Utforma dynamiska sidor

Utforma dynamiska sidor i Dreamweaver.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Förutsättningar för att skapa dynamiska webbplatser

Innan du kan börja skapa dynamiska webbsidor måste du göra en del förberedelser, bland annat konfigurera en webbprogramserver och ansluta till en databas för Coldfusion-, ASP- och PHP-program. Adobe Dreamweaver hanterar databasanslutningar på olika sätt beroende på vilken serverteknik som används.

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Dreamweaver och dynamisk siddesign

Följ de här allmänna stegen om du vill utforma och skapa en dynamisk webbplats.

 1. Utforma sidan.

  Ett viktigt steg vid utformningen av alla webbplatser, såväl statiska som dynamiska, är sidans visuella design. När du lägger till dynamiska element på en webbsida blir sidans design avgörande för hur användbar den blir. Du bör noggrant överväga hur användare kommer att interagera med både enskilda sidor och webbplatsen som en helhet.

  En vanlig metod att införliva dynamiskt innehåll i en webbsida är att skapa en tabell för att visa innehållet, och importera dynamiskt innehåll till en eller flera av tabellcellerna. Med den här metoden kan du presentera olika typer av information i ett strukturerat format.

 2. Skapa en källa med dynamiskt innehåll.

  Dynamiska webbplatser kräver en innehållskälla att extrahera data från innan de visas på en webbsida. Innan du kan använda innehållskällor på en webbsida måste du göra följande:

  • Skapa en anslutning till källan med dynamiskt innehåll (till exempel en databas) och programservern som bearbetar sidan. Skapa datakällan genom att använda panelen Bindningar. Därefter kan du välja och infoga datakällan på sidan.

  • Ange vilken information i databasen som du vill visa, eller vilka variabler som du vill ta med på sidan, genom att skapa en postmängd. Innan du lägger till frågan i panelen Bindningar kan du dessutom testa frågan från dialogrutan Postmängd, och om så krävs justera den.

  • Markera och infoga element med dynamiskt innehåll på den markerade sidan.

 3. Lägga till dynamiskt innehåll på en webbsida.

  När du har definierat en postmängd eller en annan datakälla och lagt till den på panelen Bindningar, kan du infoga det dynamiska innehållet som postmängden representerar på sidan. Med hjälp av det menydrivna gränssnittet i Dreamweaver är det inte svårare att lägga till element med dynamiskt innehåll än att först välja en källa med dynamiskt innehåll i panelen Bindningar och sedan infoga den i ett text-, bild- eller formulärobjekt på sidan.

  När du lägger till ett element med dynamiskt innehåll eller någon annan serverfunktion på en sida, infogar Dreamweaver ett serverskript i sidans källkod. Skriptet instruerar servern att hämta data från den angivna datakällan och visa dem på webbsidan. Gör något av följande om du vill placera dynamiskt innehåll på en webbsida:

  • Placera innehållet vid insättningspunkten i kodvyn eller designvyn.

  • Byta ut en textsträng eller en annan platshållare.

   Infoga det i ett HTML-attribut. Dynamiskt innehåll kan till exempel definiera src-attributet för en bild eller värdeattributet för ett formulärfält.

 4. Lägga till serverfunktioner på en sida.

  Utöver dynamiskt innehåll kan du med hjälp av serverfunktioner lägga till komplex programlogik på webbsidor. Serverfunktioner är fördefinierad serverkod som lägger till programlogik på webbsidor, och ger större interaktion och fler funktioner.

  Med serverfunktionerna i Dreamweaver kan du lägga till programlogik på en webbplats utan att behöva skriva koden själv. Serverfunktionerna i Dreamweaver stöder dokumenttyperna ColdFusion, ASP och PHP. Serverfunktioner har utformats och testats för att vara snabba, säkra och robusta. De inbygga serverfunktionerna stöder webbsidor på olika plattformar för alla webbläsare.

  Dreamweaver har ett gränssnitt där du kan peka och klicka, vilket gör det lika enkelt att lägga till dynamiskt innehåll och komplexa funktioner på en sida som att infoga text- och designelement. Följande serverfunktioner är tillgängliga:

  • Definiera en postmängd från en befintlig databas. Postmängden som du definierar lagras sedan i panelen Bindningar.

  • Visa flera poster på en enda sida. Du markerar antingen en hel tabell eller enskilda celler eller rader med dynamiskt innehåll och anger sedan hur många poster som ska visas på varje sidvy.

  • Skapa och infoga en dynamisk tabell på en sida och koppla tabellen till en postmängd. Sedan kan du ändra både tabellens utseende och den upprepade regionen med egenskapskontrollen eller serverfunktionen Upprepa region.

  • Infoga ett dynamiskt textobjekt på en sida. Textobjektet som du infogar är ett objekt från en fördefinierad postmängd som du kan tillämpa vilket som helst av dataformaten på.

  • Skapa navigerings- och statuskontroller, huvud-/detaljsidor och formulär för att uppdatera information i en databas.

  • Visa mer än en post från en databaspost.

  • Skapa navigeringslänkar för postmängder som gör att användarna kan visa föregående eller nästa post från en databaspost.

  • Lägga till en posträknare så att användarna kan hålla reda på hur många poster som returnerades, och var de finns i det returnerade resultatet.

  Du kan också utöka serverfunktioner i Dreamweaver genom att skriva egna eller genom att installera serverfunktioner som har skapats av tredje part.

 5. Testa att felsöka sidan.

  Innan du gör en dynamisk sida eller en hel webbplats tillgänglig på nätet bör du att den fungerar. Du bör också tänka på hur personer med funktionshinder påverkas av utformningen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto