Hlavičky, päty a číslovanie Batesovými číslami

S aplikáciou Acrobat DC môžete pridávať hlavičky a päty v rámci dokumentu PDF. Hlavičky a päty môžu obsahovať dátum, automatické číslovanie strán, číslovanie právnych dokumentov Batesovými číslami, názov aj autora. Hlavičky a päty je možné pridať do jedného alebo viacerých súborov PDF.

V rámci dokumentu PDF môžete obsah hlavičky a päty rôzne meniť. Môžete napríklad pridať jednu hlavičku, v ktorej sa zobrazia čísla strán pre nepárne strany v pravej časti, a inú hlavičku, v ktorej sa zobrazia čísla strán pre párne strany v ľavej časti. Pri pridávaní číslovania Batesovými číslami môžete nastaviť počet číslic, počiatočné číslo strany aj predponu alebo príponu na pripojenie ku každému Batesovému číslu.

Definované hlavičky a päty môžete uložiť, aby ste ich mohli neskôr znova použiť, alebo môžete hlavičky a päty jednoducho aplikovať a ďalej sa im už nevenovať. Po aplikovaní hlavičky a päty ich môžete v súbore PDF upraviť, nahradiť alebo odstrániť. Pred aplikovaním hlavičky a päty môžete zobraziť ich náhľad a upraviť veľkosť ich okrajov tak, aby neprekrývali iný obsah strany.

Pridanie hlavičiek a piat s otvoreným dokumentom

 1. Otvorte súbor PDF, do ktorého chcete pridať hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF.

  Poznámka:

  Formátovanie a ďalšie súvisiace možnosti sa zobrazia na pravej table.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Hlavička a päta > Pridať.

 4. V prípade potreby zadajte hodnoty pre písmo a okraj.

  Vlastnosti textu sa vzťahujú na všetky položky hlavičky a päty, ktoré sú súčasťou tejto definície nastavení. V rámci jedného otvorenia dialógového okna Pridať hlavičku a pätu nemožno aplikovať rozdielne nastavenia na jednotlivé textové rámčeky hlavičky a päty.

  Poznámka:

  Aby nedochádzalo k prekrytiu, kliknite na odkaz Voľby vzhľadu a vyberte položku Zmenšiť dokument, aby sa zamedzilo prepísaniu textu a grafík dokumentu. Aby pri tlači dokumentu PDF vo veľkom formáte nedošlo k zmene veľkosti alebo umiestnenia, vyberte položku Zachovať konštantnú polohu a veľkosť textu záhlavia/zápätia pri tlači na rôzne veľký papier.

 5. Zadajte text do ľubovoľných textových rámčekov hlavičky a päty. Ak chcete vložiť čísla strán alebo aktuálny dátum, kliknite v poli a potom kliknite na príslušné tlačidlá. Ak chcete vybrať formátovanie automatických položiek, kliknite na položku Formát čísel strán a dátumu.

  Poznámka:

  Môžete skombinovať text s dátumom a s číslami strán. Ku každej položke môžete tiež pridať niekoľko riadkov textu.

 6. Ak chcete určiť strany, na ktorých sa zobrazí hlavička a päta, kliknite na tlačidlo Voľby rozsahu strán. Potom zadajte rozsah strán a v prípade potreby vyberte voľbu Podmnožina.

 7. Pomocou voľby Náhľad strany si v oblasti Náhľad prezrite výsledný vzhľad jednotlivých strán dokumentu PDF.

 8. (Voliteľné) Ak chcete dané nastavenia hlavičky a päty uložiť pre budúce použitie, kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia v hornej časti dialógového okna.

 9. (Voliteľné) Ak chcete rovnaké nastavenia aplikovať na ďalšie súbory PDF, kliknite na tlačidlo Aplikovať na viaceré súbory. Kliknite na tlačidlo Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory alebo položku Pridať otvorené súbory a vyberte požadované súbory. V dialógovom okne Voľby výstupu potom zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie hlavičiek a piat bez otvoreného dokumentu (týka sa len systému Windows)

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Hlavička a päta > Pridať.

 3. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a vyberte požadované súbory.

  Poznámka:

  Súbory alebo priečinky môžete pridať aj ich presunutím myšou do dialógového okna.

 4. Postupujte podľa krokov 4 až 8 v postupe na pridanie hlavičiek a piat s otvoreným dokumentom. Po nastavení hlavičiek a piat kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru a kliknite na tlačidlo OK.

Aktualizácia hlavičiek a piat

Aktualizácia sa aplikuje na posledne pridanú sadu hlavičky a päty.

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Hlavička a päta > Aktualizovať.

 4. V prípade potreby zmeňte nastavenia.
 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Hlavička a päta > Pridať a potom v zobrazenom hlásení kliknite na položku Pridať novú.

  V náhľade sa zobrazia všetky existujúce hlavičky a päty.

 4. Ak chcete pridať ďalšie hlavičky a päty, zadajte text do textových rámčekov hlavičky a päty. Pri zadávaní textu sa v náhľade aktualizuje vzhľad celých hlavičiek a piat na strane.
 5. Vyberte požadované nové voľby formátovania a opäť pozorujte, ako sa náhľad aktualizuje.

Nahradenie všetkých hlavičiek a piat

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte položky Hlavička a päta > Pridať a potom v zobrazenom hlásení kliknite na položku Nahradiť existujúce.

 4. Podľa potreby zadajte nastavenia.

Poznámka:

Tento proces sa vzťahuje iba na hlavičky a päty pridané v aplikácii Acrobat 7.0 alebo v novšej verzii.

Odstránenie všetkých hlavičiek a piat

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Otvorte súbor PDF obsahujúci hlavičku a pätu. Potom vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Hlavička a päta > Odstrániť.
  • Ak chcete hlavičky a päty odstrániť z viacerých dokumentov PDF, zatvorte všetky otvorené dokumenty a vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF > Hlavička a päta > Odstrániť. V dialógovom okne kliknite na položku Pridať súbory, vyberte položku Pridať súbory a vyberte požadované súbory. Kliknite na tlačidlo OK a potom v dialógovom okne Voľby výstupu zadajte predvoľby priečinka a názvu súboru.

Poznámka:

Tento proces sa vzťahuje iba na hlavičky a päty pridané v aplikácii Acrobat 7.0 alebo v novšej verzii.

Batesove číslovanie je metóda indexovania právnych dokumentov, ktorá umožňuje ich jednoduchú identifikáciu a vyhľadávanie. Každej strane každého dokumentu je pridelené jedinečné Batesove číslo, ktoré tiež označuje jej vzťah k ostatným dokumentom s Batesovým číslovaním. Batesove čísla sa zobrazujú ako hlavička alebo päta na stranách každého súboru PDF v dávke.

Batesov identifikátor sa označuje ako číslo, no môže zahŕňať aj alfanumerickú predponu a príponu. Vďaka predpone a prípone môže byť jednoduchšie určiť hlavnú tému súborov.

Poznámka:

Batesovo číslovanie nie je dostupné pre chránené alebo zašifrované súbory a niektoré formuláre.

Pridanie Batesovho číslovania

Pri určovaní dokumentov, v ktorých sa má používať Batesovo číslovanie, môžete pridať dokumenty PDF a ľubovoľné súbory iné než PDF, ktoré možno previesť do formátu PDF. Tento proces prevedie typy súborov iné než PDF do formátu PDF a potom pridá Batesove čísla do výsledného dokumentu PDF.

 1. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

  Na sekundárnom paneli s nástrojmi sa zobrazí súprava nástrojov na úpravu dokumentu PDF.

 2. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Batesove číslovanie > Pridať.

 3. V dialógovom okne Batesove číslovanie kliknite na položku Pridať súbory a vyberte voľbu Pridať súbory, Pridať priečinky alebo Pridať otvorené súbory. Potom vyberte súbory alebo priečinok.

  Poznámka:

  Ak pridáte priečinok, ktorý obsahuje súbory v inom formáte, ako je PDF, tieto súbory v inom formáte sa nepridajú.

  Ak sú niektoré súbory chránené heslom, zobrazí sa jedno alebo viaceré hlásenia, v ktorých musíte zadať správne heslo.

