Pensler

Vidste du, at du kan bruge din iPad eller iPhone til at designe smukke pensler i høj kvalitet ud fra billeder af alt, hvad der inspirerer dig? Gem pensler i dit Creative Cloud Library, og få adgang til dem hvor som helst på tværs af Photoshop og Illustrator!

Få mere at vide om Adobe Brush CC iPad-appen i denne video.

Download den fantastiske Adobe Brush CC-app i iTunes App Store.

Om pensler

Pensler giver dig mulighed for at anvende effekter på kurverne. Du kan føje penselstrøg til eksisterende kurver eller bruge malerpenselværktøjet til at tegne en kurve og tilføje et penselstrøg samtidig.

Der er forskellige typer pensler i Illustrator: kalligrafi, punkt, illustration, mønster og børstehår. Du kan opnå følgende effekter ved hjælp af disse pensler:

Kalligrafipensler

Opret penselstrøg, som ligner dem, der tegnes med den skrå spids af en kalligrafipen, og som tegnes langs midten af kurven. Når du bruger klatpenselværktøjet, kan du male med en kalligrafipensel og automatisk udvide penselstrøget til en fyldform, der flettes sammen med andre udfyldte objekter i samme farve, som gennemskærer eller støder op til hinanden i stablingsrækkefølgen.

Punktpensler

Spreder kopier af et objekt (f.eks. en mariehøne eller et blad) langs med kurven.

Illustrationspensler

Strækker en penselform (f.eks. Grov kulstift) eller objektform jævnt i kurvens længde.

Børstehårspensel

Opret penselstrøg med det samme udseende som en naturlig pensel med børstehår.

Mønsterpensler

Maler et mønster – der er konstrueret af individuelle fliser – som gentages langs kurven. Mønsterpensler kan indeholde op til fem fliser: til siderne, til det indvendige hjørne, til det udvendige hjørne, til begyndelsen og til slutningen af mønstret.

Penseltyper

A. Kalligrafipensel B. Punktpensel C. Illustrationspensel D. Mønsterpensel E. Børstehårspensel 

Punktpensler og mønsterpensler giver ofte den samme effekt. De adskiller sig dog fra hinanden, da mønsterpensler følger kurven nøjagtigt, mens punktpensler ikke gør.

Pile på en mønsterpensel
Pilene på en mønsterpensel bøjes for at følge kurven (venstre), mens pilene i en punktpensel forbliver lige (højre).

Du kan se en video om brugen af pensler.

Oversigt over panelet Pensler

Panelet Pensler (Vindue > Pensler) viser pensler for den aktuelle fil. Når du vælger en pensel i et penselbibliotek, føjes den automatisk til panelet Pensler. Pensler, du opretter og gemmer på panelet Pensler, knyttes kun til den aktuelle fil, hvilket betyder, at hver Illustrator-fil kan have sit eget penselsæt på det tilhørende panel Pensler.

Visning eller skjulning af en penseltype

 1. Vælg en af følgende muligheder i panelmenuen: Vis kalligrafipensler, Vis punktpensler, Vis illustrationspensler, Vis børstehårspensler, Vis mønsterpensler.

Ændring af visningen af pensler

 1. Vælg Miniaturebilledvisning eller Listevisning i panelmenuen.

Ændring af penselrækkefølgen på panelet Pensler

 1. Træk en pensel til en ny placering. Du kan kun flytte pensler inden for samme penseltype. Du kan for eksempel ikke flytte en kalligrafipensel til punktpenslernes område.

Dublering af en pensel på panelet Pensler

 1. Træk penslen hen på knappen Ny pensel , eller vælg Dubler pensel i menuen på panelet Pensler.

Sletning af penslerne fra panelet Pensler

 1. Markér penslerne, og klik på knappen Slet pensel . Du kan markere pensler, der ikke bruges i et dokument, ved at vælge Markér alle ubrugte i menuen på panelet Pensler.

Arbejde med penselbiblioteker

Penselbiblioteker (Vindue > Penselbiblioteker > [bibliotek]) er samlinger af forudindstillede pensler, der følger med Illustrator. Du kan åbne flere penselbiblioteker for at gennemse indholdet og vælge pensler. Du kan også åbne penselbiblioteker ved hjælp af menuen på panelet Pensler.

Bemærk:

Hvis et penselbibliotek skal åbne automatisk, når Illustrator startes, skal du vælge Permanent i menuen på penselbibliotekets panel.

Kopiere pensler fra et penselbibliotek til panelet Pensler

 1. Træk penslerne til panelet Pensler, eller vælg Føj til pensler i menuen på penselbibliotekets panel.

Import af pensler til panelet Pensler fra en anden fil

 1. Vælg Vindue > Penselbiblioteker > Andet bibliotek, og Markér filen.
 2. Klik i panelet Penselbibliotek på den enkelte penseldefinition eller alle de penseldefinitioner, som du skal importere, og vælg Tilføj til pensler i genvejsmenuen til panelet Penselbibliotek.

Oprettelse af nye penselbiblioteker

 1. Føj de ønskede pensler til panelet Pensler, og slet de pensler, du ikke vil bruge.
 2. Vælg Gem penselbibliotek i menuen på panelet Pensler, og placer den nye biblioteksfil i en af følgende mapper, så den vises i menuen Penselbiblioteker, når du genstarter Illustrator:
  • (Windows) Bruger\AppData\Roaming\Adobe\Indstillinger for Adobe Illustrator <versionsnummer>\Pensler
  • (MacOS) Library\Application Support\Adobe\Indstillinger for Adobe Illustrator <versionsnummer>/Pensler

  Bemærk!

  Erstat <versionsnummer> med følgende værdier, afhængigt af hvilken version af Illustrator du har installeret på systemet. Du finder flere oplysninger under Erstat Illustrator-versionsnummeret.

  Bemærk:

  Hvis du placerer filen i en anden mappe, kan du åbne biblioteket ved at vælge Vindue > Penselbiblioteker > Andet bibliotek og markere biblioteksfilen.

Anvende penselstrøg

Du kan anvende penselstrøg på en kurve, der er oprettet med et vilkårligt tegneværktøj, herunder penværktøjet, blyantværktøjet eller et af værktøjerne til oprettelse af grundlæggende former.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Markér kurven, og vælg derefter en pensel i et penselbibliotek, i panelet Pensler eller i kontrolpanelet.

  • Træk en pensel hen på kurven. Hvis der allerede er anvendt penselstrøg på kurven, erstatter den nye pensel den gamle.

  Bemærk:

  Hvis du vil anvende en anden pensel på kurven og vil bruge de indstillinger for penselstrøg, der blev anvendt med den oprindelige pensel, skal du holde Alt (Win) eller Alternativ (Mac OS) nede, når du klikker på den nye pensel, der skal anvendes.

Tegning af kurver og anvendelse af penselstrøg samtidigt

 1. Markér en pensel i et penselbibliotek eller på panelet Pensler.
 2. Vælg værktøjet Malerpensel .
 3. Placer markøren på det sted, hvor penselstrøget skal begynde, og træk for at tegne en kurve. Markøren følges af en stiplet linje, mens du trækker.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Slip museknappen, når kurven har den ønskede form, hvis du vil tegne en åben kurve.

  • Hvis du vil tegne en lukket form, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (MacOS) nede, mens du trækker. Værktøjet Malerpensel viser en lille løkke . Slip museknappen (men ikke Alt- eller Alternativknappen), når du vil lukke formen.

   Illustrator angiver ankerpunkter, mens du tegner. Antallet af ankerpunkter bestemmes af kurvens længde og kompleksitet og af toleranceindstillingerne for malerpenslen.

   Tip: Hvis du vil justere formen på en malet kurve, når du er færdig med at tegne den, skal du først markere kurven. Placer derefter malerpenselværktøjet på kurven, og træk, indtil kurven har den ønskede form. Du kan både bruge teknikken til at forlænge en malet kurve og til at ændre formen på kurven mellem de eksisterende endepunkter.

Indstillinger for værktøjet Malerpensel

Dobbeltklik på malerpenselværktøjet for at angive følgende indstillinger:

Naturtro

Kontrollerer, hvor langt du skal bevæge musen eller pennen, inden Illustrator føjer et nyt ankerpunkt til kurven. En værdi for Naturtro på f.eks. 2,5 betyder, at bevægelser på mindre end 2,5 pixel ikke registreres. Du kan angive en værdi i intervallet fra 0,5 til 20 pixel for indstillingen Naturtro – jo højere værdi, jo mere jævn og mindre kompleks bliver kurven.

Udjævning

Kontrollerer den mængde udjævning, som Illustrator anvender, når du bruger værktøjet. Udjævningsgraden kan indstilles til mellem 0% og 100% – jo højere værdi, jo mere jævn bliver kurven.

Fyld med nye penselstreger

Anvender et fyld på kurven. Denne indstilling bruges mest, når du tegner lukkede kurver.

Bevar markeret

Bestemmer, om Illustrator lader kurven forblive markeret, når du har tegnet den.

Rediger markerede kurver

Bestemmer, om du kan ændre en eksisterende kurve med malerpenselværktøjet.

Inden for: _ pixel

Bestemmer, hvor tæt musemarkøren eller pennen skal være på en eksisterende kurve, for at kurven kan redigeres med malerpenselværktøjet. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Rediger markerede kurver er valgt.

Fjernelse af penselstrøg

 1. Markér en malet kurve.
 2. Vælg Fjern penselstrøg i menuen på panelet Pensler, eller klik på knappen Fjern penselstrøg .
 3. Du kan også fjerne et penselstrøg ved at vælge grundpenslen i panelet Pensler eller kontrolpanelet.

Konvertering af penselstrøg til konturer

Du kan konvertere penselstrøg til kurver med konturer, så du kan redigere de enkelte komponenter i en malet kurve.

 1. Markér en malet kurve.
 2. Vælg Objekt > Udvid udseende.

  Illustrator placerer den udvidede kurves komponenter i en gruppe. Gruppen indeholder en kurve og en undergruppe med penselstrøgkonturerne.

Oprettelse af eller ændre pensler

Du kan oprette og tilpasse kalligrafipensler, punktpensler, illustrationspensler, mønsterpensler og børstehårspensler afhængigt af dit behov. Du skal første tegne illustrationen, når du opretter punktpensler, illustrationspensler og mønsterpensler.

Følg nedenstående retningslinjer, når du opretter illustrationer til pensler:

 • Illustrationen kan ikke indeholde farveforløb, blandinger, andre penselstrøg, maskeobjekter, bitmapbilleder, diagrammer, placerede filer eller masker.

 • Illustrationspensler og mønsterpensler kan ikke indeholde tekst. Hvis du vil opnå en penselstrøgeffekt med tekst, kan du oprette en kontur af teksten og derefter knytte et penselstrøg til konturen.

 • Opret op til fem mønsterfliser til mønsterpensler (afhængigt af penselkonfigurationen), og føj fliserne til panelet Farveprøver.

Bemærk:

Du kan gøre de pensler, som du opretter, tilgængelige for hvert nyt dokument ved at føje penseldefinitionen til den nye dokumentprofil. Du kan finde flere oplysninger om nye dokumentprofiler under Om nye dokumentprofiler.

Oprettelse af en pensel

 1. Vælg den illustration, du vil bruge, til punkt- og illustrationspensler. Du kan vælge illustrationen til sideflisen til mønsterpensler, men det er ikke nødvendigt. Du kan finde detaljerede retningslinjer for oprettelse af mønsterpensler under Retningslinjer for opbygning af mønsterfliser. Du kan finde flere oplysninger om indstillinger for mønsterpensler under Indstillinger for Mønsterpensel.
  Bemærk:

  Hvis du ikke ønsker en sømovergang mellem illustrationselementerne, der bruges til at oprette mønsterpenslen, skal du deaktivere indstillingen Kantudjævning under Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Generelt > Indstillinger (MacOS).

 2. Klik på knappen Ny pensel  på panelet Pensler. Du kan også trække den valgte illustration til panelet Pensler.
 3. Vælg den penseltype, du vil oprette, og klik på OK.
 4. Indtast et navn til penslen i dialogboksen Penselindstillinger, angiv penselindstillingerne, og klik på OK.

Ændring af en pensel

 • Dobbeltklik på penslen på panelet Pensler for at ændre indstillingerne for en pensel. Angiv penselindstillingerne, og klik på OK. Hvis det aktuelle dokument indeholder malede kurver, der bruger den redigerede pensel, vises der en meddelelse. Klik på Anvend på streger for at ændre eksisterende streger. Klik på Uændrede streger for at bevare eksisterende streger uændrede og kun anvende den ændrede pensel på nye penselstrøg.
 • Hvis du vil ændre illustrationen, der bruges af en punkt-, illustrations- eller mønsterpensel, skal du trække penslen ind i illustrationen og foretage de ønskede ændringer. Hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (MacOS) nede, og træk den ændrede pensel hen på den oprindelige pensel på panelet Pensler.
 • Hvis du vil ændre en malet kurve uden at opdatere den tilhørende pensel, skal du markere kurven og klikke på knappen Indstillinger for markeret objekt i panelet Pensler eller vælge indstillinger for markeret objekt i menuen på panelet Pensler (harmonikamenu).

Penselindstillinger

Du kan angive forskellige indstillinger for de forskellige penseltyper. Dobbeltklik på penslen på panelet Pensler for at ændre indstillingerne for en pensel.

Punkt-, grafik- og mønsterpensler har identiske indstillinger for farvelægning.

Hvis du vil tilpasse en stregforekomst til illustrationspensler eller mønsterpensler, skal du klikke på ikonet Indstillinger for det markerede objekt i penselpanelet og angive stregindstillingerne. Til illustrationspensel kan du angive stregtykkelsen sammen med vipnings-, farvelægnings- og overlapningsindstillinger. Til mønsterpensel kan du angive skaleringsindstillinger sammen med vipnings-, tilpasnings- og farvelægningsindstillinger.

Indstillinger for Kalligrafipensel

Drejning

Angiver rotationsvinklen for penslen. Træk pilehovedet i eksemplet, eller angiv en værdi i feltet Vinkel.

Afrundethed

Bestemmer penslens afrundethed. Træk en sort prik i forhåndsvisningen væk fra eller ind mod midten, eller indtast en værdi i feltet Afrundethed. Jo højere værdi, desto større afrundethed.

Diameter

Bestemmer penslens diameter. Brug diameterskydekontrollen, eller indtast en værdi i feltet Diameter.

Pop op-listen til højre for hver indstilling giver dig mulighed for at kontrollere variationer i penslens form. Vælg en af følgende indstillinger:

Fast

Opretter en pensel med en fast vinkel, afrundethed eller diameter.

Tilfældigt

Opretter en pensel med tilfældige variationer i vinkel, afrundethed eller diameter. Indtast en værdi i feltet Variation, der angiver det interval, som penselegenskaberne kan variere indenfor. Hvis værdien for Diameter for eksempel er 15, og værdien for Variation er 5, kan diameteren være 10 eller 20 eller en vilkårlig værdi derimellem.

Tryk

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter afhængig af trykket fra en tegnepen. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges sammen med Diameter. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade. Indtast en værdi i feltet Variation for at angive, hvor meget mere eller mindre end den oprindelige værdi penselegenskaben vil variere. Hvis værdien for Afrundethed f.eks. er 75 %, og værdien for Variation er 25 %, er den tyndeste streg 50 %, og den tykkeste streg 100 %. Jo lettere trykket er, desto mere vinklet bliver penselstrøget.

Pennehjul

Opretter en pensel, der varierer i diameter, afhængigt af manipulationen af pennehjulet. Denne indstilling er beregnet til at blive brugt med en airbrushpen med et pennehjul og med en tegneplade, der kan registrere pennen.

Hældning

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af tegnepennens hældning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges sammen med Afrundethed. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, hvor tæt på lodret pennen er.

Pejling

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter afhængigt af pennens retning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler, specielt når penslen bruges som en malerpensel. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, i hvilken retning pennen hældes.

Rotation

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af hvordan tegnepennens spids roteres. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på kalligrafipensler, specielt når penslen bruges som en flad pen. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere denne type rotation.

Farvelægningsindstillinger for punkt-, illustrations- og mønsterpensler

De farver, som en punktpensel, en kunstpensel eller en mønsterpensel maler, afhænger af den aktuelle stregfarve og penslens farvelægningsmetode. Vælg en af følgende indstillinger i dialogboksen Penselindstillinger for at angive farvelægningsmetoden:

Ingen

Viser farverne, som de ser ud på penslen på panelet Pensler. Vælg Ingen for at bevare de samme farver på penslen som på panelet Pensler.

Toner

Viser penselstrøget i forskellige toner af stregfarven. De dele af illustrationerne, der er sorte, får stregfarven, de dele, der ikke er sorte, bliver til toner af stregfarven, og hvid forbliver hvid. Hvis du anvender en staffagefarve som streg, opretter Toner forskellige toner af staffagefarven. Vælg Toner for pensler, der anvender farverne sort og hvid, eller når du vil male et penselstrøg med en staffagefarve.

Toner og skygger

Viser penselstrøget i toner og skygger af stregfarven. Toner og skygger bevarer farverne sort og hvid, og alt derimellem bliver en blanding fra sort til hvid via den valgte stregfarve. Da der tilføjes sort, kan du muligvis ikke udskrive til en enkelt plade, når du bruger Toner og skygger sammen med en staffagefarve. Vælg Toner og skygger til gråtonepensler.

Nuanceskift

Bruger nøglefarven i penselillustrationen som vist i feltet Nøglefarve. Som standard er nøglefarven den mest fremtrædende farve i illustrationen. Alt i penselillustrationen, som har nøglefarven, bliver til stregfarve. Andre farver i penselillustrationen bliver til farver, der er beslægtet med stregfarven. Nuanceskift bevarer sort, hvid og grå. Vælg Nuanceskift til pensler, der bruger mange farver. Hvis du vil ændre nøglefarven, skal du klikke på nøglefarvepipetten, flytte pipetten til eksempelboksen i dialogboksen og klikke på den farve, du vil anvende som nøglefarve. Farven i feltet Nøglefarve ændres. Klik på pipetten igen for at fravælge den.

Hvis du ønsker oplysninger om og prøver på de enkelte valg, kan du klikke på Tip.

Indstillinger for Punktpensel

Størrelse

Styrer objekters størrelse.

Afstand

Styrer afstanden mellem objekterne.

Spredning

Styrer, hvor tæt objekterne følger kurven uafhængigt på hver side af kurven. Jo højere værdi, desto længere væk er objekterne fra kurven.

Rotation

Styrer rotationsvinklen for objekterne.

Rotation i forhold til

Angiver punktobjekternes rotationsvinkel i forhold til siden eller kurven. Hvis du for eksempel vælger Side, peger rotationsobjekterne ved 0° mod toppen af siden. Hvis du vælger Kurve, tangerer objekterne ved en rotation på 0° kurven.

Pop op-listen til højre for hver indstilling giver dig mulighed for at kontrollere variationer i penslens form. Vælg en af følgende indstillinger:

Fast

Opretter en pensel med en fast størrelse, afstand, spredning og rotation.

Tilfældigt

Opretter en pensel med tilfældige variationer i størrelse, afstand, spredning og rotation. Indtast en værdi i feltet Variation, der angiver det interval, som penselegenskaberne kan variere indenfor. Hvis værdien for Diameter for eksempel er 15, og værdien for Variation er 5, kan diameteren være 10 eller 20 eller en vilkårlig værdi derimellem.

Tryk

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter afhængig af trykket fra en tegnepen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade. Angiv en værdi i feltet længst til højre, eller brug skydekontrollen Maksimum. Hvis du vælger Tryk, bliver det letteste tryk værdien af Minimum og det hårdeste tryk værdien af Maksimum. Hvis du vælger denne indstilling for Diameter, bliver stregen tykkere, jo større objekterne er.

Pennehjul

Opretter en pensel, der varierer i diameter, afhængigt af manipulationen af pennehjulet. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade med et pennehjul, som kan registrere input fra pennen.

Hældning

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af tegnepennens hældning. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, hvor tæt på lodret pennen er.

Pejling

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af tegnepennens retning. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på pensler. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere, i hvilken retning pennen hældes.

Rotation

Opretter en pensel, der varierer i vinkel, afrundethed eller diameter, afhængigt af hvordan tegnepennens spids roteres. Denne indstilling er især praktisk, når den bruges til at kontrollere vinklen på pensler. Den er kun tilgængelig, hvis du har en tegneplade, der kan registrere denne type rotation.

Indstillinger for Illustrationspensel

Bredde

Justerer bredden af illustrationen i forhold til dens oprindelige bredde. Du kan angive bredden ved hjælp af indstillingsskyderen Bredde. Pop op-menuen for illustrationspenslens bredde indeholder tegnepladeindstillinger som f.eks. Tryk, Pennehjul, Hældning, Pejling og Rotation til justering af skaleringsvariation. Illustrationspenslens standardbredde er 100 %.

Bemærk! Hvis du bruger værktøjet Bredde på et bestemt illustrationspenselstrøg, konverteres alle tegnepladedata til breddepunkter. Læg mærke til, at indstillingen Breddepunkter/profil er valgt på rullelisten med breddeindstillinger.

Indstillinger for penselskalering

Bevarer proportionerne i skalerede illustrationer. De tilgængelige indstillinger er: Skaler proportionalt, Stræk til streglængde, Stræk mellem hjælpelinjer.

Retning

Bestemmer retningen af illustrationerne i relation til linjen. Klik på en pil for at angive retningen: for at placere venstre side af illustrationen ved stregens slutning, for at placere højre side af illustrationen ved stregens slutning, for at placere toppen af illustrationen ved stregens slutning, for at placere bunden af illustrationen ved stregens slutning.

Vip på langs eller Vip på tværs

Ændrer retningen af illustrationerne i relation til linjen.

Farvelægning

Vælg en farve til stregen og farvelægningsmetoden. Du kan vælge mellem forskellige farvelægningsmetoder ved hjælp af denne rulleliste. Indstillingerne er Toner, Toner og skygger og Nuanceskift.

Overlap

Du kan undgå, at sammenføjninger og fals i et objekts kanter overlapper, ved at vælge justeringsknappen Overlap .

Segmenteret illustrationspensel

Segmenteret illustrationspensel er en mulighed for at definere en del af en illustrationspensels ender, der ikke strækkes. Vælg indstillingen Stræk mellem hjælpelinjer i dialogboksen Indstillinger for Illustrationspensel, og juster hjælpelinjerne i dialogboksens eksempelafsnit.

Indstillinger for illustrationspensel
Indstillingen Stræk mellem hjælpelinjer i dialogboksen Penselindstillinger for illustrationspenslen

Illustrationen mellem hjælpelinjerne er den eneste del af penslen, som strækkes eller sammentrækkes, så illustrationspenslen passer til kurvelængden.

Sammenligning af segmenteret illustrationspensel med ikke-segmenteret illustrationspensel
Sammenligning af segmenteret illustrationspensel med ikke-segmenteret illustrationspensel

A. Segmenteret illustrationspensel B. Ikke-segmenteret illustrationspensel 

Indstillinger for Mønsterpensel

Skaler

Justerer størrelsen af fliserne i forhold til deres oprindelige størrelse. Angiv skaleringen ved hjælp af skyderen Skalering. Rullelisten Skalering til værktøjet før mønsterpensler indeholder tegnepladeindstillinger som f.eks. Tryk, Pennehjul, Hældning, Pejling og Rotation til justering af skaleringsvariationer.

Bemærk! Hvis du bruger breddeværktøjet på en bestemt forekomst af et mønsterpenselstrøg, konverteres alle tegnepladedata til breddepunkter. Læg mærke til, at indstillingen Breddepunkter/profil er valgt i pop op-menuen til skalering for strøgindstillinger.

Afstand

Justerer afstanden mellem fliserne.

Fliseknapper

Giver dig mulighed for at anvende forskellige mønstre på forskellige dele af kurven. Klik på en fliseknap til den flise, du vil definere, og vælg en mønsterfarveprøve på rullelisten. Gentag fremgangsmåden for at knytte mønsterfarveprøver til andre fliser efter behov.

Bemærk! Du skal føje de mønsterfliser, du vil bruge, til panelet Farveprøver, før du angiver indstillinger for mønsterpensler. Når du har oprettet en mønsterpensel, kan du slette mønsterfliserne fra panelet Farveprøver, hvis du ikke skal bruge dem til flere illustrationer.

Fliser på en mønsterpensel
Fliser på en mønsterpensel

A. Sideflise B. Flise til udvendigt hjørne C. Flise til indvendigt hjørne D. Startflise E. Slutflise 

Vip på langs eller Vip på tværs

Ændrer retningen af mønstret i relation til linjen.

Tilpas

Bestemmer, hvordan mønsteret passer på kurven: Stræk for at tilpasse forlænger eller forkorter mønsterflisen, så den passer til objektet. Denne indstilling kan medføre uregelmæssige fliser. Tilføj mellemrum for at tilpasse indsætter luft mellem hver mønsterflise, så mønsteret tilpasses proportionalt til kurven. Tilnærm kurve tilpasser fliserne til den nærmeste tilnærmede kurve uden at ændre fliserne. Denne indstilling indsætter mønsteret en anelse inden for eller uden for kurven i stedet for centreret på kurven, så der opretholdes en jævn fliselægning.

Indstillinger for Tilpas
Indstillinger for Tilpas

A. Stræk for at tilpasse B. Tilføj mellemrum for at tilpasse C. Tilnærm kurve 

Farvelægning

Vælg en farve til stregen og farvelægningsmetoden. Du kan vælge mellem forskellige farvelægningsmetoder ved hjælp af denne rulleliste. Indstillingerne er Toner, Toner og skygger og Nuanceskift.

Børstehårspensel

Med børstehårspensel kan du oprette penselstrøg med det samme udseende som en naturlig pensel med børstehår. Med Børstehårspensel kan du:

 • Oprette naturlige og flydende penselstrøg, der efterligner effekten af maling med rigtige pensler og medier som f.eks. vandfarver.

 • Vælg pensler fra et foruddefineret bibliotek, eller opret dine egne pensler ud fra spidsformer som f.eks. rund, flad eller vifteformet. Du kan også angive andre penselegenskaber som f.eks. børstehårslængde, stivhed og malingsopacitet.

Forskellige former på børstehårspensel
En illustration, som bruger forskellige børstehårspenselformer og -egenskaber til tegning

Når du bruger en børstehårspensel sammen med en tegneplade, registrerer Illustrator interaktivt pennens bevægelser hen over tegnepladen. Programmet fortolker alle aspekter af retnings- og trykinput på ethvert punkt langs en tegningskurve. Illustrator opretter det output, der er modelleret efter pennens x-akseposition, y-akseposition, tryk, hældning, retningsvinkel og rotation.

Der vises en markørannotator, som simulerer en faktisk penselspids, når du bruger en tegneplade og pen, som understøtter rotation. Denne annotator vises ikke, når der anvendes andre inputenheder som f.eks. en mus. Annotatoren er også deaktiveret, mens den præcise markør bruges.

Bemærk:

Brug Wacom Intuos 3-tegneplade eller nyere med Art-pen (6D) for at afprøve børstehårspenslens fulde potentiale. Illustrator kan fortolke alle seks frihedsgrader, som denne enhedskombination giver. Andre enheder, herunder Wacom-gribepennen og illustrationspenselpennen, kan muligvis ikke fortolke nogle attributter som f.eks. rotation. Disse ufortolkede attributter behandles som konstanter i de efterfølgende penselstrøg.

Når du bruger en mus, er det kun x- og y-aksebevægelser, der registreres. Andre input som f.eks. hældning, retningsvinkel, rotation og tryk forbliver faste, så der fremstilles jævne og gennemførte strøg.

Til strøg med børstehårspensel vises feedback, når du trækker med værktøjet. Denne feedback giver en omtrentlig visning af den endelige streg.

Bemærk:

Strøg med børstehårspensel består af flere overlappende, udfyldte gennemsigtige kurver. Disse kurver virker, ligesom alle udfyldte kurver i Illustrator, interaktivt sammen med malingen på andre objekter, herunder andre børstepenselkurver. Fyldet til streger virker dog ikke selvinteraktivt. Derfor opbygges individuelle lagdelte strøg med børstehårspensel interaktivt i forhold til hinanden, mens et enkelt strøg, der skrubbes frem og tilbage, ikke interagerer med sig selv eller opbygges.

Brug af børstehårspenslen

Sådan bruges børstehårspenslen:

 1. Opret en børstedefinition ved at klikke på ikonet Ny pensel eller vælge Ny pensel i menuen til panelet Pensler.

 2. Vælg indstillingen Børstehårspensel, og klik på OK.

  Dialogboksen Indstillinger for børstehårspensel
  Dialogboksen Indstillinger for børstehårspensel

 3. Angiv følgende i dialogboksen Indstillinger for børstehårspensel:

  Navn

  på børstehårspenslen. Navnet kan maksimalt bestå af 31 tegn.

  Form

  Vælg mellem ti forskellige penselmodeller, som giver anderledes tegneoplevelse og udseende af børstehårspenselkurverne.

  Størrelse

  Penselstørrelse er penslens diameter. Som et fysisk medie måles børstehårspenslens diameter på det sted, hvor børstehårene møder håndtaget (døllen). Angiv penselstørrelsen med skyderen eller direkte indtastning af størrelsen i tekstfeltet. Afstanden kan være mellem 1 mm og 10 mm.

  Penselstørrelsen fra den oprindelige penseldefinition vises i penselvisningen i panelet Pensler.

  Bemærk! Tasterne [ og ] bruges som genveje til henholdsvis at mindske og øge størrelsen. Tasterne med kantede parenteser øger og mindsker størrelsen i intervaller på 1 mm.

  Længde af børstehår

  Længden af børstehårene starter fra det punkt, hvor børstehårene møder håndtaget til spidsen af børstehårene. Længden af børstehårene kan angives ligesom andre indstillinger for børstehårspenslen ved at trække skyderen Længde af børstehår eller angive den nøjagtige værdi i feltet Længde af børstehår (25 % til 300 %).

  Tæthed af børstehår

  Tætheden af børstehårene er antallet af børstehår i et angivet område af penslen. Du kan angive denne attribut på samme måde som andre indstillinger for børstehårspenslen. Den ligger mellem 1 % og 100 % og beregnes ud fra penselstørrelsen og børstehårslængden.

  Tykkelse af børstehår

  Børstehårenes tykkelsen kan variere fra fin til grov (mellem 1 % og 100 %). Angiv tykkelsen af børstehårene ligesom andre indstillinger for børstehårspenslen ved at trække skyderen eller angive tykkelsesværdien i feltet.

  Malingsopacitet

  Benyt denne indstilling til at angive opaciteten af den maling, der bruges. Malingsopaciteten kan variere mellem 1 % (gennemskinnelig) og 100 % (ugennemsigtig). Den angivne opacitetsværdi er den maksimale opacitet, der bruges af penslen. Du kan bruge de numeriske taster [0-9] som genvej til at angive opaciteten af strøg med børstehårspensel, idet:

  • 0 = 100

  • 1 = 10%

  • 9 = 90

  I andre tilfælde, hvor du f.eks. indtaster 35 lige efter hinanden, indstilles opaciteten til 35%, og hvis du indtaster 356 lige efter hinanden, indstilles opaciteten til 56 (to sidste cifre). Enhver cifferstreng, der slutter med 00, indstilles til 100%.

  Stivhed

  Stivheden angiver børstehårenes hårdhed. Hvis du angiver en lav værdi for børstehårsstivhed, er børstehårene meget fleksible. De bliver stivere, når du angiver en højere værdi. Stivheden af børstehår ligger mellem 1 % og 100 %.

 4. Klik på OK for at oprette penseldefinitionen med de valgte indstillinger.

Når penselværktøjet er valgt, og der er valgt en definition af børstehårspensel i panelet Pensler, kan du oprette illustrationer med børstehårspenslen.

Hvis du prøver at udskrive, gemme eller samkopiere gennemsigtighed i et dokument med mere end 30 børstepenselstrøg, vises en advarsel. Disse advarsler vises, når du gemmer, udskriver og samkopierer filindhold.

Dialogboksen Advarsel
Dialogboks med advarsel, hvis du prøver at udskrive et dokument med mere end 30 børstepenselstrøg

Dialogboksen Advarsel
Dialogboks med advarsel, hvis du prøver at gemme et dokument med mere end 30 børstepenselstrøg

Dialogboksen Advarsel
Dialogboks med advarsel, hvis du prøver at samkopiere gennemsigtighed af børstepenselstrøg i et dokument med mere end 30 børstepenselstrøg

Adobe-logo

Log ind på din konto