Oversigt over panelet Afsnit

Du bruger panelet Afsnit (Vindue > Tekst > Afsnit) til at ændre formateringen af kolonner og afsnit. Når tekst er markeret, eller tekstværktøjet er aktivt, kan du også bruge indstillingerne i kontrolpanelet til at formatere afsnit.

Du kan se en video om at arbejde med tegn- og afsnitstyper på www.adobe.com/go/vid0047_dk.

Panelet Afsnit med alle indstillinger vist
Panelet Afsnit (alle indstillinger vist)

A. Justering B. Indrykning fra venstre C. Første linje indrykkes fra venstre D. Afstand inden afsnit E. Orddeling F. Indrykning fra højre G. Afstand efter afsnit  
Indstillinger for formatering af afsnit, f.eks. skrifttypeformat
A. Skrift B. Skrifttype C. Skriftstørrelse D. Juster til venstre E. Juster centreret F. Højrejusteret 

Som standard er kun de mest almindeligt anvendte indstillinger i panelet Afsnit synlige. Vælg Vis indstillinger i panelmenuen for at få vist alle indstillinger. Du kan også klikke på dobbelttrekanten under panelets fane for at skifte mellem visningsstørrelserne.

Justere tekst

Områdetekst og tekst på en kurve kan justeres efter den ene kant eller begge kanter af en tekstkurve.

 1. Marker tekstobjektet, eller indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre.

  Hvis du ikke markerer et tekstobjekt eller indsætter markøren i et afsnit, anvendes justeringen på ny tekst, du opretter.

 2. Klik på en justeringsknap i kontrolpanelet eller panelet Afsnit.

Give tekst lige margener

Teksten har lige margener, når den flugter med begge kanter. Du kan justere hele teksten i et afsnit enten med eller uden den sidste linje.

 1. Marker tekstobjektet, eller indsæt markøren i det afsnit, der skal have lige margener.

  Hvis du ikke markerer et tekstobjekt eller indsætter markøren i et afsnit, anvendes lige margener på ny tekst, du opretter.

 2. Klik på en justeringsknap i panelet Afsnit.

Justering af mellemrum mellem ord og bogstaver i tekst med lige margener

Du kan styre nøjagtigt, hvordan mellemrum mellem bogstaver og ord og skaleringer af tegn justeres i Adobe-programmer. Justering af mellemrum er især nyttigt, når du arbejder med tekst med lige margener, men du kan også indstille mellemrum i tekst, der ikke er justeret.

 1. Indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre, eller marker et tekstobjekt eller en ramme for at ændre alle afsnit i objektet eller rammen.
 2. Vælg Justering i afsnitspanelets menu.
 3. Angiv værdier for Ordmellemrum, Bogstavspatiering og Glyfmellemrum. Værdierne Minimum og Maksimum definerer et acceptabelt mellemrum for justerede afsnit. Værdien Ønsket definerer den ønskede spatiering for såvel justerede som ikke-justerede afsnit:

  Ordmellemrum

  Det mellemrum mellem ord, der fremkommer, når du trykker på mellemrumstasten. Værdierne for Ordmellemrum kan ligge på mellem 0 % og 1000 %. Ved 100 % indsættes der ikke ekstra mellemrum mellem ord.

  Bogstavmellemrum

  Afstanden mellem bogstaver, herunder knibnings- eller spatieringsværdier. Værdierne for bogstavmellemrum kan ligge på mellem ‑100 % og 500 %: ved 0 % tilføjes der ikke mellemrum mellem bogstaver; ved 100 % tilføjes et helt mellemrum mellem bogstaver.

  Glyfskalering

  Tegns bredde (en glyf er et hvilket som helst tegn i en skrifttype). Værdierne for glyfmellemrum kan ligge på mellem 50 % og 200 %.

  Tip: Mellemrumsindstillingerne gælder altid for et helt afsnit. Hvis du vil justere mellemrummet mellem nogle få tegn, men ikke i et helt afsnit, skal du bruge indstillingen Ordmellemrum.

 4. Vælg en indstilling for Justering af enkelt ord for at angive, hvordan afsnit bestående af enkeltord, skal justeres.

  I smalle spalter forekommer et enkelt ord af og til alene på en linje. Hvis afsnittet er indstillet til at have lige margener, kan et enkelt ord på en linje blive strakt ud. I stedet for at lade sådan et ord være justeret, kan du centrere det eller justere det ved venstre eller højre margen.

Indrykning af tekst

Indrykning afstanden mellem tekst og et tekstobjekts grænse. Indrykningen påvirker kun det eller de markerede afsnit, så du kan nemt angive forskellig indrykning for forskellige afsnit.

Du kan indstille indrykninger ved hjælp af panelet Tabulatorer eller Afsnit eller kontrolpanelet. Når du arbejder med områdetekst, kan du også styre indrykning med tabulatorer eller ved at ændre tekstobjektets justeringsafstand.

Bemærk:

Når du arbejder med japansk tekst, kan du bruge indstillingen Mojikumi i stedet for panelet Afsnit til at angive indrykning af den første linje. Hvis du angiver indrykningen af den første linje i panelet Afsnit og angiver mojikumi-indstillinger for indrykningen af den første linje, placeres teksten inden for totalen af begge indrykninger.

Angivelse af indrykninger med panelet Afsnit

 1. Klik i det afsnit, du vil indrykke, med tekstværktøjet .
 2. Juster de pågældende indrykningsværdier i panelet Afsnit. Gør f.eks. følgende:
  • Hvis du vil indrykke hele afsnittet en pica, skal du indtaste en værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre indrykning .

  • Hvis du kun vil indrykke den første linje i et afsnit én pica, skal du indtaste en værdi (f.eks. 1p) i feltet Første linje indrykkes fra venstre .

  • Hvis du vil oprette en hængende indrykning på en pica, skal du indtaste en positiv værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre indrykning og en negativ værdi (f.eks. ‑1p) i feltet Første linje indrykkes fra venstre.

Angive en indrykning med panelet Tabulatorer

 1. Klik i det afsnit, du vil indrykke, med tekstværktøjet .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder sammen med indrykningsmærkerne  i panelet Tabulatorer:
  • Træk det øverste mærke for at indrykke den første linje. Træk det nederste mærke for at indrykke alle linjer, undtagen den første. Hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk det nederste mærke for at flytte begge mærker og indrykke hele afsnittet.

  Indrykning af første linje (til venstre) og ingen indrykning (til højre)
  Indrykning af første linje (til venstre) og ingen indrykning (til højre)

  • Marker det øverste mærke, og indtast en værdi for X for at indrykke den første tekstlinje. Marker det nederste mærke, og indtast en værdi for X for at flytte alle sætninger, undtagen den første.

Oprette en hængende indrykning

I en hængende indrykning indrykkes alle linjerne i et afsnit bortset fra den første linje. Hængende indrykninger er især praktiske, når du vil tilføje indlejret grafik i begyndelsen af afsnittet, eller når du vil oprette en punktopstilling.

Ingen indrykning (til venstre) og hængende indrykning (til højre)
Ingen indrykning (til venstre) og hængende indrykning (til højre)

 1. Klik i det afsnit, du vil indrykke, med tekstværktøjet .
 2. Angiv en værdi for venstre indrykning på over nul i kontrolpanelet eller panelet Tabulatorer.
 3. Hvis du vil angive en negativ værdi for venstre indrykning af første linje, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Indtast en negativ værdi for venstre indrykning af første linje  på panelet Afsnit.

  • Træk det øverste mærke til venstre eller det nederste mærke til højre på panelet Tabulatorer.

Justere afsnitsafstand

 1. Indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre, eller marker et tekstobjekt for at ændre alle afsnit i det. Hvis du ikke indsætter markøren i et afsnit eller markerer et tekstobjekt, anvendes indstillingen på ny tekst, du opretter.
 2. Brug panelet Afsnit til at justere værdierne af Mellemrum før ( eller ) og Mellemrum efter ( eller ).

  Bemærk:

  Hvis et afsnit starter øverst i en kolonne, tilføjes der ikke ekstra mellemrum før afsnittet. Du kan i givet fald øge skydningen af den første linje i afsnittet eller ændre tekstobjektets justeringsafstand.

Hængende tegnsætning

Hængende tegnsætning gør tekstkanterne jævnere, da tegnsætningstegn flyttes uden for afsnittets margener.

Afsnit uden hængende tegnsætning (til venstre) sammenlignet med afsnit med hængende tegnsætning (til højre)
Afsnit uden hængende tegnsætning (til venstre) sammenlignet med afsnit med hængende tegnsætning (til højre)

Illustrator har følgende indstillinger for hængende tegnsætning:

Latinsk hængende tegnsætning

Styrer justeringen af tegnsætningstegn i et bestemt afsnit. Når Roman - hængende tegnsætning er aktiveret, vises følgende tegn 100 % uden for margenerne: enkelte anførselstegn, dobbelte anførselstegn, bindestreger, punktummer og kommaer. Følgende tegn vises 50 % uden for margenerne: stjerner, tilder, ellipser, korte bindestreger, lange bindestreger, koloner og semikoloner. Du anvender denne indstilling ved at indsætte markøren i afsnittet og vælge Latinsk hængende tegnsætning i menuen i panelet Afsnit.

Angiv optisk margenjustering

Styrer justeringen af tegnsætningstegn i alle afsnit i et tekstobjekt. Når Angiv optisk margenjustering er aktiveret, hænger latinske tegnsætningstegn og bogstavernes kanter (f.eks. W og A) uden for tekstmargenerne, så teksten virker justeret. Du anvender denne indstilling ved at markere tekstobjektet og vælge Tekst > Angiv optisk margenjustering.

Burasagari

Styrer justeringen af dobbeltbyte-tegnsætningstegn (tilgængelig i kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper). Disse tegnsætningstegn påvirkes ikke af indstillingen Roman - hængende tegnsætning eller Angiv optisk margenjustering.

Bemærk, at afsnitsjusteringen bestemmer, i hvilken margen tegnsætningen hænger. I venstre- og højrejusterede afsnit, hænger tegnsætningen i henholdsvis venstre og højre margen. I afsnit, der er justeret øverst eller nederst, hænger tegnsætningen i henholdsvis top- og bundmargenen. I centrerede afsnit og afsnit med lige margen hænger tegnsætningen lige meget i begge margener.

Bemærk: Når et tegnsætningstegn efterfølges af et anførselstegn, hænger begge tegn.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online