 4. V zozname súborov vykonajte podľa potreby ľubovoľný z nasledovných krokov:
  • Ak chcete zmeniť poradie, v akom sa prideľujú Batesove čísla, vyberte súbor a presuňte ho pomocou myši alebo kliknite na tlačidlo Posunúť hore alebo Posunúť dole.
  • Ak chcete zoradiť zoznam, kliknite na názov stĺpca. Opätovným kliknutím sa zoznam zoradí v opačnom poradí.
 5. Ak chcete zadať cieľový priečinok pre predvoľby výstupných súborov a názvov súborov, kliknite na položku Voľby výstupu. Podľa potreby zadajte požadované voľby a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Po pridaní a usporiadaní súborov kliknite na tlačidlo OK. Potom v dialógovom okne Pridať hlavičku a pätu kliknutím umiestnite kurzor do príslušného poľa.

 7. Kliknite na položku Vložiť Batesove číslo. Potom zadajte nasledovné informácie:

  • V poli Počet číslic zadajte, z koľkých číslic má Batesovo číslo pozostávať. Môžete zadať ľubovoľné číslo od 3 do 15. Predvolená hodnota je 6, ktorá generuje Batesove čísla 000001, 000002 a tak ďalej.
  • V poli Začiatočné číslo zadajte číslo, ktoré sa má priradiť prvému súboru PDF v zozname. Predvolená hodnota je 1.
  • V poli Predpona zadajte ľubovoľný text, ktorý sa má zobrazovať pred Batesovým číslom.
  • V poli Prípona zadajte ľubovoľný text, ktorý sa má zobrazovať za Batesovým číslom.

  Poznámka:

  V prípade súdnych prípadov s veľkým množstvom strán zadajte vyššiu hodnotu voľby Počet číslic. V texte predponyprípony nepoužívajte znak #.

 8. Kliknite na tlačidlo OK a potom vykonajte ďalšie požadované zmeny nastavenia rovnako ako pre akúkoľvek inú hlavičku a pätu.

Pridanie ďalších dokumentov do radu Batesovho číslovania

Pred tým než začnete, musíte poznať posledne použité Batesovo číslo v danom rade.

 1. Proces Batesovho číslovania spustite podľa postupu popísaného v predchádzajúcej téme, pričom vyberte súbory, ktoré sa majú pridať do radu.

 2. Po kliknutí na položku Vložiť Batesove čísla zadajte ďalšie číslo radu do poľa Začiatočné číslo. Zadajte text predpony a prípony, ktorý zodpovedá zvyšnej časti radu.

 3. Dokončite zmenu nastavení a kliknite na tlačidlo OK.

Hľadanie dokumentov PDF s Batesovým číslovaním

 1. Vyberte voľby Úpravy > Rozšírené hľadanie.

 2. Do textového poľa na vyhľadávanie slov alebo slovných spojení zadajte celé Batesove číslo alebo jeho časť.

  Ak chcete napríklad vyhľadať určitý dokument, keď poznáte jeho Batesovo číslo, zadajte ako hľadaný text celé toto číslo. Ak chcete ľubovoľné dokumenty v rade Batesových čísiel, zadajte rozlišovaciu časť radu Batesových čísiel, napríklad predponu alebo príponu.

 3. V časti Kde chcete hľadať? vyberte voľbu Všetky dokumenty PDF v.

 4. Kliknite na položku Vyhľadať umiestnenie a zadajte umiestnenie.

 5. Kliknite na položku Hľadať.

Poznámka:

Ak chcete vyhľadať súbory PDF s Batesovým číslovaním v portfóliu PDF, otvorte portfólio PDF a zadajte Batesove číslo alebo jeho časť do poľa Hľadať na paneli s nástrojmi portfólia PDF.

Odstránenie Batesovho číslovania

 1. Otvorte súbor PDF obsahujúci Batesove čísla.

 2. Vyberte položky Nástroje > Upraviť PDF.

 3. Na sekundárnom paneli s nástrojmi vyberte možnosť Viac > Batesove číslovanie > Odstrániť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online