Du kan ændre udseendet af et objekt, en gruppe eller et lag i Adobe Illustrator ved at bruge effekter og panelerne Udseende og Grafikformater. Herudover kan du opdele et objekt i dets vigtigste dele for at redigere objektets elementer enkeltvist.

Om attributter for udseende

Attributter for udseende er egenskaber, der påvirker et objekts udseende uden at ændre dets underliggende struktur. Attributter for udseende omfatter fyld, streger, gennemsigtighed og effekter. Hvis du anvender en attribut for udseende på et objekt og senere redigerer eller fjerner den pågældende attribut, ændres det underliggende objekt eller andre attributter anvendt på objektet ikke.

Du kan angive attributter for udseende på alle niveauer i laghierarkiet. Hvis du f.eks. anvender en skyggeeffekt på et lag, anvendes skyggeeffekten på alle objekter på laget. Men hvis du flytter et objekt væk fra laget, vil det ikke længere indeholde en skyggeeffekt, fordi effekten hører til laget og ikke til objektet på laget.

Det er i panelet Udseende, at du arbejder med attributter for udseende. Eftersom du kan anvende attributter for udseende på lag, grupper og objekter – og ofte også på fyld og streger – kan attributternes hierarki i illustrationen blive meget komplekst. Hvis du f.eks. anvender én effekt på et helt lag og en anden på et objekt i laget, kan det være vanskeligt at bestemme, hvilken effekt der medfører ændringen af illustrationen. I panelet Udseende kan du se det fyld, de streger, grafikformater og effekter, der er blevet anvendt på et objekt, en gruppe eller et lag.

Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

Oversigt over panelet Udseende

Du bruger panelet Udseende (Vindue > Udseende) til at se og justere et objekts, en gruppes eller et lags attributter for udseende. Fyld og streger er anført i stablingsrækkefølge fra top til bund i panelet, hvilket svarer til forrest til bagest i illustrationen. Effekter er anført fra top til bund i den rækkefølge, som de er anvendt i illustrationen.

Du kan se en video om brug af panelet Udseende og panelet Grafikformater på www.adobe.com/go/lrvid4022_ai .

Panelet Udseende med attributter for et grupperet objekt
Panelet Udseende med attributter for et grupperet objekt

A. Kurve med streg, fyld og skyggeeffekt B. Kurve med effekt C. Knappen Tilføj ny streg D. Knappen Tilføj nyt fyld E. Knappen Tilføj effekt F. Knappen Slet udseende G. Knappen Dubler markeret element 

Vise yderligere elementer i panelet Udseende

Når du vælger elementer, der indeholder andre elementer, f.eks. et lag eller en gruppe, viser panelet Udseende et indholdselement.

 1. Dobbeltklik på indholdselementet.

Vise tegnattributter for et tekstobjekt i panelet Udseende

Når du markerer et tekstobjekt, viser panelet et tegnelement.

 1. Dobbeltklik på elementet Tegn i panelet Udseende.

  Bemærk:

  Marker et enkelt tegn for at se individuelle tegnattributter for tekst med blandet udseende.

 2. Klik på Tekst øverst i panelet for at vende tilbage til hovedvisningen.

Slå en attribut til eller fra for det markerede objekt

 • Du kan slå en enkelt attribut til eller fra ved at klikke på øjeikonet ud for attributten.

 • Du kan slå alle skjulte attributter til ved at vælge Vis alle skjulte attributter i menuen i panelet Udseende.

Redigere en attribut

 • Klik i attributrækken for at få vist og angive værdier.

 • Klik på den understregede tekst, og angiv nye værdier i dialogboksen, der åbnes.

Vise eller skjule miniaturebilleder i panelet Udseende

 1. Vælg Vis miniature eller Skjul miniature i menuen i panelet Udseende.

Angive, hvordan attributter for udseende anvendes på nye objekter

Du kan angive, om nye objekter skal arve attributter for udseende eller kun indeholde grundlæggende attributter.

 • Hvis du kun vil anvende et enkelt fyld og streg på nye objekter, skal du vælge Ny illustration har standardudseende i panelmenuen.

 • Hvis du vil anvende alle de aktuelle attributter for udseende på nye objekter, skal du fravælge Ny illustration har standardudseende i panelmenuen.

Markering af elementer til attributter for udseende

Inden du kan indstille en attribut for udseende eller anvende et format eller en effekt på et lag, en gruppe eller et objekt, skal du markere elementet i panelet Lag. Når du markerer et objekt eller en gruppe, markerer du uanset markeringsmetode også objektet eller gruppen i panelet Lag. Lag derimod kan kun markeres med panelet.

Skyggelagte målikoner i panelet Lag angiver, hvilke elementer der indeholder attributter for udseende.
Skyggelagte målikoner i panelet Lag angiver, hvilke elementer der indeholder attributter for udseende.

A. Kolonne for markering og udseende B. Markeringskolonne C. Gruppe med attributter for udseende D. Lag med attributter for udseende E. Objekt med attributter for udseende 

Målikonet angiver, om et element i laghierarkiet har attributter for udseende, og om det er markeret:

 • angiver, at elementet ikke er markeret og ikke indeholder attributter for udseende ud over et enkelt fyld og en enkelt streg.

 • angiver, at elementet ikke er markeret, men indeholder attributter for udseende.

 • angiver, at elementet er markeret, men ikke indeholder attributter for udseende ud over et enkelt fyld og en enkelt streg.

 • angiver, at elementet er markeret og indeholder attributter for udseende.

  Du markerer et element i panelet Lag ved at klikke på elementets målikon. En dobbeltring  eller  angiver, at elementet er markeret. Hold Skift nede, og klik på yderligere elementer for at markere dem.

  Bemærk: Når et objekt eller en gruppe er markeret, dvs. markeret ved fremhævning eller på anden måde, vises der også en markering for elementet i panelet Lag. I modsætning hertil kan et lag kun markeres ved at klikke på dets målikon i panelet Lag.

Styring af attributter for udseende

Redigere eller tilføje en attribut for udseende

Du kan altid åbne en attribut for udseende, f.eks. en effekt, og redigere indstillingerne.

 1. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i panelet Udseende:

  • Hvis du vil redigere en attribut, skal du klikke på attributtens blå understregede navn og angive ændringer i dialogboksen, der åbnes.

  • Hvis du vil redigere en fyldfarve, skal du klikke i fyldrækken og vælge en ny farve i farveboksen.

  • Hvis du vil tilføje en ny effekt, skal du klikke på Tilføj ny effekt .

  • Hvis du vil slette en attribut, skal du klikke i attributrækken og derefter klikke på Slet .

Dublering af en attribut for udseende

 1. Marker en attribut i panelet Udseende, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på knappen Dubler markeret element  i panelet, eller vælg Dubler element i panelmenuen.

  • Træk attributten for udseende hen til knappen Dubler markeret element i panelet.

Ændre stablingsrækkefølgen af attributter for udseende

 1. Træk en attribut for udseende op eller ned i panelet Udseende. Du kan evt. klikke på trekanten ud for et element for at få vist dens indhold. Når konturen af den attribut, du trækker, er placeret på det ønskede sted, skal du slippe museknappen.

  Skyggeeffekt anvendt på streg (øverst) sammenlignet med samme effekt flyttet til fyld (nederst)
  Skyggeeffekt anvendt på streg (øverst) sammenlignet med samme effekt flyttet til fyld (nederst)

Fjerne eller skjule attributter for udseende

 1. Marker objektet eller gruppen (eller marker et lag i panelet Lag).

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du midlertidigt vil skjule en attribut, der er anvendt på illustrationen, skal du klikke på synlighedsikonet  i panelet Udseende. Klik på det igen for at se attributten anvendt igen.

  • Hvis du vil fjerne en bestemt attribut, skal du markere attributten i panelet Udseende og klikke på sletteikonet . Du kan også vælge Fjern element i panelmenuen eller trække attributten til sletteikonet.

  • Hvis du vil fjerne alle attributter for udseende undtagen et enkelt fyld og en enkelt streg, skal du vælge Formindsk til standardudseende i panelmenuen. Du kan også trække målikonet for et element i panelet Lag over på sletteikonet i panelet Lag.

  • Hvis du vil fjerne alle attributter for udseende, herunder fyld eller streger, skal du klikke på knappen Slet udseende  i panelet Udseende eller vælge Slet udseende i panelmenuen.

Kopiering af attributter for udseende mellem objekter

Du kan kopiere eller flytte attributter for udseende ved at trække eller bruge pipetteværktøjet.

Kopiering af attributter for udseende ved at trække

 1. Marker det objekt eller den gruppe (eller marker det lag i panelet Lag), hvis udseende du vil kopiere.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk miniaturebilledet øverst i panelet Udseende over på objektet i dokumentvinduet. Hvis der ikke vises et miniaturebillede, skal du vælge Vis miniature i panelmenuen.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk målikonet fra panelet Lag over på det element, som du vil kopiere attributter for udseende til.

  • Hvis du vil flytte attributter for udseende i stedet for at kopiere dem, skal du trække målikonet i panelet Lag fra et element med de ønskede attributter til det element, som du vil anvende dem på.

Kopiere attributter for udseende med pipetteværktøjet

Du kan bruge pipetteværktøjet til at kopiere attributter for udseende fra ét objekt til et andet, herunder tegn, afsnit, fyld og streger mellem tekstobjekter. Som standard påvirker pipetteværktøjet alle attributter for det markerede. Hvis du vil tilpasse de attributter, der skal påvirkes af dette værktøj, skal du bruge dialogboksen Pipette.

 1. Marker det objekt, tekstobjekt eller tegn, hvis attributter du vil ændre.

 2. Vælg pipetteværktøjet .

 3. Flyt pipetteværktøjet hen på det objekt, hvis attributter du vil indsamle (når værktøjet er placeret korrekt, viser markøren et lille t).

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på værktøjet Pipette for at indsamle alle attributter for udseende og anvende dem på det valgte objekt.

  • Hvis du kun vil kopiere farven fra en del af et forløb, mønster, maskeobjekt eller placeret billede til det valgte fyld eller den valgte streg, skal du holde Skift nede, mens du klikker på objektet.

  • Hold Skift nede, og klik på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), samtidig med at du klikker for at føje attributter for udseende til det valgte objekts attributter for udseende. Alternativt kan du klikke og holde nede på Skift+Alt (Windows) eller Skift+Alternativ (Mac OS).

   Bemærk: Du kan også klikke på et objekt, der ikke er markeret, for at kopiere dets attributter og holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på et ikke-markeret objekt, som du vil anvende attributterne på.

Kopiering af attributter fra skrivebordet med pipetteværktøjet

 1. Marker det objekt, hvis attributter du vil ændre.

 2. Vælg pipetteværktøjet.

 3. Klik et sted i dokumentet, samtidig med at du bliver ved at holde museknappen nede.

 4. Flyt markøren uden at slippe museknappen hen over det objekt på computerens skrivebord, hvis attributter du vil kopiere. Slip museknappen, når markøren er direkte over objektet.

  Bemærk:

  Pipetteværktøjet samler kun RGB-farve fra skærmen ved indsamling uden for det aktuelle dokument. Pipetteværktøjet indikerer, at det er indsamling af RGB-farve fra skærmen ved at vise en farvet firkant til højre for værktøjet.

Angive, hvilke attributter du kan kopiere med pipetteværktøjet

 1. Dobbeltklik på pipetteværktøjet.

 2. Marker de attributter, du vil kopiere med pipetteværktøjet. Du kan indsamle attributter for udseende, herunder gennemsigtighed og diverse fyld- og stregegenskaber, foruden egenskaber for tegn og afsnit.

 3. Vælg indsamlingsområdet i menuen Prøvestørrelse for raster.

 4. Klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online