Angivelse af, hvor nye objekter indsættes i stablingsrækkefølgen

Illustrator stabler objekter, der tegnes efter hinanden, og begynder med det første tegnede objekt.

Stabling af objekter afhænger af, hvordan de vises, når de overlapper. Objekters stablingsrækkefølge afhænger af den anvendte tegningstilstand. Når et nyt lag oprettes i tilstanden Tegn normalt, placeres det lige over det aktive lag, og alle nye objekter tegnes øverst på det aktive lag. Hvis et nyt lag derimod oprettes i tilstanden Tegn bagved, placeres det lige under det aktive lag, og alle nye objekter tegnes under det markerede objekt (eller nederst i det aktive lag, hvis ingen objekter er markeret).

Du kan altid ændre stablingsrækkefølgen (kaldes også for malerækkefølgen) af objekter i illustrationer med enten panelet Lag eller kommandoerne i Objekt > Arranger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Lag:

  • I tilstanden Tegn bagved skal du markere det objekt, du vil tilføje det nye objekt under.

  • Hvis du vil tilføje det nye objekt øverst i et lag i tilstanden Tegn normalt, skal du klikke på lagets navn for at gøre det aktivt. Hvis du vil tilføje det nye objekt nederst i et lag i tilstanden Tegn bagved, skal du klikke på lagets navn for at gøre det aktivt.

Ændring af stablingsrækkefølgen med panelet Lag

Illustrationen øverst i panelet Lag er forrest i stablingsrækkefølgen, mens illustrationen nederst i panelet Lag er bagest i stablingsrækkefølgen. I et lag er objekter også stablet hierarkisk. Ved at oprette flere lag i illustrationen kan du styre, hvordan overlappende objekter vises.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Træk elements navn, og slip museknappen, når sorte indsætningsmærker vises på den ønskede position. Sorte indsætningsmærker vises enten mellem to andre elementer i panelet eller i et lags eller en gruppes venstre og højre kanter. Elementer, der slippes over et lag eller en gruppe, flyttes op over alle andre objekter i elementet.

  • Klik i elementets markeringskolonne (mellem markeringsknappen og rullepanelet), træk markeringsfarveboksen til et andet elements markeringsfarveboks, og slip museknappen. Hvis elementets markeringsfarveboks trækkes til et objekt, flyttes elementet op over objektet. Hvis det trækkes til et lag eller en gruppe, flyttes elementet op over alle andre objekter i laget eller gruppen.

  • Hvis du vil vende rækkefølgen af elementer i panelet Lag om, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på navnene på de elementer, hvis rækkefølge du vil vende om. Elementerne skal være på det samme niveau i laghierarkiet. Du kan f.eks. markere to lag på det øverste niveau, men du kan ikke markere to kurver i forskellige lag. Vælg derefter Omvendt rækkefølge i menuen i panelet Lag.

   Bemærk: Du kan ikke flytte en kurve, en gruppe eller et samlet element til den øverste placering i panelet Lag – kun lag kan være placeret øverst i laghierarkiet.

Ændring af stablingsrækkefølgen med kommandoer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte et objekt til den øverste eller nederste position i sin gruppe eller sit lag, skal du markere objektet og vælge Objekt > Arranger > Læg forrest eller Objekt > Arranger > Læg bagest.

  • Hvis du vil flytte et objekt en position frem eller tilbage i stablen, skal du markere objektet og vælge Objekt > Arranger > Flyt frem eller Objekt > Arranger > Flyt tilbage.

Du kan se et eksempel på, hvordan stablingsrækkefølgen i en illustration ændrer designet, under www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_dk. Dette selvstudium er kun tilgængeligt på engelsk.