Lägg till dynamiskt innehåll på sidor

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar vissa av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om att lägga till dynamiskt innehåll

När du har definierat en eller flera källor med dynamiskt innehåll kan du använda källorna för att lägga till dynamiskt innehåll på sidan. Innehållskällor kan innehålla en kolumn i en postmängd, ett värde som har skickats av ett HTML-formulär, värdet i ett serverobjekt eller andra data.

I Dreamweaver kan du placera dynamiskt innehåll nästan var du vill på en webbsida eller i dess HTML-källkod. Du kan placera dynamiskt innehåll vid insättningspunkten, byta ut en textsträng eller infoga det som ett HTML-attribut. Dynamiskt innehåll kan till exempel definiera src-attributet för en bild eller value-attributet för ett formulärfält.

Du kan lägga till dynamiskt innehåll på en sida genom att välja en innehållskälla i panelen Bindningar. Dreamweaver infogar ett serverskript i sidans kod, och skriptet instruerar servern att överföra data från innehållskällan till sidans HTML-kod när sidan efterfrågas av en webbläsare.

Det finns ofta mer än ett sätt att göra ett sidelement dynamiskt. Om du till exempel vill göra en bild dynamisk kan du använda panelen Bindningar, egenskapskontrollen eller kommandot Bild på Infoga-menyn.

Som standard kan en HTML-sida bara visa en post åt gången. Om du vill visa de övriga posterna i postmängden kan du lägga till en länk för att förflytta dig genom posterna en åt gången. Du kan också skapa en upprepad region för att visas fler än en post på en sida.

Om dynamisk text

Dynamiskt text antar all textformatering som används på den befintliga texten eller insättningspunkten. Om till exempel ett CSS-format (Cascading Style Sheet) påverkar den markerade texten, påverkas även det dynamiska innehåll som ersätter texten. Du kan lägga till eller ändra textformatet på dynamiskt innehåll genom att använda något av textformateringsverktygen i Dreamweaver.

Du kan också använda ett dataformat på dynamiskt text. Om dina data till exempel består av datum kan du ange ett visst datumformat, till exempel 2000-04-17 för besökare från Sverige och 04/17/00 för besökare från USA.

Göra text dynamisk

Du kan byta ut befintlig text mot dynamisk text, och du kan placera dynamisk text vid en viss insättningspunkt på sidan.

Lägga till dynamisk text

 1. I designvyn markerar du text på sidan eller klickar där du vill lägga till dynamisk text.
 2. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) väljer du innehållskällan i listan. Om du väljer en postmängd anger du vilken kolumn i postmängden som du vill ha.

  Innehållskällan ska innehålla vanlig text (ASCII-text). Vanlig text inkluderar HTML. Om inget innehåll visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga innehållskällorna, klickar du på plusknappen (+) och definierar en ny innehållskälla.

 3. (Valfritt) Välj ett dataformat för texten.
 4. Klicka på Infoga, eller dra innehållskällan till sidan.

  En dynamisk innehållsplatshållare visas. (Om du markerade text på sidan, byts textmarkeringen ut mot platshållaren.) Platshållaren för postmängdinnehåll har syntaxen {Postmängdnamn.Kolumnnamn}, där Postmängd är namnet för postmängden och Kolumnnamn är namnet för den kolumn som du väljer i postmängden.

  Ibland förvrängs sidans layout i dokumentfönstret av längden på platshållarna för dynamisk text. Du löser problemet genom att använda tomma klammerparenteser som platshållare. Se nästa avsnitt.

Visa platshållare för dynamisk text

 1. Välj Redigera > Inställningar > Osynliga element (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar > Osynliga element (Macintosh).
 2. Välj select {} på snabbmenyn Visa dynamisk text som och klicka på OK.

Göra bilder dynamiska

Du kan göra bilder på sidan dynamiska. Låt oss anta att du skapar en sida som visar objekt som ska säljas på en välgörenhetsauktion. Varje sida ska innehålla en beskrivande text och ett foto på ett objekt. Sidans allmänna layout är densamma för alla objekt, men fotot (och den beskrivande texten) kan ändras.

 1. Öppna sidan i designvyn (Visa > Design) och placera insättningspunkten där du vill att bilden ska visas på sidan.
 2. Välj Infoga > Bild.

  Dialogrutan Välj bildkälla visas.

 3. Klicka på alternativet Datakällor (Windows) eller på knappen Datakälla (Macintosh).

  En lista med innehållskällor visas.

 4. Markera en innehållskälla i listan och klicka på OK.

  Innehållskällan ska vara en postmängd som innehåller sökvägen till bildfilerna. Beroende på webbplatsens struktur kan sökvägarna vara absoluta, dokumentrelativa eller rotrelativa.

  Obs!

  Dreamweaver stöder för närvarande inte binära bilder som lagras i en databas.

  Om inga postmängder visas i listan, eller om du inte vill ha någon av det tillgängliga postmängderna, definierar du en ny postmängd.

Göra HTML-attribut dynamiska

Du kan ändra utseende på en sida dynamiskt genom att binda HTML-attribut till data. Du kan till exempel ändra bakgrundsbilden för en tabell genom att binda tabellens background-attribut till ett fält i en postmängd.

Du kan binda HTML-attribut med panelen Bindningar eller med egenskapskontrollen.

Göra HTML-attribut dynamiska med panelen Bindningar

 1. Öppna panelen Bindningar genom att välja Fönster > Bindningar.
 2. Se till att panelen Bindningar visar en lista med de datakällor som du vill använda.

  Innehållskällan ska innehålla data som lämpliga för det HTML-attribut som du vill binda. Om inga innehållskällor visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga innehållskällorna, klickar du på plusknappen (+) och definierar en ny datakälla.

 3. Markera ett HTML-objekt i designvyn.

  Om du vill markera en HTML-tabell klickar du inuti tabellen och sedan på taggen <table> i taggväljaren längst ned till vänster i dokumentfönstret.

 4. I panelen Bindningar väljer du en innehållskälla i listan.
 5. I rutan Bind till väljer du ett HTML-attribut på snabbmenyn.
 6. Klicka på Bind.

  Nästa gång sidan körs på programservern tilldelas värdet på datakällan till HTML-attributet.

Göra HTML-attribut dynamiska med egenskapskontrollen

 1. Välj ett HTML-objekt i designvyn och öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).

  Om du vill markera en HTML-tabell klickar du inuti tabellen och sedan på taggen <table> i taggväljaren längst ned till vänster i dokumentfönstret.

 2. Hur du binder en källa med dynamiskt innehåll till HTML-attributet beror på det är placerat.
  • Om det finns en mappikon i egenskapskontrollen bredvid attributet som du vill binda, klickar du på mappikonen för att öppna en dialogruta där du väljer en fil. Sedan klickar du på alternativet Datakällor för att visa en lista med datakällor.

  • Om attributet som du vill binda inte har en mappikon bredvid sig, klickar du på fliken Lista (den nedre av de två flikarna) till vänster om egenskapskontrollen.

   Egenskapskontrollens listvy visas.

  • Om attributet som du vill binda inte visas i listvyn, klickar du på plusknappen (+) och anger därefter attributets namn eller klickar på den lilla pilknappen och markerar attributet högst upp på snabbmenyn.

 3. Om du vill göra attributets värde dynamiskt, klickar du först på attributet och sedan på blixtikonen eller mappikonen i slutet av attributraden.

  Om du klickade på blixtikonen visas en lista med datakällor.

  Om du klickade på mappikonen visas en dialogruta där du kan välja filer. Välj alternativet Datakällor om du vill visa en lista med innehållskällor.

 4. Markera en innehållskälla i listan med innehållskällor och klicka på OK.

  Innehållskällan ska innehålla data som lämpliga för det HTML-attribut som du vill binda. Om inget innehåll visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga innehållskällorna, definierar du en ny innehållskälla.

  Nästa gång sidan körs på programservern tilldelas värdet på datakällan till HTML-attributet.

Göra ActiveX, Flash och andra objektparametrar dynamiska

Du kan göra parametrarna för Java-applets och plugin-program dynamiska, liksom parametrarna för ActiveX-, Flash-, Shockwave-, Director- och Generator-objekt.

Innan du börjar, kontrollerar du att fälten i postmängden innehåller data som är lämpliga för de objektparametrar som du vill binda.

 1. Välj ett objekt på sidan i designvyn och öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 2. Klicka på knappen Parametrar.
 3. Om parametern inte visas i listan klickar du på plusknappen (+) och anger ett parameternamn i kolumnen Parameter.
 4. Klicka på parameterns Värde-kolumn och klicka sedan på blixtikonen för att ange ett dynamiskt värde.

  En lista med datakällor visas.

 5. Markera en datakälla i listan och klicka på OK.

  Datakällan bör innehålla data som lämpliga för den objektparameter som du vill binda. Om inga data visas i listan, eller om du inte vill ha de tillgängliga datakällorna, definierar du en ny datakälla.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto