Lägg till medieobjekt

Lär dig hur du infogar och redigerar medieobjekt på Dreamweaver-webbsidor, använder Design Notes och mycket mer.

Förutom SWF- och FLV-filer kan du infoga andra ljud- och videoobjekt i Dreamweaver-dokument. Om du ger ett medieobjekt tillgänglighetsattribut kan du ange och redigera deras värden i HTML-koden.

 1. Placera insättningspunkten i dokumentfönstret där du vill infoga objektet.
 2. Infoga objektet genom att göra något av följande:
  • Klicka på Media i kategorin HTML på panelen Infoga och välj ikonen för den typ av objekt som du vill infoga.

  • Välj det aktuella objektet på undermenyn Infoga > HTML.

  • I dialogrutan som visas kan du välja en källfil och ange vissa parametrar för medieobjektet.

  Obs!

  Om du inte vill att sådana dialogrutor ska visas ska du välja Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar > Allmänt (Macintosh) och avmarkera alternativet Visa dialogrutan vid infogning av objekt. Håll ned Ctrl (Windows) eller Alternativ (Macintosh) när du infogar objektet om du vill åsidosätta inställningen som gäller för visning av dialogrutor. 

 3. Fyll i dialogrutan Markera fil och klicka på OK.
  Obs!

  Dialogrutan Hjälpattribut visas om du har valt att visa attribut när du infogar media i dialogrutan Redigera > Inställningar

 4. Ange tillgänglighetsattribut.
  Obs!

  Du kan även redigera mediaobjektattribut genom att markera objektet och redigera HTML-koden i kodläge eller högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Macintosh) och välja Ändra tagg.

  Titel

  Ange mediaobjektets titel.

  Snabbtangent

  Ange en bokstav i textrutan som gör det möjligt att välja formulärobjektet i webbläsaren. Besökaren kan då använda Ctrl-tangenten (Windows) och snabbtangenten för att komma åt objektet. Om du exempelvis väljer snabbtangenten B går objektet att välja i webbläsaren med tangentkombinationen Ctrl+B.

  Tabbindex

  Ange formulärobjektets tabbordningsnummer. Det är en god idé att ange tabbordningen om det finns andra länkar och formulärobjekt på sidan och du vill att användaren ska gå igenom dem i en viss ordning. Om du anger tabbordningen för ett objekt bör du ange ordningen för alla.

 5. Infoga mediaobjektet genom att klicka på OK.
  Obs!

  Om du trycker på Avbryt infogas en platshållare för mediaobjektet i dokumentet, men Dreamweaver kopplar inga tillgänglighetstaggar eller -attribut till det.

  Använd varje objekts egenskapspanel om du vill ange en källfil eller ställa in storlekar och andra parametrar eller attribut. Du kan redigera ett objekts tillgänglighetsattribut.

Starta en extern redigerare för mediefiler

Du kan starta en extern redigerare i Dreamweaver och redigera de flesta mediefiler. Du kan även ange vilken redigerare du vill att Dreamweaver ska starta.

 1. Kontrollera att mediafiltypen har associerats med en redigerare på datorn.

  Vill du ta reda på vilken redigerare som har associerats med filtypen ska du välja Redigera > Inställningar i Dreamweaver och välja Filtyper/redigerare i listan Kategori. Klicka på filtillägget i kolumnen Tillägg. Då visas motsvarande redigerare i kolumnen Redigerare. Du kan välja att associera en annan redigerare med en filtyp.

 2. Dubbelklicka på mediafilen på filpanelen. Då startas den externa redigeraren.

  Redigeraren som startas då du dubbelklickar på filen på filpanelen kallas den primära redigeraren. Om du dubbelklickar på en bildfil, till exempel, öppnar Dreamweaver filen i den primära externa bildredigeraren, kanske Adobe Fireworks.

 3. Om du inte vill redigera filen i den primära externa redigeraren kan du använda en annan på datorn på följande sätt:
  • Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Macintosh) på filnamnet på filpanelen och välj Öppna med på snabbmenyn.

  • Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Macintosh) i designläge på mediaelementet på den aktuella sidan och välj Redigera på snabbmenyn.

Ange vilken redigerare som ska startas i Dreamweaver

Du kan ange vilken redigerare du vill att Dreamweaver ska använda då en filtyp redigeras, samt lägga till eller ta bort filtyper som Dreamweaver känner igen.

Uttryckligen ange vilka externa redigerare som ska startas för en given filtyp

 1. Välj Redigera > Inställningar och sedan Filtyper/redigerare i listan Kategori.

  Filnamnstillägg som GIF, WAV och MPG listas till vänster under Tillägg. De redigerare som hör till det valda tillägget listas till höger under Redigerare.

 2. Välj filtypstillägget i listan Tillägg och gör något av följande:
  • Koppla en ny redigerare till filtypen genom att klicka på plusknappen (+) ovanför listan Redigerare. Fyll sedan i dialogrutan som visas.

   Om du vill koppla filtypen till Acrobat, till exempel, ska du markera programmets ikon.

  • Om du vill göra en redigerare till filtypens primära redigerare (det vill säga se till att den öppnas när du dubbelklickar på filtypen på filpanelen) markerar du den i listan Redigerare och klickar på Gör primär.

  • Vill du inte längre att en redigerare ska vara kopplad till en filtyp ska du markera den i listan Redigerare och klicka på minusknappen (-) ovanför listan Redigerare.

Lägga till en ny filtyp och motsvarande redigerare

 1. Klicka på plusknappen (+) ovanför listan Tillägg och ange filtypstillägget (skriv även punkten i början av tillägget) eller flera närstående tillägg med mellanslag mellan dem.

  Du kan till exempel ange .xml .xsl om du vill koppla dem till en XML-redigerare på datorn.

 2. Välj en ny redigerare för filtypen genom att klicka på plusknappen (+) ovanför listan Redigerare. Fyll sedan i dialogrutan som visas.

Ta bort en filtyp

 1. Markera filtypen i listan Tillägg och klicka på minusknappen (-) ovanför listan Tillägg.
  Obs!

  Du kan inte ångra dig efter att ha tagit bort en filtyp, så du måste verkligen vara säker på att du vill ta bort den.

Använda Design Notes med mediaobjekt

Du kan lägga till Design Notes till medieobjekt och andra objekt i Dreamweaver. Design Notes är anteckningar som hör till en viss fil. De sparas separat. Anteckningarna används för att hålla reda på extra filinformation om dokumenten, till exempel bildernas filnamn och kommentarer om filens tillstånd.

 1. Högerklicka (Windows) eller kontrollklicka (Macintosh) på objektet i dokumentfönstret.
  Obs!

  Du måste definiera webbplatsen innan du lägger till Design Notes till något objekt.

 2. Välj Design Notes för sidan på snabbmenyn.
 3. Ange uppgifterna som du vill ha med i anteckningen.
  Obs!

  Du kan även lägga till en anteckning till ett mediaobjekt från filpanelen. Markera filen, visa snabbmenyn och välj Design Notes.

Lägg till video (inte FLV)

Du kan lägga till filmer på webbsidor på olika sätt och i olika format. Användaren kan hämta hela filmen, men den kan även spelas upp direkt när den hämtas.

 1. Spara filmklippet i platsmappen.

  Klippen är ofta i AVI- eller MPEG-format.

 2. Länka till filmklippet eller bädda in det på sidan.

  Vill du länka till klippet ska du ange länktexten (till exempel ”Hämta film”), markera texten och klicka på mappikonen i egenskapskontrollen. Bläddra dig fram till filmfilen och välj den.

  Obs!

  Användaren måste hämta ett hjälpprogram (plugin-program) om han eller hon ska kunna se vanliga direktuppspelande format som Real Media, QuickTime och Windows Media.

Infoga material till plugin-program

Du kan skapa exempelvis en QuickTime-film för uppspelning av ett webbläsarplugin-program till Netscape Navigator och sedan infoga materialet i ett HTML-dokument med hjälp av Dreamweaver. RealPlayer och QuickTime är exempel på några vanliga plugin-program, och innehållsfilerna kan vara mp3-filer och QuickTime-filmer.

Du kan förhandsgranska filmer och animeringar som kräver webbläsarplugin-program till Netscape Navigator direkt i designläget i dokumentfönstret. Du kan spela upp samtliga plugin-programelement samtidigt om du vill se hur sidan ser ut för användaren, men du kan även spela upp dem enskilt och kontrollera att du har lagt till rätt mediaelement.

Obs!

Det går inte att förhandsgranska filmer eller animeringar som spelas upp av ActiveX-kontroller.

När du har infogat material för ett plugin-program till kan du ange parametrar till det i egenskapskontrollen. Välj ett plugin-program till om du vill visa följande egenskaper i egenskapskontrollen.

Egenskapskontrollen visar först de egenskaper som används mest. Klicka på pilen i det nedre högra hörnet om du vill se alla egenskaper.

Infoga material till plugin-program och ange dess egenskaper

 1. Placera insättningspunkten där du vill infoga materialet i designläge i dokumentfönstret och gör sedan något av följande:
  • Klicka på Media i kategorin Allmänt på panelen Infoga och välj ikonen Plugin-program  på menyn.

  • Välj Infoga > Media > Plugin-program.

 2. Välj en innehållsfil för ett plugin-program till i dialogrutan som visas och klicka på OK.
 3. Ange egenskaperna för plugin-programmet i egenskapskontrollen.

  Namn

  Anger namnet som identifierar plugin-programmet i skript. Ange ett namn i den omärkta textrutan långt till vänster i egenskapskontrollen.

  B och H

  Anger bredden och höjden för objektet på sidan mätt i pixlar.

  Källa

  Anger källdatafilen. Klicka på mappikonen och bläddra dig fram till en fil eller skriv en sökväg.

  Inst.-URL

  Anger URL-adressen till pluginspace-attributet. Ange den fullständiga webbadressen till webbplatsen där användarna kan hämta plugin-programmet. Om besökaren inte har plugin-programmet försöker webbläsaren hämta det från den här adressen.

  Justera

  Bestämmer hur objektet justeras på sidan.

  Lodrätt mellanrum och Vågrätt mellanrum

  Anger antalet pixlar med blankutrymme ovanför, under och på ömse sidor om plugin-programmet.

  Kant

  Bestämmer kantbredden runt plugin-programmet.

  Parametrar

  Öppnar en dialogruta där du kan ange ytterligare parametrar som ska överföras till plugin-programmet. Många plugin-program har särskilda parametrar.

  Du kan även se vilka attribut som det markerade plugin-programmet har tilldelats genom att klicka på knappen Attribut. Du kan redigera, lägga till och ta bort attribut såsom bredden och höjden i den här dialogrutan.

Spela upp material till plugin-program i dokumentfönstret

 1. Infoga ett eller flera mediaelement med hjälp av de metoder som beskrivs i avsnittet ovan.
 2. Gör något av följande:
  • Välj ett av mediaelementen som du har infogat och välj Visa > Plugin-program > Spela upp eller klicka på uppspelningsknappen i egenskapskontrollen.

  • Välj Visa > Plugin-program > Spela upp alla om du vill spela upp alla mediaelementen på den aktuella sidan som kräver plugin-program.

  Obs!

  Spela upp alla gäller enbart det aktuella dokumentet och inte de övriga dokumenten i en ramuppsättning, till exempel.

Sluta spela upp material till plugin-program

 1. Markera ett mediaelement och välj Visa > Plugin-program >Stopp eller klicka på stoppknappen i egenskapskontrollen.

  Du kan även välja Visa > Plugin-program > Stoppa alla om du vill stoppa samtliga plugin-program.

Felsök plugin-program

Om du försökt spela upp material i plugin-program i dokumentfönstret enligt beskrivningen men visst material inte spela upp kan du försöka med följande lösning:

 • Kontrollera att motsvarande plugin-program är installerat på datorn och att innehållet är kompatibelt med den version du har.

 • Öppna filen Configuration/Plugins/UnsupportedPlugins.txt i en textredigerare och se om det krånglande plugin-programmet finns med i listan. Den här filen innehåller uppgifter om plugin-program som orsakar problem i Dreamweaver och som därför inte stöds. (Du kan lägga till ett plugin-program i den här filen om du har problem med det.)

 • Kontrollera att minnet räcker. Vissa plugin-program behöver ytterligare 2 till 5 MB minne för att kunna köras.

Kontrollera mediefiler med beteenden

Du kan lägga till beteenden till sidan för att starta och stoppa olika mediaobjekt.

Kontrollera Shockwave eller Flash

Gör det möjligt att spela upp, stoppa, spola tillbaka eller gå till en specifik bildruta i en Shockwave-film eller SWF-fil.

Spela upp ljud

Gör det möjligt att spela upp ett ljud. Du kan till exempel spela upp en ljudeffekt när användaren flyttar pekaren över en länk.

Kontrollera plugin-program

Gör det möjligt att kontrollera om besökarna på webbplatsen har det plugin-program som krävs installerat och skicka dem vidare till olika webbadresser beroende på om de har det rätta plugin-programmet eller inte. Det här gäller enbart plugin-program i , eftersom beteendet Kontrollera plugin-program inte letar efter ActiveX-kontroller.

Kontrollera mediaobjekt med parametrar

Definiera särskilda parametrar för att styra SWF-filer och plugin-program. Parametrar används tillsammans med taggarna object, embed och applet. Parametrar anger attribut som gäller olika typer av objekt. En SWF-fil kan till exempel använda en quality-parameter <paramname="quality"value="best"> för object-taggen. Dialogrutan Parameter går att öppna från egenskapskontrollen. Dokumentationen om objektet som du använder innehåller information om de parametrar som krävs.

Obs!

Det finns ingen allmän standard för att identifiera ActiveX-kontrollers datafiler. Läs dokumentationen om den ActiveX-kontroll som du använder om du behöver ta reda på vilka parametrar du ska använda.

Ange en parameters namn och värde

 1. I dokumentfönstret väljer du ett objekt som kan ha parametrar.

 2. Öppna egenskapskontrollen om den inte redan visas och klicka på knappen Parametrar i den undre halvan av egenskapskontrollen. (Se till att allt i egenskapskontrollen visas.)

 3. Klicka på plusknappen (+) och ange parameterns namn och värde i kolumnerna.

Ta bort en parameter

 1. Markera en parameter och tryck på minusknappen (-).

Ordna om parametrar

 1. Välj en parameter och använd upp- och nedpilarna.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto