Flytning af objekter

Du kan flytte objekter ved at trække dem med bestemte værktøjer, ved at bruge piletasterne på tastaturet eller ved at angive præcise værdier i et panel eller i en dialogboks.

Du kan bruge fastholdelse som hjælp til at placere objekter, når du flytter dem. Du kan f.eks. fastgøre markøren til hjælpelinjer og ankerpunkter og fastgøre objektgrænser til gitterlinjer. Du kan også bruge panelet Juster til at placere objekter i forhold til hinanden.

Du kan derefter bruge tasten Skift til at begrænse bevægelsen af et eller flere objekter, så de flyttes i en præcis vandret, lodret eller diagonal retning i forhold til den aktuelle retning af x- og y-akserne. Du kan også bruge tasten Skift til at rotere objekter i multipla af 45°.

Flytning af objekter
Hold Skift nede, mens du trækker eller tegner, for at begrænse bevægelsen til den nærmeste vinkel på 45º.

Flytning eller dublering af et objekt ved at indsætte

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Vælg Rediger > Klip for at flytte markeringen eller Rediger > Kopier for at dublere markeringen.

 3. Hvis du vil indsætte et objekt i en anden fil, skal du åbne filen. (Oplysninger om at indsætte mellem lag finder du i afsnittet Indsættelse af objekter mellem lag).

 4. Benyt en af følgende kommandoer:

  Rediger > Sæt ind

  Indsætter objektet midt i det aktive vindue.

  Rediger > Sæt ind forrest

  Indsætter objektet direkte foran det markerede objekt.

  Rediger > Sæt ind bagest

  Indsætter objektet direkte bag det markerede objekt.

  Rediger > Indsæt på stedet

  Indsætter illustrationen på det aktive tegnebræt på den samme placering som på det tegnebræt, hvor illustrationen er kopieret fra.

  Rediger > Indsæt på alle tegnebrætter

  Indsætter illustrationen på alle tegnebrætter på den samme placering, som illustrationen har på det aktuelle tegnebræt.

Flytning af et objekt ved at trække

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Træk objektet til en ny placering.

  Hvis et markeret objekt er udfyldt, kan du trække fra et vilkårligt sted i objektet. Hvis et markeret objekt ikke er udfyldt, hvis illustrationen er vist som konturer, eller hvis indstillingen Markering begrænset til kurve er valgt, skal du trække fra objektets kurve (se Dublere markeringer med træk og slip).

  Bemærk:

  Du kan bruge kommandoen Fastgør til punkt i menuen Vis for at fastgøre markøren til et ankerpunkt eller en hjælpelinje, når du trækker et objekt inden for 2 pixel fra ankerpunktet eller hjælpelinjen.

Flytning af et objekt med piletasterne

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Tryk på den piletast, der peger i den retning, du vil flytte objektet. Tryk på Skift+pil for at flytte objektet med ti gange den værdi, der er angivet med indstillingen Tastaturintervaller.

  Den afstand, objektet flyttes med, hver gang du trykker på en piletast, bestemmes af indstillingen Tastaturintervaller. Standardafstanden er 1 punkt (1/72 af en tomme eller 0,3528 millimeter). Hvis du vil ændre indstillingen Tastaturintervaller, skal du vælge Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Illustrator > Indstillinger > Generelt (Mac OS).

Flytning af et objekt med en bestemt afstand

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Vælg Objekt > Transformer > Flyt.

  Bemærk:

  Når et objekt er markeret, kan du også dobbeltklikke på værktøjerne Markering, Direkte markering eller Gruppemarkering for at åbne dialogboksen Flyt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte objektet til venstre eller højre, skal du angive en negativ værdi (flytter mod venstre) eller en positiv værdi (flytter mod højre) i tekstboksen Vandret.

  • Hvis du vil flytte objektet opad eller nedad, skal du angive en negativ værdi (flytter opad) eller en positiv værdi (flytter nedad) i tekstboksen Lodret.

  • Hvis du vil flytte objektet med en vinkel i forhold til objektets x-akse, skal du angive enten en positiv vinkel (bevægelse mod uret) eller en negativ vinkel (bevægelse med uret) i tekstboksen Afstand eller Vinkel. Du kan også indtaste værdier mellem 180° og 360°. Disse værdier konverteres til deres tilsvarende negative værdier (f.eks. konverteres en værdi på 270° til -90°).

 4. Hvis objekterne indeholder et mønsterfyld, skal du vælge Mønstre for at flytte mønsteret. Fravælg Objekter, hvis du vil flytte mønsteret, men ikke objekterne.

 5. Klik på OK, eller klik på Kopier for at flytte en kopi af objekterne.

  Retninger i forhold til x-aksen
  Retninger i forhold til x-aksen

Flytte et objekt med x- og y-koordinater

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Indtast nye værdier i enten tekstboksen X eller Y eller begge i panelet Transformer eller kontrolpanelet.

  Du kan ændre referencepunktet ved at klikke på en hvid firkant på knappen Placering af referencepunkt , før du angiver værdierne.

Flytning af flere objekter samtidig

 1. Marker ét eller flere objekter.

 2. Vælg Objekt > Transformer > Transformer hvert.

 3. Angiv den afstand, du vil flytte de markerede objekter med, i afsnittet Flyt i dialogboksen.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte objekterne med den angivne afstand, skal du klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte objekterne vilkårligt, men ikke mere end de angivne afstande, skal du vælge indstillingen Vilkårlig. Hvis du f.eks. tegner en murstensvæg og vil have murstenene til at være en anelse forskudt i forhold til hinanden i stedet for perfekt justeret, kan du vælge indstillingen Vilkårlig. Klik derefter på OK.

Indsættelse af et objekt i forhold til andre objekter

 1. Marker det objekt, du vil indsætte.

 2. Vælg Rediger > Kopier eller Rediger > Klip.

 3. Marker det objekt, som du vil indsætte objektet foran eller bag ved.

 4. Vælg Rediger > Sæt ind forrest eller Rediger > Sæt ind bagest.

  Hvis du indsætter mere end ét objekt, vises alle indsatte objekter foran eller bag den markerede illustration. Men den relative malingsrækkefølge blandt de enkelte indsatte objekter er den samme.

Indsættelse af objekter mellem lag

Indstillingen Sæt ind husker lag bestemmer, hvor illustrationen indsættes i laghierarkiet. Sæt ind husker lag er som standard slået fra, og illustrationen indsættes i det lag, der er aktivt i panelet Lag. Når Sæt ind husker lag er slået til, indsættes illustrationen i det lag, den blev kopieret fra, uanset hvilket lag der er aktivt i panelet Lag.

Du angiver denne indstilling ved at vælge Sæt ind husker lag i menuen i panelet Lag. En afkrydsning viser, når indstillingen er aktiveret.

Bemærk:

Slå Sæt ind husker lag til, hvis du indsætter en illustration mellem dokumenter, og du automatisk vil placere den i et lag med det samme navn, som den kom fra. Hvis måldokumentet ikke indeholder et lag med det samme navn, opretter Illustrator et nyt lag.

Indsættelse på stedet og indsættelse på alle tegnebrætter

Kommandoen Indsæt på stedet indsætter illustrationer på det aktive tegnebræt. Hvis du vil bruge denne kommando, skal du klikke på Rediger > Indsæt på stedet. Tastaturgenvejen er Ctrl+Skift+V (Windows) eller Kommando+Skift+V (Mac).

Kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter indsætter den valgte illustration på alle tegnebrætter. Før du bruger kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter, skal du kontrollere, at det tegnebræt, som du kopierer objektet fra, er det aktive tegnebræt.

Hvis du vil bruge kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter, skal du klikke på Rediger > Indsæt på alle tegnebrætter, når du klipper eller kopierer illustrationen.

Hvis du kopierer en illustration og derefter vælger Indsæt på alle tegnebrætter, indsættes illustrationen igen på det tegnebræt, som den blev kopieret fra. Det anbefales at klippe objekter ud og derefter indsætte dem, hvis det ikke er nødvendigt at ændre de originale objekter, før kommandoen Indsæt på alle tegnebrætter bruges.

Bemærk:

Med kommandoerne Indsæt på stedet og Indsæt på alle tegnebrætter indsættes objektet på den samme placering som de kopierede objekter med udgangspunkt i det aktive tegnebræt på kopieringstidspunktet.

Justering og fordeling af objekter

Du bruger panelet Juster (Vindue > Juster) og justeringsindstillingerne i kontrolpanelet til at justere eller fordele markerede objekter langs den akse, som du angiver. Du kan bruge enten objektkanterne eller ankerpunkterne som referencepunktet, og du kan justere i forhold til en markering, et tegnebræt eller et nøgleobjekt. Et nøgleobjekt er et specifikt objekt i en markering med flere objekter.

Justeringsindstillingerne kan ses i kontrolpanelet, når et objekt er markeret. Hvis de ikke vises, skal du vælge Juster i menuen i kontrolpanelet.

Bemærk:

Illustrator beregner som standard justering og fordeling baseret på objekternes kurver. Når du arbejder med objekter, som har forskellige stregtykkelser, kan du dog i stedet bruge stregens kant til at beregne justering og fordeling. Det gør du ved at vælge Brug forhåndsvisning af grænser i menuen i panelet Juster.

Justering eller fordeling i forhold til alle markerede objekters afgrænsningsområde

 1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.

 2. Vælg Juster til det valgte  i justeringspanelet eller kontrolpanelet, og klik derefter på knappen for den ønskede type justering eller fordeling.

Justering eller fordeling i forhold til ét ankerpunkt

 1. Klik på værktøjet Direkte markering, hold Skift nede, og marker de ankerpunkter, der skal justeres eller fordeles. Det sidste ankerpunkt, der markeres, bliver til nøgleankerpunktet.

  Indstillingen Juster til nøgleanker  er automatisk valgt i justeringspanelet og kontrolpanelet.

 2. Klik på knappen for den ønskede type justering eller fordeling i justeringspanelet eller kontrolpanelet.

Justering eller fordeling i forhold til et nøgleobjekt

 1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.

 2. Klik igen på det objekt, der skal bruges som et nøgleobjekt (det er ikke nødvendigt at holde Skift nede, når du klikker denne gang).

  Der vises en blå kontur omkring nøgleobjektet, og Juster til nøgleobjekt  vælges automatisk i kontrolpanelet og justeringspanelet.

 3. Klik på knappen for den ønskede type justering eller fordeling i justeringspanelet eller kontrolpanelet.

  Bemærk:

  Du kan stoppe justeringen og fordelingen i forhold til et objekt ved at klikke på objektet igen for at fjerne den blå kontur eller ved at vælge Annuller nøgleobjekt i menuen i justeringspanelet.

Justering eller fordeling i forhold til et tegnebræt

 1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.

 2. Vælg markeringsværktøjet, hold Skift nede, og klik i det tegnebræt, du vil bruge, for at aktivere det. Det aktive tegnebræt har en mørkere kontur end de andre.

 3. Vælg Juster til tegnebræt i justeringspanelet eller kontrolpanelet, og klik derefter på knappen for den ønskede type justering eller fordeling.

Fordeling af objekter med bestemte afstande

Du kan fordele objekter med nøjagtige afstande mellem deres kurver.

 1. Marker de objekter, der skal fordeles.

 2. Brug markeringsværktøjet , og klik på kurven i det objekt, som de andre objekter skal fordeles omkring. Det objekt, du klikker på, bevarer sin position.

 3. Angiv den afstand, der skal vises mellem objekter, i tekstboksen Fordel afstand i panelet Juster.

  Hvis indstillingerne for Fordel afstand ikke vises, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen.

 4. Klik på en af knapperne Lodret fordeling af afstand eller Vandret fordeling af afstand.