Om handlinger

En handling er en række opgaver, som du afspiller på en enkelt fil eller et batch af filer, f.eks. menukommandoer, panelindstillinger og værktøjshandlinger. Du kan f.eks. oprette en handling, der ændrer et billedes størrelse, anvender en effekt på billedet og derefter gemmer filen i det ønskede format.

Handlinger kan indeholde trin, så du kan udføre opgaver, der ikke kan indspilles (f.eks. brug af et maleværktøj). Handlinger kan også indeholde modale kontrolelementer. Med dem kan du angive værdier i en dialogboks, mens en handling afspilles.

I Photoshop danner handlinger basis for slipværktøjer, som er små programmer, der automatisk behandler alle filer, som trækkes hen på deres ikon.

Photoshop og Illustrator leveres med foruddefinerede handlinger, der er installeret som en hjælp til at udføre almindelige opgaver. Du kan bruge handlingerne, som de er, tilpasse dem efter behov eller oprette nye handlinger. Handlinger gemmes i sæt, så de er lettere at organisere.

Du kan indspille, redigere, tilpasse og batchbehandle handlinger, og du kan administrere grupper af handlinger ved at arbejde med handlingssæt.

Oversigt over panelet Handlinger

Du kan bruge panelet Handlinger (Vindue > Handlinger) til at indspille, afspille, redigere og slette enkelte handlinger. Med dette panel kan du også gemme og indlæse handlingsfiler.

Panelet Handlinger i Photoshop
Panelet Handlinger i Photoshop

A. Handlingssæt B. Handling C. Indspillede kommandoer D. Medtaget kommando E. Modalt kontrolelement (til/fra) 

Udvide og skjule sæt, handlinger og kommandoer

 1. Klik på trekanten til venstre for sættet, handlingen eller kommandoen på panelet Handlinger. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på trekanten for at udvide eller skjule alle handlinger i et sæt eller alle kommandoer i en handling.

Vise handlinger kun efter navn

 1. Vælg Knaptilstand i menuen i panelet Handlinger. Vælg Knaptilstand igen for at vende tilbage til listevisning.

  Bemærk:

  Du kan ikke få vist individuelle kommandoer og sæt i knaptilstand.

Vælge handlinger i panelet Handlinger

 1. Klik på et handlingsnavn. Hold Skift nede, og klik på handlingsnavne for at vælge flere sammenhængende handlinger, og hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og klik på handlingsnavne for at vælge flere usammenhængende handlinger.

Afspille en handling på en fil

Når du afspiller en handling, udføres handlingens indspillede kommandoer i det aktive dokument. (Nogle handlinger kræver, at du laver en markering, før de afspilles. Andre handlinger kan udføres på en hel fil). Du kan udelukke bestemte kommandoer fra en handling eller kun afspille en enkelt kommando. Hvis handlingen indeholder et modalt kontrolelement, kan du angive værdier eller bruge værktøjer i en dialogboks, når handlingen stopper.

Bemærk:

Hvis du i knaptilstand klikker på en knap, udføres hele handlingen, dog ikke tidligere udelukkede kommandoer.

 1. Marker om nødvendigt de objekter, handlingen skal afspilles på, eller åbn en fil.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Illustrator) Hvis du vil afspille et sæt handlinger, skal du markere sættets navn og klikke på knappen Afspil  i panelet Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.

  • Hvis du vil afspille en hel, enkelt handling, skal du markere handlingsnavnet og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.

  • Hvis du har tildelt handlingen en tastekombination, skal du indtaste kombinationen for at afspille handlingen automatisk.

  • Hvis du kun vil afspille en del af en handling, skal du vælge kommandoen, du vil afspille fra, og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger eller vælge Afspil i panelmenuen.

  • Hvis du vil afspille en enkelt kommando, skal du markere kommandoen og derefter holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger. Du kan også trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og dobbeltklikke på kommandoen.

Tip: For at fortryde en handling i Photoshop skal du oprette et snapshot i panelet Oversigt, inden du afspiller en handling, og derefter markere snapshottet for at fortryde handlingen.

Indspilning af en handling

Når du opretter en ny handling, føjes de kommandoer og værktøjer, du bruger, til handlingen, indtil du stopper indspilningen.

Tip: For at beskytte mod mulige fejltagelser skal du arbejde i en kopi: I begyndelsen af handlingen, inden du anvender andre kommandoer, skal du indspille kommandoen Filer > Gem en kopi (Illustrator) eller kommandoen Filer > Gem som og vælge Som en kopi (Photoshop). Du kan også klikke på knappen Nyt snapshot i panelet Oversigt i Photoshop for at oprette et snapshot af billedet inden indspilning af handlingen.

 1. Åbn en fil.
 2. Klik på knappen Opret ny handling i panelet Handlinger, eller vælg Ny handling i menuen i panelet Handlinger.
 3. Angiv et handlingsnavn, vælg et handlingssæt, og angiv yderligere indstillinger:

  Funktionstast

  Tildeler en tastaturgenvej til handlingen. Du kan vælge en vilkårlig kombination af en funktionstast, Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og Skift (f.eks. Ctrl+Skift+F3), med følgende undtagelser: I Windows kan du ikke bruge F1-tasten, og du kan ikke bruge tasten F4 eller F6 sammen med Ctrl-tasten.

  Bemærk: Hvis du tildeler en handling den samme genvej, som bruges til en kommando, gælder genvejen for handlingen og ikke for kommandoen.

  Farve

  Tildeler en farve til visning i knaptilstand.

 4. Klik på Start indspilning. Knappen Start indspilning i panelet Handlinger bliver rød .

  Bemærk:

  Når du indspiller kommandoen Gem som (Windows) eller Arkiver som (Mac OS), må du ikke ændre filnavnet. Hvis du indtaster et nyt filnavn, indspilles det nye navn og bruges, hver gang du kører handlingen. Inden du gemmer, kan du angive en anden placering uden at angive et filnavn ved at navigere til en anden mappe.

 5. Udfør de handlinger og kommandoer, du vil indspille.

  Nogle opgaver i handlinger kan ikke indspilles direkte, men du kan indsætte de fleste opgaver, der ikke kan indspilles, ved hjælp af kommandoer i menuen i panelet Handlinger.

 6. Hvis du vil stoppe indspilningen, skal du enten klikke på knappen Stop afspilning/indspilning eller vælge Stop indspilning i menuen i panelet Handlinger. (I Photoshop kan du også trykke på Esc).

Bemærk:

Hvis du vil fortsætte indspilningen i samme handling, skal du vælge Start indspilning i menuen i panelet Handlinger.

Indsættelse af opgaver, der ikke kan optages, i handlinger

Ikke alle opgaver i handlinger kan optages direkte. Du kan f.eks. ikke optage kommandoer i menuerne Effekter og Vis, kommandoer, der viser eller skjuler paneler, og bruge markerings-, pen-, malerpensel-, blyant-, forløbs-, maske-, pipette-, dynamisk malerspand- og sakseværktøjet.

Hold øje med oplysningerne i panelet Handlinger om, hvilke opgaver der ikke kan optages. Hvis navnet på kommandoen eller værktøjet ikke vises, efter at du har udført opgaven, kan du måske stadig tilføje opgaven vha. kommandoer i menuen i panelet Handlinger.

Bemærk:

Hvis du vil indsætte en opgave, der ikke kan optages, efter du har oprettet en handling, skal du vælge et element i handlingen, som opgaven skal indsættes efter. Vælg derefter den relevante kommando i menuen i panelet Handlinger.

Indsætte en menukommando, der ikke kan optages

 1. Vælg Indsæt menupunkt i menuen i panelet Handlinger.

 2. Vælg kommandoen i dens menu, eller begynd at skrive kommandonavnet i tekstboksen, og klik derefter på Find. Klik derefter på OK.

Indsætte en kurve

 1. Marker en kurve, og vælg Indsæt markeret kurve i menuen i panelet Handlinger.

Indsætte markering af et objekt

 1. Skriv et navn til objektet i boksen Bemærkning i panelet Attributter, inden du begynder at optage. (Vælg Vis bemærkning i menuen i panelet Attributter for at få vist boksen Bemærkning).

 2. Når du optager handlingen, skal du bruge Vælg objekt i menuen i panelet Handlinger.

 3. Angiv navnet på objektet, og klik på OK.

Optage optimeringsindstillinger for flere udsnit i dialogboksen Gem til web

 1. Angiv indstillingerne for udsnitsoptimering, inden du begynder at optage handlingen. Tryk derefter på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og klik på Husk i dialogboksen Gem til web.

  Når du optager handlingen, huskes indstillingerne af Illustrator.

Indsættelse af et stop

En handling kan indeholde stop, så du kan udføre en opgave, der ikke kan indspilles (f.eks. brug af et maleværktøj). Når du har udført opgaven, skal du klikke på knappen Afspil i panelet Handlinger for at afslutte handlingen.

Du kan også få vist en kort meddelelse, når handlingen når til et stop, som en påmindelse om, hvad der skal gøres, inden handlingen fortsættes. Du kan medtage knappen Fortsæt i meddelelsesboksen, hvis ingen anden opgave skal laves.

 1. Vælg, hvor stoppet skal indsættes, på en af følgende måder:
  • Vælg navnet på en handling, hvis du vil indsætte et stop i slutningen af handlingen.

  • Vælg en kommando, hvis du vil indsætte et stop efter kommandoen.

 2. Vælg Indsæt stop i menuen i panelet Handlinger.
 3. Skriv den meddelelse, der skal vises.
 4. Hvis du vil have mulighed for at fortsætte handlingen uden at stoppe, skal du vælge Tillad fortsættelse.
 5. Klik på OK.

Bemærk:

Du kan indsætte et stop, når du indspiller en handling, eller når den er blevet indspillet.

Ændring af indstillinger under afspilning af en handling

Handlinger afsluttes som standard med de værdier, der var angivet, da de oprindeligt blev indspillet. Hvis du vil ændre indstillingerne for en kommando i en handling, kan du indsætte et modalt kontrolelement. Et modalt kontrolelement standser en handling midlertidigt, så du kan angive værdier i en dialogboks eller bruge et modalværktøj. (For at anvende et modalværktøj skal du trykke på Enter eller Retur. Når du har gjort det, genoptager handlingen sine opgaver)

Et modalt kontrolelement angives af et dialogboksikon  til venstre for en kommando, en handling eller et sæt i panelet Handlinger. Et rødt dialogboksikon  angiver en handling eller et sæt, hvor nogle, men ikke alle, kommandoer er modale. Du kan ikke indstille et modalt kontrolelement i knaptilstand.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • For at aktivere et modalt kontrolelement for en kommando i en handling skal du klikke på boksen til venstre for kommandonavnet. Klik igen for at deaktivere det modale kontrolelement.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontrolelementer for alle kommandoer i en handling, skal du klikke på boksen til venstre for handlingsnavnet.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere modale kontrolelementer for alle handlinger i et sæt, skal du klikke på boksen til venstre for sættets navn.

Udelade kommandoer fra en handling

Du kan udelade kommandoer, du ikke vil afspille som del af en indspillet handling. Du kan ikke udelade kommandoer i knaptilstand.

 1. Udvid om nødvendigt listen over kommandoer i handlingen ved at klikke på trekanten til venstre for handlingsnavnet i panelet Handlinger.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil udelade en enkelt kommando, skal du klikke for at fjerne markeringen til venstre for kommandonavnet. Klik igen for at medtage kommandoen.

  • Hvis du vil udelade eller medtage alle kommandoer eller handlinger i en handling eller et sæt, skal du klikke på afkrydsningsfeltet til venstre for navnet på handlingen eller sættet.

  • Hvis du vil udelade eller medtage alle kommandoer undtagen den markerede kommando, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på kommandoens afkrydsningsfelt.

   For at angive, at nogle af kommandoerne i handlingen er udeladt, bliver afkrydsningen for den overordnede handling rød i Photoshop, mens den nedtones i Illustrator.

Angivelse af afspilningshastighed

Du kan justere en handlings afspilningshastighed eller standse afspilningen midlertidigt for at korrigere en handling.

 1. Vælg Afspilningsindstillinger i menuen i panelet Handlinger.
 2. Angiv en hastighed, og klik på OK:

  Accelereret

  Afspiller handlingen med normal hastighed (standard).

  Bemærk: Hvis du afspiller en handling ved accelereret hastighed, opdaterer skærmen muligvis ikke, når handlingen udføres. Det vil sige, at filer kan åbnes, ændres, gemmes og lukkes uden overhovedet at blive vist på skærmen, hvilket gør, at handlingen udføres meget hurtigere. Hvis du vil se filerne på skærmen, mens handlingen udføres, skal du i stedet angive hastigheden Trinvis.

  Trinvis

  Udfører hver kommando og opdaterer billedet, før der fortsættes til næste kommando i handlingen.

  Stands i __ sekunder

  Angiver, hvor lang tid programmet skal standse mellem afviklingen af hver enkelt kommando i handlingen.

Redigere og genindspille handlinger

Det er let at redigere og tilpasse handlinger. Du kan tilpasse indstillingerne for en bestemt kommando i en handling, føje kommandoer til en eksisterende handling eller gå gennem en hel handling og ændre nogle eller alle indstillinger.

Føje kommandoer til en handling

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg navnet på handlingen for at indsætte en ny kommando i slutningen af handlingen.

  • Vælg en kommando i handlingen for at indsætte en kommando efter den.

 2. Klik på knappen Start indspilning, eller vælg Start indspilning i menuen i panelet Handlinger.
 3. Indspil yderligere kommandoer.
 4. Når du er færdig, skal du klikke på knappen Stop afspilning/indspilning i panelet Handlinger eller vælge Stop indspilning i panelmenuen.

Omarrangere kommandoer i en handling

 1. Træk en kommando til dens nye placering i samme eller en anden handling i panelet Handlinger. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på den ønskede placering.

Indspilning af en handling igen

 1. Vælg en handling, og vælg Indspil igen i menuen i panelet Handlinger.
 2. Hvis der vises et modalværktøj, skal du bruge dette til at få et andet resultat og trykke på Enter eller Retur eller blot trykke på Enter eller Retur for at bevare de samme indstillinger.
 3. Hvis der vises en dialogboks, skal du ændre indstillingerne og klikke på OK for at indspille dem eller klikke på Annuller for at bevare de samme værdier.

Optage en enkelt opgave igen

 1. Marker et objekt af den samme type, som du vil optage handlingen for igen. Hvis en opgave f.eks. kun er tilgængelig for vektorobjekter, skal der være markeret et vektorobjekt, når du optager igen.

 2. Dobbeltklik på kommandoen i panelet Handlinger.

 3. Angiv de nye værdier, og klik på OK.

Administrere handlingssæt

Du kan oprette og organisere sæt med opgaverelaterede handlinger, der kan gemmes på en disk og overføres til andre computere.

Bemærk:

Alle handlinger, du opretter, vises automatisk i panelet Handlinger, men hvis du vil gemme en handling og ikke risikere at miste den, såfremt du sletter indstillingsfilen (Illustrator) eller handlingspanelfilen (Photoshop), skal du gemme den som en del af et handlingssæt.

Gemme et sæt handlinger

 1. Vælg et sæt.

  Bemærk:

  Hvis du vil gemme en enkelt handling, skal du først oprette et handlingssæt og flytte handlingen til det nye sæt.

 2. Vælg Gem handlinger i menuen i panelet Handlinger.
 3. Skriv et navn til sættet, vælg en placering, og klik på Gem.

  Du kan gemme filen et vilkårligt sted. Du kan kun gemme hele indholdet af et sæt i panelet Handlinger og ikke handlinger enkeltvist.

  Bemærk:

  (Kun Photoshop) Hvis du placerer den gemte handlingssætfil i mappen Forudindstillinger/Handlinger, vises sættet nederst i menuen i panelet Handlinger, når du har genstartet programmet.

  Bemærk:

  (Kun Photoshop) Tryk på Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alternativ (Mac OS), når du vælger kommandoen Gem handlinger, for at gemme handlingerne i en tekstfil. Du kan bruge denne fil til at gennemse eller udskrive indholdet i en handling. Du kan ikke genindlæse tekstfilen i Photoshop.

Indlæse et sæt handlinger

Panelet Handlinger viser som standard foruddefinerede handlinger (leveret med programmet) og andre handlinger, du opretter. Du kan også indlæse yderligere handlinger i panelet Handlinger.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Indlæs handlinger i menuen i panelet Handlinger. Find og marker handlingssætfilen, og klik derefter på Indlæs (Photoshop) eller Åbn (Illustrator).

  • (Kun Photoshop) Vælg et handlingssæt nederst i menuen i panelet Handlinger.

  Photoshop-handlingssætfiler har filtypenavnet .atn, mens Illustrator-handlingssætfiler har .aia.

Gendanne handlinger til standardsættet

 1. Vælg Nulstil handlinger i menuen i panelet Handlinger.
 2. Klik på OK for at erstatte de aktuelle handlinger i panelet Handlinger med standardsættet, eller klik på Tilføj for at føje standardhandlingssættet til de aktuelle handlinger i panelet Handlinger.

Organisere handlingssæt

Du kan organisere dine handlinger ved at oprette handlingssæt og gemme dem på disken. Du kan organisere handlingssæt til forskellige arbejdstyper, f.eks. publicering på tryk og online, og overføre sæt til andre computere.

 • Hvis du vil oprette et nyt sæt handlinger, skal du klikke på knappen Opret nyt sæt  i panelet Handlinger eller vælge Nyt sæt i panelmenuen. Angiv derefter navnet på sættet, og klik på OK.

  Bemærk: Hvis du vil oprette en ny handling og gruppere den i et nyt sæt, skal du først oprette sættet. Det nye sæt vises derefter i sættets pop op-menu, når du opretter den nye handling.

 • Hvis du vil flytte en handling til et andet sæt, skal du trække handlingen til det pågældende sæt. Slip museknappen, når den fremhævede linje vises på den ønskede placering.

 • Hvis du vil omdøbe et sæt handlinger, skal du dobbeltklikke på sætnavnet i panelet Handlinger eller vælge Angiv indstillinger i menuen i panelet Handlinger. Angiv derefter det nye navn på sættet, og klik på OK.

 • Hvis du vil erstatte alle handlinger i panelet Handlinger med et nyt sæt, skal du vælge Erstat handlinger i menuen i panelet Handlinger. Marker en handlingsfil, og klik på Indlæs (Photoshop) eller Åbn (Illustrator).

  Bemærk: Kommandoen Erstat handlinger erstatter alle handlingssæt i det aktuelle dokument. Før du bruger kommandoen, skal du sørge for, at du allerede har gemt en kopi af det aktuelle sæt handlinger vha. kommandoen Gem handlinger.

Afspilning af en handling på en række filer

Kommandoen Batch giver dig mulighed for at afspille en handling i en mappe med filer og undermapper. Du kan også bruge kommandoen Batch til at udfylde en skabelon for datastyret grafik med forskellige sæt data.

 1. Vælg Batch i menuen i panelet Handlinger.

 2. Under Afspil skal du vælge den handling, du vil afspille.

 3. Under Kilde skal du vælge den mappe, hvor handlingen skal afspilles. Eller vælg Datasæt for at afspille handlingen på hvert datasæt i den aktuelle fil.

  Hvis du vælger en mappe, kan du angive yderligere indstillinger for afspilning af handlingen.

 4. Under Destination skal du angive, hvad der skal ske med de behandlede filer. Du kan lade filerne være åbne uden at gemme ændringerne (Ingen), gemme og lukke filerne på den aktuelle placering (Gem og luk) eller gemme filerne på en anden placering (Mappe).

  Afhængigt af den valgte destinationsindstilling kan du angive yderligere indstillinger for lagring af filerne.

 5. Angiv, hvordan Illustrator skal håndtere fejl under batchprocessen. Hvis du vælger Logfør fejl i en fil, skal du klikke på Gem som og navngive fejlfilen.

 6. Klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis du gemmer filer ved hjælp af indstillingerne i kommandoen Batch, gemmes filerne altid i samme format som de originale filer. Hvis du vil oprette en batch-proces, der gemmer filer i et nyt format, skal du indspille kommandoen Gem som eller Gem en kopi efterfulgt af kommandoen Luk som en del af den oprindelige handling. Vælg derefter Ingen som Destination, når du angiver batch-processen.

  Bemærk:

  Hvis du vil batch-behandle med flere handlinger, skal du oprette en ny handling og optage kommandoen Batch for hver handling, der skal bruges. På denne måde kan du også behandle flere mapper i én batch-kørsel. Hvis du vil batch-behandle flere mapper, skal du oprette aliasser i en mappe til de andre mapper, der skal behandles.

Batchindstillinger

Hvis du vælger Mappe for Kilde, kan du angive følgende indstillinger:

Tilsidesæt handlingen "Åbn" kommandoer

Åbner filerne fra den angivne mappe og ignorerer alle Åbn-kommandoer, der er optaget som en del af den oprindelige handling.

Medtag alle undermapper

Behandler alle filer og mapper i den angivne mappe.

Hvis handlingen indeholder en lagrings- eller eksportkommando, kan du angive følgende indstillinger:

Tilsidesæt handlingen "Gem" kommandoer

Gemmer de behandlede filer i den angivne destinationsmappe og ikke på en placering, der er optaget i handlingen. Klik på Vælg for at angive destinationsmappen.

Tilsidesæt handlingen "Eksporter" kommandoer

Eksporterer de behandlede filer til den angivne destinationsmappe og ikke på en placering, der er optaget i handlingen. Klik på Vælg for at angive destinationsmappen.

Hvis du vælger Datasæt som Kilde, kan du angive en indstilling til at oprette filnavne, når lagrings- og eksportkommandoer tilsidesættes:

Fil + tal

Opretter filnavnet ved at bruge det originale dokuments filnavn, fjerne filtypenavnet og derefter tilføje et trecifret tal, der svarer til datasættet.

Fil + navn på datasæt

Opretter filnavnet ved at bruge det originale dokuments filnavn, fjerne filtypenavnet og derefter tilføje en understregning og navnet på datasættet.

Navn på datasæt

Opretter filnavnet ved at bruge navnet på datasættet.