Het dialoogvenster Segmentopties weergeven

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Dubbelklik op een segment met de tool Segmentselectie . (Als de tool niet zichtbaar is, houdt u de tool Uitsnijden of Segment ingedrukt.)
 • Selecteer de tool Segmentselectie en klik op de knop Segmentopties  op de optiebalk. Deze methode is niet beschikbaar in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten.

Een type inhoud voor een segment opgeven

U kunt opgeven hoe de segmentgegevens worden weergegeven in een webbrowser wanneer ze zijn geëxporteerd met een HTML-bestand. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde segmenttype.

 • Segmenten van het type Afbeelding bevatten afbeeldingsgegevens. Dit is het standaard type inhoud.

 • Segmenten zonder afbeeldingen geven lege tabelcellen die u met tekst of een effen kleur kunt vullen. U kunt HTML-tekst invoeren in een segment zonder afbeelding. Als u de optie Tekst is HTML inschakelt in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten, wordt de tekst beschouwd als HTML wanneer deze wordt weergegeven in een browser. Segmenten van het type Geen afbeelding worden niet geëxporteerd als afbeeldingen en kunnen vooraf worden bekeken in een browser.

Opmerking:

Als u opties instelt voor een automatisch segment, wordt dit segment opgewaardeerd naar een gebruikerssegment.

 1. Selecteer een segment. Als u in Photoshop werkt, dubbelklikt u op het segment met de tool Segmentselectie om het dialoogvenster Segmentopties weer te geven.
 2. Selecteer een type segment in het pop-upmenu Segmenttype in het dialoogvenster Segmentopties.

Een segment hernoemen

Als u segmenten aan een afbeelding toevoegt, is het vaak handig om de segmenten een naam te geven die verwijst naar hun inhoud. Gebruikerssegmenten krijgen standaard een naam op basis van de instellingen in het dialoogvenster Uitvoerinstellingen. (Zie Uitvoerinstellingen voor webafbeeldingen.)

 1. Selecteer een segment en dubbelklik met de tool Segmentselectie op dit segment om het dialoogvenster Segmentopties weer te geven. Typ een nieuwe naam in het tekstvaak Naam in het dialoogvenster Segmentopties.

  Opmerking:

  Het tekstvak Naam is niet beschikbaar voor segmentinhoud van het type Geen afbeelding.

Een achtergrondkleur voor een segment kiezen

U kunt een achtergrondkleur selecteren om het transparante gebied (bij Afbeeldingssegmenten) of het volledige gebied (bij segmenten van het type Geen afbeelding) van het segment te vullen.

De geselecteerde achtergrondkleur is niet zichtbaar. U moet de afbeelding in een browser weergeven om het effect van een achtergrondkleur te bekijken.

 1. Selecteer een segment. Als u in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten werkt, dubbelklikt u op het segment met de tool Segmentselectie om het dialoogvenster Segmentopties weer te geven.
 2. In het dialoogvenster Segmentopties selecteert u een achtergrondkleur in het pop-upmenu Achtergrondkleur. Selecteer Geen, Matte, Wit, Zwart of Overige (met de Adobe Kleurkiezer).

Als u een URL toewijst aan een segment, wordt het volledige segmentgebied een koppeling in de resulterende webpagina. Wanneer een gebruiker op de koppeling klikt, gaat de webbrowser naar de opgegeven URL en het opgegeven doelframe. Deze optie is alleen beschikbaar voor afbeeldingssegmenten.

 1. Selecteer een segment. Als u in Photoshop werkt, dubbelklikt u op het segment met de tool Segmentselectie om het dialoogvenster Segmentopties weer te geven.
 2. Geef een URL op in het tekstvak URL van het dialoogvenster Segmentopties. U kunt een relatieve URL of een absolute (volledige) URL invoeren. Als u een absolute URL opgeeft, moet de URL beginnen met het juiste protocol (typ bijvoorbeeld http://www.adobe.nl in plaats van www.adobe.nl). Raadpleeg documentatie met betrekking tot HTML voor meer informatie over het gebruik van relatieve en volledige URL's.
 3. Geef desgewenst de naam van een doelframe op in het tekstvak Doel:

  _blank

  Hiermee geeft u het gekoppelde bestand in een nieuw venster weer en wordt het oorspronkelijke browservenster open gelaten.

  _self

  Hiermee geeft u het gekoppelde bestand in hetzelfde frame als het oorspronkelijke bestand weer.

  _parent

  Hiermee geeft u het gekoppelde bestand in de oorspronkelijke bovenliggende frameset weer. Kies deze optie als het HTML-document frames bevat en het huidige frame een subframe is. Het gekoppelde bestand verschijnt in het huidige bovenliggende frame.

  _top

  Hiermee vervangt u het gehele browservenster door het gekoppelde bestand en worden alle huidige frames verwijderd. De naam moet overeenkomen met de naam van een frame dat in het HTML-bestand voor het document is opgegeven. Als een gebruiker op de koppeling klikt, verschijnt het opgegeven bestand in het nieuwe frame.

  Opmerking:

  Raadpleeg documentatie met betrekking tot HTML voor meer informatie over frames.

Browsermeldingen en Alt-tekst opgeven

U kunt opgeven welke meldingen in de browser worden weergegeven. Deze opties zijn alleen beschikbaar voor afbeeldingssegmenten en verschijnen alleen in geëxporteerde HTML-bestanden.

 1. Selecteer een segment. Als u in Photoshop werkt, dubbelklikt u op het segment met de tool Segmentselectie om het dialoogvenster Segmentopties weer te geven.
 2. Typ de gewenste tekst in het dialoogvenster Segmentopties.

  Meldingtekst

  Hiermee kunt u de standaardmelding in het statusgebied van de browser wijzigen voor een of meer geselecteerde segmenten. Standaard wordt de URL, indien aanwezig, van het segment weergegeven.

  Alt-markering/Alt

  Hiermee kunt u een Alt-label opgeven voor een of meer geselecteerde segmenten. In browsers zonder grafische ondersteuning verschijnt de Alt-tekst in plaats van de segmentafbeelding. De tekst verschijnt ook in plaats van de afbeelding tijdens het downloaden en als knopinfo in bepaalde browsers.

HTML-tekst aan een segment toevoegen

Wanneer u een segment kiest van het type Geen afbeelding, kunt u tekst invoeren die in het segmentgebied van de resulterende webpagina moet worden weergegeven. U kunt niet-opgemaakte tekst invoeren of tekst die is opgemaakt met standaard HTML-labels. U kunt ook opties voor verticale en horizontale uitlijning selecteren. Raadpleeg documentatie met betrekking tot HTML voor meer informatie over specifieke HTML-labels.

In Photoshop wordt HTML-tekst niet weergegeven in het documentvenster. Gebruik een webbrowser als u de tekst wilt bekijken. Bekijk een voorvertoning van uw HTML-tekst daarom altijd in verschillende browsers, met verschillende browserinstellingen en op verschillende besturingssystemen om te beoordelen hoe de tekst eruitziet op het web.

Opmerking:

De hoeveelheid tekst in een segment van het type Geen afbeelding kan de lay-out van een geëxporteerde pagina beïnvloeden.

 1. Selecteer een segment. Dubbelklik met de tool Segmentselectie op dit segment om het dialoogvenster Segmentopties weer te geven. Dubbelklik op het segment in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten om aanvullende opmaakopties in te stellen.
 2. Selecteer Geen afbeelding in het menu Segmenttype in het dialoogvenster Segmentopties.
 3. Typ de gewenste tekst in het tekstvak.
 4. (Alleen dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten) Als de tekst opmaaklabels voor HTML bevat, selecteert u de optie Tekst is HTML. Als u deze optie niet selecteert, worden de HTML-labels genegeerd en wordt alle tekst als niet-opgemaakte tekst op de resulterende webpagina weergegeven.
 5. (Alleen dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten) Selecteer de gewenste opties in het gedeelte Celuitlijning van het dialoogvenster:

  Standaard

  Hiermee gebruikt u de standaardinstelling van de browser voor horizontale uitlijning.

  Links

  Hiermee lijnt u de tekst uit op de linkerzijde van het segmentgebied.

  Midden

  Hiermee lijnt u de tekst uit op het middelpunt van het segmentgebied.

  Rechts

  Hiermee lijnt u de tekst uit op de rechterzijde van het segmentgebied.

  Standaard

  Hiermee gebruikt u de standaardinstelling van de browser voor verticale uitlijning.

  Boven

  Hiermee lijnt u de tekst uit op de bovenzijde van het segmentgebied.

  Basislijn

  Hiermee stelt u een gemeenschappelijke basislijn in voor de eerste regel tekst van cellen in dezelfde rij (van de resulterende HTML-tabel). Voor elke cel in de rij moet de optie Basislijn zijn ingesteld.

  Midden

  Hiermee centreert u de tekst verticaal in het segmentgebied.

  Onder

  Hiermee lijnt u de tekst uit op de onderzijde van het segmentgebied.