W tym dokumencie przedstawiono informacje o znanych problemach i ograniczeniach w najnowszej wersji programu Dreamweaver CC i ewentualnych sposobach ich omijania.

Znane problemy w programie Dreamweaver CC 2019 (19.0)

 • Pasek statusu narzędzia do lintingu nie jest aktualizowany o listę błędów lintingu po zapisaniu dokumentu.
 • Operacje menu kontekstowego w Inspektorze kodu są stosowane do widoku kodu, gdy jest on widoczny.
 • Przy importowaniu lub eksportowaniu biblioteki w panelu Biblioteki CC nie można wybrać biblioteki lub folderu.
 • W oknie Zaloguj się nie można wykonać operacji wytnij, kopiuj lub w klej na polach tekstowych.
 • Operacja Przywróć jest niedostępna po Cofnięciu zmiany w trybie Edycji Podglądu na żywo.

Znany problem w aktualizacji programu Dreamweaver CC 2018 (18.2)

Podczas próby dokonania jakichkolwiek operacji w witrynie, takich jak połączenie z serwerem lub przełączenie witryny, pojawia się okno dialogowe z monitem o hasło pęku kluczy. 

Środowisko:

 • Tylko w systemie mac OS. 
 • Po aktualizacji programu Dreamweaver z wersji 18.0 do wersji 18.2. 

Pokazane poniżej okno dialogowe dostępu do pęku kluczy pojawia się przy każdym uzyskaniu dostępu do serwera w witrynie. Na przykład, jeśli istnieją dwie witryny, a każda z nich ma zdefiniowane dwa serwery (serwer zdalny i serwer testowy), okno dialogowe pojawia się cztery razy.

keychain-access

Obejście problemu: Kliknij opcję Zawsze zezwalaj w oknie dialogowym dostępu do pęku kluczy, by nie pojawiło się ponownie.

Znane problemy w aktualizacji Dreamweaver CC 2018 (18.1)

Gdy wybierasz tekst RTL lub gdy wybierasz, używając klawisza Shift + strzałka, coś nie działa, tak jak należy. Tekst dookoła ostatniego znaku jest automatycznie odznaczany, a czasami cały wiersz jest wybrany za jednym razem. Aby obejść ten problem, należy ręcznie wyłączyć właściwość highlightMatches w pliku brackets.json.

Otwórz plik brackets.json w następującej lokalizacji w edytorze tekstu:

 • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC xxxx\en_US\Configuration\Brackets\brackets.json
 • macOS: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC XXXX/en_US/Configuration/Brackets/brackets.json

Znane problemy w aktualizacji Dreamweaver CC 2018 (18.0)

 • Podczas podglądu na żywo nie jest obsługiwany układ Siatka CSS, ponieważ wersja CEF jest starsza niż 3111.
 • Wycinanie, wklejanie, kopiowanie i zaznaczanie jest niedostępne w wiadomościach przekazania wyświetlanych w oknie dialogowym przekazaniasystemu Git.
 • [Tylko macOS]: Nie można wyszukać pliku w panelu Git, gdy nie są otwarte żadne pliki. Aplikacja nie akceptuje łańcucha wyszukiwania.
 • W przypadku dodawania folderu do .gitignore pliki inne niż nieśledzone są również nieaktywne.
 • Po otwarciu i zamknięciu narzędzia Git Bash w programie Dreamweaver wyświetlany jest komunikat o błędzie.
 • Gdy w repozytorium wywoływana jest automatyczna kompilacja nowo skopiowanych plików SCSS/LESS, przyciski panelu Git przestają reagować. Panel Git staje się pusty, gdy użytkownik przełącza przestrzeń roboczą programisty na standardową.
 • Nie można połączyć się z repozytoriami Git, które wymagają uwierzytelniania dwuskładnikowego przy użyciu protokołu https.
 • [Tylko macOS] Podczas wstawiania obrazu z bibliotek CC program Dreamweaver zawiesza się przy zmianie formatu obrazu na .jpeg.
 • Gdy otwieranych i zamykanych jest wiele plików, ekran powitalny przestaje reagować na ruchy myszą i kliknięcia.
 • [Tylko macOS 10.13]: Po wybraniu węzła DOM w panelu DOM lub selektorze narzędzia CSS Designer i naciśnięciu klawisza Enter wyświetlane jest puste pole edytowalne.
 • Fragmenty utworzone ze zlokalizowanych ciągów nie są synchronizowane z chmurą.
 • Pole wyszukiwania w usłudze Adobe Stock na ekranie powitalnym przyjmuje dane w językach japońskim, chińskim i koreańskim. Ten problem występuje sporadycznie.
 • W przypadku wpisywania chińskich, japońskich lub koreańskich znaków po wyświetleniu wielu kursorów w widoku Kod wpisywane znaki są wstawiane wyłącznie w pierwszym wystąpieniu IP.
 • Zaznaczenie kodu jest przerywane, jeśli zaznaczony obszar zawiera tekst angielski i tekst dwukierunkowy.
 • [Tylko macOS 10.13]: Po dwukrotnym kliknięciu obrazu w paneluPliki lub kliknięciu przycisku PS w Inspektorze właściwości jest wyświetlany komunikat o błędzie. Gdy aplikacje są zainstalowane na dysku z systemem plików APFS, plik obrazu nie otwiera się w programie Photoshop.
 • [macOS 10.13]: Gdy program Dreamweaver jest zainstalowany na dysku z systemem plików APFS, przy przeciąganiu pliku z programu Finder do widoku projektu jest wstawiana nieprawidłowa ścieżka.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online