens alt-text eller src-attribut för hela webbplatsen. (Men använd inte den här tekniken för att ändra en bilds width- och height-attribut, såvida du inte även ändrar bildens storlek med en bildredigerare.)

Obs!

Om biblioteksposten innehåller länkar kanske inte länkarna fungerar på den nya platsen. Bilder i en bibliotekspost kopieras inte heller till den nya platsen.

När du använder en bibliotekspost infogar Dreamweaver en länk till den, istället för själva posten, på webbsidan. Med andra ord infogar Dreamweaver en kopia av HTML-källkoden för den posten i dokumentet och lägger till en HTML-kommentar som innehåller en referens till den ursprungliga, externa posten. Det är denna externa referens som gör det möjligt att uppdatera automatiskt.

När du skapar en bibliotekspost som innehåller ett element med ett kopplat Dreamweaver-beteende, kopierar Dreamweaver elementet och dess händelsehanterare (det attribut som anger vilken händelse som utlöser åtgärden, exempelvis onClick, onLoad eller onMouseOver, och vilken åtgärd som ska anropas när händelsen inträffar) till bibliotekspostfilen. Dreamweaver kopierar inte de associerade JavaScript-funktionerna till biblioteksposten. Om du i stället infogar biblioteksposten i ett dokument, infogar Dreamweaver automatiskt rätt JavaScript-funktioner i dokumentets head-avsnitt (om de inte finns där redan).

Obs!

Om du kodar JavaScript-funktioner manuellt (d.v.s. om du skapar dem utan att använda Dreamweaver-beteenden) kan du göra dem till en del av en bibliotekspost om du använder beteendet Anropa JavaScript för att köra koden. Om du inte använder ett Dreamweaver-beteende för att köra koden sparas inte koden som en del av biblioteksposten.

Det finns särskilda krav för att redigera beteenden i biblioteksposter. Biblioteksposter får inte innehålla formatmallar, eftersom koden för sådana element är en del av head-avsnittet.

Skapa en bibliotekspost baserat på en markering

 1. I dokumentfönstret växlar du till designvyn och markerar en del av ett dokument som du vill spara som en bibliotekspost.

 2. Välj Verktyg > Bibliotek > Lägg till objekt i bibliotek.

 3. Skriv in ett namn för den nya biblioteksposten och tryck sedan på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

  Dreamweaver sparar varje bibliotekspost som en separat fil (med filtillägget .lbi) i mappen Bibliotek i platsens lokala rotmapp.

Skapa en tom bibliotekspost

 1. Se till att inget är markerat i dokumentfönstret.

  Om något är markerat kommer det att placeras i den nya biblioteksposten.

 2. Välj kategorin Bibliotek i resurspanelen.

 3. Klicka på knappen Ny bibliotekspost längst ned i panelen.

 4. Medan posten är markerad anger du ett namn för den och trycker sedan på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).

Infoga en bibliotekspost i ett dokument

När du lägger till en bibliotekspost på en sida infogas det faktiska innehållet i ett dokument tillsammans med en referens till biblioteksposten.

 1. Placera insättningspunkten i dokumentfönstret.
 2. Välj kategorin Bibliotek i resurspanelen.

 3. Gör något av följande:
  • Dra en bibliotekspost från resurspanelen till dokumentfönstret.

  Obs!

  Om du vill infoga innehållet i en bibliotekspost utan att inkludera en referens till posten i dokumentet trycker du på Kontroll (Windows) eller Alternativ (Macintosh) medan du drar posten från resurspanelen. Om du infogar en post på det här sättet kan du redigera posten i dokumentet, men dokumentet kommer inte att uppdateras när du uppdaterar sidor som använder den biblioteksposten.

  • Välj en bibliotekspost och klicka på Infoga.

Redigera biblioteksposter och uppdatera dokument

När du redigerar en bibliotekspost kan du uppdatera alla dokument som använder den posten. Om du väljer att inte göra en uppdatering kommer dokumenten att fortsätta vara kopplade till biblioteksposten. Du kan uppdatera dem senare.

Du kan byta namn på poster för att ta bort deras anknytning till dokument eller mallar, ta bort poster från platsens bibliotek och återskapa en förlorad bibliotekspost.

Redigera en bibliotekspost

 1. Välj kategorin Bibliotek i resurspanelen.

 2. Markera en bibliotekspost.
 3. Klicka antingen på knappen Redigera eller dubbelklicka på biblioteksposten.

  Dreamweaver öppnar ett nytt fönster som påminner om dokumentfönstret för redigering av biblioteksposten. Den grå bakgrunden betyder att du redigerar en bibliotekspost istället för ett dokument.

 4. Gör ändringarna och spara dem.
 5. Ange om du vill uppdatera dokumenten på den lokala platsen som använder biblioteksposten. Välj Uppdatera för att uppdatera direkt. Om du väljer Uppdatera inte, uppdateras inte dokumenten förrän du väljer Verktyg > Bibliotek > Uppdatera aktuell sida eller Uppdatera sidor.

Uppdatera det aktuella dokumentet för att använda den aktuella versionen av alla biblioteksposter

 1. Välj Verktyg > Bibliotek > Uppdatera aktuell sida.

Uppdatera hela platsen eller alla dokument som använder en viss bibliotekspost

 1. Välj Verktyg > Bibliotek > Uppdatera sidor.

 2. Välj vad du vill uppdatera i snabbmenyn Sök i:
  • Om du vill uppdatera alla sidor på den markerade platsen för att använda den aktuella versionen av alla biblioteksposter väljer du Hela platsen och sedan platsens namn från den angränsande snabbmenyn.

  • Om du vill uppdatera alla sidor på den aktuella platsen som använder biblioteksposten väljer du Filer som använder och väljer sedan ett namn på en bibliotekspost i den angränsande snabbmenyn.

 3. Se till att biblioteksposterna är markerade i alternativet Uppdatera.

  Obs!

  Om du vill uppdatera mallarna samtidigt väljer du även Mallar.

 4. Klicka på Börja.

  Dreamweaver uppdaterar filerna. Om du valde alternativet Visa logg skapar Dreamweaver en rapport som visar om filerna uppdaterades samt övrig information.

Byta namn på en bibliotekspost

 1. Välj kategorin Bibliotek i resurspanelen.

 2. Markera biblioteksposten, pausa och klicka sedan igen. (Dubbelklicka inte. Om du dubbelklickar öppnas posten för redigering.)
 3. Ange ett nytt namn.
 4. Klicka någon annanstans eller tryck på Enter (Windows) eller Retur (Macintosh).
 5. Ange om du vill uppdatera dokument som använder posten genom att antingen välja Uppdatera eller Uppdatera inte.

Ta bort en bibliotekspost från ett bibliotek

När du tar bort en bibliotekspost tar Dreamweaver bort den från biblioteket utan att ändra innehållet i dokumenten som använder posten.

 1. Välj kategorin Bibliotek i resurspanelen.

 2. Markera biblioteksposten.
 3. Klicka antingen på knappen Ta bort eller tryck på tangenten Delete och bekräfta sedan att du vill ta bort posten.

  Obs!

  Om du tar bort en bibliotekspost kan du inte använda Ångra för att hämta den. Du kan dock återskapa den.

Återskapa en förlorad eller borttagen bibliotekspost

 1. Markera en förekomst av posten i ett av dina dokument.
 2. Klicka på knappen Återskapa i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).

Anpassa markering av biblioteksposter

Du kan anpassa markeringsfärgen för biblioteksposter och visa eller dölja markeringen genom att ange markeringsinställningar.

Ändra markeringsfärgen för biblioteksposter

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj kategorin Markering från listan till vänster i dialogrutan Inställningar.
 3. Klicka på rutan Färg på biblioteksposter och välj sedan en markeringsfärg med hjälp av färgväljaren (eller ange det hexadecimala färgvärdet i textrutan).
 4. Välj Visa för att visa markeringsfärgen i dokumentfönstret.
 5. Klicka på OK.

