Hämta och skicka filer till och från servern

Hämta och skicka filer till och från servern och hantera filöverföringar med hjälp av Dreamweaver.

Om du arbetar i en samarbetsmiljö, använder du systemet för in- och utcheckning för att överföra filer mellan lokala platser och fjärrplatser. Om du däremot arbetar ensam på fjärrplatsen, kan du använda kommandona Hämta och Skicka för att överföra filer utan att checka in eller ut dem.

Mer information om att checka in och ut filer finns i Checka in och checka ut filer.

När du överför ett dokument mellan en lokal mapp och en fjärrmapp med hjälp av filpanelen, kan du välja att överföra dokumentets beroende filer. Beroende filer är bilder, externa formatmallar och andra filer som refereras till i dokumentet och som en webbläsare läser in samtidigt med dokumentet.

Obs!

Du bör oftast hämta beroende filer när en ny fil checkas ut, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på den lokala disken behöver de inte hämtas igen. Detta gäller också när du överför och checkar in filer. Det är inte nödvändigt om aktuella kopior redan finns på fjärrplatsen.

Biblioteksposter behandlas som beroende filer.

En del servrar rapporterar fel när bibliotek skickas. Du kan emellertid svepa in de här filerna för att förhindra att de överförs.

Om filöverföringar i bakgrunden

Du kan utföra andra, icke-serverrelaterade, aktiviteter samtidigt som du hämtar eller skickar filer. Filöverföring i bakgrunden fungerar för alla överföringsprotokoll som stöds av Dreamweaver: FTP, SFTP, LAN, WebDAV och RDS.

Icke-serverrelaterade aktiviteter omfattar bland annat vanliga åtgärder som att skriva, redigera externa formatmallar, generera rapporter för hela platser och skapa nya platser.

Följande serverrelaterade aktiviteter går inte att utföra i Dreamweaver under en pågående filöverföring:

 • Skicka/hämta/checka in/checka ut filer

 • Ångra utcheckning

 • Skapa en databasanslutning

 • Binda dynamiska data

 • Förhandsvisa data i Live-vyn

 • Infoga en webbtjänst

 • Ta bort fjärrfiler eller fjärrmappar

 • Förhandsvisa i en webbläsare på en testserver

 • Spara en fil på en fjärrserver

 • Infoga en bild från en fjärrserver

 • Öppna en fil från en fjärrserver

 • Skicka filer automatiskt vid Spara

 • Dra filer till fjärrplatsen

 • Klippa ut, kopiera eller klistra in filer på fjärrplatsen

 • Uppdatera fjärrvyn

Dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden öppnas som standard under filöverföringar. Du kan minimera dialogrutan genom att klicka på knappen Minimera i det övre högra hörnet. Om du stänger dialogrutan under filöverföringar avbryts åtgärden.

Hämta filer från en fjärrserver

Du kan kopiera filer från fjärrplatsen till den lokala platsen på något av följande sätt:

Dreamweaver skapar en logg över filaktiviteten under överföringen. Du kan visa och spara loggen.

Obs!

Du kan inte inaktivera filöverföringen i bakgrunden. Om du har detaljloggen öppen i dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden kan du stänga den för att förbättra prestandan.

Dreamweaver registrerar även all FTP-filöverföringsaktivitet. Om ett fel inträffar när du överför en fil via FTP, kan du identifiera problemet med hjälp av platsens FTP-logg.

Hämta filer från en fjärrserver med hjälp av filpanelen

 1. Markera de filer du vill hämta i filpanelen (Fönster > Filer).

  Vanligtvis markerar du de här filerna i fjärrvyn, men du kan också markera motsvarande filer i den lokala vyn om du vill. Om fjärrvyn är aktiv kopierar Dreamweaver de markerade filerna till den lokala platsen. Om den lokala vyn är aktiv kopierar Dreamweaver fjärrversionerna av de markerade lokala filerna till den lokala platsen.

  Obs!

  Om du endast vill hämta de filer för vilka fjärrversionen har ändrats senare än den lokala versionen, använder du alternativet Synkronisera.

 2. Hämta filen genom att göra något av följande:
  • Klicka på knappen Hämta i filpanelens verktygsfält.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på filen i filpanelen och välj sedan Hämta på snabbmenyn.

 3. Klicka på Ja i dialogrutan Beroende filer om du vill hämta beroende filer. Om du redan har lokala kopior av beroende filer klickar du på Nej. Standardläget är att inte hämta beroende filer. Du kan ange det här alternativet vid Redigera > Inställningar > Plats.

  Dreamweaver hämtar de markerade filerna enligt följande:

  • Om du använder systemet för in-/utcheckning och hämtar en fil, skapas en lokal kopia av filen med skrivskydd. Filen är fortfarande tillgänglig på fjärrplatsen eller testservern så att andra användare kan checka ut den.

  • Om du inte använder systemet för in-/utcheckning överförs en kopia med behörighet för att både läsa och skriva när du hämtar filen.

  Obs!

  Om du arbetar i en samarbetsmiljö – dvs. om andra arbetar med samma filer – bör du inte inaktivera Aktivera in- och utcheckning av filer. Om andra använder systemet för in-/utcheckning på platsen, bör du också använda det systemet.

  Om du vill stanna filöverföringen klickar du på Avbryt i dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden.  

Hämta filer från en fjärrserver med hjälp av dokumentfönstret

 1. Se till att dokumentet är aktivt i dokumentfönstret.
 2. Hämta filen genom att göra något av följande:
  • Välj Plats > Hämta.

  • Klicka på filhanteringsikonen i dokumentfönstrets verktygsfält och välj sedan Hämta på menyn.

  Obs!

  Om den aktuella filen inte är en del av den aktiva platsen på filpanelen, försöker Dreamweaver avgöra vilken lokalt definierad plats den aktuella filen tillhör. Om den aktuella filen endast tillhör en lokal plats öppnar Dreamweaver denna plats och utför sedan åtgärden Hämta.

Visa FTP-loggen

 1. Klicka på Alternativ-menyn i det övre högra hörnet på filpanelen.
 2. Välj Visa > platsens FTP-logg.
Obs!

På den utökade filpanelen kan du klicka på knappen FTP-logg om du vill visa loggen.

Skicka filer till en fjärrserver

Du kan skicka filer från den lokala platsen till fjärrplatsen, oftast utan att ändra filens utcheckningsstatus.

Det finns två vanliga situationer då du använder kommandot Skicka i stället för Checka in:

 • Du arbetar inte i en samarbetsmiljö och du använder inte systemet för in-/utcheckning.
 • Du vill skicka den aktuella versionen av filen på servern, men du tänker fortsätta redigera den.
Obs!

Om du skickar en fil som inte tidigare fanns på fjärrplatsen och du använder systemet för in-/utcheckning, kopieras filen till fjärrplatsen och checkas sedan ut till dig så att du kan fortsätta redigera den.

Du kan använda filpanelen eller dokumentfönstret för att skicka filer. Dreamweaver skapar en logg över filaktiviteten under överföringen. Du kan visa och spara loggen.

Obs!

Du kan inte inaktivera filöverföringen i bakgrunden. Om du har detaljloggen öppen i dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden kan du stänga den för att förbättra prestandan.  

Dreamweaver registrerar även all FTP-filöverföringsaktivitet. Om ett fel inträffar när du överför en fil via FTP, kan du identifiera problemet med hjälp av platsens FTP-logg.

En självstudiekurs om hur du skickar filer till en fjärrserver finns på www.adobe.com/go/vid0163_se.

En självstudiekurs om att felsöka publiceringsproblem finns på www.adobe.com/go/vid0164_se.

Skicka filer till en fjärrserver eller testserver med hjälp av filpanelen

 1. Markera de filer som ska överföras i filpanelen (Fönster > Filer).

  Vanligtvis markerar du de här filerna i den lokala vyn, men du kan också markera motsvarande filer i fjärrvyn om du vill.

  Obs!

  Du kan endast skicka de filer vars lokala version är senare än fjärrversionen.

 2. Skicka filen till fjärrservern genom att göra något av följande:
  • Klicka på knappen Skicka i filpanelens verktygsfält.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Macintosh) på filen i filpanelen och välj sedan Skicka på snabbmenyn.

 3. Om filen inte har sparats visas en dialogruta (om du har gjort denna inställning under kategorin Plats i dialogrutan Inställningar) där du kan spara filen innan du skickar den till fjärrservern. Klicka på Ja om du vill spara filen eller på Nej om du vill skicka den tidigare sparade versionen till fjärrservern.
  Obs!

  Om du inte sparar filen kommer de ändringar du har gjort sedan du senast sparade filen inte att skickas till fjärrservern. Filen är emellertid fortfarande öppen, så om du vill kan du fortfarande spara ändringarna efter att du har skickat filen.

 4. Klicka på Ja om du vill överföra beroende filer ihop med de markerade filerna eller klicka på Nej om du inte vill överföra beroende filer. Standardläget är att inte överföra beroende filer. Du kan ange det här alternativet vid Redigera > Inställningar > Plats.
  Obs!

  Du bör oftast överföra beroende filer när en ny fil checkas in, men om de senaste versionerna av de beroende filerna redan finns på fjärrservern behöver de inte överföras igen.

  Om du vill stanna filöverföringen klickar du på Avbryt i dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden.

Skicka filer till en fjärrserver med hjälp av dokumentfönstret

 1. Se till att dokumentet är aktivt i dokumentfönstret.
 2. Skicka filen genom att göra något av följande:
  • Välj Plats > Skicka.

  • Klicka på filhanteringsikonen i dokumentfönstrets verktygsfält och välj sedan Skicka på menyn.

  Obs!

  Om den aktuella filen inte är en del av den aktiva platsen på filpanelen, försöker Dreamweaver avgöra vilken lokalt definierad plats den aktuella filen tillhör. Om den aktuella filen endast tillhör en lokal plats öppnar Dreamweaver denna plats och utför sedan åtgärden Skicka.

Visa FTP-loggen

 1. Klicka på Alternativ-menyn i det övre högra hörnet på filpanelen.
 2. Välj Visa > platsens FTP-logg.
Obs!

På den utökade filpanelen kan du klicka på knappen FTP-logg om du vill visa loggen.

Hantera filöverföringar

Du kan visa status för filöverföringsåtgärder samt en lista över överförda filer och resultat för respektive fil (om överföringen lyckades, hoppades över eller misslyckades). Du kan också spara en logg över filaktiviteten.

Obs!

Dreamweaver ger dig möjlighet att utföra andra icke-serverrelaterade aktiviteter samtidigt som du överför filer till eller från en server.

Avbryta en filöverföring

 1. Klicka på knappen Avbryt i dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden. Om dialogrutan inte visas klickar du på knappen Filaktivitet längst ned på filpanelen.

Visa dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden under överföringar

Klicka på knappen Filaktivitet eller Logg längst ned på filpanelen.

Visa detaljerad information om den senaste filöverföringen

 1. Klicka på knappen Logg längst ned i filpanelen för att öppna dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden.
 2. Klicka på utökningspilen Detaljer.

Spara en logg över den senaste filöverföringen

 1. Klicka på knappen Logg längst ned i filpanelen för att öppna dialogrutan Filaktivitet i bakgrunden.
 2. Klicka på knappen Spara logg och spara informationen som en textfil.

  Du kan granska filaktiviteten genom att öppna loggfilen i Dreamweaver eller en valfri textredigerare.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto