Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Visa paneler för utveckling av webbprogram

Välj kategorin Data på snabbmenyn Kategori på panelen Infoga om du vill visa en uppsättning knappar som du kan lägga till dynamiskt innehåll och serverfunktioner med på sidan.

Knapparnas antal och typ varierar beroende på vilken dokumenttyp som har öppnats i dokumentfönstret. Rör musen över en ikon om du vill visa ett verktygstips som beskriver vad knappen gör.

Med knapparna på panelen Infoga kan du lägga till följande objekt på sidan:

 • Postmängder

 • Dynamisk text och dynamiska tabeller

 • Navigeringsfält för poster

  Om du vill växla till kodvyn (Visa > Kod) kanske flera paneler visas i sina egna kategorier på panelen Infoga, så att du kan infoga kod på sidan. Om du till exempel visar en ColdFusion-sida i kodvyn blir en CFML-panel tillgänglig i CFML-kategorin på panelen Infoga.

  Du kan skapa dynamiska sidor med hjälp av flera paneler:

   

  • Välj panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) om du vill definiera källor med dynamiskt innehåll för sidan och sedan lägga till innehållet på sidan.

  • Välj panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) om du vill lägga till serverlogik på de dynamiska sidorna.

  • Välj panelen Databaser (Fönster > Databaser) om du vill leta i databaser eller skapa databasanslutningar.

  • Välj panelen Komponenter (Fönster > Komponenter) om du vill granska, lägga till eller ändra kod för ColdFusion-komponenter.

Obs!

Panelen Komponenter är endast aktiverad om du öppnar en ColdFusion-sida.  

En serverfunktion är en uppsättning med instruktioner som infogas i en dynamisk sida när den utformas, och som körs på servern under körningen.

En självstudiekurs av hur du ställer in arbetsytan för utveckling finns på www.adobe.com/go/vid0144_se.

Visa databasen i Dreamweaver

När du har anslutit till databasen kan du visa dess struktur och data i Dreamweaver.

 1. Öppna panelen Databaser (Fönster > Databaser).

  I panelen Databaser visas alla databaser som du har skapat anslutningar till. Om du utvecklar en ColdFusion-webbplats, visar panelen alla databaser med definierade datakällor i ColdFusion Administrator.

  Obs!

  Dreamweaver söker på den ColdFusion-server som du har definierat för den aktuella platsen.

  Om ingen databas visas i panelen, måste du skapa en databasanslutning.

 2. Om du vill visa tabellerna, de lagrade procedurerna och vyerna i databasen, klickar du på plustecknet (+) bredvid en anslutning i listan.
 3. Om du vill visa kolumnerna i tabellen klickar du på ett tabellnamn.

  Kolumnikonerna återspeglar datatypen och anger tabellens primärnyckel.

 4. Om du vill visa tabelldata, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Macintosh) du på tabellnamnet i listan och väljer Visa data på snabbmenyn.

Förhandsgranska dynamiska sidor i en webbläsare

Webbutvecklare felsöker ofta sina sidor genom att kontrollera dem i en webbläsare. Du kan snabbt visa dynamiska sidor i en webbläsare utan att först skicka dem till en server (tryck på F12).

Om du vill förhandsvisa dynamiska sidor, måste du fylla i kategorin Testserver i dialogrutan Platsdefinition.

Du kan ange att Dreamweaver ska använda temporära filer istället för de ursprungliga filerna. Med det här alternativet kör Dreamweaver en temporär kopia av sidan på en webbserver innan den visas i din webbläsare. (Dreamweaver tar sedan bort temporärfilen bort från servern.) Om du vill ange det här alternativet, väljer du Redigera > Inställningar > Förhandsvisning i webbläsaren.

Alternativet Förhandsvisning i webbläsaren hämtar inte relaterade sidor, som resultat- eller detaljsidor, beroende filer som bildfiler eller SSI-filer (server-side includes). Om du vill hämta en fil som saknas, öppnar du panelen Plats genom att klicka på Fönster > Plats, markerar filen under Lokal mapp och kopierar sedan filen till webbservermappen genom att klicka på den blå uppilen i verktygsfältet.

Begränsa databasinformationen som visas i Dreamweaver

Avancerade användare av stora databassystem, som Oracle, bör begränsa antalet databasobjekt som hämtas och visas av Dreamweaver i designläge. En Oracle-databas kan innehålla objekt som inte kan bearbetas av Dreamweaver i designläge. Du kan skapa ett schema i Oracle och använda det i Dreamweaver för att filtrera bort onödiga objekt.

Obs!

Du kan inte skapa ett schema eller en katalog i Microsoft Access.

Andra användare kan ha nytta av att mängden information som Dreamweaver hämtar i designläge begränsas. Vissa databaser innehåller dussintals eller till och med hundratals tabeller, och du kanske inte vill visa dem alla medan du arbetar. Ett schema eller en katalog kan begränsa antalet databasobjekt som hämtas i designläge.

Schemat eller katalogen måste skapas i databassystemet för att kunna tillämpas i Dreamweaver. Läs mer i dokumentationen till databassystemet eller kontakta systemadministratören.

Obs!

Du kan inte använda ett schema eller en katalog i Dreamweaver om du utvecklar ett ColdFusion-program eller använder Microsoft Access.

 1. Öppna en dynamisk sida i Dreamweaver och öppna sedan panelen Databaser (Fönster > Databaser).
  • Om databasanslutningen redan finns, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Macintosh) du på anslutningen i listan och väljer sedan Redigera anslutning på snabbmenyn.

  • Om anslutningen inte finns, klickar du på plusknappen (+) högst upp i panelen och skapar anslutningen.

 2. Klicka på Avancerat i anslutningsdialogrutan.
 3. Ange det schema eller den katalog som ska användas och klicka på OK.

Ställ in egenskapskontrollen för lagrade procedurer för ColdFusion och ASP-kommandon

Ändra den markerade lagrade proceduren. De tillgängliga alternativen varierar beroende på serverteknik.

 1. Redigera alternativen. När du väljer ett nytt alternativ i egenskapskontrollen uppdaterar Dreamweaver sidan.

Alternativ för Indatanamn

Den här egenskapskontrollen visas när Dreamweaver träffar på en okänd indatatyp. Vanligtvis händer det vid skrivfel eller andra typer av datainmatningsfel.

Om du ändrar fälttypen i egenskapskontrollen till ett värde som Dreamweaver känner igen, till exempel om du rättar stavfelet, uppdateras egenskapskontrollen och egenskaperna för den igenkända typen visas. Ange följande alternativ i egenskapskontrollen:

Indatanamn

Tilldelar ett namn till fältet. Den här rutan är obligatorisk och namnet måste vara unikt.

Typ

Anger fältets indatatyp. Innehållet i den här rutan återspeglar det indatatypvärde som visas för tillfället i HTML-källkoden.

Värde

Anger fältets värde.

Parametrar

Öppnar dialogrutan Parametrar, där du kan visa fältets aktuella attribut samt lägga till och ta bort attribut.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto