Segmenten verdelen een afbeelding in kleinere afbeeldingen die opnieuw worden samengesteld op een webpagina met behulp van een HTML-tabel of CSS-lagen. Wanneer u de afbeelding opdeelt, kunt u verschillende URL-koppelingen toewijzen om paginanavigatie in te stellen en kunt u bovendien elk gedeelte van de afbeelding optimaliseren met eigen optimalisatie-instellingen.

U kunt een gesegmenteerde afbeelding exporteren en optimaliseren met de opdracht Opslaan voor web  en apparaten. Photoshop slaat ieder segment als een afzonderlijk bestand op en genereert de HTML- of CSS-code die nodig is om de gesegmenteerde afbeelding weer te geven.

Photoshop - In segmenten opgedeelde webpagina
In segmenten opgedeelde webpagina.

Bedenk het volgende wanneer u werkt met segmenten:

 • U kunt een segment maken met de tool Segment of door op lagen gebaseerde segmenten te maken.

 • Nadat u een segment hebt gemaakt, kunt u het selecteren met behulp van de tool Segmentselectie  en het vervolgens verplaatsen, vergroten of verkleinen of uitlijnen met andere segmenten.

 • In het dialoogvenster Segmentopties kunt u opties instellen voor elk segment, zoals het type segment, een naam en een URL.

 • U kunt elk segment optimaliseren met behulp van verschillende optimalisatie-instellingen in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten.

Segmenttypen

Segmenten worden in categorieën ingedeeld aan de hand van het type inhoud (tabel, afbeelding, geen afbeelding) en de manier waarop ze zijn gemaakt (door de gebruiker, op basis van lagen of automatisch).

Segmenten die zijn gemaakt met de tool Segment worden gebruikerssegmenten genoemd en segmenten die zijn gemaakt op basis van een laag worden op lagen gebaseerde segmenten genoemd. Als u een nieuw gebruikerssegment of een nieuw op lagen gebaseerd segment maakt, worden er aanvullende automatische segmenten gegenereerd voor de overige gebieden van de afbeelding. De ruimte in de afbeelding die niet is gedefinieerd als gebruikerssegment of als een op een laag gebaseerd segment, wordt dus opgevuld met automatische segmenten. Automatische segmenten worden steeds opnieuw gegenereerd als u gebruikerssegmenten of op lagen gebaseerde segmenten toevoegt of bewerkt. U kunt automatische segmenten omzetten in gebruikerssegmenten.

Gebruikerssegmenten, op lagen gebaseerde segmenten en automatische segmenten zien er verschillend uit: gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten worden omkaderd met een ononderbroken lijn, terwijl automatische segmenten worden omkaderd met een onderbroken lijn. Bovendien wordt voor gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten een duidelijk herkenbaar pictogram weergegeven. U kunt automatische segmenten tonen of verbergen, zodat uw bewerkingen in de gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten beter zichtbaar worden.

Een subsegment is een type automatisch segment dat wordt gegenereerd als u overlappende segmenten maakt. Subsegmenten geven aan hoe de afbeelding wordt verdeeld wanneer u het geoptimaliseerde bestand opslaat. Hoewel subsegmenten worden genummerd en een segmentsymbool krijgen, kunt u ze niet afzonderlijk van het onderliggende segment selecteren of bewerken. Telkens wanneer u de stapelvolgorde van segmenten wijzigt, worden er opnieuw subsegmenten gegenereerd.

U kunt segmenten op verschillende manieren maken:

 • Automatische segmenten worden automatisch gegenereerd.

 • Gebruikerssegmenten worden gemaakt met de tool Segment.

 • Op lagen gebaseerde segmenten worden gemaakt met het deelvenster Lagen.

Een webpagina segmenteren

Met de tool Segment kunt u direct in een afbeelding segmentlijnen tekenen. U kunt ook een illustratie ontwerpen aan de hand van lagen en vervolgens segmenten maken op basis van de lagen.

Een segment maken met de tool Segment

 1. Selecteer de tool Segment . (Druk op de toets C om ook de tools in dezelfde groep als Uitsnijden te doorlopen.)

  Bestaande segmenten worden automatisch in het documentvenster weergegeven.

 2. Kies een stijl op de optiebalk:

  Normaal

  Hiermee bepaalt u de afmetingen van het segment door te slepen.

  Vaste verhoudingen

  Hiermee stelt u de hoogte/breedte-verhouding voor het segment in. Geef hele getallen of decimalen voor de hoogte/breedte-verhouding op. Als u bijvoorbeeld een segment wilt maken waarvan de breedte twee keer zo groot is als de hoogte, typt u 2 voor de breedte en 1 voor de hoogte.

  Vaste grootte

  Hiermee geeft u de hoogte en breedte van het segment op. Typ het gewenste aantal pixels (in hele getallen).

 3. Sleep over het gebied waar u een segment wilt maken. Houd Shift ingedrukt om van het segment een zuiver vierkant te maken. Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en sleep om vanuit het middelpunt te tekenen. Gebruik Weergave > Magnetisch om een nieuw segment uit te lijnen op een hulplijn of op een ander segment in de afbeelding. Zie Gebruikerssegmenten verplaatsen, vergroten, verkleinen en uitlijnen.

Segmenten maken op basis van hulplijnen

 1. Voeg aan een afbeelding hulplijnen toe.
 2. Selecteer de tool Segment en klik op Segmenten van hulplijnen op de optiebalk.

  Als u segmenten maakt op basis van hulplijnen, worden alle bestaande segmenten verwijderd.

Een segment maken op basis van een laag

Een op lagen gebaseerd segment omvat alle pixelgegevens in de laag. Als u de laag verplaatst of de inhoud van de laag bewerkt, wordt het segmentgebied automatisch aangepast met de nieuwe pixels.

Photoshop - Een segment maken op basis van een laag
Een op een laag gebaseerd segment wordt bijgewerkt wanneer de bronlaag wordt aangepast.

Op lagen gebaseerde segmenten zijn minder flexibel dan gebruikerssegmenten, maar u kunt op lagen gebaseerde segmenten wel omzetten in gebruikerssegmenten (opwaarderen). Zie Automatische segmenten en op lagen gebaseerde segmenten omzetten in gebruikerssegmenten.

 1. Selecteer een laag in het deelvenster Lagen.
 2. Kies Laag > Nieuw segment op basis van laag.

Opmerking:

Gebruik echter geen op lagen gebaseerd segment als u de laag over een groot gebied van de afbeelding wilt verplaatsen tijdens een animatie, omdat het segment dan te groot wordt.

Automatische segmenten en op lagen gebaseerde segmenten omzetten in gebruikerssegmenten

Op lagen gebaseerde segmenten zijn gekoppeld aan de pixelinhoud van een laag en de enige manier waarop u deze kunt verplaatsen, combineren, verdelen, vergroten, verkleinen of uitlijnen is door de laag te bewerken (of door de segmenten om te zetten in gebruikerssegmenten).

Alle automatische segmenten in een afbeelding zijn gekoppeld en hebben dezelfde optimalisatie-instellingen. Als u verschillende optimalisatie-instellingen wilt instellen voor een automatisch segment, moet u het opwaarderen naar een gebruikerssegment.

 1. Selecteer met de tool Segmentselectie  een of meerdere segmenten die u wilt omzetten.
 2. Klik op Opwaarderen in de optiebalk.

  Opmerking:

  U kunt een automatisch segment opwaarderen in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten door het te ontkoppelen. Zie Werken met segmenten in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten

Segmenten en segmentopties weergeven

U kunt segmenten weergeven in Photoshop en in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten. Aan de hand van de volgende kenmerken kunt u de verschillende segmenten van elkaar onderscheiden:

Segmentlijnen

Hiermee worden de grenzen van het segment gedefinieerd. Ononderbroken lijnen geven aan dat het segment een gebruikerssegment of een op lagen gebaseerd segment is, terwijl onderbroken lijnen aangeven dat het segment een automatisch segment is.

Segmentkleuren

Hiermee worden gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten onderscheiden van automatische segmenten. Voor gebruikerssegmenten en op lagen gebaseerde segmenten worden standaard blauwe symbolen gebruikt, voor automatische segmenten grijze symbolen.

Daarnaast wordt in het dialoogvenster Opslaan voor web en apparaten gebruikgemaakt van kleuraanpassingen om niet-geselecteerde segmenten grijs weer te geven. Deze aanpassingen gelden alleen voor weergavedoeleinden en hebben geen invloed op de kleur van de uiteindelijke afbeelding. Standaard zijn de kleuraanpassingen voor automatische segmenten tweemaal zo groot als voor gebruikerssegmenten.

Segmentnummers

Segmenten worden van links naar rechts en van boven naar beneden genummerd , vanaf de linkerbovenhoek van de afbeelding. Als u de rangschikking of het totale aantal van de segmenten wijzigt, worden de segmentnummers bijgewerkt met de nieuwe volgorde.

Segmentbadges

De volgende badges, ofwel pictogrammen, verwijzen naar bepaalde omstandigheden.

Gebruikerssegment heeft afbeeldingsinhoud.

Gebruikerssegment heeft geen afbeeldingsinhoud.

Segment op basis van laag.

Segmentgrenzen tonen of verbergen

 1. Kies Weergave > Tonen > Segmenten. Als u segmenten samen met andere elementen wilt verbergen of tonen, gebruikt u de opdracht Extra’s. Zie Extra's tonen of verbergen.

Automatische segmenten tonen of verbergen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Activeer de tool Segmentselectie  en klik op Automatische segmenten tonen of Automatische segmenten verbergen op de optiebalk.

  • Kies Weergave > Tonen > Segmenten. Automatische segmenten verschijnen samen met de andere segmenten.

Segmentnummers tonen of verbergen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • In Windows: kies Bewerken > Voorkeuren > Hulplijnen, rasters en segmenten.

  • In Mac OS: kies Photoshop > Voorkeuren > Hulplijnen, rasters en segmenten.

 2. Klik onder Segmenten op Segmentnummers tonen.

De kleur van segmentlijnen wijzigen

 1. In Windows: kies Bewerken > Voorkeuren > Hulplijnen, raster en segmenten. In Mac OS: kies Photoshop > Voorkeuren > Hulplijnen, rasters en segmenten.
 2. Kies bij Segmenten een kleur in het menu Lijnkleur.

  Nadat u de kleur hebt gewijzigd, worden de geselecteerde segmentlijnen automatisch weergegeven in een contrasterende kleur.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid