Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver

Skapa upprepande regioner och upprepande tabeller och konfigurera tabellegenskaper i Dreamweaver för att styra din sidlayout.

En upprepad region är ett avsnitt i en mall som kan mångfaldigas flera gånger på en mallbaserad sida. Vanligtvis används upprepade regioner med tabeller, men du kan definiera en upprepad region för andra sidelement.

Med upprepade regioner kan du styra sidlayouten genom att upprepa vissa upprepade objekt, t.ex. ett katalogobjekt och en beskrivningslayout eller en rad data som t.ex. en lista med objekt.

Det finns två mallobjekt för upprepade regioner som du kan använda: upprepad region och upprepad tabell.

Skapa en upprepad region i en mall

Med upprepade regioner kan mallanvändare mångfaldiga en angiven region i en mall så ofta som önskas. En upprepad region behöver inte vara ett redigerbart område.

Om du vill göra innehåll i en upprepad region redigerbart (för att t.ex. låta en användare skriva in text i en tabellcell i ett mallbaserat dokument) måste du infoga ett redigerbart område i den upprepade regionen.

 1. Gör något av följande i dokumentfönstret:
  • Markera texten eller innehållet som du vill ange som en upprepad region.

  • Placera markören i dokumentet där du vill infoga den upprepade regionen.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Upprepande region.

  • Välj Upprepande region i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Ange ett unikt namn på mallområdet i rutan Namn. (Du kan inte använda samma namn på mer än en upprepad region i en mall.)
  Obs!

  När du namnger en region ska du inte använda specialtecken.

 4. Klicka på OK.

Infoga en upprepande tabell

Du kan använda en separat tabell för att skapa en ändringsbar region (i tabellformat) med upprepande rader. Du kan ange tabellattribut och ange vilka tabellceller som är redigerbara.

 1. I dokumentfönstret placerar du insättningspunkten i dokumentet där du vill infoga den upprepande tabellen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Infoga > Mall > Upprepande tabell.

  • Välj Upprepande tabell i kategorin Mallar på panelen Infoga.

 3. Ange följande alternativ och klicka på OK.

  Rader

  Anger antalet rader som tabellen har.

  Kolumner

  Anger antalet kolumner som tabellen har.

  Cellfyllnad

  Anger antalet pixlar mellan cellens innehåll och cellgränserna.

  Cellmellanrum

  Anger antalet pixlar mellan angränsande tabellceller.

  Obs!

  Om du inte uttryckligen anger värden för cellfyllnad och cellmellanrum visar de flesta webbläsare tabellen med cellfyllnad som har värdet 1 och cellmellanrum med värdet 2. Om du vill att webbläsarna ska visa tabellen utan fyllnad och mellanrum anger du värdet 0 för Cellfyllnad och Cellmellanrum.

  Bredd

  Anger tabellens bredd i pixlar eller som en procentandel av webbläsarfönstrets bredd.

  Kant

  Anger bredden på tabellens kanter i pixlar.

  Obs!

  Om du inte uttryckligen anger ett värde på kanten visar de flesta webbläsare tabellen med en kant som har värdet 1. Om du vill att webbläsarna ska visa tabellen utan kanter anger du värdet 0 för Kant.

  Om du vill visa cell- och tabellgränser när kanten har värdet 0 väljer du Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel. Det här alternativet är endast tillgängligt i designvyn.

  Upprepade rader i tabellen

  Anger vilka rader i tabellen som är inkluderade i den upprepade regionen.

  Startrad

  Anger radnumret som angivits som den första raden som ska inkluderas i den upprepade regionen.

  Slutrad

  Anger radnumret som angivits som den sista raden som ska inkluderas i den upprepade regionen.

  Regionnamn

  Gör att du kan ange ett unikt namn för den upprepade regionen.

  Skapa upprepande tabeller
  Skapa upprepande tabeller

Ange omväxlande bakgrundsfärger i en upprepande tabell

När du har infogat en upprepande tabell i en mall kan du anpassa den genom att växla bakgrundsfärgen i tabellraderna.

 1. I dokumentfönstret väljer du en rad i den upprepande tabellen.
 2. Klicka på knappen Visa kod eller Visa kod och design i verktygsfältet Dokument så att du kan komma åt koden för den markerade tabellraden.
 3. I kodvyn redigerar du <tr>-taggen så att den inkluderar följande kod:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  Du kan ersätta de hexadecimala värdena #FFFFFF och #CCCCCC med andra färgval.

 4. Spara mallen.

  Följande är ett kodexempel på en tabell som inkluderar omväxlande bakgrundsfärger i tabellen:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto