Justering af farver

Skift af en farve, der er uden for farveskalaen, til en farve, der kan udskrives

Nogle farver i RGB- og HSB-farvemodellerne, f.eks. neonfarver, kan ikke udskrives, fordi de tilsvarende farver ikke findes i CMYK-modellen. Hvis du vælger en farve, der er uden for farveskalaen, vises en advarselstrekant  i panelet Farve eller farvevælgeren.

 1. Klik på trekanten for at ændre til den nærmeste CMYK-ækvivalent (der vises i en lille boks ved siden af trekanten).

Ændring af en farve til en websikker farve

Websikre farver er de 216 farver, der kan bruges af alle browsere uanset platform. Hvis du vælger en farve, som ikke er websikker, vises en advarselskube  i panelet Farve, farvevælgeren eller dialogboksen Rediger farver/Skift farve på illustration.

 1. Klik på kuben for at skifte til den nærmeste websikre farve (der vises i en lille boks ved siden af kuben).

Blanding af farver

Med kommandoen Bland oprettes en række mellemliggende farver fra en gruppe af tre eller flere udfyldte objekter baseret på objekternes lodrette eller vandrette retning eller deres stablingsrækkefølge. Blanding påvirker ikke streger eller umalede objekter.

 1. Vælg tre eller flere udfyldte objekter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Rediger > Rediger farver > Bland forgrund til baggrund for at udfylde de mellemliggende objekter med graduerede blandinger mellem de forreste og de bageste udfyldte objekter.

  • Vælg Rediger > Rediger farver > Bland vandret for at udfylde de mellemliggende objekter med graduerede blandinger mellem det udfyldte objekt længst til venstre og det udfyldte objekt længst til højre.

  • Vælg Rediger > Rediger farver > Bland lodret for at udfylde de mellemliggende objekter med graduerede blandinger mellem det øverste og det nederste udfyldte objekt.

Ændring af en farve til dens inverterede eller komplementære farve

 1. Vælg den farve, du vil ændre.

 2. Vælg en indstilling i menuen i panelet Farve:

  Inverter

  ændrer hver komponent i en farve til den modsatte værdi på farveskalaen. Hvis en RGB-farve f.eks. har en R-værdi på 100, vil kommandoen Inverter ændre R-værdien til 155 (255 - 100 = 155).

  Komplementær

  ændrer hver komponent i en farve til en ny værdi baseret på summen af de højeste og laveste RGB-værdier for den valgte farve. Illustrator tilføjer de laveste og højeste RGB-værdier for den aktuelle farve og trækker derefter værdien for hver komponent fra dette tal for at oprette nye RGB-værdier. Antag f.eks., at du vælger en farve med en RGB-værdi på 102 for rød, 153 for grøn og 51 for blå. Illustrator lægger den høje (153) og lave (51) værdi sammen og får en ny værdi (204). Hver RGB-værdi i den eksisterende farve trækkes fra den nye værdi for at oprette nye komplementære RGB-værdier: 204 – 102 (den aktuelle røde værdi) = 102 for den nye røde værdi, 204 – 153 (den aktuelle grønne værdi) = 51 for den nye grønne værdi og 204 – 51 (den aktuelle blå værdi) = 153 for den nye blå værdi.

Skift af en farvetone

 1. Vælg en global proces- eller staffagefarve i panelet Farveprøver, eller marker et objekt, som du har anvendt en global proces- eller staffagefarve på.

 2. Træk T-skyderen i panelet Farve, eller skriv en værdi i tekstboksen for at ændre farvens intensitet. Toneområdet ligger mellem 0 og 100 %. Jo lavere tallet er, jo lysere bliver tonen.

  Bemærk:

  Hvis du ikke ser T-skyderen, skal du kontrollere, at du har valgt en global proces- eller staffagefarve. Hvis du stadig ikke ser T-skyderen, skal du vælge Vis indstillinger i menuen i panelet Farve.

 3. Hvis du vil gemme farvetonen som en farveprøve, skal du trække farven til panelet Farveprøver eller klikke på knappen Ny farveprøve i panelet Farveprøver. Farvetonen gemmes med det samme navn som grundfarven, men med toneprocenten føjet til navnet. Hvis du f.eks. gemmer en farve med navnet "Himmelblå" ved 50 procent, bliver farveprøvens navn "Himmelblå 50 %".

Invertering af flere farver

 1. Marker de objekter, hvis farver du vil invertere.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Inverter farver.

  Bemærk:

  Du kan bruge panelet Farve til at invertere farver enkeltvis.

Justering af en eller flere farvers farvebalance

 1. Marker de objekter, hvis farver du vil justere.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Juster farvebalance.

 3. Angiv indstillingerne for Fyld og streg.

 4. Juster farveværdierne, og klik derefter på OK:

  • Hvis du har valgt globale proces- eller staffagefarver, skal du bruge skyderen Tone til at justere farveintensiteten. Ikke-globale procesfarver, du har valgt, påvirkes ikke.

  • Hvis du arbejder i CMYK-farvetilstand og vælger ikke-globale procesfarver, skal du bruge skyderne til at justere procenterne for cyan, magenta, gul og sort.

  • Hvis du arbejder i RGB-farvetilstand og vælger ikke-globale procesfarver, skal du bruge skyderne til at justere procenterne for rød, grøn og blå.

  • Hvis du vil konvertere de valgte farver til gråtoner, skal du vælge Gråtoner på listen Farvetilstand og vælge indstillingen Konverter. Derefter skal du bruge skyderen til at justere procentdelen af sort.

  • Hvis du valgte globale proces- eller staffagefarver, og du vil konvertere dem til ikke-globale procesfarver, skal du vælge enten CMYK eller RGB på listen Farvetilstand (afhængig af dokumentets farvetilstand) og vælge indstillingen Konverter. Derefter skal du bruge skyderne til at justere farverne.

Ændring af et dokuments farvetilstand

 1. Vælg Filer > Dokumentfarvetilstand > CMYK-farve eller RGB-farve.

Visning og udskrivning af staffagefarver ved hjælp af Lab-værdier

Nogle foruddefinerede staffagefarver, f.eks. farver fra TOYO-, PANTONE-, DIC- og HKS-bibliotekerne, defineres ved hjælp af Lab-værdier. Af hensyn til bagudkompatibiliteten med tidligere versioner af Illustrator indeholder farver fra disse biblioteker også CMYK-definitioner. Med panelet Farveprøver kan du styre, hvilke værdier, Lab eller CMYK, Illustrator bruger til at vise, eksportere og udskrive disse staffagefarver.

Lab-værdier, der bruges sammen med den korrekte enhedsprofil, giver den mest præcise udskrift på tværs af alle enheder. Hvis farvestyringen er kritisk for dit projekt, anbefaler Adobe, at du får vist, eksporterer og udskriver staffagefarver ved hjælp af deres Lab-værdier.

Bemærk:

Hvis Skærmversion af overprint er aktiveret, bruger Illustrator automatisk Lab-værdierne for at forbedre nøjagtigheden på skærmen. Programmet anvender også Lab-værdier under udskrivning, hvis du har valgt Simuler for indstillingen Overprint i området Avanceret i dialogboksen Udskriv.

 1. Vælg Staffagefarver i menuen i panelet Farveprøver.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Brug Lab-værdierne, der er specificeret af producenten af bogen, hvis du ønsker den mest præcise visning og udskrift af farver.

  • Vælg Brug CMYK-værdier fra producentens procesbøger, hvis du ønsker, at staffagefarverne skal svare til dem i tidligere versioner af Illustrator.

Konvertering af farve til gråtone og omvendt

Konvertering af farver til gråtoner

 1. Marker de objekter, hvis farver du vil konvertere.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Konverter til gråtoner.

  Bemærk:

  Brug kommandoen Rediger > Rediger farver > Juster farver til at konvertere objekter til gråtoner og samtidig justere gråtonerne.

Konvertering af gråtonebilleder til RGB eller CMYK

 1. Vælg gråtonebilledet.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Konverter til CMYK eller Konverter til RGB (afhængigt af dokumentets farvetilstand).

Farvelægning af gråtone- eller 1-bit-billeder

 1. Vælg bitmapobjektet.

 2. Kontroller, at knappen Fyld i panelet Værktøjer eller Farve er valgt.

 3. Brug panelet Farve til at farvelægge billedet med sort, hvid, en procesfarve eller en staffagefarve.

  Bemærk:

  Hvis et gråtonebillede indeholder en alfakanal, kan du ikke farvelægge billedet med en procesfarve. Vælg i stedet for en staffagefarve.

Justere mætningen af flere farver

 1. Marker de objekter, hvis farver du vil justere.

 2. Vælg Rediger > Rediger farver > Mætning.

 3. Angiv en værdi mellem -100 % og 100 % for at angive den procent, farven eller staffagefarvetonen skal forøges eller formindskes med.

Blanding af overlappende farver

Du kan bruge blandingstilstandene, effekten Hård eller effekten Blød til at blande overlappende farver.

Blandingstilstande

Blandingstilstande har mange indstillinger til at styre overlappende farver og bør altid bruges i stedet for Hård og Blød til illustrationer, der indeholder staffagefarver, mønstre, forløb, tekst eller andre komplekse illustrationer.

Effekten Hård

Kombinerer farver ved at vælge den højeste værdi for hver farvekomponent. Hvis Farve 1 f.eks. er 20 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul og 0 % sort, og Farve 2 er 40 % cyan, 20 % magenta, 30 % gul og 10 % sort, er den viste farve 40 % cyan, 66 % magenta, 40 % gul og 10 % sort.

Effekten Blød

Gør de underliggende farver synlige gennem de illustrationer, der overlapper hinanden, og opdeler derefter billedet i dets komponentflader. Du angiver den synlighedsprocent, der skal være i de farver, som overlapper hinanden.

Du kan anvende blandingstilstande på enkelte objekter, mens du må anvende effekterne Hård og Blød på hele grupper eller lag. Blandingstilstande påvirker både fyld og streg i et objekt, mens effekterne Hård og Blød resulterer i fjernelse af stregen i et objekt.

Bemærk:

I de fleste tilfælde konverteres farven til CMYK, hvis du anvender effekten Hård eller Blød på objekter, der er malet med en blanding af proces- og staffagefarver. Hvis en RGB-procesfarve, som ikke er global, blandes med en RGB-staffagefarve, konverteres alle staffagefarver til en RGB-procesfarve, som ikke er global.

Blanding af farver med effekten Hård

 1. Marker gruppen eller laget.

 2. Vælg Effekt > Kurvefinder > Hård.

Blanding af farver med effekten Blød

 1. Marker gruppen eller laget.

 2. Vælg Effekt > Kurvefinder > Blød.

 3. Angiv en værdi mellem 1 % og 100 % i tekstboksen Blandingsprocent for at angive den ønskede synlighedsprocent for de overlappende farver, og klik på OK.

Adobe-logo

Log ind på din konto