Visa eller dölja markering i dokumentfönstret

 1. Om du vill visa markeringen väljer du Visa > Alternativ för designvyn > Visuella hjälpmedel >Osynliga element. Om du vill dölja markeringen avmarkerar du Osynliga element.

Redigera egenskaperna för en bibliotekspost

Du kan använda egenskapskontrollen för att öppna en bibliotekspost för redigering, koppla loss en markerad bibliotekspost från dess källfil eller skriva över en post med den bibliotekspost som är markerad.

 1. Markera en bibliotekspost i ett dokument.
 2. Välj ett av dessa alternativ i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper):

  Källa

  Visar filnamnet och platsen för källfilen för biblioteksposten. Du kan inte redigera den här informationen.

  Öppna

  Öppnar källfilen för biblioteksposten för redigering. Detta motsvarar att markera posten i resurspanelen och klicka på knappen Redigera.

  Koppla loss från original

  Bryter kopplingen mellan den markerade biblioteksposten och dess källfil. Du kan redigera den frånkopplade posten i dokumentet, men den är inte längre en bibliotekspost och uppdateras inte när du ändrar originalet.

  Återskapa

  Skriver över den ursprungliga biblioteksposten med den aktuella markeringen. Använd det här alternativet för att återskapa biblioteksposter om den ursprungliga biblioteksposten saknas eller har tagits bort av misstag.

Göra biblioteksposter redigerbara i ett dokument

Om du har lagt till en bibliotekspost i dokumentet och vill redigera posten särskilt för den sidan måste du bryta kopplingen mellan posten i dokumentet och biblioteket. När du har gjort en förekomst av en bibliotekspost ändringsbar kommer den förekomsten inte att uppdateras när biblioteksposten ändras.

 1. Markera en bibliotekspost i det aktuella dokumentet.
 2. Klicka på Koppla loss från original i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).

Redigera ett beteende i en bibliotekspost

Om du vill redigera ett beteende i en bibliotekspost måste du först infoga posten i ett dokument och sedan göra posten ändringsbar i det dokumentet. När du har gjort ändringarna kan du återskapa biblioteksposten och ersätta posten i biblioteket med den redigerade posten från dokumentet.

 1. Öppna ett dokument som innehåller biblioteksposten.

  Kom ihåg namnet på biblioteksposten samt de exakta taggar som den innehåller. Du behöver den här informationen senare.

 2. Markera biblioteksposten och klicka sedan på Koppla loss från original i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. Markera elementet som har beteendet kopplat till sig.
 4. Dubbelklicka på åtgärden som du vill ändra i beteendepanelen (Fönster > Beteenden).
 5. I dialogrutan som visas gör du ändringarna och klickar sedan på OK.
 6. Välj kategorin Bibliotek i resurspanelen.

 7. Registrera det exakta namnet och skiftläget för den ursprungliga biblioteksposten, markera den och klicka sedan på Ta bort.
 8. Välj alla element som utgör biblioteksposten i dokumentfönstret.

  Se till att du väljer exakt samma element som fanns i den ursprungliga biblioteksposten.

 9. Klicka på knappen Ny bibliotekspost på resurspanelen och ge den nya posten samma namn som den post som du tog bort, med samma stavning och skiftläge.

 10. Om du vill uppdatera biblioteksposten i andra dokument på platsen väljer du Verktyg > Bibliotek > Uppdatera sidor.

 11. Välj Filer som använder i snabbmenyn Sök i.
 12. Välj namnet på biblioteksposten som du nyss skapade i den angränsande snabbmenyn.
 13. Kontrollera att du har markerat Biblioteksposter i alternativet Uppdatera och klicka sedan på Börja.
 14. När uppdateringarna är klara klickar du på Stäng.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy