Länka

Lär dig hur du ställer in navigering mellan dina webbsidor. Länka filer och dokument, uppdatera, ändra och testa länkar i Dreamweaver.

Innan du skapar en länk är det viktigt att du förstår hur absoluta, dokumentrelativa och platsrotrelativa sökvägar fungerar. Du kan skapa flera olika typer av länkar i ett dokument:

 • En länk till ett annat dokument eller till en fil, till exempel en bild-, film-, PDF- eller ljudfil.

 • En länk med ett namngivet ankare, som hoppar till en viss plats i ett dokument.

 • En e‑postlänk, som skapar ett nytt, tomt e‑postmeddelande med mottagarens adress ifylld.

 • Null- och skriptlänkar, som du använder för att koppla beteenden till ett objekt eller för att skapa en länk som kör en JavaScript-kod.

Du kan använda egenskapskontrollen och ikonen Peka på fil för att skapa länkar från bilder, objekt eller text till andra dokument eller filer.

Dreamweaver skapar länkarna till andra sidor på webbplatsen med hjälp av dokumentrelativa sökvägar. Du kan också ange att Dreamweaver ska skapa nya länkar med hjälp av platsrotrelativa sökvägar.

Obs!

Spara alltid en ny fil innan du skapar en dokumentrelativ sökväg. En dokumentrelativ sökväg är inte giltig utan en fastställd startpunkt. Om du skapar en dokumentrelativ sökväg innan du sparar filen, använder Dreamweaver temporärt en absolut sökväg som börjar med file:// tills filen har sparats. När du sparar filen konverterar Dreamweaver file://-sökvägen till en relativ sökväg.

Koppla JavaScript-beteenden till länkar

Du kan koppla ett beteende till vilken länk du vill i ett dokument. Nedan följer några praktiska beteenden för länkade element som infogas i dokument:

Ange texten i statusfältet

Anger texten för ett meddelande och visar det i statusfältet längst ned till vänster i webbläsarfönstret. Du kan till exempel använda det här beteendet för att beskriva målet för en länk i statusfältet, i stället för att visa den URL som har associerats med länken.

Öppna webbläsarfönster

Öppnar en URL i ett nytt fönster. Du kan ange egenskaperna för det nya fönstret, inklusive namn, storlek och attribut (huruvida storleken kan ändras, om fönstret har en menyrad osv.).

Hoppmeny

Redigerar en hoppmeny. Du kan ändra menyraden, ange en annan länkad fil eller ändra den webbläsarplats där det länkade dokumentet öppnas.

Länka till dokument med hjälp av egenskapskontrollen

Du kan använda mappikonen eller rutan Länka i egenskapskontrollen för att skapa länkar från bilder, objekt eller text till andra dokument eller filer.

 1. Markera text eller en bild i dokumentfönstrets designvy.
 2. Öppna egenskapspanelen (Fönster > Egenskaper) och gör något av följande:
  • Klicka på mappikonen  till höger om rutan Länka för att leta efter och markera en fil.

   Sökvägen till det länkade dokumentet visas i rutan URL. Använd snabbmenyn Relativt till i dialogrutan Välj fil för att göra sökvägen dokumentrelativ eller rotrelativ och klicka sedan på OK. Den typ av sökväg du väljer används endast i den aktuella länken. (Du kan ändra standardinställningen för rutan Relativt till för platsen.)

  • Ange sökvägen och filnamnet för dokumentet i rutan Länka.

   Om du vill länka till ett dokument på platsen anger du en dokumentrelativ eller platsrotrelativ sökväg. Om du vill länka till ett dokument utanför platsen anger du en absolut sökväg, inklusive protokollet (till exempel http://). Du kan använda den här metoden för att ange en länk till en fil som inte har skapats ännu.

 3. Välj en plats där dokumentet ska öppnas i listrutan Mål:

  • _blank läser in det länkade dokumentet i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.
  • _parent läser in det länkade dokumentet i den överordnade ramen eller det överordnade fönstret för den ram som innehåller länken. Om ramen som innehåller länken inte är kapslad, läses det länkade dokumentet in i hela webbläsarfönstret.
  • _self läser in det länkade dokumentet i samma ram eller fönster som länken. Standardinställningen är det här målet, så du behöver oftast inte ange detta.
  • _top läser in det länkade dokumentet i hela webbläsarfönstret och tar därför bort alla ramar.
  • _new läser in det länkade dokumentet i ett nytt fönster.

Länka till dokument med hjälp av ikonen Peka på fil

 1. Markera text eller en bild i dokumentfönstrets designvy.
 2. Skapa en länk på ett av följande två sätt:
  • Dra ikonen Peka på fil  (målikon) till höger om rutan Länka i egenskapskontrollen och peka på ett synligt ankare i det aktuella dokumentet, ett synligt ankare i ett annat öppet dokument, ett element som har ett unikt ID eller ett dokument i filpanelen.

  • Skift-dra från markeringen och peka på en synlig fästpunkt i det aktuella dokumentet, en synlig fästpunkt i ett annat öppet dokument, ett element som har ett unikt ID eller ett dokument i filpanelen.

  Obs!

  Du kan bara länka till ett annat öppet dokument om dokumenten inte har maximerats i dokumentfönstret. Om du vill dela upp dokumenten väljer du Fönster > Ordna > Överlappande eller Fönster > Ordna > Sida vid sida. När du pekar på ett öppet dokument och gör en markering, flyttas det dokumentet till skärmens förgrund.

Lägga till en länk med kommandot Hyperlänk

Med kommandot Hyperlänk kan du skapa en textlänk till en bild, ett objekt, ett annat dokument eller en annan fil.

 1. Placera markören i dokumentet där du vill att länken ska visas.
 2. Visa dialogrutan Hyperlänk genom att göra något av följande:

  • Välj Infoga > Hyperlänk.

  • Klicka på knappen Hyperlänk i kategorin Allmänt på panelen Infoga.

 3. Ange länkens text i textfältet.
  Markera namnet på filen som ska länkas till från listrutan Länk. Du kan också klicka på mappikonen för att bläddra till filen som du vill länka till.

 4. Välj det fönster där filen ska öppnas i popup-menyn Mål eller skriv in namnet på fönstret.

  Namnen på alla ramar som du har namngett i det aktuella dokumentet visas i popup-listan. Om du anger en ram som inte finns, öppnas den länkade sidan i ett nytt fönster med det namn som du angav. Du kan också välja mellan följande reserverade målnamn:

  • _blank läser in den länkade filen i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.
  • _parent läser in den länkade filen i den överordnade ramuppsättningen eller det överordnade fönstret för den ram som innehåller länken. Om ramen med länken inte är kapslad, läses den länkade filen in i hela webbläsarfönstret.
  • _self läser in den länkade filen i samma ram eller fönster som länken. Det här målet är standardinställningen, så normalt behöver du inte ange det.
  • _top läser in den länkade filen i hela webbläsarfönstret och tar därigenom bort alla ramar.
  • _new läser in det länkade dokumentet i ett nytt fönster.
 5. Ange ett nummer för tabbordningen i rutan Tabbindex.
 6. Ange en titel för länken i rutan Titel.
 7. Ange en tangentbordsmotsvarighet (en bokstav) för att markera länken i webbläsaren i rutan Snabbtangent.
 8. Klicka på OK.

Ange den relativa sökvägen för nya länkar

Som standard skapar Dreamweaver länkar till andra sidor på platsen med hjälp av dokumentrelativa sökvägar. Om du vill använda rotrelativa sökvägar i stället, måste du ange en lokal mapp i Dreamweaver genom att välja en lokal rotmapp som ska fungera som motsvarighet till dokumentroten på en server. Dreamweaver använder den här mappen för att identifiera de platsrotrelativa sökvägarna till filer.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Dubbelklicka på din plats i listan i dialogrutan Hantera platser.
 3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Lokal information.
 4. Ange den relativa sökvägen för nya länkar genom att markera alternativet Dokument eller Platsrot.

  Sökvägen för befintliga länkar konverteras inte när du väljer det här alternativet och klickar OK. Inställningen gäller endast nya länkar som du skapar med Dreamweaver.

 5. Klicka på Spara.

  Den nya sökvägsinställningen används endast på den aktuella platsen.

Länka till en specifik plats i ett dokument

Du kan använda egenskapskontrollen för att länka till en viss del av ett dokument genom att först skapa namngivna ankare. Med namngivna ankare kan du ange markörer i ett dokument, som ofta placeras vid ett specifikt avsnitt eller längst upp i dokumentet. Därefter kan du skapa länkar till de namngivna ankarna, som snabbt tar besökaren till den angivna platsen.

Att skapa en länk till ett namngivet ankare är en process i två steg. Först skapar du ett namngivet ankare, därefter skapar du en länk till det namngivna ankaret.

Skapa en ankarpunkt

 1. I dokumentfönstret väljer och markerar du det objekt som du vill ange som en ankarpunkt.

 2. Öppna egenskapskontrollen och kontrollera om det markerade objektet har ett ID. Om ID-fältet är tomt lägger du till ett ID. Till exempel Ankarpunkt.

  Skapa en ankarpunkt
  Skapa en ankarpunkt

  Observera ändringarna i koden när du har lagt till ett ID. id="<ID name>" infogas i koden vid din markering.

  Ankarpunkts-ID i kod
  Lägg till ankarpunkter för att länka

 1. Markera text eller en bild som du vill skapa en länk från i dokumentfönstrets designvy.
 2. Ange ett nummertecken (#) och namnet på ankaret i rutan Länka i egenskapskontrollen. Om du till exempel vill länka till ett ankare med namnet ”top” i det aktuella dokumentet skriver du #top. Om du vill länka till ett ankare med namnet ”top” i ett annat dokument i samma mapp skriver du filename.html#top.
  Obs!

  Ankarnamn är skiftlägeskänsliga.

 1. Öppna dokumentet som innehåller det namngivna ankaret.
  Obs!

  Om du inte ser ankarpunkten väljer du Visa > Designvyalternativ > Visuella hjälpmedel > Osynliga element i designvyn för att göra ankarpunkter synliga.

 2. Markera text eller en bild som du vill skapa en länk från i dokumentfönstrets designvy. (Om detta är ett annat öppet dokument måste du växla till detta.)
 3. Gör något av följande:
  • Klicka på ikonen Peka på fil  (målikon) till höger om rutan Länka i egenskapskontrollen och dra den till det ankare du vill länka till: antingen ett ankare inom samma dokument eller ett ankare i ett annat öppet dokument.

  • Dra med Skift nedtryckt i dokumentfönstret, från den markerade texten eller bilden till det ankare du vill länka till: antingen ett ankare inom samma dokument eller ett ankare i ett annat öppet dokument.

Skapa en e‑postlänk

En e‑postlänk öppnar ett nytt, tomt meddelandefönster (i det e‑postprogram som har associerats med användarens webbläsare) när någon klickar på den. I e-postmeddelandefönstret uppdateras rutan Till automatiskt med den adress som har angetts i e-postlänken.

 1. Placera markören där du vill att e-postlänken ska visas i dokumentfönstrets designvy, eller markera den text eller bild som du vill att e-postlänken ska visas som.
 2. Infoga länken genom att göra något av följande:
  • Välj Infoga > E-postlänk.

  • Klicka på knappen E-postlänk i kategorin Allmänt på panelen Infoga.

 3. Skriv eller redigera e-postens brödtext i rutan Text.
 4. Ange e‑postadressen i rutan E‑post och klicka sedan på OK.
 1. Markera text eller en bild i dokumentfönstrets designvy.
 2. I rutan Länka i egenskapskontrollen skriver du mailto: följt av en e-postadress.

  Ange inga blanksteg mellan kolonet och e‑postadressen.

Fyll i ämnesraden i ett e-postmeddelande automatiskt

 1. Skapa en e-postlänk med egenskapskontrollen enligt ovan.
 2. Lägg till ?subject= efter e-postmeddelandet i rutan Länk i egenskapskontrollen, och ange ett ärende efter lika med-tecknet. Ange inga mellanslag mellan frågetecknet och slutet på e-postadressen.

  Hela posten skulle se ut som följer:

  mailto:namn@dinwebbplats.com?subject=E-post från vår webbplats

Skapa null- och skriptlänkar

En null-länk är en länk utan mål. Använd null-länkar om du vill koppla beteenden till objekt eller text på en sida. Exempelvis kan du koppla ett beteende till en null-länk som gör att en bild byts ut eller ett absolut positionerat element (AP-element) visas när pekaren placeras över länken.

Skriptlänkar kör JavaScript-kod eller anropar en JavaScript-funktion och är användbara för att ge besökare ytterligare information om ett objekt utan att de behöver lämna den aktuella webbsidan. Skriptlänkar kan också användas för att utföra beräkningar, verifiera formulär eller utföra andra bearbetningsuppgifter när en besökare klickar på ett visst objekt.

 1. Markera text, en bild eller ett objekt i dokumentfönstrets designvy.
 2. I Egenskapskontrollen anger du javascript:; (ordet javascript, följt av ett kolon, följt av ett semikolon) i rutan Länk.
 1. Markera text, en bild eller ett objekt i dokumentfönstrets designvy.
 2. I rutan Länka i egenskapskontrollen skriver du javascript: följt av JavaScript-kod eller ett funktionsanrop. (Ange inget blanksteg mellan kolonet och koden eller anropet.)

Uppdatera länkar automatiskt

Dreamweaver kan uppdatera länkar till och från ett dokument när du flyttar eller byter namn på dokumentet inom en lokal plats. Den här funktionen fungerar bäst när du lagrar hela platsen (eller en hel, självständig del av den) på den lokala disken. Dreamweaver ändrar inte filer i fjärrmappen förrän du skickar de lokala filerna eller checkar in dem på fjärrservern.

Dreamweaver kan påskynda uppdateringsprocessen genom att skapa en cachefil där information om alla länkarna i den lokala mappen lagras. Cachefilen uppdateras i bakgrunden när du lägger till, ändrar eller tar bort länkar på den lokala platsen.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. I dialogrutan Inställningar väljer du Allmänna i kategorilistan till vänster.
 3. I avsnittet Dokumentalternativ i de allmänna inställningarna väljer du ett alternativ på popup-menyn Uppdatera länkar när filer flyttas.

  Alltid

  Uppdaterar automatiskt alla länkar till och från ett dokument varje gång du flyttar eller byter namn på det.

  Aldrig

  Uppdaterar inte automatiskt alla länkar till och från ett dokument när du flyttar eller byter namn på det.

  Prompt

  Visar en dialogruta med en lista över alla filer som påverkas av ändringen. Klicka på Uppdatera om du vill uppdatera länkarna i de här filerna. Klicka på Uppdatera inte om du vill låta filerna vara oförändrade.

 4. Klicka på OK.

Skapa en cachefil för platsen

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera en plats och klicka sedan på Redigera.
 3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Lokal information.
 4. Markera Aktivera cache i kategorin Lokal information.

  Första gången du ändrar eller tar bort länkar till filer i den lokala mappen efter att Dreamweaver har startats, visar Dreamweaver en uppmaning om att läsa in cachen. Om du klickar på Ja läser Dreamweaver in cachen och uppdaterar alla länkar till den fil du just ändrade. Om du klickar på Nej noteras ändringen i cachen, men Dreamweaver läser inte in cachen eller uppdaterar länkarna.

  Det kan ta några minuter att läsa in cachen för större platser, eftersom Dreamweaver måste undersöka om cachen är aktuell genom att jämföra tidsangivelserna för filerna på den lokala platsen med de tidsangivelser som har registrerats i cachen. Om du inte har ändrat några filer utanför Dreamweaver, kan du klicka på knappen Avbryt när den visas.

Skapa om cachen

 1. Välj Plats > Avancerat > Skapa om platscache i filpanelen.

Ändra en länk på hela platsen

Förutom att du kan ange att Dreamweaver ska uppdatera länkar automatiskt varje gång du flyttar eller byter namn på en fil, kan du ändra alla länkar (inklusive e‑post-, FTP-, null- och skriptlänkar) manuellt, så att de pekar någon annanstans.

Det här alternativet är mest användbart när du vill ta bort en fil som en annan fil länkar till, men fortfarande använda den till något annat. Anta exempelvis att du länkar orden ”månadens filmer” till /filmer/juli.html på hela platsen. Den 1 augusti ändrar du de länkarna så att de pekar på /filmer/augusti.html.

 1. Markera en fil i den lokala vyn i filpanelen.
  Obs!

  Om du ändrar en e‑post-, FTP-, null- eller skriptlänk behöver du inte markera någon fil.

 2. Välj Plats > Platsalternativ > Ändra länk på hela platsen.

 3. Fyll i följande alternativ i dialogrutan Ändra länk på hela platsen:

  Ändra alla länkar till

  Klicka på mappikonen  för att bläddra till och markera den målfil som du vill ta bort länken till. Om du ändrar en e‑post-, FTP-, null- eller skriptlänk skriver du den fullständiga texten för den länk du ändrar.

  till länkar för att

  Klicka på mappikonen  för att bläddra till och markera den nya fil som du vill länka till. Om du ändrar en e‑post-, FTP-, null- eller skriptlänk skriver du den fullständiga texten för den nya länken.

 4. Klicka på OK.

  Dreamweaver uppdaterar alla dokument som länkar till den markerade filen, så att de pekar på den nya filen, med det sökvägsformat som redan används i dokumentet (om den gamla sökvägen till exempel var dokumentrelativ, blir den nya sökvägen också dokumentrelativ).

  När du har ändrat en länk på hela platsen, blir den markerade filen en överbliven fil (det vill säga att inga filer på den lokala disken pekar på den). Du kan ta bort den utan att några länkar på den lokala Dreamweaver-platsen bryts.

  Obs!

  Eftersom de här ändringarna utförs lokalt, måste du manuellt ta bort motsvarande överblivna fil i fjärrmappen och skicka eller checka in alla filer som länkar har ändrats i. Om du inte gör detta kommer besökarna på platsen inte att kunna se ändringarna.

Testa länkar i Dreamweaver

Länkarna är inte aktiva i Dreamweaver. Det innebär att du inte kan öppna ett länkat dokument genom att klicka på länken i dokumentfönstret.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på länken och välj Öppna länkad sida.

  • Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och dubbelklicka på länken.

  Obs!

  Det länkade dokumentet måste finnas på den lokala disken.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto