Hantera Contribute-platser

Adobe® Contribute® CS4 är en webbläsare kombinerat med ett webbredigeringsprogram. Den kombinationen gör det möjligt för dina kollegor eller klienter att surfa in på en plats som du har skapat och redigera eller uppdatera den, om de har behörighet att göra det. Contribute-användare kan lägga till och uppdatera enkelt webbinnehåll, som till exempel formaterad text, bilder, tabeller och länkar. Administratören för en Contribute-plats kan sätta upp gränser för vad en vanlig användare (inte administratör) kan göra på platsen.

Obs!

I det här avsnittet antas du vara en Contribute-administratör.

Som platsadministratör ger du icke-administratörer möjlighet att redigera sidor genom att skapa en anslutningsnyckel och skicka den till dem (information om hur du gör det finns i Contribute-hjälpen. Du kan också konfigurera en anslutning till en Contribute-plats med hjälp av Dreamweaver, vilket gör att du eller platsens designer kan ansluta till Contribute-platsen och utnyttja hela redigeringskapaciteten i Dreamweaver.

Contribute utökar din webbplats funktionalitet tack vare Contribute Publishing Server (CPS), som utgörs av ett antal publiceringsprogram och användaradministrationsverktyg som gör det möjligt att integrera Contribute med den användarkatalogtjänst som används i organisationen, till exempel LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) eller Active Directory. När du aktiverar din Dreamweaver-plats som Contribute-plats, läser Dreamweaver administrationsinställningarna för Contribute så snart du ansluter till fjärrplatsen. Om Dreamweaver upptäcker att CPS är aktiverat, ärver det en del av funktionaliteten i CPS, som till exempel filåterställning och händelseloggning.

Med hjälp av Dreamweaver kan du ansluta till och redigera en fil i en Contribute-plats. De flesta av funktionerna i Dreamweaver fungerar på samma vis för Contribute-platser som för vanliga platser. Men när du använder Dreamweaver i en Contribute-plats, utförs automatiskt en del filhanteringsåtgärder av Dreamweaver, som att spara flera versioner av ett dokument samt att en del händelser loggas i CPS-konsolen.

Mer information finns i Contribute-hjälpen.

Platsstruktur och siddesign i en Contribute-plats

Om du vill ge Contribute-användare rättighet att redigera din webbplats, bör du tänka på följande när du skapar platsens struktur:

 • Skapa en enkel platsstruktur. Skapa inte för många undermappar. Gruppera relaterade objekt i en mapp.

 • Ange lämpliga läs- och skrivbehörigheter för mappar på servern.

 • Lägg till indexsidor i mappar när du skapar dem, så ökar sannolikheten för att Contribute-användare placerar nya sidor i rätt mappar. Om Contribute-användare till exempel skapar sidor med mötesanteckningar, skapar du en mapp i platsrotmappen med namnet motesanteckningar och skapar sedan en indexsida i den mappen. Skapa sedan en länk från platsens hemsida till indexsidan för mötesanteckningarna. En Contribute-användare kan sedan navigera till indexsidan och sedan skapa en ny sida som är länkad till indexsidan och återge anteckningarna från ett visst möte.

 • I de olika mapparnas indexsidor bör du skapa en länklista till individuella sidor och dokument med innehåll i mappen.

 • Håll sidornas design så enkelt som möjligt och undvik komplicerad formatering.

 • Använd CSS snarare än HTML-kod och ge dina CSS-format tydliga namn. Om Contribute-användarna arbetar med en standarduppsättning med format i Microsoft Word, ger du dina CSS-format samma namn, så att Contribute kan mappa formaten när en användare kopierar information från ett Word-dokument och klistrar in det i en Contribute-sida.

 • Om du vill att ett CSS-format inte ska visas för Contribute-användare, ändrar du formatets namn så att det börjar med mmhide_. Om du till exempel använder ett format med namnet HogerJusterat i en sida, men inte vill att Contribute-användare ska kunna använda det formatet, ger du formatet namnet mmhide_HogerJusterat.

Obs!

Prefixet mmhide_ måste infogas i formatnamnet i kodvyn, det går inte att lägga till det i CSS-panelen.

 • Använd så få CSS-format som möjligt, det underlättar och ger konsekvent platsdesign.
 • Om du använder SSI (server-side includes) för HTML-sidelement, till exempel för sidhuvudet och sidfoten, skapar du en olänkad HTML-sida som innehåller länkar till inkluderingsfilerna. Contribute-användare kan sedan skapa ett bokmärke för den sidan och på så vis få tillgång till inkluderingsfilerna när de behöver redigeras.

Filöverföring till och från en Contribute-plats

Contribute ser till att bara en användare åt gången kan redigera en viss webbsida med hjälp av ett system som påminner om in- och utcheckningssystemet i Dreamweaver. När du aktiverar Contribute-kompatibilitet i Dreamweaver, aktiveras in- och utcheckningssystemet i Dreamweaver automatiskt.

Använd alltid kommandona Checka in och Checka ut när du överför filer till och från en Contribute-plats med hjälp av Dreamweaver. Om du överför filer med hjälp kommandona PUT och GET kan det hända att du skriver över ändringar som en Contribute-användare nyss har gjort i en fil.

När du checkar in en fil i en Contribute-plats skapas en säkerhetskopia av den tidigare incheckade filen i mappen _baks av Dreamweaver och ditt användarnamn och en datumstämpel läggs till i en Design Notes-fil.

Contribute och fil- och mappbehörigheter på servern

Med hjälp av Contribute kan du hantera fil- och mappbehörigheterna för alla användarroller som du definierar. Det går däremot inte att använda Contribute för att hantera de underliggande läs- och skrivbehörigheterna för filer och mappar på servern. I Dreamweaver kan du hantera de behörigheterna direkt på servern.

Om en Contribute-användare saknar läsåtkomst på servern för en beroende fil, till exempel en bild som visas på en sida, visas inte den beroende filens innehåll i Contribute-fönstret. Om en användare till exempel saknar läsåtkomst till en bildmapp, visas bilderna i den mappen som ikoner med brutna bilder i Contribute. Dreamweaver-mallar lagras på samma vis i en undermapp till platsens rotmapp, så om Contribute-användare inte har läsåtkomst till rotmappen, kan de inte använda den platsens mallar såvida du inte kopierar mallarna till lämplig mapp.

När du konfigurerar en Dreamweaver-plats, måste du ge användarna läsåtkomst på servern till mapparna /_mm (undermappen _mm till rotmappen), /Templates och alla mappar med resurser som de kommer att behöva använda.

Om du av säkerhetsskäl inte kan ge användarna läsåtkomst till mappen /Templates, kan du ändå göra mallarna tillgängliga för Contribute-användarna. Mer information finns i Ge Contribute-användare tillgång till mallar utan att ge dem åtkomst till rotmappen.

Mer information om Contribute-behörigheter finns i Administrera Contribute i Contribute-hjälpen.

Särskilda filer i Contribute

Contribute utnyttjar flera olika specialfiler som inte är avsedda för besökarna på din plats:

 • Den delade inställningsfilen, som har ett komplicerat filnamn med filnamnstillägget CSI, finns i en mapp med namnet _mm under platsens rotmapp och innehåller information som Contribute använder för att hantera platsen

 • Äldre versioner av filer, i mappar med namnet _baks

 • Temporära versioner av sidor, som tillåter användare att förhandsgranska ändringar

 • Temporära låsfiler, som indikerar att en viss sida redigeras eller förhandsgranskas

 • Design Notes-filer med metadata om platsens sidor

  I allmänhet bör du inte redigera någon av de här Contribute-filerna med hjälp av Dreamweaver. Dreamweaver hanterar dem automatiskt.

  Om du inte vill att de här Contribute-filerna ska finnas på din offentligt tillgängliga server, kan du konfigurera en staging-server där Contribute-användare kan arbeta med sidor. Därefter kopierar du regelbundet de webbsidorna från staging-servern till en produktionsserver på webben. Om du använder en staging-server, kopierar du bara webbsidor till produktionsservern, inte de ovan uppräknade Contribute-filerna. Kopiera framförallt inte mapparna _mm och _baks till produktionsservern.

Obs!

Information om hur du konfigurerar en server så att besökare inte kan visa filer i mappar vars namn börjar med understreck finns i ”Säkerhet för webbplatsen” i Contribute-hjälpen.

Ibland kan du behöva ta bort Contribute-filer. Under vissa omständigheter kan till exempel Contribute misslyckas med att ta bort temporära förhandsgranskningsfiler när användaren är klar med förhandsgranskningen. I sådana fall skulle du behöva ta bort de temporära sidorna manuellt. Temporära förhandsgranskningssidor har filnamn som börjar med TMP.

På samma visa kan en inaktuell låsfil av misstag lämnas kvar på servern. Om det inträffar måste du ta bort låsfilen manuellt för att andra ska kunna redigera sidan.

Förbereda för att använda en plats med Contribute

Om du förbereder en befintlig Dreamweaver-plats för Contribute-användare, måste du explicit aktivera Contribute-kompatibilitet för att få tillgång till Contribute-funktionerna. Dreamweaver uppmanar dig inte att göra det, men när du ansluter med Dreamweaver till en plats som konfigurerats som en Contribute-plats (som har en administratör), uppmanas du att aktivera Contribute-kompatibilitet.

Alla anslutningstyper har inte stöd för Contribute-kompatibilitet. Följande begränsningar gäller för anslutningstyperna:

 • Om du ansluter till din fjärrplats med WebDAV kan du inte aktivera Contribute-kompatibilitet, eftersom de versionshanteringssystemen inte är kompatibla med Design Notes och det in- och utcheckningssystem som Dreamweaver använder för Contribute-platser.

 • Ansluter du till fjärrplatsen med hjälp av RDS kan du aktivera Contribute-kompatibilitet, men anslutningen måste anpassas innan du kan dela den med Contribute-användare.

 • Använder du en lokal dator som webbserver måste du konfigurera platsen med hjälp av FTP eller en nätverksanslutning till din dator (i stället för en lokal mappsökväg) för att kunna dela anslutningen med andra Contribute-användare.

När du aktiverar Contribute-kompatibilitet, aktiverar Dreamweaver automatiskt Design Notes (inklusive alternativet Skicka Design Notes som ska delas) samt in- och utcheckningssystemet.

Om CPS (Contribute Publishing Server) är aktiverat på den fjärrplats som du ansluter till underrättar Dreamweaver CPS varje gång du utlöser en nätverksåtgärd som att checka in, återställa eller publicera en fil. CPS loggar de här händelserna och du kan visa loggen i CPS administrationskonsol. (Inaktiverar du CPS loggas inte de här händelserna.) Du aktiverar CPS med hjälp av Contribute. Mer information finns i Adobe Contribute-hjälpen.

Obs!

Du kan göra en webbplats Contribute-kompatibel utan att ha Contribute på datorn, men om du vill kunna starta Contribute Administrator från Dreamweaver måste du ha Contribute installerat på samma dator som Dreamweaver, och du måste vara ansluten till fjärrwebbplatsen innan du aktiverar Contribute-kompatibilitet. I annat fall kan Dreamweaver inte läsa Contributes administrativa inställningar för att få information om huruvida CPS och Återställning är aktiverat.

Obs!

Du måste se till att den delade inställningsfilen (CSI-filen) som Contribute använder för att administrera webbplatsen finns på samma fjärrserver och inte är skadad. Contribute skapar automatiskt den här filen (och skriver över äldre versioner av den) när du administrerar i Contribute Administrator. Om den delade inställningsfilen inte finns på servern eller är skadad returneras felet "Den fil som behövs för kompatibilitet med Contribute finns inte på servern" när du försöker utföra en nätverksåtgärd (till exempel put). Om du vill vara säker på att rätt fil finns på servern inaktiverar du anslutningen till servern i Dreamweaver, startar Contribute Administrator, gör en administrationsförändring och ansluter sedan till servern igen i Dreamweaver. Mer information finns i Adobe Contribute-hjälpen.

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Markera en plats och klicka sedan på Redigera.

 3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Contribute. Markera sedan Aktivera Contribute-kompatibilitet.

 4. Om en dialogruta visas med information om att du måste aktivera Design Notes och Checka in/Checka ut, klickar du på OK.

 5. Har du inte redan angett din kontaktinformation för Checka in/Checka ut anger du ditt namn och din e‑postadress i dialogrutan och klickar sedan på OK. I dialogrutan Platsdefinition visas nu återställningsstatus, CPS-status, textrutan URL till platsroten samt knappen Administrera webbplats i Contribute.

  Om Återställning är aktiverat i Contribute kan du återgå till tidigare versioner av filer som du har ändrat i Dreamweaver.

 6. Kontrollera URL:en i textrutan URL till platsroten och korrigera den om nödvändigt. URL:en till platsroten skapas av Dreamweaver baserat på annan platsdefinitionsinformation som du har angett, men ibland blir den skapade URL:en fel.

 7. Kontrollera att du har angett rätt URL genom att klicka på Testa.

  Obs!

  Om du är redo att skicka en anslutningsnyckel eller utföra administrationsåtgärder för en Contribute-plats nu hoppar du över de återstående stegen.

 8. Klicka på Administrera plats i Contribute om du vill göra administrationsförändringar. Kom ihåg att du måste ha Contribute installerat på samma dator om du vill öppna Contribute Administrator från Dreamweaver.

 9. Klicka på Spara och sedan på Klar.

Administrera en plats i Contribute med hjälp av Dreamweaver

När du har aktiverat Contribute-kompatibilitet kan du starta Contribute med hjälp av Dreamweaver och utföra platsadministrationsåtgärder.

Obs!

Contribute måste vara installerat på samma dator som Dreamweaver.

Som administratör av en Contribute-plats kan du göra följande:

 • Ändra administrationsinställningarna för platsen.

  Administrationsinställningarna i Contribute är en uppsättning inställningar som gäller för alla som använder webbplatsen. Med hjälp av de här inställningarna kan du finjustera Contribute och skapa en bättre användarupplevelse.

 • Ändra behörigheterna som ges till användarroller i Contribute.

 • Konfigurera Contribute-användare.

  Contribute-användare behöver viss information om platsen för att kunna ansluta till den. Du kan paketera all den här informationen i en fil som kallas för en anslutningsnyckel som du skickar till Contribute-användarna.

Obs!

En anslutningsnyckel är inte samma sak som en Dreamweaver-exporterad platsfil.  

Obs!

Innan du ger Contribute-användare den anslutningsinformation de behöver för att kunna redigera sidor skapar du platsens grundläggande mapphierarki med hjälp av Dreamweaver samt de mallar och CSS-formatmallar som ska användas.

 1. Välj Plats > Hantera platser.
 2. Markera en plats och klicka sedan på Redigera.
 3. Expandera Avancerade inställningar i dialogrutan Platskonfiguration och markera kategorin Contribute.
 4. Klicka på Administrera plats i Contribute

  Obs!

  Den här knappen visas bara om du har aktiverat Contribute-kompatibilitet.

 5. Ange administratörslösenordet om du uppmanas att göra det, och klicka på OK.

  Dialogrutan Administrera webbplats visas.

  • Om du vill ändra administrationsinställningarna markerar du en kategori i listan till vänster och gör sedan önskade ändringar av inställningarna.

  • Vill du ändra inställningarna för roller klickar du på Redigera rollinställningar i kategorin Användare och roller och gör önskade ändringar.

  • Om du vill skicka en anslutningsnyckel för att konfigurera användare klickar du på Skicka anslutningsnyckel i kategorin Användare och roller och slutför sedan Anslutningsguiden.

 6. Klicka på Stäng, på OK och sedan på Klar.

Mer information om adminstrationsinställningar, hur du hanterar användarroller eller skapar en anslutningsnyckel finns i Contribute-hjälpen.

Ta bort, flytta eller byta namn på en fjärrfil på en Contribute-plats

Att ta bort en fil från fjärrservern som Contribute-platsen finns på fungerar ungefär som att ta bort en fil från en server för valfri Dreamweaver-plats. När du tar bort en fil från en Contribute-plats frågar Dreamweaver dock om du även vill ta bort alla äldre versioner av filen. Om du väljer att behålla de äldre versionerna sparar Dreamweaver en kopia av den aktuella versionen i mappen _baks så att du kan återställa den senare.

Att byta namn på en fjärrfil eller att flytta den från en mapp till en annan i en Contribute-plats fungerar på samma sätt som för andra Dreamweaver-platser. I en Contribute-plats byter Dreamweaver dessutom namn på eller flyttar de associerade tidigare versionerna av filen som sparats i mappen _baks.

 1. Markera filen i fjärrpanelen i filpanelen (Fönster > Filer) och tryck sedan på Backsteg (Windows) eller Delete (Macintosh).

  En dialogruta visas där du får bekräfta att du vill ta bort filen.

 2. Det här gäller för bekräftelsedialogrutan:
  • Vill du ta bort alla tidigare versioner av filen samt den aktuella versionen markerar du Ta bort återställningsversioner.

  • Vill du lämna tidigare versioner på servern avmarkerar du Ta bort återställningsversioner.

 3. Ta bort filen genom att klicka på Ja.

Ge Contribute-användare tillgång till mallar utan att ge dem åtkomst till rotmappen

I en Contribute-plats hanterar du de underliggande fil- och mappbehörigheterna direkt på servern. Om du av säkerhetsskäl inte kan ge användarna läsåtkomst till mappen /Templates kan du ändå göra mallarna tillgängliga för användarna.

 1. Konfigurera Contribute-platsen så att rotmappen är den mapp som du vill att användarna ska se som rot.
 2. I filpanelen kopierar du manuellt mallmappen från huvudplatsens rotmapp till Contribute-platsens rotmapp.
 3. När du uppdaterar mallar för huvudplatsen kopierar du dem till lämpliga undermappar efter behov.

  Använd inte platsrotrelativa länkar i undermapparna om du använder den här metoden. Platsrotrelativa länkar är relativa till serverns egentliga rotmapp, inte den rotmapp som du definierar i Dreamweaver. Contribute-användare kan inte skapa platsrotrelativa länkar.

  Om länkar i en Contribute-sida verkar vara brutna kan problemet bero på mappbehörigheter, särskilt om länkarna leder till sidor som ligger utanför Contribute-användarnas rotmapp. Kontrollera läs- och skrivbehörigheterna för mappar på servern.

Felsöka en Contribute-plats

Om en fjärrfil i en Contribute-plats verkar vara utcheckad, men filen faktiskt inte är låst på användarens dator, kan du låsa upp filen så att användare kan redigera den igen.

När du klickar på en knapp som har att göra med administrationen av en Contribute-plats kontrollerar Dreamweaver att det går att ansluta till din fjärrplats och att den URL till platsroten som du har angett är giltig. Om Dreamweaver misslyckas med anslutningen eller om URL:en är ogiltig, visas ett felmeddelande.

Om administrationsverktygen inte fungerar som de ska kan problemet bero på att något är fel i mappen _mm.

Låsa upp en fil i en Contribute-plats

Obs!

Kontrollera att filen verkligen inte är utcheckad innan du utför den här proceduren. Om du låser upp en fil som redigeras av en Contribute-användare kan flera användare redigera på en gång.

 1. Gör något av följande:
  • Öppna filen i dokumentfönstret och välj sedan Plats > Ångra utcheckning.

  • Högerklicka (Windows) eller kontroll‑klicka (Macintosh) i filpanelen (Fönster > Filer) och välj sedan Ångra utcheckning.

   En dialogruta kanske visas med information om vem som har checkat ut filen, där du får bekräfta att du vill låsa upp filen.

 2. Om dialogrutan visas bekräftar du genom att klicka på Ja.

  Filen låses upp på servern.

Felsöka vanliga problem med Contribute-platser

 1. Kontrollera att rätt sida är angiven i URL till platsroten i kategorin Contribute i dialogrutan Platsdefinition genom att öppna URL:en i en webbläsare.
 2. Kontrollera att du kan ansluta till platsen genom att klicka på Testa i kategorin Fjärrinformation i dialogrutan Platsdefinition.
 3. Om URL:en är korrekt men knappen Testa ger felmeddelande ber du systemadministratören om hjälp.

Felsöka administrationsverktygen för Contribute

 1. Kontrollera att du har läs- och skrivbehörigheter (samt körrättigheter om så krävs) för mappen _mm på servern.
 2. Kontrollera att mappen _mm innehåller en fil med delade inställningar med filnamnstillägget CSI.
 3. Saknas den filen skapar du en anslutning till platsen och blir administratör för platsen med hjälp av Anslutningsguiden (Windows) eller Anslutningsassistenten (Macintosh). Filen med de delade inställningarna skapas automatiskt när du blir administratör. Mer information om hur du blir administratör för en befintlig Contribute-webbplats finns i Administrera Contribute i Contribute-hjälpen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy