Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om postborttagningssidor

Du kan förse ditt program med en uppsättning sidor med vars hjälp användarna kan ta bort poster i en databas. Sidorna består oftast av en söksida, en resultatsida och en borttagningssida. En borttagningssida är i allmänhet en detaljsida som hör ihop med en resultatsida. Med hjälp av sök- och resultatsidorna kan användaren hitta posten och på borttagningssidan kan användaren bekräfta och ta bort posten.

Efter att du har skapat sök- och resultatsidorna lägger du till länkar på resultatsidan till borttagningssidan och bygger därefter en borttagningssida som visar posterna och en Skicka-knapp.

Söka efter den post som ska tas bort

När en användare vill ta bort en post, måste posten först hittas i databasen. Det betyder att du behöver en söksida och en resultatsida för att kunna arbeta med borttagningssidan. Användarna anger sökvillkoren på söksidan och markerar önskad post på resultatsidan. När användaren klickar på posten på resultatsidan, visas borttagningssidan med posten i ett HTML-formulär.

När du har skapat sök- och resultatsidorna är det dags att skapa länkar på resultatsidan som öppnar borttagningssidan. Därefter kan du redigera länkarna så att ID:na för de olika poster som användarna vill ta bort skickas. Med hjälp av det skickade ID:t hämtas och visas posten på borttagningssidan.

 1. På resultatsidan skapar du en kolumn i den tabell som används för att visa poster genom att klicka i den sista tabellkolumnen och välja Ändra > Tabell > Infoga rader eller kolumner.
 2. Markera alternativen Kolumner och Efter aktuell kolumn och klicka sedan på OK.

  En kolumn läggs till i tabellen.

 3. I tabellkolumnen som skapades anger du strängen Delete på raden med de dynamiska platshållarna för innehåll. Var noga med att ange strängen i det flikförsedda upprepade området.

  Du kan också infoga en bild med ett ord eller en symbol som kännetecknar borttagning.

 4. Markera Delete-strängen för att använda en länk på den.
 5. Ange borttagningssidan i rutan Länk i egenskapskontrollen. Du kan ange valfritt filnamn.

  När du har klickat utanför rutan Länk visas Delete-strängen länkad i tabellen. Om du aktiverar Live-vyn kan du se att länken har använts på samma text i alla tabellrader.

 6. Markera borttagningslänken på resultatsidan.
 7. (ColdFusion) Lägg till följande sträng i slutet av URL-adressen i rutan Länk i egenskapskontrollen:
  ?recordID=#recordsetName.fieldName#

  Frågetecknet instruerar servern om att en eller fler URL-parametrar följer. Ordet recordID är namnet på URL-parametern (du kan hitta på vilket namn som helst). Anteckna URL-parameterns namn, du kommer att använda den senare igen på borttagningssidan.

  Uttrycket efter lika med-tecknet är parameterns värde. I det här fallet genereras värdet av ett ColdFusion-uttryck som returnerar ett post-ID från postmängden. Ett nytt ID genereras för varje rad i den dynamiska tabellen. Ersätt recordsetName med namnet på din postmängd i ColdFusion-uttrycket och ersätt fieldName med namnet på det fält i din postmängd som unikt identifierar de olika posterna. I de flesta fall utgörs det fältet av ett ID-nummer för posten. I följande exempel består fältet av unika platskoder:

  confirmDelete.cfm?recordID=#rsLocations.CODE#

  När sidan körs, infogas värdena i postmängdens CODE-fält i motsvarande rader i den dynamiska tabellen. Om till exempel platsen Canberra, Australia, rental har koden CBR, används följande URL i Canberra-raden i den dynamiska tabellen:

  confirmDelete.cfm?recordID=CBR
 8. (PHP) Lägg till följande sträng i slutet av URL:en i fältet Länk i egenskapskontrollen:
  ?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

  Frågetecknet instruerar servern om att en eller fler URL-parametrar följer. Ordet recordID är namnet på URL-parametern (du kan hitta på vilket namn som helst). Anteckna URL-parameterns namn, du kommer att använda den senare igen på borttagningssidan.

  Uttrycket efter lika med-tecknet är parameterns värde. I det här fallet genereras värdet av ett PHP-uttryck som returnerar ett post-ID från postmängden. Ett nytt ID genereras för varje rad i den dynamiska tabellen. Ersätt recordsetName med namnet på din postmängd i PHP-uttrycket och ersätt fieldName med namnet på det fält i din postmängd som unikt identifierar de olika posterna. I de flesta fall utgörs det fältet av ett ID-nummer för posten. I följande exempel består fältet av unika platskoder:

  confirmDelete.php?recordID=<?php echo $row_rsLocations['CODE']; ?>

  När sidan körs, infogas värdena i postmängdens CODE-fält i motsvarande rader i den dynamiska tabellen. Om till exempel platsen Canberra, Australia, rental har koden CBR, används följande URL i Canberra-raden i den dynamiska tabellen:

  confirmDelete.php?recordID=CBR
 9. (ASP) Lägg till följande sträng i slutet av URL:en i fältet Länk i egenskapskontrollen:
  ?recordID=<%=(recordsetName.Fields.Item("fieldName").Value)%>

  Frågetecknet instruerar servern om att en eller fler URL-parametrar följer. Ordet recordID är namnet på URL-parametern (du kan hitta på vilket namn som helst). Anteckna URL-parameterns namn, du kommer att använda den senare igen på borttagningssidan.

  Uttrycket efter lika med-tecknet är parameterns värde. I det här fallet genereras värdet av ett ASP-uttryck som returnerar ett post-ID från postmängden. Ett nytt ID genereras för varje rad i den dynamiska tabellen. Ersätt recordsetName med namnet på din postmängd i ASP-uttrycket och ersätt fieldName med namnet på det fält i din postmängd som unikt identifierar de olika posterna. I de flesta fall utgörs det fältet av ett ID-nummer för posten. I följande exempel består fältet av unika platskoder:

  confirmDelete.asp?recordID=<%=(rsLocations.Fields.Item("CODE").Value)%>

  När sidan körs, infogas värdena i postmängdens CODE-fält i motsvarande rader i den dynamiska tabellen. Om till exempel platsen Canberra, Australia, rental har koden CBR, används följande URL i Canberra-raden i den dynamiska tabellen:

  confirmDelete.asp?recordID=CBR
 10. Spara sidan.
 1. På resultatsidan skapar du en kolumn i den tabell som används för att visa poster genom att klicka i den sista tabellkolumnen och välja Ändra > Tabell > Infoga rader eller kolumner.
 2. Markera alternativen Kolumner och Efter aktuell kolumn och klicka sedan på OK.

  En kolumn läggs till i tabellen.

 3. I tabellkolumnen som skapades anger du strängen Delete på raden med de dynamiska platshållarna för innehåll. Var noga med att ange strängen i det flikförsedda upprepade området.

  Du kan också infoga en bild med ett ord eller en symbol som kännetecknar borttagning.

 4. Markera Delete-strängen för att använda en länk på den.
 5. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj Gå till detaljsida på snabbmenyn.
 6. Klicka på Bläddra i rutan Detaljsida och sök reda på borttagningssidan.
 7. Ange namnet på parametern, som t.ex. recordID, i rutan Skicka URL-parameter.

  Du kan hitta på vad för namn du vill, men notera det eftersom du kommer att använda det på borttagningssidan senare.

 8. Ange det värde som du vill skicka till borttagningssidan genom att markera en postmängd och en kolumn på snabbmenyerna Postmängd och Kolumn. Värdet är oftast unikt för posten, t.ex. postens unika nyckel-ID.
 9. Välj alternativet URL-parametrar.
 10. Klicka på OK.

  En speciell länk omgärdar den markerade texten. När användaren klickar på länken, skickar serverfunktionen Gå till detaljsida en URL-parameter med post-ID:t till den angivna borttagningssidan. Om t.ex. URL-parametern kallas för recordID och borttagningssidan kallas för bekraftaborttagning.asp, ser URL:en ut ungefär så här när användaren klickar på länken:

  http://www.mysite.com/confirmdelete.asp?recordID=43

  Den första delen av URL:en, http://www.minwebbplats.com/bekraftaborttagning.asp, öppnar borttagningssidan. Den andra delen, ?recordID=43, är URL-parametern. Den instruerar borttagningssidan om vilken post som ska hämtas och visas. Termen recordID är URL-parameterns namn och dess värde är 43. I det här exemplet innehöll URL-parametern postens ID-nummer, 43.

Bygga borttagningssidan

Efter att du har slutfört sidan som listar posterna, växlar du till borttagningssidan. Posten visas på borttagningssidan och användaren ombeds bekräfta att posten ska tas bort. När användaren bekräftar åtgärden genom att klicka på formulärknappen, tas posten bort från databasen.

Du skapar den här sidan genom att skapa ett HTML-formulär, hämta den post som ska visas i formuläret, visa posten i formuläret och lägga till den logik som krävs för att ta bort posten från databasen. Du hämtar och visar posten genom att definiera en postmängd för en post (den post som användaren vill ta bort) och binda postmängdens kolumner till formuläret.

Obs!

Borttagningssidan kan bara innehålla en postredigerande serverfunktion åt gången. Du kan till exempel inte lägga till serverfunktionerna Infoga post eller Uppdatera post på borttagningssidan.

Skapa ett HTML-formulär att visa posten i

 1. Skapa en sida och spara den som borttagningssidan som du angav i föregående avsnitt.

  Du angav en borttagningssida när du skapade borttagningslänken i föregående avsnitt. Använd det namnet när du sparar filen för första gången (till exempel bekrBorttagning.cfm).

 2. Infoga ett HTML-formulär på sidan (Infoga > Formulär > Formulär).
 3. Lägg till ett dolt formulärfält i formuläret.

  Det dolda fältet krävs för att lagra post-ID:t som skickas i URL-parametern. Du lägger till ett dolt fält genom att placera markören i formuläret och klicka på Infoga > Formulär > Dolt fält.

 4. Lägg till en knapp i formuläret.

  Användaren kommer att klicka på knappen för att bekräfta att posten ska tas bort. Du lägger till en knapp genom att placera markören i formuläret och klicka på Infoga > Formulär > Knapp.

 5. Bearbeta sidans design efter eget tycke och spara den sen.

Hämta den post som användaren vill ta bort

 1. I panelen Bindningar (Fönster > Bindningar) klickar du på plusknappen (+) och markerar Postmängd (Fråga) på snabbmenyn.

  Den enkla versionen av dialogrutan Postmängd eller Datauppsättning visas. Om den avancerade versionen av dialogrutan Postmängd visas i stället, klickar du på Enkel.

 2. Ge postmängden ett namn och markera en datakälla och den databastabell som innehåller posterna som användarna ska kunna ta bort.
 3. Markera de tabellkolumner (formulärfält) som du vill visa på sidan i området Kolumner.

  Om du bara vill visa några av postens fält, klickar du på Markerat och markerar de kolumner du vill visa genom att CTRL-klicka (Windows) eller kommando-klicka (Macintosh) på dem i listan.

  Glöm inte att markera postens ID-fält, även om du inte visar det.

 4. Fyll i filterområdet på följande vis, så att den post som anges i URL-parametern från resultatsidan hittas och visas:
  • I den första snabbmenyn i filterområdet markerar du den kolumn i postmängden som innehåller värden som matchar värdet i den URL-parameter som skickats från sidan med borttagningslänkarna. Om URL-parametern till exempel innehåller ett ID-nummer för en post, markerar du den kolumn som innehåller posternas ID-nummer. I exemplet som diskuterades i det förgående avsnittet, innehåller kolumnen CODE värden som matchar värdet i URL-parametern som skickats från sidan med borttagningslänkarna.

  • Markera lika med-tecknet om det inte redan är markerat, på snabbmenyn bredvid den första menyn.

  • På den tredje snabbmenyn markerar du URL-parameter. Sidan med borttagningslänkarna skickar informationen till borttagningssidan via en URL-parameter.

  • I den fjärde rutan anger du namnet på den URL-parameter som skickats från sidan med borttagningslänkarna.

    

  Dialogrutan Postmängd
  Dialogrutan Postmängd

 5. Klicka på OK.

  Postmängden visas i panelen Bindningar.

Visa den post som användaren vill ta bort

 1. Markera kolumnerna (postens fält) i postmängden i panelen Bindningar och dra dem till borttagningssidan.

  Var noga med att infoga det här skrivskyddade dynamiska innehållet inom formulärets gränser. Mer information om att infoga dynamiskt innehåll på en sida finns i Göra text dynamisk.

  Nu är det dags att binda postens ID-kolumn till det dolda formulärfältet.

 2. Kontrollera att Osynliga element är aktiverat (Visa > Visuella hjälpmedel > Osynliga element) och klicka sedan på den gula sköldikonen som representerar det dolda formulärfältet.

  Det dolda formulärfältet markeras.

 3. Klicka på blixtikonen bredvid rutan Värde i egenskapskontrollen.
 4. Markera postens ID-kolumn i dialogrutan Dynamiska data.

  I följande exempel innehåller postens ID-kolumn, CODE, unika lagringskoder.

  Postens ID-kolumn är markerad
  Postens ID-kolumn är markerad

 5. Klicka på OK och spara sidan.
  Färdig borttagningssida
  Färdig borttagningssida

Lägga till logik för att ta bort posten

Nästa steg efter att du har visat den markerade posten på borttagningssidan är att lägga till den logik som krävs för att ta bort posten från databasen när användaren bekräftar borttagningen. Sådan logik kan du snabbt och enkelt lägga till genom att använda serverfunktionen Ta bort post.

Lägg till serverbeteende för att ta bort posten (ColdFusion, PHP)

 1. Kontrollera att du har borttagningssidan för ColdFusion eller PHP öppen i Dreamweaver.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj sedan Ta bort post.
 3. Kontrollera att Primärnyckelvärde är markerat i rutan Kontrollera först om variabeln är definierad.

  Värdet på primärnyckeln anger du senare i dialogrutan.

 4. Markera en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning eller Datakälla (ColdFusion), så att serverfunktionen kan ansluta till den berörda databasen.
 5. Markera databastabellen som innehåller de poster som ska tas bort på snabbmenyn Tabell.
 6. Markera den tabellkolumn som innehåller post-ID:n på snabbmenyn Primärnyckelkolumn.

  Senare kommer serverfunktionen Ta bort post att söka efter en matchande post i den här kolumnen. Kolumnen bör innehålla samma post-ID-data som den postmängdskolumn som du tidigare band till det dolda fältet på sidan.

  Om post-ID:t är numeriskt, markerar du alternativet Numerisk.

 7. (PHP) På snabbmenyn Primärnyckelvärde markerar du den variabel på din sida som innehåller post-ID:t som identifierar den post som ska tas bort.

  Variabeln skapas av ditt dolda formulärfält. Den har samma namn som det dolda fältets namnattribut och är antingen en formulär- eller en URL-parameter, beroende på formulärets metodattribut.

 8. Ange vilken sida som ska öppnas efter att posten har tagits bort från databastabellen i rutan Efter borttagning, gå till eller i rutan Om funktionen lyckas, gå till.

  Du kan ange en sida som innehåller ett kort meddelande till användaren om att borttagningen har utförts, eller en sida som visar de poster som återstår, och på så vis bekräfta för användaren att posten har tagits bort.

  Dialogrutan Ta bort post
  Dialogrutan Ta bort post

 9. Klicka på OK och spara ditt arbete.

Lägg till serverbeteende för att ta bort posten (ASP)

 1. Kontrollera att du har borttagningssidan för ASP öppen i Dreamweaver.
 2. Klicka på plustecknet (+) i panelen Serverfunktioner (Fönster > Serverfunktioner) och välj sedan Ta bort post.
 3. Markera en anslutning till databasen på snabbmenyn Anslutning, så att serverfunktionen kan ansluta till den berörda databasen.

  Klicka på Definiera om du behöver definiera en anslutning.

 4. Välj databastabellen med de poster som ska tas bort på snabbmenyn Ta bort från tabell.
 5. Ange postmängden med de poster som ska tas bort på snabbmenyn Välj post från.
 6. På snabbmenyn Unik nyckelkolumn identifierar du posten i databastabellen genom att markera en nyckelkolumn (oftast postens ID-kolumn).

  Om värdet är ett tal, markerar du alternativet Numerisk. Nyckelkolumner har oftast bara stöd för numeriska värden, men ibland stöds även textvärden.

 7. På snabbmenyn Ta bort genom att skicka anger du HTML-formuläret med den Skicka-knapp som skickar borttagningskommandot till servern.
 8. Ange vilken sida som ska öppnas efter att posten har tagits bort från databastabellen i rutan Efter borttagning, gå till.

  Du kan ange en sida som innehåller ett kort meddelande till användaren om att borttagningen har utförts, eller en sida som visar de poster som återstår, och på så vis bekräfta för användaren att posten har tagits bort.

 9. Klicka på OK och spara ditt arbete.

Testa dina borttagningssidor

 1. Skicka dina sök-, resultat- och borttagningssidor till webbservern, öppna en webbläsare och sök efter en disponibel testpost att ta bort.

  När du klickar på en borttagningslänk på resultatsidan ska borttagningssidan visas.

 2. Ta bort posten från databasen genom att klicka på Bekräfta-knappen.
 3. Verifiera att posten har tagits bort genom att söka efter den igen. Posten bör inte längre visas på resultatsidan.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy