U kunt verschillende bewerkingen uitvoeren op tekst om de vormgeving van tekst te wijzigen. U kunt tekst bijvoorbeeld verdraaien, omzetten in vormen of er een slagschaduw aan toevoegen. Een van de gemakkelijkste manieren voor het aanbrengen van teksteffecten bestaat uit het afspelen van de Photoshop-standaaardhandelingen voor teksteffecten op een tekstlaag. Kies Teksteffecten in het menu van het deelvenster Handelingen voor toegang tot deze effecten.

Tekst langs of binnen een pad maken

U kunt tekst invoeren die langs de rand van een tijdelijk pad loopt dat is gemaakt met een pen- of vormtool. Wanneer u tekst invoert langs een pad, loopt deze in de richting waarin ankerpunten aan het pad zijn toegevoegd. Als u horizontale tekst invoert op een pad, worden de letters loodrecht op de basislijn weergegeven. Als u verticale tekst invoert op een pad, worden de letters parallel aan de basislijn weergegeven.

U kunt ook tekst typen in een gesloten pad. In dat geval wordt tekst echter altijd horizontaal gericht en wordt een regeleinde ingevoegd wanneer de tekst de grenzen van het pad bereikt.

Opmerking:

Als u een pad verplaatst of de vorm van een pad verandert, past verwante tekst zich aan de nieuwe locatie of vorm van het pad aan.

Photoshop - Horizontale en verticale tekst op een open pad
Horizontale en verticale tekst op een open pad

Photoshop - Horizontale en verticale tekst
Horizontale en verticale tekst op een gesloten pad dat is gemaakt met een vormtool

Tekst invoeren langs een pad

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer de tool Horizontale tekst  of Verticale tekst .

  • Selecteer de tool Masker voor Horizontale tekst  of Masker voor Verticale tekst .

 2. Plaats de aanwijzer zo dat de basislijnindicator van de tool Tekst zich op het pad bevindt en klik. Nadat u hebt geklikt, verschijnt een invoegpunt op het pad.
  Photoshop - Tekst invoeren langs een pad
  De basislijnindicator van de tool Tekst (links) en de tool Tekst met basislijnindicator op een pad (rechts)

 3. Voer de tekst in. Horizontale tekst wordt loodrecht op de basislijn langs het pad weergegeven. Verticale tekst wordt parallel aan de basislijn langs het pad weergegeven.

  Opmerking:

  Als u de verticale uitlijning van tekst op een pad beter wilt bepalen, gebruikt u de optie voor het verschuiven van de letterlijn in het deelvenster Teken. U kunt bijvoorbeeld een negatieve waarde invoeren in het tekstvak voor verschuiving van de basislijn om de tekst lager te plaatsen.

Tekst in een pad verplaatsen of omdraaien

 1. Selecteer de tool Direct selecteren  of Padselectie  en plaats het boven de tekst. De aanwijzer verandert in een I‑vormige aanwijzer met pijl .
  • Als u tekst wilt verplaatsen, klikt u op de tekst en sleept u deze langs het pad. Zorg dat u de tekst niet naar de andere kant van het pad sleept.

  • Als u de tekst wilt omdraaien naar de andere kant van het pad, klikt u op de tekst en sleept u deze over het pad heen.

Photoshop - De tool Direct selecteren of Padselectie
Tekst langs een pad verplaatsen of omdraaien met de tool Direct selecteren of Padselectie.

Opmerking:

Als u tekst over een pad wilt verplaatsen, zonder de tekstrichting te wijzigen, gebruikt u de optie voor verticale verplaatsing in het deelvenster Teken. Bijvoorbeeld, als u tekst hebt gemaakt die van links naar rechts over een cirkel loopt, kunt u een negatieve waarde invoeren in het tekstvak voor het verschuiven van de basislijn om de tekst te laten vallen zodat deze aan de binnenkant langs de cirkel loopt.

Tekst in een gesloten pad typen

 1. Selecteer de tool Horizontale tekst .
 2. Plaats de aanwijzer in het pad.
 3. Wanneer de tool Tekst tussen gestippelde haakjes is geplaatst , klikt u om tekst in te voegen.

Een pad met tekst verplaatsen

 1. Selecteer de tool Padselectie  of Verplaatsen , en klik en sleep het pad vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u de tool Padselectie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de aanwijzer niet in een I‑vormige aanwijzer met een pijl verandert omdat u dan de tekst langs het pad verplaatst.

De vorm van een pad met tekst wijzigen

 1. Selecteer de tool Direct selecteren .
 2. Klik op een ankerpunt op het pad en wijzig de vorm van het pad met de grepen.

Tekst verdraaien en de verdraaiing van tekst ongedaan maken

U kunt tekst verdraaien om een bepaald teksteffect te verkrijgen. U kunt tekst bijvoorbeeld verdraaien in de vorm van een boog of golf. De geselecteerde verdraaiing is een kenmerk van de tekstlaag. U kunt de verdraaiing van een laag op elk moment wijzigen om de vorm van de verdraaiing aan te passen. Verdraaiingsopties geven u nauwkeurige controle over de richting en het perspectief van het verdraaiingseffect.

Opmerking:

Tekstlagen met de opmaak Faux vet of met lettertypen zonder omtrekgegevens (zoals bitmaplettertypen) kunt u niet verdraaien.

Photoshop - Verdraaide tekst met de stijl Vis
Voorbeeld van verdraaide tekst met de stijl Vis

Type verdraaiing

 1. Selecteer een tekstlaag.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer een teksttool en klik op de knop Verdraaide tekst maken  op de optiebalk.

  • Kies Tekst > Tekst verdraaien.

  Opmerking:

  U kunt de opdracht Verdraaien gebruiken om tekst in een tekstlaag te verdraaien. Kies Bewerken > Transformatie pad > Verdraaien.  

 3. Kies een verdraaiingsstijl in het pop-upmenu Stijl.
 4. Selecteer de richting van het verdraaiingseffect, Horizontaal of Verticaal.
 5. Geef desgewenst waarden op voor aanvullende verdraaiingsopties:
  • Buigen om de mate van verdraaiing van de laag op te geven

  • Horizontale vervorming of Verticale vervorming om perspectief toe te passen op de verdraaiing

Tekstverdraaiing ongedaan maken

 1. Selecteer een tekstlaag waarop verdraaiing is toegepast.
 2. Selecteer een teksttool en klik op de knop Verdraaide tekst maken  op de optiebalk of kies Laag > Tekst > Tekst verdraaien.
 3. Kies Geen in het pop-upmenu Stijl en klik op OK.

Een tijdelijk pad maken van tekst

U kunt teksttekens omzetten in een tijdelijk pad, zodat u met de tekens kunt werken als vectorvormen. Een tijdelijk pad is een pad dat tijdelijk wordt weergegeven in het deelvenster Paden en dat de omtrek van een vorm bepaalt. Als u een tijdelijk pad hebt gemaakt van een tekstlaag, kunt u het pad net als elk ander pad opslaan en manipuleren. U kunt tekens in het pad niet bewerken als tekst, maar de oorspronkelijke tekstlaag blijft intact en kan worden bewerkt.

 1. Selecteer een tekstlaag en kies Tekst > Tijdelijk pad maken.

  Opmerking:

  U kunt geen tijdelijke paden maken van lettertypen zonder omtrekgegevens (zoals bitmaplettertypen).

Tekst omzetten in vormen

Wanneer u tekst omzet in vormen, wordt de tekstlaag vervangen door een laag met een vectormasker. U kunt het vectormasker bewerken en stijlen op de laag toepassen. U kunt de tekens in de laag echter niet bewerken als tekst.

 1. Selecteer een tekstlaag en kies Tekst > Omzetten in vorm.

  Opmerking:

  U kunt geen vormen maken van lettertypen zonder omtrekgegevens (zoals bitmaplettertypen).

Een selectiekader voor tekst maken

Met de tool Masker voor horizontale tekst of de tool Masker voor verticale tekst kunt u een selectie maken in de vorm van de tekst. Tekstselecties verschijnen op de actieve laag en kunnen net als elke andere selectie worden verplaatst, gekopieerd, opgevuld of omlijnd.

 1. Selecteer de laag waarop de selectie moet verschijnen. De beste resultaten krijgt u als u het tekstselectiekader maakt op een gewone afbeeldingslaag, niet op een tekstlaag. Als u het selectiekader van de tekst wilt vullen of omlijnen, dient u het selectiekader aan te brengen op een nieuwe, lege laag.
 2. Selecteer de tool Masker voor Horizontale tekst  of Masker voor Verticale tekst .
 3. Selecteer aanvullende tekstopties en typ tekst op een bepaalde positie of in een selectiekader.

  Terwijl u tekst invoert, wordt boven de actieve laag een rood masker weergegeven. Nadat u op de knop Vastleggen  hebt geklikt, wordt het selectiekader in de afbeelding weergegeven op de actieve laag.

Een slagschaduw toevoegen aan tekst

Voeg een slagschaduw toe om diepte te geven aan tekst in een afbeelding.

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de laag met de tekst waaraan u een slagschaduw wilt toevoegen.
 2. Klik op de knop Laagstijl onder aan het deelvenster Lagen en kies Slagschaduw in de lijst die wordt weergegeven.
 3. Plaats het dialoogvenster Laagstijl zo dat u de laag en de slagschaduw kunt zien.
 4. Pas de instellingen naar wens aan. U kunt verschillende aspecten van de schaduw wijzigen, bijvoorbeeld de wijze waarop de schaduw overvloeit in de onderliggende lagen, de dekking van de schaduw (de mate waarin de onderliggende lagen zichtbaar zijn), de hoek van het licht en de afstand van de schaduw tot de tekst of het object.
 5. Als u tevreden bent met de slagschaduw, klikt u op OK.

  Opmerking:

  Als u dezelfde instellingen voor de slagschaduw wilt gebruiken op een andere laag, houdt u Alt ingedrukt en sleept u de laag met de slagschaduw in het deelvenster Lagen naar een andere laag. Wanneer u de muisknop loslaat, worden de kenmerken van de slagschaduw toegepast op de desbetreffende laag.

Tekst vullen met een afbeelding

U kunt tekst met een afbeelding vullen door een uitknipmasker toe te passen op een afbeeldingslaag die zich direct boven een tekstlaag in het deelvenster Lagen bevindt.

 1. Open het bestand met de afbeelding die u in de tekst wilt gebruiken.
 2. Selecteer de tool Horizontale tekst of Verticale tekst  in de toolset.
 3. Klik op het tabblad Teken om het deelvenster Teken weer te geven op de voorgrond of klik op Venster > Teken als het deelvenster niet is geopend.
 4. Selecteer het lettertype en andere tekstkenmerken in het deelvenster Teken. U kunt het best grote, vette letters kiezen.
 5. Klik een invoegpunt in het documentvenster en typ de gewenste tekst. Als u tevreden bent met de tekst, drukt u op Ctrl+Enter (Windows) of Command+Return (Mac OS).
 6. Klik op het tabblad Lagen om het deelvenster Lagen weer te geven op de voorgrond of klik op Venster > Lagen als het deelvenster niet is geopend.
 7. (Optioneel) Als de afbeeldingslaag de achtergrondlaag is, dubbelklikt u op de afbeeldingslaag in het deelvenster Lagen om de achtergrondlaag om te zetten in een normale laag.

  Opmerking:

  Achtergrondlagen zijn vergrendeld en u kunt deze niet verplaatsen in het deelvenster Lagen. Achtergrondlagen dienen te worden omgezet in een normale laag om ze te kunnen ontgrendelen.

 8. (Optioneel) U kunt de laag een nieuwe naam geven in het dialoogvenster Nieuwe Laag. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en de afbeeldingslaag om te zetten.
 9. Sleep de afbeeldingslaag in het deelvenster Lagen zodanig dat deze zich vlak boven de tekstlaag bevindt.
 10. Kies Laag > Uitknipmasker maken terwijl de afbeeldingslaag is geselecteerd. De afbeelding verschijnt in de tekst.
 11. Selecteer de tool Verplaatsen  en sleep de afbeelding om de positie van de afbeelding in de tekst te wijzigen.

  Opmerking:

  Als u niet de afbeelding, maar tekst wilt verplaatsen, selecteert u de tekstlaag in het deelvenster Lagen en verplaatst u de tekst met de tool Verplaatsen.