Förstå webbprogram

Obs!

Användargränssnittet i Dreamweaver CC och senare har förenklats. Det kan därför hända att du inte hittar en del av alternativen i den här artikeln i Dreamweaver CC och senare. Mer information finns i den här artikeln.

Om webbprogram

Ett webbprogram är en webbplats som innehåller sidor vars innehåll delvis eller helt ännu inte är definierat. Sidans slutgiltiga innehåll bestäms först när besökaren begär en sida från webbservern. Eftersom innehållet på sidan varierar från begäran till begäran, beroende på besökarens åtgärder, kallas sådana här sidor för dynamiska sidor.

Webbprogram skapas för att möta en mängd olika utmaningar och problem. Det här avsnittet beskriver vanliga användningsområden för webbprogram och innehåller dessutom ett enkelt exempel.

Vanliga användningsområden för webbprogram

Webbprogram används för många syften, av både användare och utvecklare, inklusive de följande:

 • Snabbt och enkelt förse besökare med information på en webbplats med mycket innehåll.

  Den här sortens webbprogram ger besökare möjlighet att söka, ordna och navigera i innehållet som de vill. Exempel är bland annat företagsintranät, Microsoft MSDN (www.msdn.microsoft.com) och Amazon.com (www.amazon.com).

 • Samla in, spara och analysera data från webbplatsbesökare.

  Förr skickades data som matats in i HTML-formulär i e‑postmeddelanden till anställda eller CGI-program för bearbetning. Ett webbprogram kan spara formulärdata direkt i en databas och dessutom hämta sådana data och skapa webbaserade rapporter för vidare analys. Exempel på sådana sidor är onlinebanksidor, kassasidor i onlinebutiker, undersökningar och formulär för användarfeedback.

 • Uppdatera webbplatser med innehåll under konstant förändring.

  Ett webbprogram befriar webbdesignern från att ständigt uppdatera platsens HTML-kod. Innehållsleverantörer som nyhetsredaktörer förser webbprogrammet med innehåll och platsen uppdateras automatiskt av webbprogrammet. Exempel är bland annat the Economist (www.economist.com) och CNN (www.cnn.com).

Exempel på ett webbprogram

Johanna arbetar som webbdesigner med lång erfarenhet av Dreamweaver och ansvarar för att underhålla intranätet och webbplatser för ett mellanstort företag med 1 000 anställda. En dag tittar David från personalavdelningen förbi med ett problem. Personalavdelningen administrerar ett friskvårdsprogram där de anställda får poäng för varje promenerad, cyklad eller joggad kilometer. Var och en av de anställda måste varje månad rapportera den tillryggalagda sträckan till David i ett e‑postmeddelande. Vid slutet av månaden, samlar David ihop de olika e‑postmeddelandena och belönar de anställda med mindre kontantpriser baserat på de poäng de uppnått.

Davids problem är att friskvårdsprogrammet har blivit för populärt. Numera är deltagarna så många att Davids inkorg är sprängfull med e‑postmeddelanden vid månadens slut. David frågar Johanna om det finns någon webbaserad lösning.

Johanna föreslår ett intranätbaserat webbprogram som utför följande uppgifter:

 • Låter de anställda rapportera den tillryggalagda sträckan på en webbsida med hjälp av ett enkelt HTML-formulär

 • Lagrar de anställdas tillryggalagda sträckor i en databas

 • Beräknar friskvårdsprogram baserat på de data som lagrats

 • Tillåter de anställda att följa utvecklingen under månaden

 • Ger David möjlighet att summera poängen med ett musklick vid slutet av månaden

  Johanna sätter fart och har programmet på intranätet före lunch, tack vare Dreamweaver som innehåller de verktyg som hon behöver för att snabbt och enkelt bygga program av den här typen.

Så här fungerar ett webbprogram

Ett webbprogram är en uppsättning med statiska och dynamiska webbsidor. En statisk webbsida är en sida som inte förändras när en besökare begär den: Webbservern skickar sidan till den begärande webbläsaren utan att förändra den. En dynamisk webbsida å andra sidan, förändras av servern innan den skickas till den begärande webbläsaren. Sidans föränderliga natur är anledningen till att den kallas för dynamisk.

Du kan till exempel utforma en sida som visar friskvårdsresultat, samtidigt som viss information (som medarbetarens namn och resultat) bestäms först när sidan begärs av en viss medarbetare.

De följande avsnitten beskriver i större detalj hur webbprogram fungerar.

Bearbeta statiska webbsidor

En statisk webbplats består en mängd relaterade HTML-sidor och filer som lagras på en dator med en webbserver.

En webbserver är ett program som visar webbsidor som ett svar på förfrågningar från webbläsare. En sidförfrågan skapas när en besökare klickar på en länk på en webbsida, markerar ett bokmärke i en webbläsare eller anger en URL i en webbläsares adressruta.

En statisk webbsidas slutgiltiga innehåll bestäms av den som utformar sidan och förändras inte när sidan begärs. Här följer ett exempel:

<html> 
  <head> 
    <title>Trio Motors Information Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>About Trio Motors</h1> 
    <p>Trio Motors is a leading automobile manufacturer.</p> 
  </body> 
</html>

Samtliga av sidans HTML-kodrader skrivs av webbdesignern innan sidan placeras på servern. Eftersom HTML-koden inte förändras efter att den har placerats på servern, kallas den här typen av sida för en statisk sida.

Obs!

Noga räknat behöver en ”statisk” sida inte vara så statisk. Flash-innehåll (en SWF-fil) eller en överrullningsbild kan skänka liv åt en statisk sida. Definitionen av en statisk sida i den här dokumentationen är emellertid en sida som skickas till webbläsaren utan att förändras.

När webbservern tar emot en föfrågan om en statisk sida, läser servern förfrågan, hittar sidan och skickar den till den begärande webbläsaren, som visas i följande exempel:

Bearbeta en statisk webbsida

A. Webbläsaren begär en statisk sida. B. Webbservern hittar sidan. C. Webbservern skickar sidan till begärande webbläsare. 

I webbprogram är en del kodrader inte bestämda när sidan begärs av en besökare. De raderna måste bestämmas med hjälp av någon mekanism innan sidan kan skickas till webbläsaren. Den mekanismen diskuteras i följande avsnitt.

Bearbeta dynamiska sidor

När en webbservern tar emot en begäran om en statisk webbsida, skickar servern sidan direkt till den begärande webbläsaren. När en webbserver tar emot en förfrågan om en dynamisk sida, fungerar det inte på samma vis: Den skickar sidan till en särskild programvara som ansvarar för att slutföra sidan. Den här speciella programvaran kallas för en programserver.

Programservern läser koden på sidan, slutför sidan enligt instruktionerna i koden och tar sedan bort koden från sidan. Resultatet är en statisk sida som programservern skickar tillbaka till webbservern, som sedan skickar sidan till den begärande webbläsaren. Det som når webbläsaren är en sida med ren HTML-kod. Här är en översikt av processen:

Bearbeta dynamiska sidor

A. Webbläsaren begär en dynamisk sida. B. Webbservern hittar sidan och skickar den till programservern. C. Programservern söker efter instruktioner på sidan och slutför den. D. Programservern skickar den slutförda sidan till webbservern E. Webbservern skickar den färdiga sidan till begärande webbläsare. 

Arbeta mot en databas

Med hjälp av en programserver kan du arbeta mot serverresurser som till exempel databaser. En dynamisk sida kan instruera programservern att hämta data från en databas och sedan infoga den i sidans HTML-kod. Mer information finns på www.adobe.com/go/learn_dw_dbguide_se.

Om du använder en databas för att lagra innehåll kan du skilja webbsidans design från det innehåll som du vill visa för webbplatsens användare. Istället för att skriva separata HTML-filer för varje sida, behöver du bara skriva en sida, eller en mall, för de olika typer av information som du vill presentera. Därefter kan du hämta innehållet till en databas och låta webbsidan hämta innehållet när det begärs av användaren. Du kan även uppdatera information i en enstaka källa och sedan fylla i ändringen på hela webbplatsen utan att behöva redigera varje sida manuellt. Du kan använda Adobe Dreamweaver för att utforma webbformulär om du vill infoga, uppdatera och ta bort data från databasen.

Instruktionen som används för att hämta data från en databas kallas för en databasfråga. En fråga består av sökkriterier som uttrycks i ett databasspråk som kallas för SQL (Structured Query Language). SQL-frågan skrivs in i sidans serverskript (serverkoden).

En programserver kan inte kommunicera direkt med en databas, eftersom databasens specifika format gör informationen omöjlig att dechiffrera, på samma sätt som ett Microsoft Word-dokument som du öppnar i Anteckningar eller BBEdit kan vara svårt att läsa. Programservern kan bara kommunicera med databasen via en mellanliggande databasdrivrutin: programvara som fungerar som tolk mellan programservern och databasen.

Efter att drivrutinen har etablerat kontakt utförs frågan mot databasen och en postmängd skapas. En postmängd är en uppsättning med data som hämtats från en eller fler tabeller i en databas. Postmängden returneras till programservern, som slutför sidan med de data som returnerats.

Här är en enkel databasfråga skriven i SQL:

SELECT lastname, firstname, fitpoints 
FROM employees

Det här uttrycket skapar en postmängd med tre kolumner och fyller den med rader som innehåller efternamnet, förnamnet och friskvårdspoängen för alla anställda i databasen. Mer information finns på www.adobe.com/go/learn_dw_sqlprimer_se.

I följande exempel visas hur en fråga skickas till en databas och data returneras till webbläsaren:

Arbeta mot en databas

A. Webbläsaren begär en dynamisk sida. B. Webbservern hittar sidan och skickar den till programservern. C. Programservern söker efter instruktioner på sidan. D. Programservern skickar frågan till databasdrivrutinen. E. Drivrutinen utför frågan mot databasen. F. Postmängden skickas till drivrutinen. G. Drivrutinen skickar postmängd till programservern. H. Programservern infogar postmängdens data på sidan och skickar sedan sidan till webbservern. I. Webbservern skickar den färdiga sidan till begärande webbläsare. 

Du kan nästan använda vilken databas som helst till ditt webbprogram, så länge motsvarande databasdrivrutin är installerad på servern.

Om du planerar att bygga ett litet program med liten budget, kan du använda en filbaserad databas, som till exempel en Microsoft Access-databas. Om du har för avsikt att bygga robusta, affärskritiska program kan du använda en serverbaserad databas, som till exempel kan skapas i Microsoft SQL Server, Oracle 9i eller MySQL.

Om din databas finns på en annan server än webbservern bör du se till att ha en snabb anslutning mellan de två systemen, så att ditt webbprogram fungerar snabbt och effektivt.

Skapa dynamiska sidor

Du skapar en dynamisk sida genom att först skriva HTML-koden och sedan lägga till serverskripten (eller serverkoden) i HTML-koden för att göra sidan dynamisk. När du tittar på den kod som skapats ser språket ut att ha bäddats in i sidans HTML-kod. Det är också varför den här typen av språk kallas för HTML-inbäddade programmeringsspråk. I följande enkla exempel används CFML (ColdFusion Markup Language):

Obs! CFML-stöd tas bort från Dreamweaver CC och senare.

<html> 
  <head> 
    <title>Trio Motors Information Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>About Trio Motors</h1> 
    <p>Trio Motors is a leading automobile manufacturer.</p> 
    <!--- embedded instructions start here ---> 
    <cfset department="Sales"> 
    <cfoutput> 
    <p>Be sure to visit our #department# page.</p> 
    </cfoutput> 
    <!--- embedded instructions end here ---> 
  </body> 
</html>

De inbäddade instruktionerna på den här sidan utför följande åtgärder:

 1. Skapa en variabel som kallas för department och tilldela den strängen "Sales".

 2. Infoga variabelns värde, "Sales", i HTML-koden.

Programservern returnerar följande sida till webbservern:

<html> 
  <head> 
    <title>Trio Motors Information Page</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1>About Trio Motors</h1> 
    <p>Trio Motors is a leading automobile manufacturer.</p> 
    <p>Be sure to visit our Sales page.</p> 
  </body> 
</html>

Webbservern skickar sidan till den begärande webbläsaren, som visar den på följande vis.

Om Trio Motors

Trio Motors är en ledande biltillverkare.

Glöm inte att besöka vår Sales-sida.

Vilket skript- eller kodspråk som du väljer beror på vilken serverteknik som är tillgänglig på servern. Här är de vanligaste språken för de servertekniker som stöds av Dreamweaver:

Serverteknik

Språk

ColdFusion

ColdFusion Markup Language (CFML)

ASP (Active Server Pages)

VBScript

JavaScript

PHP

PHP

Dreamweaver kan skapa de serverskript eller den serverkod som krävs för att få din sidor att fungera, eller så kan du skriva koden manuellt i kodmiljön i Dreamweaver.

Webbprogramsterminologi

Det här avsnittet innehåller definitioner av termer som ofta används i samband med webbprogram.

En programserver

Programvara som hjälper en webbserver att bearbeta webbsidor som innehåller serverskript eller serverkod. När en sådan sida begärs av servern, skickar webbservern sidan till programservern för bearbetning innan den skickas till webbläsaren. Mer information hittar du i avsnittet Så här fungerar ett webbprogram.

Vanliga programservrar omfattar ColdFusion och PHP.

En databas

En uppsättning med data som sparats i tabeller. Alla rader i en tabell utgör en post och alla kolumner utgör ett fält i posten, som visas i följande exempel:

En databas

En databasdrivrutin

Programvara som fungerar som en tolk mellan ett webbprogram och en databas. Data i en databas lagras i ett format som är specifikt för den databastypen. En databasdrivrutin gör det möjligt för webbprogrammet att läsa och manipulera data som annars inte skulle gå att tolka.

Ett databashanteringssystem

(DBMS, eller databassystem) Programvara som används för att skapa och manipulera databaser. Vanliga databassystem är Microsoft Access, Oracle 9i och MySQL.

En databasfråga

Den åtgärd som används för att hämta en postmängd från en databas. En fråga består av sökkriterier som uttrycks i ett databasspråk som kallas för SQL. Frågan kan till exempel ange att postmängden endast ska omfatta vissa av kolumnerna.

En dynamisk sida

En webbsida som anpassas av en programserver innan sidan skickas till en webbläsare.

En postmängd

En uppsättning med data som hämtas från en eller fler tabeller i en databas, som i följande exempel:

En postmängd

En relationsdatabas

Databas som innehåller mer än en tabell, och där tabellerna delar data. Följande databas är relationell på grund av att två tabeller delar kolumnen DepartmentID.

Relationsdatabaser

En serverteknik

Teknik som en programserver använder för att modifiera dynamiska sidor under körning.

Utvecklingsmiljön i Dreamweaver har stöd för följande servertekniker:

 • Adobe® ColdFusion®

 • Microsoft Active Server Pages (ASP)

 • PHP: Hypertext Preprocessor (PHP)

  I kodmiljön i Dreamweaver kan du dessutom utveckla sidor för andra servertekniker som inte räknas upp ovan.

En statisk sida

En webbsida som inte modifieras av en programserver innan sidan skickas till en webbläsare. Mer information hittar du i avsnittet Bearbeta statiska webbsidor.

Ett webbprogram

Webbplats som innehåller sidor vars innehåll delvis eller helt ännu inte är definierat. Sidornas slutgiltiga innehåll bestäms först när en besökare begär en sida från webbservern. Eftersom innehållet på sidan varierar från begäran till begäran, beroende på besökarens åtgärder, kallas sådana här sidor för dynamiska sidor.

En webbserver

Programvara som skickar webbsidor som svar på föfrågningar från webbläsare. En sidförfrågan skapas när en besökare klickar på en länk på en webbsida i webbläsaren, markerar ett bokmärke i webbläsaren eller anger en URL i webbläsarens adressruta.

Några vanliga webbservrar är bland annat Microsoft Internet Information Server (IIS) och Apache HTTP Server.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto